Загальні відомості

Загальні відомості

Одеський державний аграрний університет — найстаріший на Півдні України державний аграрний заклад вищої освіти, провідний навчально-методичний і науковий центр з підготовки висококваліфікованих кадрів для різних галузей сільськогосподарського виробництва південно-західного Причорномор’я.

Університет організовано на базі Одеського сільськогосподарського інституту, заснованого на початку 1918 р. У створенні інституту, його становленні й розвитку особливу роль відіграла плеяда видатних учених того часу, серед яких: ґрунтознавець і фізіолог, проф. О.Г. Набоких, географ і метеоролог І.Я. Точидловський, майбутній академік і віце-президент Академії наук України, селекціонер А.О. Сапегін, відомий фахівець у галузі фізіології рослин, проф. Г.А. Боровиков, майбутній академік Академії наук України, ботанік Д.К. Третьяков, фахівець у галузі виноградарства, проф. О.А. Кіпен та багато інших.

Загальні відомостіОДАУ є багатопрофільним ЗВО, що провадить освітню діяльність щодо підготовки висококваліфікованих кадрів для різних галузей, наукову діяльність за різними ступенями вищої освіти, фундаментальні та прикладні наукові дослідження, сприяє поширенню наукових знань та здійснює культурно-просвітницьку діяльність.

Вища освіта є фундаментом розвитку людства і кожного суспільства зокрема. Безумовно, вона також є гарантом індивідуального розвитку особистості, сприяє формуванню інтелектуального, духовного і виробничого потенціалу суспільства. Тому розвиток держави, структурні перетворення на мікро- і макроекономічному рівнях мають гармонійно поєднуватися з модернізацією освіти, щоб задовольнити потреби і прагнення людей, особливо молоді, сформувати нову систему суспільних цінностей у сфері діяльності, в громадському і приватному секторах.

Загальні відомостіПідготовка здобувачів в Університеті здійснюється з урахуванням вищевказаних умов та вимог сучасності за відповідними освітніми та освітньо-науковими програмами на різних рівнях вищої освіти:

  • початковий рівень (короткий цикл);
  • перший (бакалаврський) рівень;
  • другий (магістерський) рівень;
  • третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень.

 

Здобувачі вищої освіти мають можливість стати висококваліфікованими фахівцями природничого напрямку за наступними спеціальностями:

051 «Економіка»Загальні відомості
Загальні відомості071 «Облік і оподаткування»
073 «Менеджмент»Загальні відомості
Загальні відомості193» Геодезія та землеустрій»
201 «Агрономія»Загальні відомості
Загальні відомості202 «Захист і карантин рослин»
203 «Садівництво та виноградарство»Загальні відомості
Загальні відомості204 «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва»
208 «Агроінженерія»Загальні відомості
Загальні відомості211 «Ветеринарна медицина»
212 «Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза»Загальні відомості

 

На виконання вимог Конституції України, законів України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та «Про освіту» в частині застосування мови в освітньому процесі, а також інформаційного листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-581 від 17.09.2019 року організація та проведення освітнього процесу у Одеському державному аграрному університеті здійснюється українською мовою як державною мовою. Інші мови навчання можуть застосовуватись поряд з державною мовою у групах, створених  відповідно до частини першої статті 7 Закону України «Про освіту» та частини першої статті21 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Фактична кількістю осіб, що навчаються в Університеті становить 2090 осіб, в тому числі:

  • за освітнім ступенем «Молодший бакалавр» – 18 осіб денної форми навчання, 18 осіб заочної форми навчання;
  • за освітнім ступенем «Бакалавр» – 671 особа денної форми навчання, 406 осіб заочної форми навчання;
  • за освітнім ступенем «Магістр» – 450 осіб денної форми навчання, 172 особи заочної форми навчання;
  • аспірантів – 48 осіб;
  • слухачів підготовчого відділення Центру міжнародної освіти з підготовки іноземних громадян – 271 особа;
  • слухачів підготовчого відділення для громадян України – 36 осіб.

Заклад вищої освіти здійснює наукову діяльність за наступними напрямками: ветеринарна медицина; ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза; технологія виробництва і переробки продукції тваринництва; агрономія; захист і карантин рослин; плодоовочівництво та виноградарство; агроінженерія; землевпорядкування та кадастр; економіка; менеджмент; облік та оподаткування.

Одеський державний аграрний університет має сучасну матеріально-технічну базу: 4 навчальні корпуси загальною площею 35013,81 м2, 3 гуртожитки житловою площею 11373,9 м2, спортивний зал площею 199,4 м2, 3 спортивні майданчики площею 978 м2, 2 тренажерні зали площею 127,4 м2, спортивно-оздоровчий табір, їдальні та буфети навчальних корпусів і гуртожитків.

Забезпечення Одеського державного аграрного університету приміщеннями навчального та іншого призначення загальною площею 57997,3 м2 складає: навчальні приміщення, усього 35013,81 м2; приміщення для занять студентів, слухачів (лекційні, аудиторні приміщення, кабінети, лабораторії тощо) – 19666,51 м2; комп’ютерні лабораторії – 1302,5 м2; спортивні зали – 199,4 м2; їдальні і буфети – 762,73 м2; службові приміщення – 4646,94 м2; бібліотека, у тому числі читальні зали – 1261,71 м2.

Університет повністю забезпечений матеріально-технічною базою для якісного здійснення освітньої діяльності. Забезпеченість навчальних аудиторій мультимедійним обладнанням в ОДАУ відповідає усім нормативним вимогам, виходячи з умови, що лекційні аудиторії обладнані мультимедійними комплексами, мультимедійними проекторами, персональними комп`ютерами, спеціальними екранами, а також на кожній кафедрі є мобільні мультимедійні проектори. Мультимедійні комплекси надають можливість викладачам використовувати ресурси Інтернет, електронної бібліотеки університету, власні ресурси під час проведення лекційних та практичних занять.

В Університеті діє принцип безперервної комп’ютеризації, зокрема у Університеті 443 комп’ютерних місця для студентів з доступом до мережі Інтернет. В університеті створена локальна комп’ютерна мережа.

У Університеті широко використовуються інноваційні інформаційні технології навчання. Використання прикладних програмних продуктів передбачається навчальним планом підготовки фахівців і складається з різних видів робіт. Комп’ютерні технології навчання використовуються для виконання ситуаційних завдань на практичних та семінарських заняттях, а також при організації самостійної та індивідуальної роботи студентів.

Університет має свою власну бібліотеку, загальний фонд якої становить близько 743775 примірників та 130 найменувань періодичних видань. При бібліотеці працює 4 читальних зали на 320 посадочних місць. Також введений в дію комп’ютерний читальний зал з виходом в Іnternet.

Сьогодні наукова бібліотека має 4 абонементи, 4 читальних зали на 320 місць. Основне приміщення бібліотеки розташоване на другому поверсі першого корпусу і займає площу 220,8 м2. Крім того, в навчальних корпусах є профільні філії бібліотеки, книгосховища. Сайт електронної бібліотеки: http://library-odau.blogspot.com/p/blog-page_2215.html

Для здійснення професійної підготовки в Одеському державному аграрному університеті створена відповідна навчально-матеріальна база, яка дозволяє здійснювати навчання студентів за спеціальностями.

Крім того в Університеті створені сприятливі умови для продуктивного навчання студентів і високої ефективності праці професорсько-викладацького складу та співробітників. Всі навчальні корпуси та гуртожитки забезпечені центральним опаленням, холодним та гарячим водопостачанням.

Подати документи