Odesa State Agrarian University

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «АГРАРНА НАУКА: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «АГРАРНА НАУКА: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»

Одеський державний аграрний університет

Одеський національний технологічний університет

Одеська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства НААН

Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка» НААН

Запрошують прийняти участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференція «АГРАРНА НАУКА: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ», яка відбудеться 24-25 листопада 2022р.

Участь у конференції – безкоштовна.

За підсумками конференції протягом 14 днів буде видано електронний збірник матеріалів конференції.

Форма проведення: on-line на платформі ZOOM (програма конференції і посилання буде надіслано після 20 листопада 2022р.)

Робочі мови: українська, англійська.

До участі у конференції запрошуються доктори та кандидати наук, науковці, фахівці в галузі аграної науки, претенденти на наукові ступені, викладачі, здобувачі вищої освіти першого-третього рівнів.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 • СЕКЦІЯ 1. Актуальні питання виробництва та переробки сільськогосподарської продукції (керівник професор кафедри польових і овочевих культур ОДАУ Щербаков В.Я.)
 • СЕКЦІЯ 2. Сучасні проблеми у захисті рослин та їх вирішення. (керівник професор кафедри захисту, генетики і селекції рослин ОДАУ Кривенко А.І.).
 • СЕКЦІЯ 3. Теоретичні та практичні аспекти вирощування плодово-ягідних культур та винограду (керівник професор кафедри садівництва і виноградарства ОДАУ Іщенко І.О.)

Для участі у конференції необхідно заповнити електронну заявку і надіслати оформлені відповідно до вимог тези доповіді на електронну адресу naval100@ukr.net

Термін подачі заявок і тез доповідей до 20.11.2022р. включно.

Заявку можна заповнити за посиланням:  Заявка

Файл з тезами доповіді необхідно назвати так (прізвище ПЕРШОГО АВТОРА): Іванов_тези.doc

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

 • Формат тексту: Microsoft Word (*.doc, *.docx);
 • Орієнтація: книжкова
 • Обсяг: до 3 стор.,
 • Поля: ліве – 3см, верхнє, нижнє, праве – 2 см,
 • Шрифт: Times New Roman, 14пт, інтервал 1,5, абзац 1,25
 • Оригінальність тексту: щонайменше 60 %.

Редакційна група залишає право редагувати надані матеріали, а також відхиляти їх у разі невідповідності тематиці конференції, недотримання вищевказаних умов та не несе відповідальності за достовірність викладених фактів.

СТРУКТУРА ТЕЗ:

 • індекс УДК (кегль 14, вирівнювання з лівого краю)
 • назва статті (великі літери, шрифт – жирний, вирівнювання по центру);
 • ПІБ автора(-ів) (малі літери, шрифт – жирний, вирівнювання по правому краю);
 • науковий ступінь, вчене звання, посада (вирівнювання по правому краю);
 • місце роботи (навчання) у називному відмінку (вирівнювання по правому краю);

Обов’язково вказувати e-mail адреси всіх авторів.

Якщо автори мають однаковий статус, загальне місце роботи (навчання), то оформлення проводиться відповідно до Зразка оформлення статті, відокремлюючи кожного автора комою;

 • анотація (кегль 14, не менше 30 слів, вирівнювання по ширині);
 • ключові слова (кегль 14, не менше 5 слів, вирівнювання по ширині);
 • через рядок – основний текст статті (кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1 см, вирівнювання по ширині);

Список літератури: оформляється наприкінці статті в порядку використання джерела в тексті під назвою «Список літератури» відповіджно до вимог ДСТУ 8302:2015.

У тексті посилання на літературу позначаються квадратними дужками із зазначенням номера джерела та через кому – номери сторінки: [5, с. 115]. Примітки на сторінках не ставляться.

Будь-які графічні матеріали (креслення, схема, діаграма, рисунок) позначаються «Рис.1. Назва рисунка» та нумеруються арабськими цифрами. Позначення – розташовується під малюнком на наступному рядку по центру і виділяється жирним шрифтом.

Від тексту малюнок відокремлюється зверху та знизу порожнім рядком. На всі малюнки у тексті мають бути посилання (рис. 1).

Таблиці: позначаються словом «Таблиця 1» та нумеруються арабськими цифрами. Позначення та порядковий номер таблиці (без точки) вирівнюються праворуч, назва таблиці – на наступному рядку, по центру. Вирізняються жирним шрифтом.

Шрифт у таблицях та малюнках – не менше 10 пунктів. Від тексту таблиця відокремлюється зверху та знизу порожнім рядком. На всі таблиці у тексті мають бути посилання (табл. 1).

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ

Other news

Submit documents