Одеський державний
аграрний університет

Напрями наукової діяльності

Напрями наукової діяльності

В Одеському державному аграрному університеті ведеться наукова робота за наступними науковими тематиками:

Забезпечення добробуту тварин, безпечності та якості харчових продуктів в умовах Євроінтеграції, термін виконання 2023-2028 р., науковий керівник – Катерина РОДІОНОВА.

Метою науково-дослідної роботи є аналіз діючих і створення сучасних ефективних стратегій зниження ризиків і забезпечення добробуту тварин та охорони життя і здоров’я людей за принципом “єдине здоров’я” в умовах Євроінтеграції. Відповідно «Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством…» Україна взяла на себе зобов’язання, зокрема у сферах охорони довкілля і змін клімату, охорони здоров’я та життя людей і тварин, захисту прав споживачів. «Стратегія забезпечення біологічної безпеки та біологічного захисту за принципом “єдине здоров’я” на період до 2025 року» є частиною реалізації зобов’язань України в рамках цієї Угоди. Процес наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу, у тому числі в зазначених сферах, значно посилився з набуттям Україною 23 червня 2022 р. статусу держави – кандидата на членство в ЄС. Саме тому, тематика є актуальною та відповідає стратегічному напрямку розвитку нашої держави.

 

Патогенез та патоморфологія насильницької смерті в аспекті судово-ветеринарної експертизи. № ДР 0123U102492, термін виконання 2023-2028 р., науковий керівник – Марина СКРИПКА.

Метою є дослідження патологічних станів (із врахуванням патогенезу та патоморфології) організму домашніх тварин (кіт свійський, собака свійський) з метою визначення причинно-наслідкових зв’язків за насильницької смерті в рамках досудових розслідувань у вирішенні питань жорстокого поводження з тваринами. Тематика між кафедрами: нормальної і патологічної морфології та судової ветеринарії; епізоотології, паразитології та мікробіології ім. професора В. Я. Атамася; фізіології, патофізіології та біохімії експертизи

 

Морфологічний та імунологічний стан організму тварин за норми та патології. № ДР 0123U102490, термін виконання 2023-2028 р., наукові керівники – Жанна КОРЕНЄВА, Марина СКРИПКА.

Наукові дослідження проводяться за напрямами: морфологічний стан організму тварин за норми та патології; морфологія пухлин та пухлиноподібних новоутворень тканин та органів тварин; дослідження морфогенезу органів імунної системи свійського кроля на ранніх етапах постнатального періоду онтогенезу з урахуванням закономірностей формування морфологічних ознак (маркерів) окремих структурних одиниць даної системи.

 

Моніторинг появи, поширення і перебігу хірургічних та акушерсько-гінекологічних захворювань, вивчення патогенезу, розробка ефективних методів їх діагностики, лікування та профілактики на півдні України, термін виконання 2023-2028 р., науковий керівник – Микола МОРОЗОВ.

Метою науково-дослідної роботи є розробка ефективних методів діагностики, лікування та профілактики хірургічних та акушерсько-гінекологічних захворювань тварин. Завданнями роботи є: моніторинг появи та поширення хірургічних та акушерсько-гінекологічних захворювань на півдні України; аналіз перебігу хірургічних та акушерсько-гінекологічних захворювань у сільськогосподарських та дрібних домашніх тварин; вивчення патогенезу хірургічних та акушерсько-гінекологічних захворювань тварин; розробка ефективних методів діагностики, лікування та профілактики хірургічних та акушерсько-гінекологічних захворювань.

 

Протизапальні властивості нових речовин природного та синтетичного походження, термін виконання 2023-2028 р., науковий керівник – Юрій БОЙКО.

Метою роботи є вирішення низки задач стосовно пошуку і вивчення фармакологічних властивостей нових речовин природнього походження. Завданнями роботи є вивчення впливу умов культивування на синтез та накопичення активних речовин у рослинній сировини, кількісний аналіз вмісту активних речовин у плодах різних сортів, розробка оптимальних шляхів виділення та ідентифікації активних речовин з рослинної сировини. Також, одним з пріоритетних завдань роботи є створення фармакологічних засобів з принципово новими механізмами протизапальної дії, що можуть бути використанні як при загальних запальних станах, так і в умовах специфічного запалення, у тому числі ревматоїдного. Окремим завданням досліджень планується пошук та вивчення нових протисудомних речовин, механізмами впливу яких було б нейрогенне запалення. Вказані завдання є, на наш погляд, пріоритетними як для фундаментальної фармакології та патології, так і для прикладної ветеринарної медицини.

 

Гігієна харчових продуктів у концепції «Єдине здоров’я», термін виконання 2023-2028 р.,  науковий керівник – Людмила ТАРАСЕНКО.

Завданнями роботи є: засвоєння сучасних методів дослідження якості і безпечності харчових продуктів сировини та кормів; гігієнічна оцінка стану компонентів біосфери та біологічних об’єктів; оцінка показників якості і безпечності харчових продуктів сировини та кормів та складових трофічного ланцюга в концепції Єдине здоров’я; порівняльна оцінка відповідності якості та безпечності вітчизняних харчових продуктів, сировини та кормів Європейським вимогам.

  

Дослідження патогенезу хвороб тварин і птиці та розробка методів їх діагностики, лікування, профілактики. № ДР 0122U201703, термін виконання 2023-2027 р., наукові керівники – Руслан ДУБІН, Сергій УЛИЗЬКО.

Ініціативна тематика складається з двох напрямів. 1. Розробка методів лікування за внутрішніх хвороб тварин і птиці з використанням новітніх засобів природнього та синтетичного походження. Мета – вивчення впливу нових сполук тріазолінового ряду на формування гуморального та клітинного імунітету у птиці та тварин з метою підвищення економічної ефективності галузі. 2. Визначення патогенетичних змін в організмі за тих чи інших хвороб та призначення комплексної терапії з урахуванням визначених змін та безпечності препаратів для тварин. Метою є дослідити лікувальні властивості нових лікарських засобів незаразних захворювань, та таких, що володіють протизапальними властивостями, усувають негативний вплив токсинів і регулюють обмін речовин в організмі тварин.

 

Удосконалення технології вирощування малопоширених ягідних культур – актинідії в умовах півдня України. № ДР 0123U103451, термін виконання 2023-2027 р., науковий керівник – Юрій САВЧУК.

Метою є удосконалення технології вирощування ягід актинідії в умовах півдня України. Зміни кліматичних умов в останні роки сприяють закладанню малопоширених ягідних культур в промислових масштабах, наприклад актинідії, однак недостатньо вивчена промислова культура вирощування актинідії в даних ґрунтово-кліматичних умовах потребує детального наукового вивчення, що забезпечує новизну та актуальність проведення досліджень.

 

Вивчення біотехнологічних основ виробництва здорового садивного матеріалу і генетичного контролю господарсько-цінних ознак сортів мигдалю звичайного в умовах півдня України. № ДР 0123U103450, термін виконання 2023-2027 р., науковий керівник – Світлана ПЕТРЕНКО

Метою є удосконалення виробництва здорового садивного матеріалу та оцінка прояву господарсько-цінних ознак сортів мигдалю звичайного в умовах півдня Україні. Адаптація схем вирощування горіхоплідних культур до умов України та розробка і вдосконалення біотехнологій, що їх забезпечують, є актуальним питанням для агропромислового комплексу, оскільки гарантує раціональне використання природних та матеріальних ресурсів, сприяє практичному запровадженню програми вирощування сертифікованого садивного матеріалу та відповідає доктрині екологізації сучасного сільськогосподарського виробництва.

 

Удосконалення, розробка та адаптація технології вирощування винограду заданих кондицій на основі сучасного інструментарію та засобів регулювання процесів росту і розвитку. № ДР 0123U103449, термін виконання 2023-2027 р., науковий керівник – Ірина ІЩЕНКО.

Метою є удосконалення технології вирощування винограду заданих кондицій в умовах змін клімату. Велика частина виноградних насаджень розташована на півдні України, саме тут останнім часом спостерігається швидка зміна кліматичних умов, що впливає на процеси росту та розвитку виноградної рослини. Однак разом з тим в останні роки спостерігається підвищення попиту населення на якісну виноградну продукцію, що потребує закладання нових насаджень та інтенсифікації вирощування вже існуючих плодоносних насаджень з раціональним використанням природних та матеріальних ресурсів для отримання високоякісної продукції виноградарства, носить на сьогодні доволі актуальний характер.

 

Перспективи розвитку обліку, контролю і оподаткування в умовах трансформації економічних процесів. № ДР 0121U110384, термін виконання 2021-2026 р., науковий керівник – Ірина КРЮКОВА.

Удосконалено методичні підходи до формування внутрішньої управлінської звітності бізнес-суб’єктів аграрної сфери за умов імплементації стратегії сталого розвитку; методично-практичні засади інформаційно-аналітичної підтримки та подальшої цифровізації обліку у контексті сучасного агроменеджменту; обґрунтовано стратегічні імперативи економічного зростання за умов глобальної парадигми сталого розвитку агросектору і сільських територій; запропоновано модель соціо-економічного розвитку бізнес-суб’єктів за умов сучасних ринкових викликів і ризиків господарської діяльності; проведено системний моніторинг та оцінку рівня ефективності функціонування аграрних формувань.

 

Забезпечення соціо-еколого-економічного розвитку агропромислового виробництва та сільських територій на засадах інноваційного менеджменту та маркетингу. № ДР 0121U109628, термін виконання 2021-2026 р., науковий керівник – Галина ЗАПША.

Розглянуто перспективні напрями трансформації аграрного сектора у рамках технологічно інтегрованої європейської зеленої угоди до ЄС. Розкриваються реалізовані та потенційні можливості виходу України на європейський ринок через призму реалізації програм екологічної політики ЄС. Виявлено резерви зростання показників використання земельного потенціалу. Отримали подальшого розвитку обґрунтування методів прийняття управлінських рішень в умовах недостатньої інформації для забезпечення адаптації та стабілізації діяльності підприємств в сучасних умовах функціонування. Удосконалено наукові положення щодо розробки та реалізації кадрової політики в аграрному секторі економіки України та виділені її принципові особливості.

 

Механізми імунної відповіді у домашніх всеїдних в різні періоди онтогенезу. № ДР 0121U110932, термін виконання 2021-2025 р., науковий керівник – Михайло БРОШКОВ.

Представлені дані досліджень імунограм у серопозитивних та серонегативних (СН) на Toxoplasma gondii (T. Gondii) котів та залежність абсолютної кількості імунокомпетентних клітин від умов їх утримання. У дослідженні використовували кров від домашніх та безхатніх котів (віком від 3 до 5 років), у яких під час серологічного дослідження виявлені IgG до T. gondii. Досліджено вплив фільтраційного плазамаферезу на біохімічні та імунологічні показники в сироватці крові у серопозитивних на токсоплазмоз собак. Плазмаферез позитивно відображається на активності трансаміназ у плазмі крові пацієнтів. Проведено дослідження на цуценятах по встановленню динаміки імунофізіологічних показників протягом перших двох місяців життя та за введення біологічного подразника.

 

Теоретико-методологічні та практичні засади організаційно-економічного обґрунтування забезпечення сталого розвитку аграрних підприємств. № ДР 0121U110933, термін виконання 2021-2025 р., науковий керівник – Тетяна ШАБАТУРА.

Розроблено аналітичний інструментарій оцінки економічного потенціалу аграрних підприємств з використанням методу ресурсно-потокового підходу Аналітичний інструментарій має включати методику оцінки його виробничих, інноваційний та інвестиційних здатностей. Відповідно до запропонованої методики оцінка виробничих здатностей підприємства має ґрунтуватися на визначенні симетрії його ресурсної конфігурації за напрямками формування та використання ресурсних потоків. Формування інвестиційних та інноваційних здатностей економічного потенціалу аграрних підприємств у контексті вирішення економічних конфліктів ґрунтується на гармонізації пріоритетів виробників, споживачів та суспільства загалом.

 

Удосконалення та впровадження сучасних методів селекційно-племінної роботи для поліпшення продуктивних якостей в популяціях жуйних тварин. № ДР 0121U113299, термін виконання 2021-2025 р., науковий керівник – Микола БОГДАН.

Дослідження проводились на чистопородних вівцях цигайської породи ПП «Борлак» Болградського району Одеської області для схрещування чистопородних цигайських овець з асканійськими м’ясо-вовнової кросбредною вовною породи баранами. Оцінку племінних і продуктивних якостей овець проводили у відповідності до інструкції з бонітування овець (2003). По принципу аналогів були сформовані 2 групи вівцематок. І група – (контрольна) осіменяли 2 баранами цигайської породи м’ясо-шерстного типу, ІІ групу – (дослідна) осіменяли баранами асканійської м’ясо – вовнової породи з кросбредною вовною. Всі барани були типічними для кожної породи, відносилися до класу еліта, мали тонину вовни 48-50 якості. У період осіменіння, суягності та підсосу маток всіх груп знаходилися в одної отарі, в однакових умовах годівлі та утримання. Ягнята до і після відбивки  від маток знаходилися в одної отарі та вирощувалися в однакових  умовах.        В період ягніння проводили індивідуальний облік  плодючості маток, великоплідності ягнят. Виживання (збереженість) ягнят враховували до 4-місячного віку.  Зміни живої маси молодняку вивчали шляхом індивідуального зважування при народженні, а також в 4-місячному, 8-місячному віці. В ці же періоди у піддослідних ягнят визначали довжину вовни.

 

Удосконалення існуючих та розробка нових рецептів кормових сумішей, їх використання в годівлі сільськогосподарських тварин. № ДР 0121U113298, термін виконання 2021-2025 р., науковий керівник – Ігор РІЗНИЧУК.

За результатами проведеного аналізу кормової бази в умовах підприємств Одеської області розроблено програму, склад раціонів та особливості використання комбікормів-концентратів у годівлі корів молочного напрямку продуктивності. Раціон годівлі корів у сухостійний період складається із кормів основного раціону і 2 кг комбікорму-концентрату. Визначено, що комбікорм-концентрати включає у себе такі кормові матеріали і кормові добавки: дерть пшенична, дерть ячмінна, дерть кукурудзяна, макуха соняшникова, макуха соєва, білково-вітамінна добавка для дійних корів 5 % «Годівля Нова», білково-вітамінна добавка для сухостійних корів 5 % «Годівля Нова», мінеральний корм «Макро-Сорб» 2,5 % «Годівля Нова», хлорид натрію (сіль кухонна), бікарбонат натрію (сода харчова).

 

Прогноз стану рівня берегової лінії Чорного моря на прикладі Одеського регіону, термін виконання 2020-2025 р., науковий керівник – Оксана МАЛАЩУК.

В результаті досліджень встановлено  фактори, що впливають на коливання Чорного моря. Проведено вивчення історії спостережень за рівнем Чорного моря. Аналіз існуючої практики досліджень динаміки рівня берегової лінії Чорного моря показує, що основним методом моніторингу є  аналіз різночасових топографічних і навігаційних карт, аеро- і космічних знімків, адже пунктів спостереження недостатньо для формування цілісної картини стану та динаміки змін відповідного об’єкту. Встановлено, що точність космічної зйомки цілком придатна для створення контурних планів (2D) масштабу 1:5000, але не забезпечує необхідну для даного масштабу точність визначення висот.

 

Агробіологічне обґрунтування різних систем основного обробітку ґрунту та догляд за посівами сої в органічному землеробстві. № ДР 0121U113374, термін виконання 2021-2024 р., наукові керівники – Євген ЮРКЕВИЧ, Наталія ВАЛЕНТЮК

За темою наукових досліджень був закладений польовий дослід у короткоротаційній польовій сівозміні на території ТОВ «КАЛИНІВСЬКИЙ АГРОХІМ» Калинівського району, Вінницької області, с. Байківка, з вивчення агробіологічного обґрунтування різних систем основного обробітку ґрунту та догляду за посівами сої в органічному землеробстві. В середньому прибавка врожаю до  середнього урожаю +0,01-0,02 т/га. При цьому, найвища середня врожайність, яка склала 2,34 т/га була отримана по полицевому обробітку грунту. Урожайність у варіанті безполицевого обробітку склала – 2,20, що на 0,14 т/га менше за контроль. Найнижчий результат показала соя за нульової сівби – 1,69 т/га.

 

Генетико-біологічне дослідження стійкості до шкідливих організмів і господарсько-корисних ознак сільськогосподарських культур та створення їх нових форм, термін виконання 2020-2024 р., науковий керівник – Олег КРАЙНОВ.

В результаті досліджень створено перспективні селекційні зразки пшениці озимої та тритикале озимого. Готується до передачі в систему Державного сортовипробування 1 сорт пшениці озимої та 1 сорт тритикале, для цього закладено ланки первинного розмноження загальною площею 2,2 га. Проведено аналітичний огляд літературних та патентних джерел України та Світу з метою вивчення систематики збудника хвороби, його біології та етіології, залежності розвитку від агрокліматичних умов, існуючих методів діагностики, допоможуть розробці та модифікації для умов півдня України методів виявлення, діагностики та ідентифікації хвороби Пірсу. Проведено аналіз фітосанітарного стану гібридів соняшнику в умовах Причорноморського Степу України та попередню оцінку на стійкість до комплексу хвороб для подальшої селекційної роботи.

 

Паразитоценози тварин, птиці та риб на Півдні України, термін виконання 2020-2024 р., науковий керівник – Ігор ПАНІКАР.

Проведено паразитологічне дослідження зразків риби, виловлених у ставкових господарствах Одеської області. Вивчення паразитоценозів тварин, птиці та риб на Півдні України є актуальним для сьогодення та дає змогу опрацювати і узагальнити сучасні матеріали науковців ветеринарної і гуманної медицини, вивчити питання поширення паразитоценозів у регіоні, а також визначити які є асоціації хвороб та вивчити патологічні процеси, які викликають певні патогени, а також питання патогенезу, симптомокоплексу, патологоанатомічних змін, діагностики, диференційної діагностики, лікування, профілактики та заходів боротьби.

 

Морфологічні особливості представників класу Земноводні (ряд Безхвості, ряд Хвостаті) та класу Плазунів (ряд Лускаті, ряд Черепахи) на території Одеської області. № ДР 0119U103857, термін виконання 2019-2024 р., наукові керівники – Марина СКРИПКА, Ірина ЗАПЕКА, Олександра ПАСНІЧЕНКО.

Проведено моніторинг амфібій України. Аборигенні види земноводних Одеського регіону можливо поділити на дві морфологічні групи: Caudata ( хвостаті земноводні), до якої належать тритони та Anura (жаби). Список амфібій Одеської області включає 12 види амфібій: Найбільш  чисельними  є представники: Triturus  dobrogicusPelophylax  lessonae, Hyla arborea, Pelophylax kl. Esculentus, Pelophylax ridibundus. Проведено моніторінг рептилій Одеського регіону, описано 11 видів аборигенних рептилій та 3 інвазивні види. Проведено аналіз негативних факторів та механізмів їх впливу, які є найважливішою передумовою для розробки ефективної програми збереження амфібій і рептилій Одеського регіону.

 

Розробка селекційних та технологічних основ виробництва і переробки продукції тваринництва в умовах півдня України. № ДР 0119U101905, термін виконання 2019-2024 р., науковий керівник – Руслан СУСОЛ

В результаті досліджень з вивчення технологічних основ виробництва свинини розроблений алгоритм Excel «Первинний зоотехнічний облік». В результаті досліджень з вивчення показників якості та безпечності продуктів з м’яса птиці шляхом системного управління трофологічним ланцюгом розроблено алгоритм формування трофологічного ланцюга як інструменту створення продукту із заданими властивостями; доведено можливість спрямованого модифікування складу та властивостей м’ясної сировини шляхом прижиттєвого формування властивостей; сформульовано та реалізовано наукову концепцію прижиттєвого формування якості м’яса птиці із заданими складом та функціонально-технологічними властивостями. Дослідження проводились на чистопородних вівцях цигайської породи ПП «Борлак» Болградського району Одеської області, для схрещування чистопородних цигайських овець з асканійськими м’ясо-вовнової кросбредною вовною породи баранами. По принципу аналогів були сформовані 2 групи вівцематок. І група – (контрольна) осіменяли 2 баранами цигайської породи м’ясо-шерстного типу, ІІ групу – (дослідна) осіменяли баранами асканійської м’ясо – вовнової породи з кросбредною вовною. Оцінку племінних і продуктивних якостей овець проводили у відповідності до інструкції з бонітування овець.

 

Вплив елементів біологізації землеробства на продуктивність пшениці озимої в умовах Південного Степу України. № ДР 0121U113373, термін виконання 2021-2023 р., наукові керівники – Євген ЮРКЕВИЧ, Наталія ВАЛЕНТЮК.

В результаті досліджень виявлено, що найвища продуктивність зерна пшениці озимої була отримана в досліді у варіанті з системою безполицевого обробітку грунту на тлі внесення біорозкладника соломи і становила 2,75т/га. Цей варіант перевищував конроль – диференційована система основного обробітку грунту у сівозміні на  0,54т/га , або на 24,4%. Трохи поступався цьому варіанту, а саме на 0,03т/га варіант із застосуванням системи безполицевого різноглибинного основного обробітку грунту на тлі внесення соломи із додаванням 10кг N на 1 тону соломи, де продуктивність пшениці озимої становила відповідно – 2,72т/га. Найменша продуктивність рослин пшениці озимої була відмічена у варіанті з системою безполицевого поверхневого обробітку грунту і становила – 2,06-2,14т/га, що на 3,2-6,8% менше за контрольний варіант.

 

Розробка новітніх технологій, обладнання, енергетичних засобів та рекомендацій для їх використання в АПК. № ДР 0118U006007, термін виконання 2018-2023 р., науковий керівник – Ігор ДУДАРЕВ.

Виконано аналіз для визначення граничного силового навантаження зерна, яке забезпечує ефективне відділення оболонок в процесі лущення при мінімальному руйнуванні ендосперму і подрібненні, а також  врахування  міцності зерна та його структурних складових. Встановлені  раціональні принципи дії і технологічного прийому, що створює передумови для найбільш повного відділення механічним шляхом оболонок з поверхні зерна.

 

Проекти, що подані на конкурсі проектів фундаментальних та прикладних наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок, оголошеного МОН України у 2022 році.

Секція: Наукові проблеми сільського лісового і садово-паркового господарства, ветеринарії
Підвищення біобезпеки людини та домашніх тварин шляхом виявлення основних джерел зараження Toxoplasma gondii.
Керівник: проф. Брошков М.М.
Виконавці: доц. Бойко Ю. О., асп. Кустуров В.Б.

Культивування, фітохімічний склад та фармакологічні властивості плодів Capsicum annuum L.
Керівник: доц. Бойко Ю.О.
Виконавці: доц. Найда В. О., ас. Зеленіна О.М., доц. Федькалова Т.М.

Секція: Проблеми забезпечення продовольчої безпеки, технології підвищення якості та безпеки продуктів харчування.
Розробка адаптованої технології виробництва молока та яловичини для потреб ЗСУ в умовах обмежених кормових ресурсів.
Керівник: проф. Сусол Р. Л.
Виконавці: доц. Різничук І.Ф., доц. Кірович Н.О., асп. Елфеел Айман Анвар Алсаліхін

Подати документи