Одеський державний
аграрний університет

Кафедра польових і овочевих культур

Кафедра польових і овочевих культур

 

 

 

В.о. завідувача кафедри,
доктор сільськогосподарських наук, доцент
Рудік Олександр Леонідович

 

 

Кадровий склад кафедри

ПІБПосада, вчена ступіньДодаткова інформація

Кафедра польових і овочевих культур

Рудік Олександр Леонідович

Доктор сільськогосподарських наук, доцентКафедра польових і овочевих культурКафедра польових і овочевих культур
Кафедра польових і овочевих культур

Попова Людмила Миколаївна

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент 

Кафедра польових і овочевих культурКафедра польових і овочевих культур

Кафедра польових і овочевих культур

Юркевич Євген Олександрович

Доктор сільськогосподарських наук, професор 

Кафедра польових і овочевих культурКафедра польових і овочевих культур

Кафедра польових і овочевих культур

Щербаков Віктор Якович

Доктор сільськогосподарських наук, професорКафедра польових і овочевих культурКафедра польових і овочевих культур

Кафедра польових і овочевих культур

Латюк Григорій Іванович

Кандидат сільськогосподарських наук, доцентКафедра польових і овочевих культурКафедра польових і овочевих культур
Кафедра польових і овочевих культур

Валентюк Наталія Олександрівна

Кандидат технічних наук, асистентКафедра польових і овочевих культурКафедра польових і овочевих культур
Кафедра польових і овочевих культур

Чернова Оксана Миколаївна

Старший лаборантКафедра польових і овочевих культурКафедра польових і овочевих культур
Кафедра польових і овочевих культур

Дубровін Валерій Вікторович

Кандидат сільськогосподарських наук, доцентКафедра польових і овочевих культурКафедра польових і овочевих культур
Кафедра польових і овочевих культур

Флакей Валерій Валерійович

Асистент (за сумісництвом)Кафедра польових і овочевих культурКафедра польових і овочевих культур

Перелік дисциплін, які викладаються на кафедрі

•Землеробство
•Основи наукових досліджень
•Зрошуване землеробство
•Загальне землеробство з основами наукових досліджень
•Адаптивні системи землеробства
•Зональні системи землеробства
•Системи застосування добрив
•Агрохімія
•Агрохімія і стандартизація і управління якістю продукції рослинництва
•Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва
•Гербологія
•Теоретична і прикладна гербологія
•Методи і організація досліджень в землеробстві
•Методи і організація досліджень в рослинництві
•Методи і організація досліджень в агрономії
•Рослинництво
•Рослинництво з основами кормовиробництва
•Рослинництво з основами програмування врожаю
•Технологія зберігання і управління якістю продукції рослинництва
•Інноваційні технології в рослинництві
•Кормовиробництво і луговодство
•Шляхи стабілізації виробництва продукції в адаптивно-ландшафтному рослинництві.
•Технічні
•Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва
•Технологія виробництва продукції рослинництва
•Програмування врожаїв сільськогосподарських культур
•Системи сучасних інтенсивних технологій
•Тенденції розвитку адаптивно-ландшафтного землеробства в Україні
•Біологічні основи рослинництва
•Світові агротехнології
•Біотехнологія в рослинництві
•Овочівництво
•Технологія збору, зберігання і доробки овочевої продукції
•Овочівництво відкритого грунту
•Овочівництво закритого грунту
•Сучасні технології овочівництва відкритого і закритого грунту
•Управління чисельністю бур’янів в агрофітоценозів
•Органічне овочівництво
•Баштанництво
•Грибівництво
•Світові концепції розвитку землеробства
•Глобальні проблеми досліджень в агрономії
•Методика і організація дисертаційного дослідження
•Інформаційні (digital) технології в рільництві

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ПОЛЬОВИХ І ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР

Кафедра польових і овочевих культур бере свої витоки з чотирьох кафедр: загального землеробства, агрохімії, рослинництва, овочівництва. До об’єднання в 2009 р. кожна з них мала свою багаторічну історію та надбання.

Кафедру агрохімії було створено у 1935 р. Першим її завідувачем став доц. Б. М. Магін. У 1946–1948 р. кафедрою керував проф. С. М. Москвичов, а в 1948–1953 рр. – доц. Л. С. Гороховський.

Упродовж 1953–1975 рр. завідувачем кафедри був д-р с.-г. наук, проф. В. Г. Александров – відомий учений, розробник методів використання силікатних бактерій у сіль­ському господарстві. У період його керування при кафедрі було відкрито галузеву лабораторію силікатних бактерій.

У 1975–1997 рр. очільником кафедри був проф. В. Ф. Цибульський. Під його керівництвом колектив кафедри займався розробленням науково-обґрунтованої системи живлення польових культур у сівозмінах півдня України.

Кафедру загального землеробства було засновано 1918 р. Першим її завідувачем став проф. О. О. Бичихін. Його наукова спадщина щодо боротьби з посухою на Півдні України, впливу попередників і обробітку ґрунту на урожайність сільськогосподарських культур, вивчення фізичних властивостей чорноземів і заходів підвищення їх родючості актуальна і сьогодні.

У 1931—1942 рр. кафедрою керував проф. Г. О. Танішев.

У повоєнні роки (1945–1950) кафедру очолював д-р с.-г. наук, проф. А. А. Вербін. У цей період на кафедрі було розроблено технології вирощування високих врожаїв пшениці, кукурудзи, цукрового сорго, незатоплюваного рису та ін.

З 1962 до 1981 р. завідувачем кафедри був д-р с.-г. наук, проф. В. Ю. Казаков. Під його керівництвом колектив кафедри успішно працював над проблемою пошуку найбільш ефективної системи обробітку ґрунту та догляду за сільськогосподарськими культурами на Півдні України.

З 1981 р. кафедрою керував д-р с.-г. наук, проф. А. В. Тихонов. Пріоритетні напрями наукової роботи кафедри в той час: відтворення родючості південних чорноземів, розроблення вологозберігаючого обробітку ґрунту, удосконалення

У 1999 р. до кафедри загального землеробства було приєднано кафедру агрохімії. Завідувачем об’єднаної кафедри став доц. Є. О. Юркевич.

Кафедру рослинництва створено в 1925 р. Першим її завідувачем став проф. С. Й. Воробйов. Викладачами на кафедрі працювали: Б. М. Кречун, О. О. Бичихін, С. Н. Киркопуло, А. А. Кипен.

Упродовж 1927–1959 рр. кафедру рослинництва очолював М. П. Кудінов. Під його керівництвом на кафедрі вивчалися питання агротехніки багаторічних і однорічних трав, агротехніка травосумішок.

У 1975–1993 рр. кафедрою керував К. О. Федосєєв. За цей період кафедра зросла в кількісному складі, було організовано лабораторію пшениці, у 1977 р. був районований сорт озимої пшениці «Ерітроспермум 127», а в 1980 р. – озимої вики «Чорноморська».

У 1993 р. кафедру рослинництва очолив д-р с-г наук,проф. В. Я. Щербаков.

Кафедра овочівництва була створена в 1968 р. шляхом реорганізації кафедри плодоовочівництва. Першим її завідувачем став доц. Д. П. Білик, потім кафедрою керував доц. Б. С. Ангел, канд. с.-г. наук Л. В. Орел.

У 2000–2009 рр.  кафедру овочівництва очолював доц. Г. І. Латюк. До викладацького складу кафедри входили: доценти Н. І. Петрухіна, С. П. Максимов,М.І. Бондаренко, Л. М. Сапожнікова, П. С. Тихонов; ст. викл. О. П. Цаудер; кандидати с.-г. наукЛ. О. Хитрова, В. В. Дубровін; канд. біол. наук С. В. Ніязова; асистенти К. Г. Герасименко, О. П. Бугро.

У 2009 р. кафедри загального землеробства й агрохімії, рослинництва, овочівництва було об’єднано та створено кафедру польових і овочевих культур. Завідувачем нової кафедри став проф. В. Я. Щербаков. До кафедри польових і овочевих культур на той час увійшли такі секції: загального землеробства (проф. Є. О. Юркевич, доц. К. К. Соколов,асистенти О. К. Потужний, О. П. Бугро), рослинництва (проф. В. Я. Щербаков, доценти І. В. Фесенко, Т. М. Яковенко, С. М. Мішин, М. В. Боднар, С. Г. Когут,асистенти Ю. М. Гобеляк, І. М. Когут), овочівництва (доценти Л. М. Попова, Г. І. Латюк, В. В. Дубровін) і агрохімії (доценти І. Д. Шишков, асист. С. М. Патик).

Співробітниками кафедри надруковано понад 200 наукових праць і рекомендацій виробництву, серед яких: монографії «Агроекологічна оптимізація посівних площ і розміщення соняшника  в сівозмінах України», «Агробіологічні основи сівозмін Степу України», навчальний посібник «Обробіток ґрунту в адаптивно-ландшафтних системах землеробства»навчальні посібники «Довідник овочівника Степу України», «Часник в Україні» та ін. Викладачі кафедри співпрацюють із Національним університетом біоресурсів і природокористування України, Національним науковим центром «Інститут землеробства» НААН, Інститутом сільського господарства Причорномор’я НААН та інтернаціональною фірмою «Syngenta», фірмами «Lembkе», «Nunhems», «ВеjoZaden».

Колектив постійно удосконалює якість підготовки фахівців технологів з агрономії і магістрів та надає консультативну допомогу щодо впровадження останніх досягнень аграрної науки в Одеській області акціонерним товариствам, орендаторам та фермерам.

Про пріоритетність та якість вітчизняної аграрної освіти і науки свідчить підготовка на кафедрі фахівців ОР «Магістр» для іноземних країн, зокрема Туреччини, Китаю, Сирії, Гани, Лівії, а також докторів філософії для Іраку та Сирії.

На кафедрі виконали та захистили кандидатські дисертації іноземці, зокрема громадянка Румунії – Флоріка Кирстою, Сирії –Міщель Нікула, Іраку – Аль-Джанабі Касім, Єгипту – Мансур Абдель.

З 2015 р. співробітники кафедри виконують наукову роботу на комплексну тему «Удосконалення технології вирощування польових і овочевих культур в умовах Степу України», дослідження з якої проводитимуться до 2025 р.

Тема наукової роботи має наступні підрозділи: «Розроблення інноваційних технологій вирощування органічної продукції рослинництва в умовах південного Степу України» (проф. В. Я. Щербаков, доценти І. М. Когут і С. М. Мішин, асист. О. С. Войцеховська); «Вплив біологізації технологічних заходів на продуктивність пшениці озимої та родючість ґрунту в південному Степу України» (проф. Є. О. Юркевич, доценти К. К. Соколов та І. Д. Шишков); «Особливості формування врожаю високоолеїнових гібридів соняшнику залежно від елементів агротехніки вирощування у Степу України» (проф. В. Я. Щербаков, доценти І. М. Когут і С. М. Мішин, асист. О. С. Войцеховська); «Агробіологічне обґрунтування мінімізації обробітку ґрунту в органічному землеробстві південного Степу України» (проф. Є. О. Юркевич, доценти К. К. Соколов та І. Д. Шишков, асист. Л. А. Щетінікова, кандидат тех. наук асист. Валентюк Н.О.); «Удосконалення існуючих і розроблення сучасних інноваційних технологій вирощування органічної продукції коренеплідних та цибулинних овочевих культур в умовах південного Степу України» (доценти Л. М. Попова та Г. І. Латюк).

Основна мета досліджень – експериментально встановити оптимальну систему основного обробітку ґрунту в короткоротаційних сівозмінах під сільськогосподарські культури на фоні біологізації технологічних заходів на їх продуктивність та родючість ґрунту в умовах півден­ного Степу України, розробити ефективну технологію ви­рощування посівів високоолеїнових гібридів соняшнику у Степу України, визначити вплив агротехнічних заходів на врожайність коренеплідних і цибулинних овочевих культур в умовах південного Степу України.

  Контакнта інформація
Адреса: 6012, м. Одеса, вул. Канатна 99, 1-ий поверх кабінет 123
тел.: 734-79-52, 734-78-20, 734-88-47
e-mail: abt.cek.zemledelie@ukr.net

Подати документи