Атестація аспірантів

Атестація аспірантів університету проводиться на кафедрах, за якими вони закріплені. За весь строк навчання аспіранти два рази на рік звітують про виконання індивідуальних планів на засіданні кафедри і один раз перед атестаційною комісією факультету, щорічно атестуються науковим керівником відповідно до графіку навчального процесу. Науковий керівник контролює виконання індивідуального плану наукової роботи та індивідуального навчального плану аспіранта.

Під час атестації на засіданні кафедри аспірант доповідає про результати підготовки у семестрі, що спливає. При цьому увага акцентується на основних результатах дисертаційного дослідження, їх актуальності, науковій новизні, методиці дослідження та методах, які при цьому застосовуються, достовірності отриманих результатів та ступеня їх апробації.

Результатом обговорення членами засідання кафедри підсумків роботи аспіранта в семестрі, що спливає, є висновок про ступінь виконання аспірантом запланованих на поточний семестр показників та рекомендацію щодо продовження підготовки аспіранта в аспірантурі Університету або відрахування аспіранта з аспірантури Університету за невиконання індивідуального плану.

Результати проведення атестації кожного аспіранта на кафедрі заносяться до протоколу відповідного засідання кафедри.

Витяг з протоколу засідання кафедри про розгляд питання щодо атестації аспірантів разом із заповненими індивідуальними планами роботи аспірантів надається до відділу аспірантури після завершення атестації аспірантів відповідно до графіка навчального процесу аспірантів.

Подати документи