Одеський державний
аграрний університет

Кафедра економічної теорії і економіки підприємства

Кафедра економічної теорії і економіки підприємства

Кафедра економічної теорії і економіки підприємства

 

 

 

Завідувач кафедри,
доктор економічних наук, професор
 Шабатура Тетяна Сергіївна

 

 

 

 

Кадровий склад кафедри

Кафедра економічної теорії і економіки підприємства Доктор економічних наук, професор Галицький Олександр Миколайович
Кафедра економічної теорії і економіки підприємства кандидат економічних наук, доцент Шевченко Аліса Анатоліївна
Кафедра економічної теорії і економіки підприємства кандидат економічних наук, доцент Петренко Ольга Павлівна
Кафедра економічної теорії і економіки підприємства Доцент, кандидат юридичних наук Губіна Ганна Леонідівна

 

Перелік дисциплін, які викладаються на кафедрі


Системи технологій АПК

Фінанси, гроші та кредит

Статистика сільського господарства

Біржова діяльність

Організація аграрного бізнесу

Економіка аграрного виробництва

Економіка і підприємництво

Економічна діагностика

Проектування підприємницької діяльності

Економіка підприємства

Економіка сучасного підприємства

Страхування

Фінанси, гроші та кредит

Економічна теорія

Історія економіки та економічної думки

Регіональна економіка

Міжнародна економіка

Економічний аналіз

Економіка праці та соціально-трудові відносини

Глобальна економіка

Методологія і організація наукових досліджень

Статистичні методи обробки інформації в наукових дослідженнях

Аналіз господарської діяльності

Стратегічний аналіз

Електронна комерція

Макроекономіка

Мікроекономіка

Бізнес-планування

Політична економія

Мікро та макроекономіка

Організація та планування виробничо господарської діяльності підприємств

Підприємництво та агробізнес

Організація аграрного бізнесу

Статистика

Кооперація в сфері АПК

Правознавство

Основи право

Ветеринарне законодавство України та міжнародне ветеринарне право

Господарське та трудове право

Аграрне право

Договірне право

Земельне право

Історія кафедри

Історія кафедри економічної теорії і економіки підприємства бере свій відлік у далекі 30-ті роки минулого століття і є однією з перших спеціалізованих кафедр економічного спрямування в ОСГІ та серед ВНЗ України. Вона була утворена за наказом Народного Комісаріату Освіти 28 грудня 1930 р. і мала назву – кафедра організації сільського господарства, завідувачем якої став доц. О.Є. Подкамінський. У 1946-1947 н. р. завідувачем кафедри було призначено проф. І.Є. Петровського, який  був заст. директора інституту з навчальної і наукової роботи. В 1949 р. на посаду завідувача кафедри був запрошений випускник ОСГІ 1931 року, к.е.н., доц. М.О. Браславець, який дав новий поштовх наукових досліджень, їх системного розвитку. Під його керівництвом наукові дослідження на кафедрі сягнули нових напрямків і наукового рівня, з використанням принципово нових прийомів і методів, яких ніхто ніколи раніше не застосовував.

У відповідності з наказом ректора Одеського сільськогосподарського інституту № 304 від 2 листопада 1961р. була створена кафедра економіки сільського господарства, завідувачем якої було призначено к.е.н., проф., заслуженого працівника вищої школи Української РСР М.К. Муращенка. Ним видано курс лекцій з економіки сільського господарства, опубліковано 30 наукових праць, під його керівництвом підготовлено і захищено 9 кандидатських дисертацій. За плідну і багатогранну наукову, методичну та виховну роботу М.К. Муращенко у 1978 р. було присвоєно почесне звання «Заслужений працівник вищої школи УРСР».

З 1 вересня 1997р. кафедра економіки сільського господарства була об’єднана з кафедрою політичної економії під назвою економічної теорії та аграрної економіки на чолі із завідувачем к.е.н., доц. А.М. Тимчуренко, відомим вченим економістом-аграрником. Доц. А.М. Тимчуренко був відомим вченим економістом-аграрником. Опублікував понад 50-ти наукових праць. Під його керівництвом захищено 4 кандидатські дисертації.

Вагомий внесок у розвиток кафедри економічної теорії і економіки підприємства у різні часи зробили її завідувачі – к.е.н., доц. К.О. Черно, д.е.н., проф. А.П. Лущук. Під керівництвом к.е.н., доц. К.О. Черно підготовлено і захищено 9 кандидатських дисертацій опубліковано 17 наукових праць. Проф. А. П. Лущук опублікував 52 наукові праці, під його керівництвом захищено 5 кандидатських дисертацій, обирався деканом економічного факультету, радником-консультантом при завідувачеві кафедри політичної економії Словацького політехнічного інституту (м. Братислава, ЧРСР). Він успішно поєднував адміністративну роботу з навчальною і науково-дослідною діяльністю, проявляючи при цьому креативність та інноваційний підхід.

Велике значення для формування і становлення кафедри мала науково-педагогічна діяльність багатьох викладачів кафедри, які зароджували нові наукові напрямки та ідеї для формування нових економічних спеціальностей. Серед них д.е.н., професори: Д.Ф Харьковський., П.А. Покритан, І.Е. Середа, М.Я. Мойса, Ю.О. Лупенко, В.С. Дога; к.е.н., доценти: О.А., Бойко Н.І. Вішетка, Р.І. Вішліна, М.І. Гострик, О.М. Дроздов, В.Д. Затворницький, Р.І. Колесник, Л.В Кигим, О.П. Радченко, В.Ф. Тараненко, А.С. Добринов, Л.З. Пазій, Т.В. Васильєва, С.Є. Острук, Г.С. Тенішева, А.Н. Бодильова, Г.Г. Щелоков, Б.К. Соболєв, З.М. Токарєва, Г.М. Запша; ст. викладачі: Ю.Б. Житомирський, Є.С. Лиманський, П.Г. Луговський, Л.Л. Лабуренко, А.М. Присяжнюк, О.П. Плахотнюк, В.В. Сахаров,  В.І. Жигулін; асистенти: В.С. Гевчук, Л.О. Роговська, Л.Е. Гродзь, Л.М. Ковалкіна,  Л.П. Клімова, В.М. Масін, О.В. Орлик, С.Т. Козинський, З.К. Степанова, Л.В. Полякова; старший лаборант О.Г. Осіпова. Протягом всього періоду функціонування кафедри її колективу був притаманний творчий підхід до організації навчального процесу.

Вагомий внесок в розвиток кафедри вніс проф. М.Я. Мойса, наукова спадщина якого налічує понад 130 наукових праць, зокрема 3 навчальні посібники і 3 монографії. Під його керівництвом захищено 7 кандидатських дисертацій.

В період з 2006-2016 роки кафедру очолювала к.е.н., доц. Л.А. Бахчиванжи. На кафедрі працювали проф. М.Я. Мойса; к.е.н. доц.: А.Я. Рябенко, Ю.М. Сотніков, Н.А. Добрянська, І.О. Крюкова, Н.М. Бурдейна, Є.В. Голубков, Л.В. Лопотан, Т.С. Шабатура, ст. викл.: С.С. Крижановська,  Г.І. Топов, О.О. Криницька, С.З. Сиромят, асист. А.Г. Топов. Технічне забезпечення навчального процесу здійснювали старші лаборанти: О.Г. Осіпова, А.В. Казанджі, С.І. Шевченко, Н.М. Бойко.

З 1 вересня 2016 р. кафедра економічної теорії і економіки  була об’єднана з кафедрами агробізнесу, фінансів і права на чолі із завідувачем д.е.н., доц. Галицьким О.М. До складу кафедри входили: к.е.н., доц.: Л.А. Бахчиванжи, Г.П. Атамась, Т.С. Шабатура, А.А. Шевченко, О.П. Петренко, Н.М. Бурдейна, Л.В. Лопотан, Є.В. Голубков, А.Г. Топов; к.ю.н. О.В. Дуліна, ст. викл. О.В. Радутна.

На кафедрі проводиться потужна науково-методична робота. За період функціонування кафедри її співробітники підготували і видали значну кількість монографій, посібників, методичних матеріалів. З 2013 надруковано понад 100 статей у фахових і наукових виданнях, 8 наукових статей, що входять до наукометричних баз SCOPUS Web of Science. Опубліковано понад 100 тез доповідей, захищено 4 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук і 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

Колектив кафедри приділяє значну увагу удосконаленню якості підготовки висококваліфікованих спеціалістів для аграрного сектору економіки. Цьому сприяє активна науково-дослідна робота студентів. При кафедрі діють 3 студентські наукові гуртки: «Аналіз господарської діяльності», науковий керівник к.е.н., доц. Т.С. Шабатура; «Фінансово-кредитний механізм», науковий керівник: к.е.н., доц. О.П. Петренко; «Сучасні технології в АПК», науковий керівник: к.е.н., доц. А.А. Шевченко. Члени студентських наукових гуртків виступають на міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних конференціях, приймають участь у Всеукраїнських конкурсах наукових робіт та Всеукраїнських олімпіадах з дисциплін кафедри. За підсумками участі студенти щороку нагороджуються грамотами та дипломами.

Щорічно проводяться конференції за підсумками проходження виробничої практики студентами з дисципліни «Економіка і фінанси підприємства» на базі передових підприємств України, кращі доповіді публікуються в студентському збірнику наукових праць. Різними формами наукової роботи охоплено щороку понад 50 студентів.

В даний час для контролю знань студентів на кафедрі запроваджена кредитно-модульна система, по кожній дисципліні розроблені тестові завдання. Поточний і заключний контроль знань по кожній дисципліні проводиться в комп’ютерних аудиторіях.

Адреса: провулок Матросова, 6. Корпус № 4
роб.тел. 734-79-68
e-mail: et_odau@ukr.net

Подати документи