Вступ до аспірантури

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  ПРОВОДИТЬ ПРИЙОМ

на підготовку здобувачів вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні ступеня доктора філософії (денна та заочна форма навчання) через аспірантуру на 2023-2024 навчальний рік за такими спеціальностями:

 

Код та найменування галузі знаньШифр та найменування спеціальностіЛіцензійний обсяг (особи)
07 Управління та адміністрування073 «Менеджмент»10
20 Аграрні науки та продовольство201 «Агрономія»15
20 Аграрні науки та продовольство204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»10
21 Ветеринарна медицина211 «Ветеринарна медицина»16

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра. До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до закладу вищої освіти. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб здійснюється упродовж року.

 Документи для вступу до аспірантури:

 1. заява на ім’я ректора університету із зазначенням спеціальності, форми навчання та джерел фінансування;
 2. список і копії опублікованих наукових праць і винаходів;
 3. науковий реферат з обраної наукової спеціальності з рецензією передбачуваного наукового керівника і оцінкою;
 4. особовий листок з обліку кадрів (форма № П-2ДС);
 5. копії диплома про закінчення ЗВО із зазначенням одержаної кваліфікації магістра і додатка до нього (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном – копію нострифікованого диплома), паспорта, ідентифікаційного кода;
 6. згоду на збір та обробку персональних даних;
 7. чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см;
 8. висновок передбачуваного наукового керівника за результатами співбесіди;
 9. витяг з протоколу засідання вченої ради факультету для осіб, які мають рекомендацію до вступу до аспірантури після завершення навчання;
 10. оригінали або завірені (приймальною комісією) копії нагород, отриманих за підсумками міжнародних, всеукраїнських студентських конкурсів НДР, олімпіад та наукових конференцій (за наявності);
 11. копію військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
 12. копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства.

 

Строки прийому документів

Етапи вступної компанії

Денна та заочна форми навчання

Початок прийому заяв та документів05 квітня 202317 липня 202303 січня 202401 березня 2024
Закінчення прийому заяв та документів13 квітня 202314 серпня 202315 січня 202414 березня 2024
Строки проведення вступних випробувань17-25 квітня 202317-28 серпня 202317-27 січня 202418-26 березня 2024
Термін оприлюднення

списків осіб, рекомендованих до зарахування

27 квітня 202330 серпня 202330 січня 202428 березня 2024
Терміни зарахування вступниківНе пізніше

30 квітня 2023

Не пізніше

31 серпня 2023

Не пізніше

31 січня 2024

Не пізніше 30 березня 2024

 

Вступники до аспірантури університету складають вступні іспити:

– зі спеціальності (в обсязі навчальної програми для магістра, яка відповідає обраній ними науковій спеціальності);

– з іноземної мови в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти;

– додаткового вступного випробування для вступників, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена у дипломі магістра (спеціаліста).

Приймальна комісія

Одеського державного аграрного університету

65012, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 13 кабінет № 101

тел.: (048) 785-10-43, (048) 763-03-40

Завідувач аспірантури 

Чорна Людмила Михайлівна

м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 13 каб. № 205

Подати документи