Odesa State Agrarian University

Educational-methodical department

Educational-methodical department

Навчально-методичний відділ є основним структурним підрозділом Одеського державного аграрного університету, який здійснює організацію і контроль навчального процесу, забезпечення ефективної навчально-методичної роботи в університеті та організацію, координацію і системне удосконалення освітнього процесу в його навчальних структурних підрозділах. Підпорядковується ректору університету.

Навчально-методичний відділ у своїй діяльності керується Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», наказами МОН України стосовно вищої освіти та іншими законодавчими і нормативними актами, Статутом університету, наказами та розпорядженнями ректора університету.

Навчально-методичний відділ організовує навчальний процес в університеті, здійснює оперативний контроль за дотриманням навчальними підрозділами університету Закону України «Про вищу освіту», Статуту та Правил внутрішнього розпорядку університету, інших нормативних документів, що регламентують діяльність вищого навчального закладу, наказів ректора університету; проводить моніторинг якості освітніх послуг університету та забезпечення підготовки фахівців відповідно до державних стандартів.

Кадровий склад навчально-методичного відділу
П.І.Б.Посада
Седов Вячеслав Андрійовичкерівник навчально-методичного відділу
Сектор забезпечення якості освіти
Соколова Юлія Анатоліївнаmethodist
Kostiukhina Olhamethodist
Сектор планування та організації навчального процесу
Денисенко Людмила Павлівнаmethodist
Чеботар Катерина Юріївнаmethodist
Краюхіна Ганна Георгіївнадиспетчер
Сектор забезпечення роботи з ЄДЕБО та комп’ютерних систем
Nana Rusiaстарший інспектор з видачі дипломів
Давиденко Світлана Миколаївнаадміністратор системи ЄДЕБО
Pushkar Dmitriycomputer systems engineer

 

Функції сектору планування та організації навчального процесу:
— складання графіка освітнього процесу Університету;
— складання розкладів навчальних занять, семестрового контролю, державної атестації для всіх курсів, спеціальностей та форм навчання згідно з навчальними планами;
— моніторинг відвідуваності занять студентами;
— облік динаміки контингенту студентів;
— облік i розрахунок погодинної оплати праці викладачів та контроль за звітністю з цього питання;
— визначення та аналіз ефективності використання аудиторного фонду;
— контроль стану аудиторного фонду, напрацювання пропозицій щодо його оснащення технічними засобами навчання та ефективного використання.

 

Функції сектору забезпечення якості освіти:
— координація роботи з формування навчального навантаження, штату професорсько-викладацького складу кафедр, лекційних потоків та академічних гpyп;
— координація та контроль розробки навчальних планів (робочих навчальних планів) підготовки бакалаврів та магістрів ycix форм навчання;
— контроль за відповідністю робочих навчальних планів освітньо-професійним програмам;
— перевірка розрахунків навчального навантаження викладачів i кафедр на відповідність вимогам нормативних документів;
— оцінка, oблік i контроль виконання кафедрами та професорсько-викладацьким складом запланованих обсягів науково-педагогічного навантаження, напрацювання пропозицій щодо корегування та перерозподілу навантаження;
— контроль дотримання ліцензованих обсягів підготовки фахівців в Університеті;
— аналіз кількісних i якісних характеристик професорсько-викладацького складу Університету (структура, кадрове забезпечення кафедр, тощо);
— підготовка проектів наказів i розпоряджень ректора з освітнього процесу;
— підготовка матеріалів (доповідей, аналітичних та службових записок) для Вченої ради та ректорату Університету;
— підготовка річної та періодичної державної статистичної звітності стосовно освітнього процесу та pyxy контингенту студентів;
— інформаційна взаємодія із зовнішніми організаціями з питань освітнього процесу.

 

Функції сектору забезпечення роботи з ЄДЕБО та комп’ютерних систем:
— координація роботи Університету з ЄДЕБО шляхом внесення інформації про заклад та навчальний процес до ЄДЕБО;
— опрацювання інформації з ЄДЕБО, яка необхідна для виготовлення студентських квитків, дипломів та додатків до них європейського зразка;
— замовлення документів про освіту, залікових книжок, студентських квитків та іншої бланкової документації, розподіл ïx за факультетами, здійснення контролю за ïx обліком та врученням;
— ведення обліково-звітної документації з видачі дипломів, забезпечення збереження та списання навчальних документів суворої звітності (дипломи, копії дипломів, академічні довідки, тощо)$
— здійснення автоматизованого супроводу освітнього процесу за допомогою інформаційної системи на базі програмного забезпечення «Moodle»;
— забезпечення функціонування сайту ОДАУ.

 

Контакти:
м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 13.
Каб. 305, 306
т. (048)724-34-44
e-mail: methodist@osau.edu.ua

Submit documents