Кафедра менеджменту

заснована 1 вересня 1969 року д.е.н., професором Ушачовим І.Г.

Кафедра менеджменту

Кафедра менеджменту здійснює освітню, наукову, організаційну, методичну  та виховну роботу, спрямовану на підготовку висококваліфікованих фахівців у сфері менеджменту за першим (бакалаврським),  другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти.  Професія менеджера – одна з найцікавіших та найактуальніших в умовах ринкової економіки, бо такий фахівець поєднує базові знання з менеджменту, економіки, маркетингу з управлінською практикою, володіє методами планування, організації, мотивації та контролю, здатний визначити та забезпечити досягнення стратегічних та тактичних цілей підприємств і організацій. В процесі навчання у студентів – майбутніх менеджерів формується харизма успішного керівника, з’являються навички управлінської діяльності, що дозволяє побудувати власну кар’єру в підприємствах різних секторів економіки, наукових установах, органах державного управління тощо.

Місія кафедри менеджменту полягає у розвитку знань теорії  і методології управління та підготовці професіональних менеджерів, компетентних для вирішення складних управлінських задач забезпечення висхідного соціо-економіко-екологічного розвитку підприємств, територіальних громад,  секторів національної економіки  на інноваційних засадах.

Наші базові цінності:

 • повага до особистості всіх учасників освітнього процесу;
 • професіоналізм та особистісний розвиток;
 • порядність, академічна доброчесність, етичність;
 • патріотизм та соціальна відповідальність;
 • партнерська взаємодія та командна робота.

Основні завдання кафедри:

 • надання  якісних освітніх послуг щодо підготовки висококваліфікованих  фахівців з менеджменту освітніх ступенів «бакалавр», «магістр», «доктор філософії»;
 • проведення науково-дослідної роботи,  впровадження її результатів в освітній процес та в практику управління підприємствами і організаціями;
 • співробітництво у сфері науки і освіти з закладами вищої освіти, науковими установами, органами державного управління та місцевого самоврядування, галузевими організаціями, підприємствами, іншими стейкхолдерами;
 • реалізація принципів студентоцентрованого навчання, виховання гармонійно розвинутих особистостей, які володіють глибокими теоретичними знаннями, практичними навичками та вміннями, креативно мислять, діють соціально відповідально на засадах високих духовних цінностей.

Високопрофесійна команда викладачів випускової кафедри менеджменту включає фахівців, які мають наукові ступені доктора економічних наук та звання професора,  кандидата економічних наук та звання доцента, значний практичний та науково-педагогічний досвід, що дозволяє ефективно керувати науковою роботою аспірантів і студентів, забезпечувати високий рівень навчальної, методичної та виховної роботи. Викладачі кафедри менеджменту підвищують свою професійну майстерність, беруть участь в різноманітних тренінгах та семінарах, проходять стажування в зарубіжних університетах.

Кадровий склад кафедри

Кафедра менеджменту

Завідувач кафедри,
доктор економічних наук, професор,
Запша Галина Миколаївна

Детальніше

Кафедра менеджменту

Лівінський Анатолій Іванович

доктор економічних наук, професор

Детальніше

CV Лівінський А.І.

[згорнути]

Кафедра менеджменту

Дідур Ганна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент  

Детальніше

CV Дідур Г.І.

[згорнути]

Кафедра менеджменту

Найда Ірина Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент  

Детальніше

CV Найда І.С.

[згорнути]

Кафедра менеджменту

Телічко Наталія Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент  

Детальніше

CV  Телічко Н.О.

[згорнути]

Кафедра менеджменту

Мельничук Оксана Іванівна

кандидат економічних наук, доцент  

Детальніше

CV Мельничук О.І.

[згорнути]

Кафедра менеджменту

Левіна-Костюк Марія Олександрівна

кандидат економічних наук, асистент

Детальніше

Кафедра менеджменту

Сахацький Микола Павлович

доктор економічних наук, професор

Детальніше

CV Сахацький М.П.

[згорнути]

Кафедра менеджменту

Андрейченко Андрій Вадимович

доктор економічних наук, професор

Детальніше

Кафедра менеджменту

Колісніченко Наталя Миколаївна

доктор наук з державного управління, професор 

Детальніше

Кафедра менеджменту

Бахчиванжи Людмила Анатоліївна

кандидат економічних наук, доцент 

Детальніше

CV Бахчиванжи Л.А.

[згорнути]

Кафедра менеджменту

Євтушок Ольга Василівна

кандидат економічних наук, асистент

Детальніше

CV Євтушок О.В.

[згорнути]

Кафедра менеджменту

Павленко-Дідур Кристина Сергіївна

асистент

Детальніше

Кафедра менеджменту

Грекова Тетяна Миколаївна

старший лаборант

 

Перелік дисциплін, які викладаються на кафедрі

 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Логістика
 • Рекламний менеджмент
 • Інвестиційний менеджмент
 • Управління персоналом
 • Соціальна відповідальність бізнесу
 • Закупівлі і торги
 • Діловий протокол та ведення переговорів
 • Операційний менеджмент
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 • Організація праці менеджера
 • Управління інноваціями
 • Тайм менеджмент та міжособистісні комунікації в бізнесі
 • Офіс-менеджмент
 • Організаційна поведінка
 • Управління бізнес-процесами
 • Оптимізаційні методи і моделі
 • Математичне моделювання економічних процесів
 • Методи і моделі прийняття управлінських рішень
 • Вступ до фаху
 • Теорія організації
 • Державне та регіональне управління
 • Управлінський консалтинг
 • Управління витратами і контролінг
 • Аграрний менеджмент
 • Стратегічне управління
 • Менеджмент організацій
 • Управління проєктами та змінами
 • Фінансовий менеджмент
 • Управління стратегічним розвитком підприємства
 • Міжнародний маркетинг
 • Комунікації в менеджменті
 • Корпоративне управління
 • Публічне адміністрування
 • Управління маркетингом
 • Управління міжнародним бізнесом
 • Лідерство і управління
 • Управління якістю
 • Інженерний менеджмент
 • Управління бізнесом
 • Методологія наукових досліджень в менеджменті
 • Управління інноваційними проєктами
 • Сучасні концепції менеджменту

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра менеджменту створена 1 вересня 1969 року. Предметом особливої гордості для колективу є те, що це була перша кафедра управління серед 101 сільськогосподарських вузів колишнього СРСР.

Засновником кафедри і її першим завідувачем є Іван  Григорович Ушачов – доктор економічних наук, професор, високоавторитетний вчений, який сьогодні є науковим керівником Федерального наукового центру аграрної економіки і соціального розвитку сільських територій – Всеросійського науково-дослідного інституту економіки сільського господарства, академіком Російської академії наук, дійсним членом (академіком) Французької академії сільськогосподарських наук, іноземним членом Національної академії аграрних наук України та Академії сільськогосподарських наук Казахстану.

Кафедра менеджменту

Академік Ушачов І.Г. та колектив кафедри менеджменту під час проведення VІ – ї  міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток агропромислового виробництва та сільських територій України: проблеми та рішення»  (м. Одеса, ОДАУ, 18-19 червня 2015р.).

На час заснування кафедри до її складу входили доценти Ушачов І.Г., Вахновський О.П., Несвященко Є.В., асистенти Ульченко Р.Г. і Чиняєв В.М. Через рік до цього складу приєдналися кандидат технічних наук Сизоненко М.З. і аспірант Курносенко В.Г. Майже з моменту заснування кафедри – на ній працював доцент Харкавенко О.М. В різний час співробітниками кафедри були доценти Магарін М.С., Коваленко Є.Л., Несвященко А.Т., старші викладачі Сизова О.М., Долгіх Н.П., Пономаренко В.І., Шведова С.П., Сапіга Т.А.

Про вагомий внесок науково-педагогічних працівників кафедри в розвиток теорії та практики управління сільськогосподарським виробництвом свідчить те, що за часів СРСР кафедра виконувала функцію науково-методичної центру управління сільськогосподарським виробництвом Головного управління вищої та середньої освіти Міністерства сільського господарства СРСР. Так, І.Г. Ушачов очолював науково-методичну секцію управління сільськогосподарським виробництвом Головного управління вищої і середньої освіти Мінсільгоспу СРСР, а при кафедрі була створена проблемна лабораторія Державного комітету з науки і техніки СРСР з проектування автоматизованих систем управління (АСУ) і диспетчерських служб.

З першого дня заснування, поряд з навчально-виховною роботою, колектив кафедри проводив наукові дослідження, які носили, переважно, пошуково-прикладний характер. Ця робота здійснювалася в сільськогосподарських підприємствах на госпдоговірній основі. На базі госпдоговірної тематики при кафедрі було створено відносно самостійний підрозділ: науково-дослідне проектно-конструкторське бюро (НДПКБ). Науковці НДПКБ (Лінецька І.М. (керівник), Прихода В.І., Шведова С.П., Бенімович Е.І., Пономаренко В.І., Ізмайлова Р.А., Андріанова Е.М., Золотарьов Ю.І.) займалися розробкою проектів диспетчерських систем управління та їх впровадженням на різних рівнях управління сільськогосподарським виробництвом.

Крім власне кафедри і НДПКБ, при кафедрі функціонував науковий підрозділ з бюджетним фінансуванням. Він був виділений із складу проблемної лабораторії “Застосування економіко-математичних методів в сільському господарстві”. Науковці даного підрозділу (Плахов А, Плінський В., Корольов А., Ставніцер О., Беляк А. та ін.) займалися проблемами розробки автоматизованих систем управління сільськогосподарським виробництвом. Дещо пізніше, в 1976 році, було створено самостійну лабораторію кафедри, до складу якої входило три сектори: автоматизовані системи управління сільськогосподарським виробництвом; організація управління в міжгосподарських об’єднаннях; організація соціалістичного змагання.

На той час кафедра з усіма її структурними одиницями була найбільшим навчально-науковим підрозділом економічного факультету, яка в єдиному комплексі проводила наукові дослідження з проблем управління сільськогосподарським виробництвом, впроваджувала результати своїх досліджень в практику виробництва і забезпечувала на необхідному методичному рівні освітній процес.

Завідувачами кафедри управління (менеджменту) в різні часи були: д.е.н., професор Ушачов І.Г.; к.е.н., доцент Харкавенко О.М., к.е.н., доцент Курносенко В.Г.; д.е.н., професор Сахацький М.П.; д.е.н., професор Нейкова Л.І.; д.е.н., професор Крушкін Є.Д. З 2014 року кафедру очолює д.е.н., професор Запша Г.М.

Значні зусилля кафедри менеджменту зосереджуються на активізації теоретико-прикладних пошукових досліджень з пріоритетних напрямів менеджменту і маркетингу у сфері агропромислового виробництва. З 2000 року науково-педагогічними працівниками кафедри захищено 14 дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата економічних наук. Професор Сахацький М.П., професор Попович В.В. та  доцент Курносенко В.Г. зробили значний внесок в підготовку для кафедри фахівців вищої кваліфікації. Під керівництвом Сахацького М.П. захищено 3 докторських та 15 кандидатських дисертацій, в тому числі 6 викладачами кафедри.

В теперішній час науково-педагогічний склад кафедри менеджменту сформований з висококваліфікованих фахівців, які мають наукові ступені доктора і кандидата економічних наук, значний практичний та науково-педагогічний досвід, що дозволяє ефективно керувати науковою роботою аспірантів і студентів, забезпечувати високий рівень навчальної, наукової, методичної та виховної роботи. Кафедра менеджменту здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за ОС  «бакалавр», «магістр», «доктор філософії (PhD)»: Здобувачам вищої освіти пропонуються новітні науково-теоретичні та прикладні  розробки у сфері менеджменту та маркетингу; актуальна інформацію щодо механізмів державного регулювання бізнесу; передовий вітчизняний та світовий досвід; кваліфіковані консультації та творча співпраця в науково-дослідній роботі.

КОНТАКТИ
м. Одеса, провулок Олександра Матросова, 6
каб. №817 
E-mail: management.osau@gmail.com

Подати документи