Одеський державний
аграрний університет

Кафедра обліку і оподаткування

Кафедра обліку і оподаткування

Кафедра обліку і оподаткування

 

 

Завідувач кафедри,
доктор економічних наук, професор,
Крюкова Ірина Олександрівна

 

 

 

 

 

Кадровий склад кафедри

Кафедра обліку і оподаткування

Elegant business lady on isolated white background

Стоянова-Коваль Світлана Савівна професор кафедри обліку і оподаткування, д.е.н., професор
Кафедра обліку і оподаткування Дяченко Олексій Петрович, доцент кафедри обліку і оподаткування , д.е.н., доцент
Кафедра обліку і оподаткування к.е.н., доцент Найда Андрій Васильович
Гривківська Світлана Михайлівна, к.е.н, асистент кафедри обліку і оподаткування
Касьянова Валерія Анатоліївна, доцент кафедри обліку і оподаткування

к.фіз-мат. н., доцент

ст. лаборант Патракі Т.А.
ст. лаборант Самойленко К.М.
провідний фахівець Барабаш С.В.
провідний фахівець Єрьомін В.О.

Перелік дисциплін, які викладаються на кафедрі 

• Бухгалтерський облік
• Фінансовий облік
• Облік у бюджетних установах
• Облік за ВЕД
• Управлінський облік
• Звітність підприємств
• Облік у банках
• Облік і звітність в оподаткуванні
• Аудит
• Облік на підприємствах малого бізнесу
• Контроль і ревізія
• Облік в зарубіжних країнах
• Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
• Організація бухгалтерського обліку
• Організація і методика аудиту
• Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
• Управлінський контроль
• Консолідація фінансової звітності
• Облік та аналіз ЗЕД
• Маркетинговий аудит
• Облік і аудит
• Податковий облік
• Економетрика
• Прикладна економетрика
• Інформаційні системи і технології
• Інформаційні системи і технології в обліку
• Аналізі і аудиті
• АРМ бухгалтера
• Електронна комерція

Історія кафедри

Cвою історію кафедра обліку і оподаткування ОДАУ розпочала з  вересня 1960 року. Першим її завідуючим був доцент Рахлін Д.М. Маючи великий досвід практичної роботи доцент Рахлін Д.М. з перших днів організації кафедри зумів підібрати викладацький колектив і забезпечити на належному рівні навчальний процес на стаціонарному і заочному відділеннях економічного факультету.

Колектив кафедри, під керівництвом доцента Рахліна Д.М., надавав постійну допомогу радгоспам і колгоспам Одеської області з питань організації бухгалтерського обліку та звітності на сільськогосподарських підприємствах. В колгоспах Білгород-Дністровського району Одеської області експериментально було перевірено ефективність застосування нової системи обліку, основні принципи якої були розроблені доцентом Рахліним Д.М. В результаті запровадження цієї системи обліку досягнуто його спрощення, підвищилася аналітичність, апробована можливість обчислення собівартості продукції тваринництва і послуг протягом року, а також складання місячних і квартальних бухгалтерських балансів. Одночасно в 1964 році викладачами кафедри була проведена робота з впровадження журнально-ордерної форми обліку, механізації обліку заробітної плати і виробничих запасів в радгоспі «Перемога», Одеського радгоспвинтресту і навчально-дослідному господарстві ім. Трофімова Одеського сільськогосподарського інституту.

За участі викладачів кафедри були підготовлені і опубліковані роботи, виконані на замовлення управління виноробної промисловості раднаргоспу Чорноморського економічного району.

З того часу кафедра пройшла тривалий шлях свого розвитку щодо кадрового складу та наукових здобутків. Назва кафедри за час її функціонування змінювалася двічі, але курс її залишався незмінним — якісна підготовка спеціалістів  з обліку та аудиту для всіх видів економічної діяльності.

Кафедра обліку і оподаткування входить до складу інженерно-економічного факультету Одеського державного аграрного університету і готує фахівців за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» освітніх ступенів вищої освіти бакалавр і магістр (денної та заочної форми навчання) спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

В різні періоди функціонування кафедри її очолювали: професор Постнікова Г.В., к.е.н., доцент Скалозубова Н.О.,к.е.н., доцент Тімінський А.Г., доцент Несененко П.Г.,д.е.н., професор Немченко В.В., к.е.н., доцент Цуканов О.Ю., д.е.н., професор Деречин В.В.,к.е.н., доцент Кононенко В.А. та д.е.н., професор Дога В.С.

У 2016р. до складу кафедра обліку і оподаткування увійшла кафедра інформаційних систем і технологій ім. Браславця економічного факультету ОДАУ. Таким чином, навчальні дисципліни кафедри обліку і оподаткування отримали інформаційно-технічну підтримку у вигляді технологічного забезпечення сучасними продуктами спеціалізованих бухгалтерських програм.

В теперішній час кафедру обліку і оподаткування очолює Крюкова Ірина Олександрівна, доктор економічних наук, професор.
Кафедра приймає активну участь у впровадженні Європейської системи освіти із застосуванням кредитно-модульної системи організації навчання. Трудовий колектив кафедри, який сформувався в основному з випускників університету, – це висококваліфіковані та компетентні фахівці, які мають практичний досвід, постійно оновлюють змістовне наповнення дисциплін, а також плідно працюють над запровадженням нових технологій навчання.

Адреса провулок Матросова,6 Корпус №4
Телефон 734-88-42
e-mail odau-byx_oblik@ukr.net

Подати документи