Одеський державний
аграрний університет

Правила прийому іноземних громадян

Правила прийому іноземних громадян

Підставою для оформлення в’їзної візи в Україну з метою навчання є оригінал відповідного запрошення, яке видається за зверненням іноземців (м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 13, центр міжнародної освіти з підготовки іноземних громадян, каб. 107, тел.: +38(093) 363-75-22, E-mail: foreign@osau.edu.ua )

Прийом на навчання до закладів вищої освіти іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», які перебувають на території України», постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 року № 729 (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1017 від 28.10.2020) «Питання здобуття вищої освіти деякими категоріями осіб», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 (Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 1272 від 11.12.2015 р., № 1167 від 11.08.2017 р., № 1265 від 12.10.2020 р., № 71 від 20.01.2021 р., № 1239 від 17.11.2021р.), «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536, наказом Міністерства освіти і науки України від 02 грудня 2019 року № 1498 « Про затвердження Порядку встановлення квот для здобуття вищої освіти іноземцями та особами без громадянства в межах обсягів державного замовлення відповідно до міжнародних договорів України», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 року за № 153/34436.

Громадяни Російської Федерації та Республіки Бєларусь, які не мають посвідки на постійне (тимчасове) проживання в Україні, приймаються на навчання за індивідуальним дозволом Міністерства освіти і науки України.

Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо іншого не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.

Прийом іноземців та осіб без громадянства, зокрема закордонних українців, які постійно проживають Україні, громадян Республіки Польща, осіб, яких визнано біженцями, та осіб, які потребують додаткового захисту, на місця державного замовлення, мають право на здобуття вищої освіти на рівні з громадянами України, зокрема за рахунок коштів державного або місцевого бюджету. Прийом інших категорій іноземців до закладів вищої освіти на навчання на місця державного замовлення здійснюється в межах квот для іноземців.

Прийом на навчання іноземців для здобуття вищої освіти проводиться на акредитовані освітні програми. Заклади вищої освіти також можуть приймати іноземців для навчання за програмами підготовчого факультету (підрозділу), з вивчення державної мови та/або мови навчання, а також для здобуття післядипломної освіти, підвищення кваліфікації та стажування.

Прийом іноземців на навчання може проводитись очно та/або дистанційно.

Термін дії запрошення на навчання становить не більше 1 року з дати його реєстрації в Автоматизованій системі «Електронний журнал» уповноваженого Міністерством освіти і науки України державного підприємства.

Брати участь у дистанційному прийомі можуть іноземці, які отримали запрошення на навчання, зареєстроване в Автоматизованій системі «Електронний журнал» уповноваженого Міністерством освіти і науки України державного підприємства, отримали комплекс послуг з інформаційної та консультаційної підтримки, а також отримали візу для в’їзду в Україну (крім громадян країн безвікого в’їзду)  з метою навчання або здійснили процедуру легалізації документів про освіту в країні їх видачі:  (здійснили легалізацію в Міністерстві закордонних справ (МЗС) країни, яка видала документ про освіту; здійснили легалізацію в консульському відділі дипломатичної установи України за кордоном (консульська легалізація або апостиль)).

Для організації дистанційного набору іноземних громадян на навчання для здобуття вищої освіти заклад освіти укладає угоду з партнерською організацією, що є резидентом країни походження вступників. Предметом угоди є надання послуг з ідентифікації особи, верифікації оригіналів документів вступників, організації прийому заяв вступників в електронній формі, надання приміщень і технічних засобів для проведення консультацій і вступних випробувань закладом вищої освіти у дистанційному форматі.

Укладання угод закладами освіти України можливе з організаціями, що відповідають таким вимогам:

– відповідність площі приміщень для дистанційного подання документів, консультацій і вступних випробувань встановленим нормам карантинних обмежень у країні, де здійснюється набір;

– забезпечення вступників засобами індивідуального захисту;

– забезпечення процедури ідентифікації вступників з використанням технологій розпізнавання осіб, що включає перевірку персональних даних (прізвища, по батькові (за наявності)), біометричні дані та їх верифікацію;

– забезпечення контролю дотримання вимог академічної доброчесності під час складання вступного іспиту для іноземців;

– забезпечення місця збереження вилучених на час проходження вступного випробування телефонів, планшетних комп’ютерів та інших електронних пристроїв вступників;

– забезпечення пристроєм пригнічення стільникової та інтернет мережі;

– забезпечення відеоспостереження по периметру аудиторії, в якій відбувається вступний іспит для іноземців, шляхом встановлення не менше двох відеокамер;

– забезпечення технічного оснащення для відеозв’язку з екзаменаційною комісією закладу освіти у режимі реального часу (комп’ютер, відеокамера, мікрофон, телевізор або проектор з екраном);

– наявність в аудиторії не менш як двох працівників для контролю за дотриманням вимог академічної доброчесності та технічного супроводу під час проведення вступного іспиту для іноземців;

– забезпечення усіх вступників індивідуальними комп’ютерами з підключенням до онлайн-платформи закладу, через яку відбуватиметься вступний іспит для іноземців;

– забезпечення проведення консультацій і тренувань перед вступним іспитом для іноземців з метою ознайомлення з правилами його складання в дистанційній формі і використання онлайн-платформи;

– забезпечення відеозапису вступного випробування, передачі відеоматеріалу до закладу освіти через онлайн-платформу, зберігання інформаційних та відеоматеріалів після проведення вступного іспиту для іноземців протягом п’яти років у партнерській організації.

У разі дистанційного вступу іноземець надсилає засобами поштового зв’язку до закладу освіти легалізовані та нотаріально завірені копії документів про попередню освіту. При першому перетині державного кордону України та після прибуття до закладу освіти іноземець передає оригінали документів особисто.

Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб може здійснюватися закладами вищої освіти:

– двічі на рік у визначені Правилами прийому строки для здобуття ступенів молодшого бакалавра, бакалавра, магістра;

– упродовж року для навчання в аспірантурі та на підготовчому відділенні (факультеті).

Заклад вищої освіти обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступний іспит для іноземців.

Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти здійснюється на основі документа про попередній здобутий рівень освіти за результатами вступних іспитів для іноземців з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в каїні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.

Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до закладів вищої освіти України на підставі наказів про зарахування. Підтвердженням факту навчання може бути довідка, сформована в ЄДЕБО.

Вимоги закладу вищої освіти щодо відповідності вступників із числа іноземців, які прибули в Україну з метою навчання, цьому Порядку та Правилам прийому, а також строки прийому заяв і документів, проведення вступного іспиту для іноземців та зарахування зазначаються у Правилах прийому та оприлюднюються на офіційному вебсайті закладу вищої освіти.

Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та іноземним закладами вищої освіти освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням договірних зобов’язань відповідних закладів вищої освіти.

Іноземці та особи без громадянства, зокрема закордонні українці, які постійно проживають в Україні, громадяни Республіки Польща, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України, зокрема за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця (крім осіб, які постійно проживають в Україні), можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому.

Прийом на навчання іноземців проводиться на акредитовані освітні програми. Іноземці можуть обрати для себе такі спеціальності. як:

 • агробіотехнологічний факультет: садівництво та виноградарство, захист і карантин рослин, агрономія;
 • навчально-науковий інститут біотехнологій та аквакультури. технологія виробництва та переробки продукції тваринництва;
 • факультет геодезії, землеустрою та агроінженерії: геодезія та землеустрій, агроінженерія;
 • факультет економіки та управління: менеджмент, облік та оподаткування, економіка;
 • факультет ветеринарної медицини: ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза;
 • коледж управління біоресурсами: технологія виробництва і переробки продукції тваринництва(кінологія).

Прийом документів від іноземців для здобуття ступенів бакалавра, магістра, здійснюється у терміни:

 • від 01 липня 2024 року до 29 серпня 2024 року – перший набір;
 • від 02 вересня 2024 року до 30 жовтня 2024 року – другий набір;

До Підготовчого відділення  Одеського державного аграрного університету (далі – ОДАУ)  приймаються іноземці та особи без громадянства, які мають документ про повну загальну середню освіту та за станом здоров’я можуть навчатись у закладах вищої освіти та проживати в кліматичних умовах України.

Вступникам візових та безвізових країн  для в’їзду в Україну на навчання необхідно Запрошення на навчання, яке можна отримати Центрі міжнародної освіти з підготовки іноземних громадян.

Запрошення може отримати вступник або довірена особа за наданням нотаріально завіреної Довіреності.

 

Доуніверситетська підготовка

Програма доуніверситетської підготовки дозволить адаптувати отримані знання до освітньої системи України. Успішне закінчення навчання на Підготовчому відділенні є гарантом вступу до лав студентів Одеського державного аграрного університету або будь-якого іншого закладу вищої освіти України.

На Підготовчому відділенні здійснюється цілеспрямована мовна підготовка іноземних громадян та підготовка із загальноосвітніх дисциплін з метою забезпечення успішного навчання на основних факультетах ОДАУ та інших ЗВО України.

Доуніверситетська підготовка складається з двох циклів:

 • І цикл – мовна підготовка
 • ІІ цикл – вивчення загальних дисциплін.

Центр міжнародної освіти з підготовки іноземних громадян  забезпечує підготовку іноземних громадян за напрямами:

 • охорона здоров’я, біологічний, сільськогосподарський
 • інженерно-технічний, інженерно-економічний

Навчання ведеться українською, англійською мовами при формуванні групи в кількості 15-20 осіб.

Терміни вступу:

Строки прийому на ПВІ, за окремими домовленостями можливий прийом протягом року.

Тривалість навчання:

 • Згідно Положення про Центр міжнародної освіти з підготовки іноземних громадян ОДАУ (нова редакція), затвердженого засіданням Вченої ради ОДАУ від 01.07.2021, протокол №10, Наказом ректора ОДАУ №241-заг від 02.07.2021, термін навчання ЦМО з ПІГ складає 3-12 місяців.

Початок занять:

 • на підготовчому відділенні: по мірі комплектування академічних груп;
 • студентів на факультетах – з 1 вересня (за окремими домовленостями можливий прийом протягом року)

Прийом іноземців на навчання може проводитись очно та/або дистанційно. У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні, Міністерством освіти і науки України започатковано дистанційне навчання у вищих навчальних закладах, тому Одеський державний аграрний університет та Центр міжнародної освіти з підготовки іноземних громадян також долучилися до такого виду навчання. Згідно Наказу Міністерства освіти і науки України  № 276 від 15.03.2023 р.

Брати участь у дистанційному прийомі можуть іноземці, які отримали запрошення на навчання, зареєстроване в Автоматизованій системі «Електронний журнал» уповноваженого Міністерством освіти і науки України державного підприємства, отримали комплекс послуг з інформаційної та консультаційної підтримки, а також отримали візу для в’їзду в Україну (крім громадян країн безвізового в’їзду) з метою навчання та здійснили процедуру легалізації документів про освіту в країні їх видачі: (здійснили легалізацію в Міністерстві закордонних справ (МЗС) країни, яка видала документ про освіту; здійснили легалізацію в консульському відділі дипломатичної установи України за кордоном (консульська легалізація або апостиль)).

Для організації дистанційного набору іноземних громадян на навчання для здобуття вищої освіти, ОДАУ укладає угоду з фірмами-партнерами, що є резидентами країни походження вступників.

Для більш детальної інформації щодо дистанційного набору на навчання Ви можете звернутись до Центру міжнародної освіти з підготовки іноземних громадян за телефоном +38(093) 363-75-22 або надіславши лист на електронну адресу: foreign@osau.edu.ua

Послідовність дистанційного вступу іноземного громадянина на навчання в ОДАУ:

 1. Іноземний громадянин через фірму-партнер, подає документи на запрошення для навчання в нашому університеті, а саме:

– паспорт

– документи про попередню освіту(у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка видана іноземним або українським навчальним закладом)

 1. Отримавши запрошення,іноземний абітурієнт сплачує візову підтримку до ДП «Український державний центр державної освіти» у розмірі 648 грн. (сплатити візову підтримку можна самостійно, детальну інформацію Ви можете дізнатися  за посиланням https://mfa.gov.ua/consul/foreigners  або за допомогою фірми-партнера, через яку подавали заявку на запрошення)
 2. Іноземний абітурієнт подає онлайн-заяву на ім’я ректора через фірму-партнер про зарахування до факультету, на якому хоче навчатися
 3. Проходить перевірка документів (фірма-партнер звіряє документи та особистість)
 4. Іноземний абітурієнт подає в онлайн режимі перевірені фірмою-партнером та нотаріально завірені з перекладом на українську мову документи (паспорт, запрошення, документи про освіту) на українській мові засвідчені в посольстві чи Консульстві України.
 5. Подає документи до візового центру для отримання візи типу Д (для цього необхідно подати у консульство України документи за переліком, який зазначений на сайті Посольства, а також оригінал запрошення на навчання. Документи про попередню освіту перед подачею у консульство мають бути офіційно засвідчені у спосіб, прийнятий у Вашій країні (легалізовані (Міністерство освіти + Міністерство закордонних справ + Посольство України у Вашій країні) або засвідчені штампом Apostille + легалізовані у Посольстві України). Детальна інформація щодо отримання візи за посиланням https://studyinukraine.gov.ua/yak-podati-zayavku/vizi/).
 6. Іноземний абітурієнт здає іспити за обраною спеціальністю(більш детальну інформацію щодо вступних іспитів Ви можете дізнатись в приймальній комісії ОДАУ 65012, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 13 кабінет № 101 за тел. : (048) 785-10-43, (048) 763-03-40 або надіславши електронний лист на електронну пошту vstupodau@ukr.net. Відеоматеріал зі складання іспитів зберігається до кінця навчання.
 7. Отримує візу (час отримання візи уточнюється в консульстві України, в якому подавалися документи).
 8. Після успішного складання іспитів іноземний абітурієнт, підписує договір та сплачує навчання (суму контракту за вступ до ОДАУ Ви можете дізнатись у представників фірм-партнерів, через які подавали заявку на навчання або в Центрі міжнародної освіти з підготовки іноземних громадян за телефоном +38(093) 363-75-22 або надіславши лист на електронну адресу: foreign@osau.edu.ua).
 9. Після сплати за навчання, приймальна комісія готує наказ про зарахування за підписом ректора.
 10. Іноземний абітурієнт передає оригінали документів про попереднє навчання з нотаріально завіреним перекладом на українську мову протягом місяця після зарахування.
 11. До початку другого семестру подати документи до Центрі міжнародної освіти з підготовки іноземних громадян для нострифікації (це процес, що надає іноземним документам про освіту юридичну силу на території України. Це процедура визнання іноземних документів про освіту).

Як отримати запрошення на навчання?

 • заповнити заяву-анкету і переслати електронною поштою в Інформаційний центр ОДАУ (osau@osau.edu.ua) з проханням про вступ до університету;
 • оформити письмову згоду на обробку персональних даних;
 • надіслати копію паспорта (повне ім’я, громадянство, дата народження, номер паспорта, адреса постійного місця проживання) англійською мовою;
 • надіслати копію документа про освіту з переліком вивчених дисциплін і оцінок англійською мовою.

Як отримати в’їзну візу?

Для отримання в’їзної візи з метою навчання в Україні абітурієнт звертається до Посольства України у своїй або в сусідній країні із заявою про отримання в’їзної візи, додавши до заяви запрошення на навчання в ОДАУ. Після отримання візи на навчання (Д) абітурієнт обов`язково інформує ОДАУ електронною поштою або телефоном про дату прибуття в Україну, щоб його зустріли представники університету.

Як пройти митний контроль?

Після прибуття до України для проходження митного контролю іноземці повинні мати при собі:

 • паспорт з візою типу «Д»;
 • оригінал запрошення на навчання;
 • гроші в сумі не менше 3000$ (три тисячі) доларів США готівкою або на картці, щоб підтвердити свою фінансову платоспроможність;
 • знати мету прибуття до України.

Якщо не буде виконаний хоча б один з вищеперерахованих пунктів, іноземець не буде пропущений на територію України прикордонним контролем.

Після прибуття на навчання іноземці повинні подати до Центру міжнародної освіти з підготовки іноземних громадян легалізовані в установленому порядку такі документи:

 • заяву на ім’я ректора Університету;
 • запрошення до ОДАУ;
 • оригінал і копію документа про освіту з додатком (отримані з навчальних дисциплін оцінки), засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, легалізовані відповідною закордонною установою України та перекладені українською мовою і завірені нотаріально в Україні – 2 копії);
 • копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства, перекладену українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу;
 • договір (поліс) добровільного медичного страхування;
 • медичний сертифікат, який підтверджує відсутність ВІЛ-інфекції та флюорографії грудної клітини. За відсутності сертифікату, або, якщо сертифікат не визнається в Україні, вступник-іноземець зобов’язаний своєчасно за власні кошти здати кров для аналізу на відсутність ВІЛ-інфекції.

Документ має бути виданий не пізніше, ніж за 2 місяці до в’їзду на навчання в Україну.

 • медичний сертифікат про стан здоров’я (оригінал та копія з нотаріально завіреним перекладом українською мовою), який підтверджує відсутність медичних протипоказань для проживання та навчання в Україні, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземний громадянин;
 • свідоцтво про народження (копія, перекладена українською мовою);
 • довідка про подачу документа про освіту на визнання (нострифікацію) в Україні або Свідоцтво про визнання в Україні іноземного документа про освіту (за наявності );
 • 12 фотографій розміром 30х40 мм, кольорові, матові.

Документи, повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані у встановленому порядку (консульська легалізація або апостиль).

Після зарахування на навчання іноземці у Центрі міжнародної освіти з підготовки іноземних громадян повинні:

 • оформити договір про надання освітньої послуги (навчання);
 • внести плату за навчання;
 • продовжити термін перебування в Україні;
 • оформити страховий поліс із надання медичної допомоги;
 • оформити договір добровільного страхування відповідальності за відшкодування витрат, пов’язаних із виконанням рішення про видворення за межі України;
 • здійснити процедуру нострифікації документів про освіту в Міністерстві освіти і науки України протягом першого семестру навчання.

Як оформити посвідку на тимчасове проживання в Україні?

Громадяни держав з візовим порядком в’їзду прибувають в Україну з візою типу «Д», отриманою в консульській установі України за кордоном за запрошенням Університету на навчання. Протягом п’яти робочих днів після прибуття до Університету, але не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку дії візи, вони зобов’язані надати до Центру міжнародної освіти з підготовки іноземних громадян паспорт та документи, необхідні для оформлення посвідки на тимчасове проживання в Україні (далі – посвідка).

Громадяни держав з безвізовим порядком в’їзду можуть перебувати в Україні до 90 днів у будь-який 180-денний період. Тобто для розрахунку дозволеного терміну перебування від дня подання документів відраховується 180 днів назад. Іноземець не порушуватиме правил, якщо в межах цього 180- денного періоду він перебував в Україні не більше 90 днів. Такі іноземці зобов’язані протягом п’яти робочих днів після прибуття до Університету, але не пізніше ніж за 30 днів до закінчення встановленого строку перебування в Україні, надати до відділу по роботі з іноземними  громадянами паспорт та документи, необхідні для оформлення посвідки.

З метою підготовки повного пакету документів для оформлення посвідки іноземець або особа без громадянства, які прибули в Україну з метою навчання, подають до Центру міжнародної освіти з підготовки іноземних громадян:

 • паспортний документ з візою типу «Д», якщо інше не передбачено законодавством і міжнародними договорами України;
 • переклад українською мовою сторінки паспортного документа з особистими даними, засвідчений нотаріально в Україні;
 • поліс комплексного страхування іноземців на термін дії навчання посвідки

Іноземці, які прибули в Україну з метою навчання та отримали посвідку, вважаються такими, які на законних підставах перебувають на території України на період навчання. Посвідки оформляються іноземцям та особам без громадянства, які досягли 16-річного віку.

Посвідка виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій.

Посвідка є документом, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства та підтверджує законні підстави для тимчасового проживання в Україні. Посвідка видається на період навчання, який визначається наказом Університету про встановлення періодів навчання для іноземних студентів.

Документи для оформлення посвідки (у тому числі замість втраченої або викраденої), її обміну подаються особисто іноземцем або особою без громадянства до державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС, або територіального органу ДМС за місцем реєстрації.

Документи для оформлення посвідки подаються не пізніше ніж за 15 робочих днів до закінчення встановленого строку перебування в Україні.

У разі виникнення обставин (подій), у зв’язку з якими посвідка підлягає обміну (крім закінчення строку її дії), документи для її обміну подаються протягом одного місяця з дати виникнення таких обставин (подій).

У разі закінчення строку дії посвідки документи для її обміну можуть бути подані не пізніше ніж за 15 робочих днів до дати закінчення строку її дії. У такому випадку посвідка, що підлягає обміну, після прийому документів повертається особі та здається нею під час отримання нової посвідки.

Після отримання посвідки іноземець зобов’язаний протягом трьох робочих днів надати її до Центру міжнародної освіти з підготовки іноземних громадян для здійснення реєстрації місця проживання в Україні.

Відповідно до п.7 Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 р. № 207, реєстрація місця проживання здійснюється тільки за однією адресою. У разі, коли особа проживає у двох та більше місцях, вона здійснює реєстрацію місця проживання за однією з цих адрес за власним вибором. За адресою зареєстрованого місця проживання з особою ведеться офіційне листування та вручення офіційної кореспонденції.

Іноземні студенти зобов’язані протягом 30 календарних днів після зняття з реєстрації місця проживання та прибуття до нового місця проживання зареєструвати своє місце проживання.

У разі порушення іноземним студентом порядку оформлення (видачі, обміну) посвідки та/або припинення підстав для подальшого законного перебування на території України, такий іноземець відраховується зі складу студентів (слухачів) за порушення міграційного законодавства України.

Продовження терміну перебування в Україні проводиться в органах державної міграційної служби на підставі письмового звернення Університету, який готує Відділ по роботі з іноземними громадянами. Звернення подається не пізніше трьох робочих днів з дати подання іноземцем свого національного паспорта (або документа, що його замінює) до Університету.

Здобувачам вищої освіти та слухачам Одеського державного аграрного університету надається гуртожиток. Вартість проживання в гуртожитку, згідно наказу «Про встановлення розміру плати за проживання в гуртожитках ОДАУ для слухачів підготовчого відділення, студентів інших вузів та інших осіб» №82-заг від 12.04.2024 р., складає 1200 грн.(тисячу двісті гривень).

 

Організацією громадського та спортивного життя іноземних громадян в Одеському державному аграрному університеті опікується Центр міжнародної освіти підготовки іноземних громадян.

Подати документи