Відділ кадрів

Кадровий склад відділу кадрів

Відділ кадрів Начальник відділу кадрів – Біла Юлія Олександрівна

Кадровий склад:

Старший інспектор з кадрівТкаченко Ірина Євгеніївна
Старший інспектор (облік студентів)Кодимська-Харьковська Євгенія Павлівна
Старший інспектор з кадрівЯковлєва Марія Миколаївна

Відділ кадрів є самостійним структурним підрозділом, підпорядкованим ректору Університету.

Відділ кадрів у своїй діяльності керується чинним законодавством, статутом Університету, правилами внутрішнього розпорядку, правилами і стандартами документаційного забезпечення, іншими нормативними і локальними документами Університету, розпорядженнями ректора та Положенням про відділ кадрів Одеського державного аграрного університету.

Відділ кадрів очолює начальник відділу, який призначається і звільняється ректором.

Відділ кадрів має свою круглу печатку із зазначенням своєї назви та назви установи і штампи, необхідні для роботи.

Метою діяльності відділу кадрів є забезпечення Університету кваліфікованими працівниками, в томучислі науково-педагогічними  кадрами,  для організації  ефективної освітньої,   наукової,   управлінської та  фінансово-господарської діяльності Університету.

Основними завданнями відділу кадрів є:

– Забезпечення Університету працівниками необхідних професій, спеціальностей та кваліфікації у відповідності з рівнем і профілем одержаноїними підготовки та ділових якостей.

– Проведення заходів щодо формування стабільного трудового колективу, зниження плинності кадрів, зміцнення трудової дисципліни.

– Розробка кадрової політики та стратегії університету.

На сьогодні основними науково-педагогічними посадами в університеті є завідувач кафедри, професор, доцент, старший викладач, викладач, асистент. Заміщення посад науково-педагогічних працівників здійснюється на основі конкурсного відбору, порядок якого визначено Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних, педагогічних працівників Одеського державного аграрного університету та укладання з ними трудових договорів (контрактів), (нова редакція)_2022

З метою надання можливостей для професійного зростання викладачів та відповідно до установлених вимог до науково-педагогічних посад щорічно за поданням деканів та завідувачів кафедр вносяться зміни до штатного розпису щодо переведення викладачів, які мають високий рівень професійної компетентності і достатній стаж науково-педагогічної роботи, на вищі посади. За результатами проведення конкурсного відборуу 2019-2020 навчальному році переведено шість кандидатів наук на посади доцентів.

Контакти:
м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 13.
Каб. 113, 113-а.
т. (048)784-57-31, (048)784-38-52
e-mail: ok.odau@gmail.com

Подати документи