Одеський державний
аграрний університет

Кафедра внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики

Кафедра внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики

Кафедра внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики

 

Завідувач кафедри,
Кандидат ветеринарних наук, доцент,
Дубін Руслан Анатолійович

 

 

 

Кадровий склад кафедри

ПІБПосада, вчена ступіньДодаткова інформація
Кафедра внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики

Дубін Руслан Анатолійович

Кандидат ветеринарних наук, доцент 

Кафедра внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностикиКафедра внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики

Кафедра внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики

Улизько Сергій Іванович

Кандидат ветеринарних наук, доцент 

Кафедра внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностикиКафедра внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики

Кафедра внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики

Тодоров Микола Іванович

Кандидат ветеринарних наук, доцентКафедра внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностикиКафедра внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики

Кафедра внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики

Франчук-Крива Любов Олексіївна

Кандидат ветеринарних наук, асистентКафедра внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностикиКафедра внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики

Кафедра внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики

Кушнір Володимир Юрійович

Кандидат ветеринарних наук, асистентКафедра внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностикиКафедра внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики

Кафедра внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики

Анфьорова Марія Володимирівна

АсистентКафедра внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностикиКафедра внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики

Кафедра внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики

Ціпко Валентина Леонідівна

Старший лаборантКафедра внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностикиКафедра внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики

 

Дисципліни, які викладаються на кафедрі
• Клінічна діагностика хвороб тварин
•  Ветеринарна фармакологія
•  Внутрішні хвороби тварин
•  Ветеринарна клінічна біохімія
•  Клінічна і функціональна біохімія
•  Клінічна ветеринарна фармакологія
•  Спеціальна пропедевтика, терапія і профілактика внутрішніх хвороб тварин
•  Внутрішні хвороби продуктивних тварин
•  Внутрішні хвороби непродуктивних тварин
•  Внутрішні хвороби собак і котів

Історія кафедри

Ветеринарний факультет в Одеському сільськогосподарському інституті був створений у 1938 р. Дисципліни «Клінічна діагностика» і «Терапія» викладалися на інших клінічних кафедрах доцентами Й. Л. Щепотіним,  І. Н. Гватуа, Н. С. Гумінським та Б. Ф. Морошкіним.

У 1962 р. створено кафедру терапії і клінічної діагностики, яку очолив д-р вет. наук, проф. К. К. Мовсум-Заде (до 1988 р). Під його керівництвом організовано школу клініцистів-терапевтів півдня України. Його учні: проф. В. А. Берестов, доценти Г. М. Чеканович, В. Д. Єршов, К. А. Сухін, В. В. Ніколенко, Ю. О. Чубов, М. М. Ісламов, С. І. Улизько.

Науково-дослідна робота кафедри спрямована на виявлення морфофункціональних змін у новонароджених, вивчення поширених хвороб обміну речовин у тварин (кетоз, остеодистрофія), гострих розладів травлення, респіраторних хвороб молодняку півдня України. Були розроблені лікувально-профілактичні заходи, що дозволило знизити у два-три рази їх захворюваність.

З 1988 до 1998 р. кафедру очолював доц. К. Г. Нідзвецький, який є співавтором підручника «Клінічна діагностика хвороб тварин» і «Практикуму з терапії». На кафедрі викладалися такі дисципліни: «Терапія», «Клінічна діагностика хвороб тварин», «Фармакологія», «Патофізіологія».

З лютого 1998 до 2003 р. посаду завідувача кафедри обіймав д-р мед. наук, проф., заслужений діяч науки і техніки України О. І. Сукманський, який є співавтором підручників «Патологічна фізіологія», «Внутрішні хвороби тварин», «Ветеринарна гематологія».

З 2003 до 2016 р. кафедру очолював д-р вет. наук, проф. Ю. О. Чубов. Під його керівництвом розроблено новий напрям у ветеринарній медицині — біологічна терапія (гомеопатія і гомотоксикологія). В 2009 р. Ю. О. Чубов видав навчальний посібник  «Нетрадиційні методи терапії тварин», у співавторстві — два томи довідника «Ветеринарні препарати».

З березня 2016 р. по серпень 2021 р кафедру очолював к. вет. наук, доцент С І. Улизько. Загальний стаж роботи – 46 років, науково-педагогічний стаж – 39 років. З 1 вересня 2021 року доцентом кафедри.

Народився 13 липня 1956 року в с Троїцькому Любашівського району Одеської області. В 1975 р. закінчив Ісаївський зооветеринарний технікум, а в 1980 р. — Одеський сільськогосподарський інститут. В 1982 р. працював асистентом кафедри акушерства, а з 1983 по 1986 р. навчався в аспірантурі.

15 січня 1990 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Профілактика анемії у поросят при мікроелементарній і білковій недостатності». На кафедрі викладає наступні дисципліни: Клінічна діагностика хвороб тварин» «Внутрішні хвороби тварин», «Внутрішні хвороби продуктивних і непродуктивних тварин», «Терапія і профілактика внутрішніх хвороб тварин», «Спеціальна пропедевтика, терапія і профілактика внутрішніх хвороб тварин», «Внутрішні хвороби собак і котів», «Сучасні методи діагностики і терапії внутрішніх хвороб тварин».

С. І. Улизько є керівником науково-дослідної тематики «Дослідження патогенезу хвороб, спричинених порушенням обміну речовин у сільськогосподарських і свійських тварин в умовах півдня України та розробка методів їх діагностики, лікування та профілактики». Державний реєстраційний номер 0117U005234 №, дата супровідного листа 01-16/01-1976; 22.11. 2017. Індекс УДК 619:098:636(477,7). Дана тематика існує з 2017 року по  січень 2022 року.

В межах тематики 15 травня 2019 року була захищена кандидатська дисертація В. Ю. Кушніром за темою: «Клініко-експериментальне обгрунтування застосування антигомотоксичних препаратів за катаральної бронхопневмонії собак». У співавторстві видав навчальний посібник Сукманський О.І. Улизько С. І. Ветеринарна гематологія: навч. посіб. для здобувачів вищої освіти вищ. навч. закладів. Одеса: ВМВ, 2009. 168с. Підручник Клінічна діагностика хвороб тварин / В.І. Левченко, В.В. Влізло, І.П. Кондрахін, С.І. Улизько та ін. Біла Церква, 2017. 544 с.

За весь період було опубліковано більше 50 наукових праць, з яких  3 статті у виданнях, що входять до науково-метричних баз даних Web of Science. Вагомим досягненням кандидата є укладання угоди про співпрацю з фабрикою по виготовленню кормів для дрібних тварин та риб «Ройчер». Завдяки цій співпраці факультет облаштовано сучасним стендовим матеріалом та наочними постерами. А університетська ветеринарна клініка факультету систематично отримує корми для безхатніх тварин, що знаходяться на стаціонарі у після операційний період. За підтримки «Ройчер» відбулось оснащення кінологічної площадки факультету.

Відповідно до ухвали Вченої ради Одеського ДАУ від 16 грудня 2021 року доценту кафедри внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики С. І. Улизьку було присвоєно «Почесного професора Одеського державного аграрного університету» за значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність та високий професіоналізм.

З вересня 2021 року кафедрою завідує к. вет., наук, доцент Р. А. Дубін. Народився 17 березня 1979 року м. Христинівка Черкаської обл. Закінчив Білоцерківський державний аграрний університет у 2001 році за спеціальністю 7.130501 «Ветеринарна медицина», ОР «спеціаліст» і здобув кваліфікацію лікар ветеринарної медицини. Кандидат ветеринарних наук з 2015 р. Дисертацію захищено 15 вересня 2015 року на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 64.359.01 у Національному науковому центрі «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» за спеціальністю 16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія, на підставі рішення Атестаційної колегії від 15 грудня 2015 р.

Має 56 публікацій, з них 38 наукові та 18 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, а також 7 патентів України на корисну модель та 4 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.

Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 40 праць, з них 15 наукових та 17 навчально-методичного характеру, (у т.ч. 2 статі у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Web of Science, 7 статей у фахових виданнях). Отримано 4 патентів України на корисну модель, 4 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.

У 2015 р. курс «Ветеринарна фармакологія» приєднано до кафедри внутрішніх хвороб тварин і клінічної діагностики. Викладала цей курс канд. вет. наук, доц. М. С. Хімич.

Співробітники кафедри плідно працюють у напрямі підготовки висококваліфікованих фахівців ветеринарної медицини. На кафедрі здобувачів вищої освіти старших курсів беруть активну участь в студентських наукових гуртках. Щороку студенти-гуртківці виступають з доповідями на студентських наукових конференціях ОДАУ.

Чималу увагу викладачі кафедри приділяють виховній роботі зі здобувачами вищої освіти. Основний напрям цієї роботи — виховання у здобувачів вищої освіти патріотизму, людяності та порядності, гідних громадянина України.

У 2021–2022 н. р. склад кафедри було поновлено і сьогодні є таким: зав. каф., канд. вет. наук, доц. Р. А. Дубін, доценти С. І. Улизько, М. І. Тодоров, Т. В. Макаревич, канд. вет. наук, асистенти В. Ю. Кушнір, Л. О. Франчук- Крива, асистент М. В. Анфьорова, лікар вет. мед. В. Ф. Сербін, ст. лаб. В. Л. Ціпко.

На кафедрі щороку планується методична робота на навчальний рік у необхідному обсязі, яка виконується згідно з індивідуальним планом педагогічного доручення.

На початку навчального року складаються та доповнюються методичні розробки даними з використанням досягнень ветеринарної науки  та виробничого досвіду з дисциплін «Клінічна діагностика хвороб тварин», «Внутрішні хвороби тварин», «Клінічна біохімія» та «Фармакологія».

Лекції з фахових дисциплін читають провідні викладачі: доц. С. І. Улизько, доц. М. І. Тодоров, доц. Р. А. Дубін, доц. Т. В. Макаревич, канд. вет. наук, асистенти В. Ю. Кушнір, Л. О. Франчук – Крива. Лабораторно-практичні заняття, крім вищезазначених, проводять асистент М. В. Анфьорова.

Навчальний процес на кафедрі внутрішніх хвороб тварин і клінічної діагностики співробітники кафедри забезпечують: методичною літературою, стендами, плакатами. Підготовлено серію відеороликів відповідно до тем практичних занять.

Для поточного та підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти розроблено і постійно доповнюються комплекси текстових завдань для здобувачів вищої освіти факультету ветеринарної медицини з дисциплін «Клінічна діагностика хвороб тварин», «Внутрішні хвороби тварин», «Клінічна біохімія», «Фармакологія». Результати комп’ютерного тестування знань здобувачів вищої освіти використовуються для подальшої оптимізації навчального  процесу.

Для підвищення рівня теоретичної та професійної підготовки здобувачів вищої освіти факультету ветеринарної медицини викладачі кафедри розробили індивідуальні завдання і  методичні вказівки щодо виконання кваліфікаційних робіт.

Також викладачі кафедри проводять значну методичну роботу для покращення клінічної підготовки здобувачів вищої освіти факультету ветеринарної медицини. Покращено клінічну базу та умови для проведення практичних і виїзних клінічних занять у КСП ім. А. В. Трофімова, ЗСАО «Авангард» Овідіопольського району.

Розроблено та впроваджено у виробництво такі методичні рекомендації:

– «Рекомендації щодо використання препаратів «Траумель» і «Фосфор-Гоммакорд» при катаральній бронхопневмонії собак»;

– «Рекомендації щодо використання препаратів «Нукс Воміка Гоммакорд» і «Мукоза-Композітум» при гастроентериті поросят».

Надруковано різноманітні навчальні монографії, посібники:

– «Ветеринарна гематологія»;

– «Використання природних препаратів для лікування і профілактики захворювань тварин»;

– «Диспепсії новонароджених телят»;

– «Гострі розлади травлення у новонароджених телят»;

– «Гомотоксикологія у ветеринарній медицині»;

– «Клінічна ветеринарна фармакологія»;

– «Ветеринарні препарати: 4150 найменувань лікарських препаратів і їх форм: властивості, застосування, взаємодія, показання».

– «Нетрадиційні методи терапії тварин».

Кафедра внутрішніх хвороб тварин і клінічної діагностики неодноразово відзначалась за кращу організацію науково-дослідної роботи на різних рівнях. Науково-дослідна робота кафедри спрямована на виявлення морфофункціональних змін у новонароджених, вивчення поширених хвороб обміну речовин у тварин (кетоз, остеодистрофія), гострих розладів травлення, респіраторних хвороб молодняку півдня України, що відповідає науково-дослідній тематиці кафедри «Дослідження патогенезу хвороб, спричинених порушенням обміну речовин у сільськогосподарських і свійських тварин в умовах півдня України та розробка методів їх діагностики, лікування та профілактики». Співробітники кафедри виконували різні фундаментальні дослідження з актуальних питань ветеринарної медицини, а саме:

– «Гематологія сільськогосподарських тварин. Хвороби нирок, шлунково-кишкового каналу, легень, порушення обміну речовин у тварин і хвороб молодняку. Вплив білкових гідролізатів і мікроелементів на організм тварин у нормі та при патології»  (проф. К. К. Мовсум-Заде);

– «Дослідження патогенезу порушень обміну речовин у сільськогосподарських тварин в умовах півдня України та розробка методів їх діагностики, лікування та профілактики» (доц. К. А. Сухін, доц. В. В. Ніколенко, доц. К. Г. Нідзвецький, доц. М. М. Ісламов, ст. викл. І. І. Городя);

– «Застосування антигомотоксичних, натуропатичних і гомеопатичних препаратів в поєднанні з біологічно-активними домішками при внутрішніх хворобах тварин» (проф. Ю. О. Чубов, асист. В. Ф. Сербін);

– «Профілактика метаболічних хвороб молодняку сільськогосподарських тварин (анемія, гіпоглікемія, рахіт)» (доц. С. І. Улизько, асист. А. О. Бондарчук);

– «Лікування та профілактика респіраторних хвороб молодняку сільськогосподарських тварин та гострих розладів травлення у новонароджених телят» (доц. М. І. Тодоров);

– «Використання біологічно-активних речовин у профілактиці і терапії тварин при внутрішніх хворобах» (доц. Т. В. Макаревич);

– «Дослідження впливу нових похідних 1,4-бенздіазепіну на апетит сільськогосподарських та свійських тварин» (канд. біол. наук, асист. А. В. Замкова);

– «Анемія собак, її диференційна діагностика та комплексна терапія» (асист. М. В. Анфьорова);

– «Нанотехнологічні можливості застосування антигомотоксичних препаратів при катаральній бронхопневмонії собак» (асп. В. Ю. Кушнір, науковий керівник — д-р вет. наук, проф. Ю. О. Чубов).

Впровадження наукових розробок кафедри проводиться в господарствах Овідіопольського, Біляївського, Комінтернівського, Ізмаїльського та інших районів Одеської області, а також інших областей півдня України.

Співробітники кафедри й аспіранти щорічно виступають на науково-виробничих конференціях і доповідають про результати наукових досліджень. Основні матеріали досліджень співробітники й аспіранти кафедри друкують у фахових виданнях, зокрема у збірнику наукових праць ОДАУ  «Ukrainian Black Sea region agrarian science».

За матеріалами наукових досліджень співробітників кафедри внутрішніх хвороб тварин і клінічної діагностики виконано й успішно захищено дві кандидатські дисертації. Опубліковано та підготовлено до друку декілька монографій і посібників для здобувачів вищої освіти факультету ветеринарної медицини.

На кафедрі організовано роботу двох наукових гуртків здобувачів вищої освіти факультету: ІІ курс — гурток з клінічної діагностики хвороб тварин; ІІІ–ІV   курси — гурток з внутрішніх хвороб тварин «Ескулап», ІІ курс — гурток з фармакології. Кількість здобувачів вищої освіти, які працюють у гуртках з клінічної діагностики та внутрішніх хвороб тварин, становить 30–50 осіб.

Основним напрямом наукових досліджень здобувачів вищої освіти є вдосконалення дослідження патогенезу хвороб, спричинених порушенням обміну речовин у сільськогосподарських і свійських тварин в умовах півдня України та розроблення методів їх діагностики, лікування та профілактики.

Більшість здобувачів вищої освіти-гуртківців беруть участь у студентській науковій конференції факультету ветеринарної медицини та біотехнологій. Тези наукових доповідей кращих із них направляються, згідно з рішенням ради факультету, для публікації у збірнику наукових праць здобувачів вищої освіти «Ukrainian Black Sea region agrarian science”».

Щороку студенти-гуртківці, за результатами власних науково-виробничих досліджень, виконують і успішно захищають до 30 дипломних та магістерських робіт.

Студенти IV курсу факультету ветеринарної медицини та біотехнологій беруть участь у другому етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Ветеринарна медицина» та під керівництвом доцента С. І. Улизька посідають призові місця серед 12 команд із дванадцяти факультетів ветеринарної медицини ВНЗ аграрного профілю.

Результати наукових досліджень студенти доповідають на засіданнях гуртків, звітних наукових конференціях факультету ветеринарної медицини та біотехнологій, а також в інших ВНЗ. Експериментальні дослідження, які виконуються в умовах виробництва, є основою для підготовки здобувачів вищої освітими курсових та магістерських робіт. Щороку 10–20 здобувачів вищої освіти, закріплених за кафедрою внутрішніх хвороб тварин і клінічної діагностики, успішно захищають кваліфікаційні роботи. Ці дослідження виконані за матеріалами, які одержані на виробничій практиці в господарствах, клініках ветеринарної медицини. Кращі кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти направляють для участі в міжвишівських та державних конкурсах.

Навчальна робота на кафедрі проводиться в умовах спеціально обладнаних аудиторій та стаціонару. Також організовуються виїзні практичні заняття в господарствах та провідних ветеринарних клініках. На таких заняттях здобувачі вищої освіти під керівництвом викладача здобувають навички з терапевтичної техніки, практичний досвід з дослідження тварин, постановки діагнозу, вибору методу лікування та профілактики.

У межах курсу «Ветеринарна фармакологія» здобувачі вищої освіти ознайомлюються з сучасними ветеринарними препаратами, їх складом, принципом дії, методами та кратністю введення.

Співробітники кафедри активно проводять організаційну та виховну  роботу. Так, сьогодні кафедра здійснює кураторство ІІ курсу. Кожен викладач-куратор зустрічається з підпорядкованою групою на кураторських годинах та обговорює важливі питання щодо навчання, проживання в гуртожитку, поведінки в суспільстві.

Також співробітники кафедри, згідно з установленим графіком, чергують у навчальному корпусі № 3 та гуртожитках № 1, 4, 5. У межах чергування співробітники контролюють дотримання порядку в зазначених приміщеннях, а також проводять бесіди зі здобувачів вищої освітими про необхідність дотримання техніки безпеки під час експлуатації газових та електричних приладів.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Одеський державний аграрний університет, навчальний корпус № 3.
м.Одеса, вул. Краснова 3а.
Телефон (048)7618494,
E-mail therapia2017@gmail.com

Подати документи