Вступ до аспірантури

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  ПРОВОДИТЬ ПРИЙОМ

на підготовку здобувачів вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні ступеня доктора філософії (денна та заочна форма навчання) через аспірантуру на 2024-2025 навчальний рік за такими спеціальностями:

Код та найменування галузі знаньШифр та найменування спеціальності
05 Соціальні та поведінкові науки051 «Економіка»
07 Управління та адміністрування073 «Менеджмент»
20 Аграрні науки та продовольство201 «Агрономія»
204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»
21 Ветеринарна медицина211 «Ветеринарна медицина»

 

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра. До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до закладу вищої освіти. Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб здійснюється упродовж року.

 Документи для вступу до аспірантури:

 1. заява на ім’я ректора Університету із зазначенням кафедри, спеціальності, форми навчання та джерел фінансування;
 2. особовий листок з обліку кадрів (форма № П-2ДС) та автобіографію;
 3. список і копії опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності);
 4. реферат з обраної наукової спеціальності з рецензією передбачуваного наукового керівника і оцінкою;
 5. копію диплома про закінчення ЗВО із зазначенням одержаної кваліфікації (спеціалізації) магістра (спеціаліста) і додатка до нього (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном – копію нострифікованого диплома);
 6. дві кольорові фотокартки розміром 3×4 см;
 7. копія паспорта;
 8. копія ідентифікаційного коду;
 9. висновок передбачуваного наукового керівника за результатами співбесіди;
 10. копія військовооблікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць), відповідно до пункту 34 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 року № 1487;
 11. копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства.

 

Строки прийому документів

Етапи вступної компанії

Денна та заочна форми навчання

Початок прийому заяв та документів

22 липня 2024
Закінчення прийому заяв та документів12 серпня 2024
Строки проведення вступних випробувань14-27 серпня 2024

Термін оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування

30 серпня 2024

Терміни зарахування вступників

Не пізніше

31 серпня 2024

 

Вступники до аспірантури університету складають вступні іспити:

– зі спеціальності (в обсязі навчальної програми для магістра, яка відповідає обраній ними науковій спеціальності);

– з іноземної мови в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти;

– додаткового вступного випробування для вступників, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена у дипломі магістра (спеціаліста).

 

ВАЖЛИВО

Абітурієнт, який планує вступати до аспірантури у 2024 році повинен:

 • Надати результати Єдиного вступного іспиту (ЄВІ), складеного у 2023 або 2024 році, де оцінка за тест з іноземної мови має становити не менше ніж 130 балів, а за тест загальної навчальної компетентності (ТЗНК) – не менше ніж 100 балів.
 • Дані про результати ЄВІ будуть внесені до картки фізичної особи в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО).

Наголошуємо, що календарний план, програми та ЄВІ – єдині вступні форми як для вступників магістратури, так і аспірантури.

Ознайомитися з деталями можна за покликаннями:

https://testportal.gov.ua/kalendar-provedennya-yevi-yefvv-2/

https://testportal.gov.ua/yedynyj-vstupnyj-ispyt-dlya-vstupu-do-aspirantury/

https://testportal.gov.ua/yedynyj-vstupnyj-ispyt-3/

Важливе уточнення:

Вступники, які вже мають міжнародні сертифікати з іноземної мови (TOEFL, IELTS, Cambridge English, TestDaF, DELF, DALF), що підтверджують знання мови на рівні не нижче ніж B2, звільняються від іспиту з іноземної мови. Зазначені сертифікати розглядаються як еквівалент вступного іспиту з іноземної мови на найвищий бал, інформація про міжнародний сертифікат також буде внесена до ЄДЕБО. Такі вступники можуть проходити інші вступні випробування до аспірантури і не складають ЄВІ.

 

Приймальна комісія

Одеського державного аграрного університету

65012, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 13 кабінет № 101

тел.: (048) 785-10-43, (048) 763-03-40

Завідувач відділу аспірантури та докторантури

Чорна Людмила Михайлівна

м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 13 каб. № 205

Подати документи