Одеський державний
аграрний університет

Кафедра хірургії, акушерства та хвороб дрібних тварин

Кафедра хірургії, акушерства та хвороб дрібних тварин

Кафедра хірургії, акушерства та хвороб дрібних тварин

 

 

т.в.о. завідувача кафедри 
Кандидат ветеринарних наук
Морозов Микола Георгійович

 

 

 

 

 

Кадровий склад кафедри

ПІБПосада, вчена ступіньДодаткова інформація
Кафедра хірургії, акушерства та хвороб дрібних тварин

Морозов Микола Георгійович

Кандидат ветеринарних наук, доцент 

Кафедра хірургії, акушерства та хвороб дрібних тваринКафедра хірургії, акушерства та хвороб дрібних тварин

Кафедра хірургії, акушерства та хвороб дрібних тварин

Гєрдєва Альона Олександрівна

Кандидат ветеринарних наук, доцент

Завідувач кафедри хірургії, акушерства та хвороб дрібних тварин

 

Кафедра хірургії, акушерства та хвороб дрібних тваринКафедра хірургії, акушерства та хвороб дрібних тварин

Кафедра хірургії, акушерства та хвороб дрібних тварин

Розум Євген Євгенович

Кандидат ветеринарних наук, доцентКафедра хірургії, акушерства та хвороб дрібних тваринКафедра хірургії, акушерства та хвороб дрібних тварин

Кафедра хірургії, акушерства та хвороб дрібних тварин

Телятніков Андрій Володимирович

Доктор ветеринарних наук, професорКафедра хірургії, акушерства та хвороб дрібних тваринКафедра хірургії, акушерства та хвороб дрібних тварин

Кафедра хірургії, акушерства та хвороб дрібних тварин

Роман Лілія Григорівна

Кандидат ветеринарних наук, доцентКафедра хірургії, акушерства та хвороб дрібних тваринКафедра хірургії, акушерства та хвороб дрібних тварин

Кафедра хірургії, акушерства та хвороб дрібних тварин

Данкевич Ніна Іванівна

Кандидат ветеринарних наук, асистентКафедра хірургії, акушерства та хвороб дрібних тваринКафедра хірургії, акушерства та хвороб дрібних тварин

Кафедра хірургії, акушерства та хвороб дрібних тварин

Школіна Оксана Леонтіївна

Лікар ветеринарної медициниКафедра хірургії, акушерства та хвороб дрібних тваринКафедра хірургії, акушерства та хвороб дрібних тварин

Перелік навчальних дисциплін, які викладаються на кафедрі :
•Загальна і спеціальна хірургія.
•Хірургічні хвороби тварин з анестезіологією та невідкладна допомога.
•Ветеринарна офтальмологія.
•Оперативна хірургія з основами топографічної анатомії.
•Історія ветеринарної медицини.
•Оперативна хірургія з основами топографічної анатомії та анестезіології.
•Ветеринарна офтальмологія собак і котів.
•Практичне акушерство, гінекологія та штучне осіменіння.
•Технологія відтворення сільськогосподарських тварин.
•Акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин.
•Практичне акушерство, гінекологія та штучне осіменіння сільськогосподарських тварин.
•Ветеринарна хірургія.
Історія кафедри
Кафедру хірургії було створено разом з курсом ветеринарного акушерства у 1944 р. Першим її завідувачем став канд. вет. наук, доц. Б. В. Макавєєва. Упродовж 1962–1966 рр. кафедру очолював канд. біол. наук, доц. І. Н. Гватуа. У 1966 р. завідувати кафедрою було запрошено д-ра вет. наук, проф. О. П. Косих із Бурятського сільськогосподарського інституту.
У 1972 р. було вирішено організувати окрему від кафедри хірургії кафедру акушерства та штучного запліднення сільськогосподарських тварин, очільником якої було обрано д-ра вет. наук, проф. О. Ф. Кузьміна. Під його керівництвом розпочалась інтенсивна робота з покращення матеріально-технічної бази кафедри для удосконалення навчального процесу і наукових досліджень. При переведенні кафедри до нового навчального корпусу були обладнані пункти штучного осіменіння сільськогосподарських тварин, спеціалізовані лабораторії для проведення занять і наукові лабораторії (спектральна та біохімічна). На вдосконаленій навчальній базі, крім підготовки ветеринарних лікарів, за ініціативи керівника кафедри проводилась підготовка техніків штучного осіменіння сільськогосподарських тварин. Наукова діяльність проф. О. Ф. Кузьміна та колективу реорганізованої кафедри була спрямована на вивчення механізму впливу біогенних стимуляторів (тканинних препаратів, макро- і мікроелементів, вітамінів) на організм різних видів сільськогосподарських тварин з метою підвищення їх плодючості, м’ясної, молочної та вовняної продуктивності. Також професор провів дослідження з вивчення етіопатогенезу неплідності великої рогатої худоби в південному регіоні України, теоретично обґрунтував і практично довів високу ефективність застосування для профілактики неплідності худоби комплексних організаційно-господарських і зооветеринарних заходів шляхом створення районних госпрозрахункових організацій, які складалися із зооветеринарних спеціалістів та займалися боротьбою з неплідністю корів і телиць на основі кільцевої системи проведення штучного осіменіння тварин та широкого використання в системі акушерської й гінекологічної диспансеризації біологічно активних речовин. У 1982 р. кафедру хірургії очолив канд. вет. наук, доц. В. П. Балакірєв, а кафедру акушерства і штучного запліднення сільськогосподарських тварин — канд. с.-г. наук, доц. О. І. Власов. У 1988 р. ректоратом було прийнято рішення об’єднати кафедри хірургії та акушерства і штучного осіменіння сільськогосподарських тварин. Завідувачем реорганізованої кафедри призначили канд. вет. наук, доц. Г. Л. Сологуба, який обіймав цю посаду до 1999 р. Упродовж 1999–2001 рр. кафедрою керував д-р вет. наук, проф. О. П. Михайлюк. З 2002 до 2010 р. завідувачем кафедри був канд. вет. наук, доц. Є. Ф. Станішевський. У цей період кафедра отримує нову назву — акушерства і хірургії. У 2010–2013 рр. обов’язки завідувача виконував канд. вет. наук, доц. М. Г. Морозов. З 2013-2020 кафедру очолює д-р вет. наук, доц. А. В. Телятніков. У 2017 р. кафедру було перейменовано на кафедру хірургії, акушерства та хвороб дрібних тварин. З 2020 кафедрою керує к.вет.н., доцент Гєрдєва А.О. В різні роки на кафедрі працювали та працюють:
Професори: Кузьмін О.Ф., Косих О.П., Михайлюк О.П.
Доценти: Макавєєв В.В., Гватуа І.Н., Воронін І.В., Петрухін П.І., Демченко Н.Д., Балакірєв В.П., Бугайова Н.П., Єршов В.Д., Ковалок А.Г., Сологуб Г.Л., Власов О.І., Станішевський Є.Ф., Дрончак А.Й., Розум Л.М., Морозов М.Г., Телятніков А.В., Розум Є.Є., Гєрдєва А.О.
Старші викладачі: Плоский В.П., Крамарчук А.Г., Каліберда В.Г., Чеканович Г.О., Плоский Е.В.
Асистенти: Максимова М.С., Юсов Ю.В., Лукянчук О.О., Артеменко В.В., Янков О.П., Волканова Н.В., Журін І.В., Жорник Д.В., Кривий М.Ф., Пустовіт Р.В., Гордієнко Д.Д., Вітріченко Д.П., Похватько О.М., Роман Л.Г., Ушаков О.С., Франчук Л.О.
Старші лаборанти та лікарі ветеринарної медицини кафедри: Волковська Г.М., Брюханова Т.І., Яхеди О.Ф., Капустін О.Б.,Мартинова В.П., Іринчук Н.В., Добрянська А.Л., Мінкіна О.М., Жекова Л.С.,Цушко Т.П., Бойко Г.О., Сафронова Т.Л., Школіна О.Л., Ходжикян Д.Р., Карпухіна К.В.
За період існування кафедри виконано і захищено три докторських і 24 кандидатських дисертації. Зокрема, упродовж 2003–2019 рр. науковий ступінь доктора отримав А. В. Телятніков, кандидата — А. В. Телятніков, М. Г. Морозов, Р. В. Пустовіт, Е. Е. Розум, Д. В. Жорник, А.О. Гєрдєва. Сьогодні науково-дослідна робота кафедри спрямована на проведення моніторингу появи, поширення та перебігу хірургічних та акушерсько-гінекологічних захворювань, вивчення патогенезу, розробку ефективних методів діагностики, лікування і профілактики захворювань на півдні України. Наукові дослідження співробітниками кафедри проводяться безпосередньо на виробництві. Базою для таких досліджень слугують фермерські та приватні господарства Одеської й інших областей півдня України, а також клініки ветеринарної медицини міста Одеси, з якими кафедра підтримує постійний, тісний зв’язок. Науково-педагогічні працівники кафедри працюють над розробкою засобів і способів прискорення загоєння травм кісток у тварин, пов’язаних з стимулюючою активністю наночастинок металів на перебіг обміну речовин. Впровадженням комп’ютерно-томографічних досліджень в практику ветеринарної хірургії дрібних домашніх тварин. Вдосконалюються методи діагностики, лікування і профілактики захворювань очей у сільськогосподарських та дрібних домашніх тварин. Проводяться дослідження що до поширення, клінічного перебігу, вдосконалення методів діагностики, лікування та профілактики хірургічних захворювань у сільськогосподарських та дрібних домашніх тварин.
Вивчається інтенсивність ранових процесів у тварин за розвитку гнійної інфекції і ендогенної інтоксикації під впливом янтаротерапії, а також розробляються методи та шляхи введення в організм тварин янтарної кислоти та препаратів на ії основі. Розробляються методики хірургічного лікування, профілактики та скринінгу за дирофіляріозу собак.
Проводиться вивчення ефективності використання сучасних специфічних і неспецифічних засобів терапії для відновлення відтворювальної здатності і молочної продуктивності неплідних і хворих на мастит тварин. Вивчається ефективність різних методів підвищення відтворної здатності та вдосконалення діагностики і лікування післяродових захворювань у самок с.-г. тварин. Досліджується терапевтична ефективність різних засобів при маститах у тварин, хворобах вагітних та їх вплив на стан новонароджених.

Подати документи