Одеський державний
аграрний університет

Кафедра економічної теорії і економіки підприємства

Кафедра економічної теорії і економіки підприємства

Економіка – мистецтво задовольняти безмежні потреби
за допомогою обмежених ресурсів

Лоуренс Пітер

Кафедра економічної теорії і економіки підприємства

 

 

 

Завідувач кафедри,
доктор економічних наук, професор
 Шабатура Тетяна Сергіївна

 

 

 

 

Кадровий склад кафедри

ПІБПосада, науковий ступінь, вчене званняДодаткова інформація
Кафедра економічної теорії і економіки підприємства

Шабатура Тетяна Сергіївна

Завідувач кафедри економічної теорії і економіки підприємства

доктор економічних наук, професор

 

Кафедра економічної теорії і економіки підприємстваКафедра економічної теорії і економіки підприємства

Кафедра економічної теорії і економіки підприємстваГалицький Олександр Миколайович

Професор кафедри економічної теорії і економіки підприємства

доктор економічних наук, професор

Кафедра економічної теорії і економіки підприємстваКафедра економічної теорії і економіки підприємства
Кафедра економічної теорії і економіки підприємства

Коваль Віктор Васильович

Професор кафедри економічної теорії і економіки підприємства

доктор економічних наук, професор

 

Кафедра економічної теорії і економіки підприємстваКафедра економічної теорії і економіки підприємства

Кафедра економічної теорії і економіки підприємстваШевченко Аліса Анатоліївна

Доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства

кандидат економічних наук, доцент

Кафедра економічної теорії і економіки підприємстваКафедра економічної теорії і економіки підприємства

Кафедра економічної теорії і економіки підприємстваПетренко Ольга Павлівна

Доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства

кандидат економічних наук, доцент

Кафедра економічної теорії і економіки підприємстваКафедра економічної теорії і економіки підприємства
Кафедра економічної теорії і економіки підприємства

Замлинська Ольга Володимирівна

Доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства

кандидат економічних наук, доцент

Кафедра економічної теорії і економіки підприємстваКафедра економічної теорії і економіки підприємства
Кафедра економічної теорії і економіки підприємства

Губіна Ганна Леонідівна

Доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства

кандидат юридичних наук

Кафедра економічної теорії і економіки підприємстваКафедра економічної теорії і економіки підприємства
Кафедра економічної теорії і економіки підприємства

Рудік Наталя Михайлівна

Доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства

кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Кафедра економічної теорії і економіки підприємстваКафедра економічної теорії і економіки підприємства
Кафедра економічної теорії і економіки підприємства

Осик Станіслав Володимирович

Доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства

доктор філософії зі спеціальності 281

«Публічне управління та адміністрування»

Кафедра економічної теорії і економіки підприємстваКафедра економічної теорії і економіки підприємства
Кафедра економічної теорії і економіки підприємства

Небога Тетяна Василівна

Доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства

кандидат економічних наук, старший дослідник

 

Кафедра економічної теорії і економіки підприємстваКафедра економічної теорії і економіки підприємства
Кафедра економічної теорії і економіки підприємства

Ткаченко Денис Григорович

Асистент кафедри економічної теорії і економіки підприємства

 

Кафедра економічної теорії і економіки підприємстваКафедра економічної теорії і економіки підприємства
Кафедра економічної теорії і економіки підприємства

Зюзіна Анастасія Юріївна

Лаборант кафедри економічної теорії і економіки підприємстваКафедра економічної теорії і економіки підприємства

 

Кафедра економічної теорії i економіки підприємства здійснює освітню, наукову, організаційну, методичну  та виховну роботу, спрямовану на підготовку висококваліфікованих фахівців у сфері економіки за першим (бакалаврським) та  другим (магістерським) рівнями вищої освіти.  

Економіст – це професія сучасності. Це фахівець у галузі економіки, експерт з економічних питань. Економісти затребувані скрізь, де потрібно проводити розрахунки по оптимізації діяльності підприємства, планувати і розраховувати фінанси, контролювати витрати коштів й  аналізувати результати роботи підприємства, розробляти стратегію розвитку підприємства, регіону та держави в цілому.

В процесі навчання у здобувачів освіти, майбутніх економістів, формуються знання, уміння, навички та професійні компетентності, необхідні для підготовки висококваліфікованих фахівців, які володіють концептуальними знаннями, практичними уміннями, мають високі світоглядні та громадянські якості, здатні критично й інноваційно мислити, професійно вирішувати складні спеціалізовані задачі функціонування соціально-економічних систем, включаючи  аграрний сектор національної економіки.

Місія кафедри економічної теорії i економіки підприємства – підготовка висококваліфікованих, творчих, ініціативних, амбіційних, далекоглядних фахівців з економіки.

Наші базові цінності:

цілісний підхід до освіти в цілому, який поєднує процес пізнання та розвитку інтелекту одночасно з соціально-емоційним розвитком здобувача;

підготовка фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для розв’язання завдань предметної області;

повага до особистості всіх учасників освітнього процесу;

професіоналізм та особистісний розвиток;

порядність, академічна доброчесність, етичність;

партнерська взаємодія та командна робота.

 Основні завдання кафедри:

реалізація освітньо-професійних програм, навчальних планів підготовки  фахівців; теоретична розробка і практичне втілення єдиної концепції реалізації змісту освіти за освітніми компонентами;

організація і здійснення на належному науковому і методичному рівнях навчально-виховного процесу в групових та індивідуальних формах роботи;

розробка й затвердження засобів діагностики рівня знань, єдиних критеріїв оцінки; здійснення поточного й підсумкового контролю якості знань через проведення залікових та екзаменаційних сесій, атестаційних екзаменів, захисту курсових і кваліфікаційних робіт;

підготовка й систематичне оновлення методичного забезпечення навчального процесу  з освітніх компонент;

опрацювання різноманітних форм і методів виховної роботи зі здобувачами;

керівництво науково-дослідною роботою здобувачів, організація роботи наукових студентських гуртків;

проведення науково-дослідної роботи і підвищення кваліфікації викладачів, стажування на споріднених кафедрах у провідних закладах вищої освіти України та в зарубіжжі;

організація академічної мобільності з іншими закладами вищої освіти, проведення спільних лекцій, круглих столів, підготовка та видання наукової та навчально-методичної літератури;

підготовка і видання навчальної, наукової, методичної літератури з освітніх компонент, які викладаються на кафедрі;

проведення інформаційних занять для учнів середніх загальноосвітніх шкіл та коледжів  з метою здійснення профорієнтаційної роботи; організація виховних та просвітницьких заходів для дітей, підлітків та молоді.

Викладачі кафедри постійно підвищують свою професійну майстерність: проходять підвищення кваліфікації (стажування) у вітчизняних та іноземних закладах вищої освіти; відвідують вебінари  та круглі столи, організовані українськими та іноземними спікерами стосовно сучасних методик викладання, грантової підтримки, трендів в економіці та перспектив науки в контексті  трансформації соціально-економічних процесів, що дозволяє генерувати основні принципи наближення освіти та науки до практики та підсилює програмні результати за ОПП.

Перелік дисциплін, які викладаються на кафедрі

 • Історія економіки та економічної думки
 • Політична економія
 • Мікроекономіка
 • Макроекономіка
 • Регіональна економіка
 • Міжнародна економіка
 • Економіка підприємства
 • Аналіз господарської діяльності
 • Економічний аналіз
 • Статистика
 • Статистика сільського господарства
 • Економічна статистика
 • Економічна глобалізація
 • Методологія і організація наукових досліджень
 • Економічна глобалізація: управлінський аспект
 • Статистичні методи обробки інформації в наукових дослідженнях Організація і методика економічного аналізу
 • Фінанси, гроші та кредит
 • Страхування
 • Інвестування
 • Економіка сучасного підприємства
 • Інноваційний потенціал підприємства
 • Економічна безпека підприємства
 • Внутрішній економічний механізм
 • Ціни та ціноутворення
 • Системи технологій  АПК
 • Біржова діяльність
 • Кооперація та інтеграція в агробізнесі
 • Економічна діагностика підприємства
 • Проектування підприємницької діяльності в АПК
 • Економіка і підприємництво
 • Економіка аграрного виробництва
 • Економіка і організація аграрного виробництва
 • Організація аграрного бізнесу
 • Бізнес-планування підприємницької діяльності
 • Організація та планування виробничо-господарської діяльності підприємств
 • Стратегічний аналіз
 • Економіка праці та соціально-трудові відносини
 • Організація регіонального зеленого туризму
 • Microeconomics (для іноземців)
 • Macroeconomics (для іноземців)
 • Polite economy (для іноземців)
 • Правознавство
 • Право інтелектуальної власності
 • Договірне право
 • Господарське та трудове право
 • Аграрне та екологічне право
 • Аграрне право

 ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра економічної теорії і економіки підприємства

 Склад кафедри. Зліва направо: ст. лаб. С. І. Шевченко, лаб. Н. М. Бойко, декан факультету, доц. Л. А. Бахчиванжи, доц. О. П. Петренко, зав. кафедри, доц. О. М. Галицький, доц. А. А. Шевченко, ст. викл. О. В. Радутна, доц. Н. М. Бурдейна, ст. викл. Г. І. Топов, доц. Г. П. Атамась

Історія кафедри економічної теорії і економіки підприємства бере свій відлік у далекі 30-ті роки минулого століття і є однією з перших спеціалізованих кафедр економічного спрямування в ОСГІ та серед ВНЗ України. Вона була утворена за наказом Народного Комісаріату Освіти 28 грудня 1930 р. і мала назву – кафедра організації сільського господарства, завідувачем якої став доц. О.Є. Подкамінський. У 1946-1947 н. р. завідувачем кафедри було призначено проф. І.Є. Петровського, який  був заст. директора інституту з навчальної і наукової роботи. В 1949 р. на посаду завідувача кафедри був запрошений випускник ОСГІ 1931 року, к.е.н., доц. М.О. Браславець, який дав новий поштовх наукових досліджень, їх системного розвитку. Під його керівництвом наукові дослідження на кафедрі сягнули нових напрямків і наукового рівня, з використанням принципово нових прийомів і методів, яких ніхто ніколи раніше не застосовував.

У відповідності з наказом ректора Одеського сільськогосподарського інституту № 304 від 2 листопада 1961р. була створена кафедра економіки сільського господарства, завідувачем якої було призначено к.е.н., проф., заслуженого працівника вищої школи Української РСР М.К. Муращенка. Ним видано курс лекцій з економіки сільського господарства, опубліковано 30 наукових праць, під його керівництвом підготовлено і захищено 9 кандидатських дисертацій. За плідну і багатогранну наукову, методичну та виховну роботу М.К. Муращенко у 1978 р. було присвоєно почесне звання «Заслужений працівник вищої школи УРСР».

З 1 вересня 1997р. кафедра економіки сільського господарства була об’єднана з кафедрою політичної економії під назвою економічної теорії та аграрної економіки на чолі із завідувачем к.е.н., доц. А.М. Тимчуренко, відомим вченим економістом-аграрником. Доц. А.М. Тимчуренко був відомим вченим економістом-аграрником. Опублікував понад 50-ти наукових праць. Під його керівництвом захищено 4 кандидатські дисертації.

Вагомий внесок у розвиток кафедри економічної теорії і економіки підприємства у різні часи зробили її завідувачі – к.е.н., доц. К.О. Черно, д.е.н., проф. А.П. Лущук. Під керівництвом к.е.н., доц. К.О. Черно підготовлено і захищено 9 кандидатських дисертацій опубліковано 17 наукових праць. Проф. А. П. Лущук опублікував 52 наукові праці, під його керівництвом захищено 5 кандидатських дисертацій, обирався деканом економічного факультету, радником-консультантом при завідувачеві кафедри політичної економії Словацького політехнічного інституту (м. Братислава, ЧРСР). Він успішно поєднував адміністративну роботу з навчальною і науково-дослідною діяльністю, проявляючи при цьому креативність та інноваційний підхід.

Велике значення для формування і становлення кафедри мала науково-педагогічна діяльність багатьох викладачів кафедри, які зароджували нові наукові напрямки та ідеї для формування нових економічних спеціальностей. Серед них д.е.н., професори: Д.Ф Харьківський., П.А. Покритан, І.Е. Середа, М.Я. Мойса, Ю.О. Лупенко, В.С. Дога, Н.А. Добрянська; к.е.н., доценти: О.А. Бойко, Н.І. Вішетка, Р.І. Вішліна, М.І. Гострик, О.М. Дроздов, В.Д. Затворницький, Р.І. Колесник, Л.В. Кигим, О.П. Радченко, В.Ф. Тараненко, А.С. Добринов, Л.З. Пазій, Т.В. Васильєва, С.Є. Острук, Г.С. Тенішева, А.Н. Бодильова, Г.Г. Щелоков, Б.К. Соболєв, З.М. Токарєва, Г.М. Запша, А.Я. Рябенко, Ю.М. Сотніков, І.О. Крюкова, Г.П. Атамась, Н.М. Бурдейна, Є.В. Голубков, Л.В. Лопотан; ст. викладачі: Ю.Б. Житомирський, Є.С. Лиманський, П.Г. Луговський, Л.Л. Лабуренко, А.М. Присяжнюк, О.П. Плахотнюк, В.В. Сахаров,  В.І. Жигулін, С.С. Крижанівська,  Г.І. Топов, О.О. Криницька, С.З. Сиромят, О.В. Радутна; асистенти: В.С. Гевчук, Л.О. Роговська, Л.Е. Гродзь, Л.М. Ковалкіна,  Л.П. Клімова, В.М. Масін, О.В. Орлик, С.Т. Козинський, З.К. Степанова, Л.В. Полякова, А.Г. Топов. Технічне забезпечення навчального процесу здійснювали лаборанти: О.Г. Осіпова, А.В. Казанджі, С.І. Шевченко, Н.М. Бойко. Протягом всього періоду функціонування кафедри її колективу був притаманний творчий підхід до організації навчального процесу.

Вагомий внесок в розвиток кафедри вніс проф. М.Я. Мойса, наукова спадщина якого налічує понад 130 наукових праць, зокрема 3 навчальні посібники і 3 монографії. Під його керівництвом захищено 7 кандидатських дисертацій.

В період з 2006-2016 роки кафедру очолювала к.е.н., доц. Л.А. Бахчиванжи.

З 1 вересня 2016 року кафедра економічної теорії і економіки  була об’єднана з кафедрою агробізнесу, фінансів і права на чолі із завідувачем д.е.н., доц. Галицьким О.М.

З 1 вересня 2021 року кафедра здійснює свою діяльність під керівництвом д.е.н., проф. Шабатурою Т.С.

На кафедрі проводиться потужна науково-методична робота. Починаючи з 2016 року, НПП кафедри підготували і видали значну кількість монографій, посібників, методичних матеріалів. Надруковано понад 60 статей у фахових і наукових виданнях, понад 20 наукові статті, що входять до наукометричних баз SCOPUS та  Web of Science. Опубліковано понад 100 тез доповідей, захищено 2 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук і 2 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Колектив кафедри приділяє значну увагу удосконаленню якості підготовки висококваліфікованих фахівців для аграрного сектору економіки. Цьому сприяє активна науково-дослідна робота здобувачів. На кафедрі функціонують 3 студентські наукові гуртки: «Аналіз господарської діяльності аграрних підприємств», науковий керівник: д.е.н., професор Т.С. Шабатура; «Фінансово-кредитний механізм», науковий керівник: к.е.н., доц. О.П. Петренко; «Сучасні технології в АПК», науковий керівник: к.е.н., доц. А.А. Шевченко. Члени студентських наукових гуртків виступають на міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, приймають активну участь у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт та Всеукраїнських олімпіадах з освітніх компонент ОПП. За підсумками участі здобувачі щороку нагороджуються грамотами та дипломами.

КОНТАКТИ
м. Одеса, провулок Олександра Матросова, 6
каб. №805
e-mail: et_odau@ukr.net

Подати документи