Одеський державний
аграрний університет

Навчально-методичний відділ

Навчально-методичний відділ

 

 

Кадровий склад навчально-методичного відділу
П.І.Б.ПосадаКонтакти
Седов Вячеслав Андрійовичкерівник відділуsedov@osau.edu.ua
навчально-організаційний сектор
Камінська Юлія Володимирівнакерівник навчальної (виробничої) практикиmethodist@osau.edu.ua
Соколова Юлія Анатоліївнаметодистjuls18vr@gmail.com
Яковлева Катерина Ігорівнаметодистparfilo@onua.edu.ua
сектор планування та організації аудиторної роботи
Денисенко Людмила Павлівнаметодистnavchalny.viddil@gmail.com
Краюхіна Ганна Георгіївнапровідний фахівецьnavchalny.viddil@gmail.com
сектор автоматизованого супроводу освітнього процесу та роботи з ЄДЕБО
Демидова Ганна Вікторівнапровідний фахівецьmethodist@osau.edu.ua
Давиденко Світлана Миколаївнаадміністратор системи ЄДЕБОvstupodau@ukr.net

 

Навчально-методичний відділ є основним структурним підрозділом Одеського державного аграрного університету, який здійснює організацію і контроль освітнього процесу, забезпечення ефективної навчально-методичної роботи в Університеті та організацію, координацію і системне удосконалення освітнього процесу в його навчальних структурних підрозділах. Підпорядковується ректору Університету.
Навчально-методичний відділ у своїй діяльності керується Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», наказами МОН України стосовно вищої освіти та іншими законодавчими і нормативними актами, Статутом університету, наказами та розпорядженнями ректора Університету.
Навчально-методичний відділ організовує освітній процес в Університеті, здійснює оперативний контроль за дотриманням навчальними підрозділами Університету Закону України «Про вищу освіту», Статуту та Правил внутрішнього розпорядку університету, інших нормативних документів, що регламентують діяльність закладу вищої освіти, наказів ректора Університету; проводить моніторинг якості освітніх послуг Університету та забезпечення підготовки фахівців відповідно до державних стандартів.

 

Функції навчально-організаційного сектору:

— складання графіка освітнього процесу Університету;
— координація роботи з формування навчального навантаження, штату професорсько-викладацького складу кафедр,  лекційних потоків та академічних груп;
— розробка разом із кафедрами та гарантами навчальних планів (робочих навчальних планів);
— контроль за відповідністю робочих навчальних планів освітньо-професійним програмам;
— організація роботи з формування екзаменаційних комісій, контроль за проведенням атестації;
— консультативно-методична підтримка щодо проведення державних екзаменів, захистів дипломних проектів (робіт), бакалаврських та магістерських робіт;
— облік динаміки контингенту студентів;
— робота з АС Університету відповідно до функцій сектору;
— облік і розрахунок погодинної оплати праці викладачів та контроль за звітністю з цього питання;
— аналіз кількісних і якісних характеристик професорсько-викладацького складу Університету (структура, кадрове забезпечення кафедр, тощо);
— керівництво організацією всіх видів практик здобувачів вищої освіти;
— підготовка проектів наказів і розпоряджень ректора з освітнього процесу, закріпленню навчальних площ за підрозділами Університету;
— підготовка матеріалів (доповідей, аналітичних та службових записок) для Вченої ради та ректорату Університету;
— підготовка річної та періодичної державної статистичної звітності стосовно освітнього процесу та руху контингенту студентів;
— формування справ у відповідності із затвердженою номенклатурою та у встановлений термін надання до архіву;
— інформаційна взаємодія із зовнішніми організаціями з питань освітнього процесу.

 

Функції сектору планування та організації аудиторної роботи:

— складання розкладів навчальних занять, семестрового контролю, атестації для всіх курсів, спеціальностей та форм навчання згідно з навчальними планами;
— визначення та аналіз ефективності використання аудиторного фонду;
— контроль стану аудиторного фонду, напрацювання пропозицій щодо його оснащення технічними засобами навчання та ефективного використання.
— робота з АС Університету відповідно до функцій сектору;
— перевірка розрахунків навчального навантаження викладачів і кафедр на відповідність вимогам керівних документів;
— оцінка, облік і контроль виконання кафедрами та професорсько-викладацьким складом  запланованих  обсягів навантаження, напрацювання пропозицій щодо корегування та перерозподілу навантаження;
— здійснення контролю за проведенням навчальних занять, перевірка виконання деканами і кафедрами заходів з усунення недоліків;
— формування справ у відповідності із затвердженою номенклатурою та у встановлений термін надання до архіву.

 

Функції    сектору автоматизованого супроводу освітнього процесу та роботи з ЄДЕБО:

— здійснення автоматизованого супроводу освітнього процесу за допомогою інформаційної системи на базі програмного забезпечення АСУ ВНЗ;
— координація роботи Університету з ЄДЕБО шляхом внесення інформації про заклад, здобувачів та освітній процес до ЄДЕБО;
— опрацювання інформації з ЄДЕБО, яка необхідна для виготовлення студентських квитків, дипломів та додатків до них європейського зразка;
— замовлення документів про освіту, залікових книжок, студентських квитків та іншої бланкової документації, розподіл їх за факультетами та інститутами, здійснення контролю за їх обліком та врученням. Забезпечення бланками навчальної та звітної документації;
— формування справ у відповідності із затвердженою номенклатурою та у встановлений термін надання до архіву;
— ведення обліково-звітної документації з видачі дипломів, забезпечення збереження та списання навчальних документів суворої звітності (дипломи, копії дипломів, академічні довідки, тощо).

 

Контакти:
м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 13.
Кабінет 203, 203а
т. (048)734-69-50, внутрішні – 125, 117
e-mail: methodist@osau.edu.ua

Подати документи