Odesa State Agrarian University

Напрями профорієнтаційної роботи в університеті

Напрями профорієнтаційної роботи в університеті

Одним з основних напрямків діяльності  університету  безумовно є профорієнтаційна робота, а саме заходи, які б стимулювали пошук  молодою людиною, школярем, майбутню професію,  яка буде сприяти  найефективнішим засобом  розвитку рівня  людини, як фахівця, людини, що проявляє соціально-економічну  ініціативу,  вчиться отримувати інтелектуальну  та трудову  незалежності.

Головною метою профорієнтаційної роботи є сприяння усіма доступними  методами посиленню конкурентоспроможності  спеціальностям, яким навчають в аграрному  університеті,  освітньому просторі завдяки навчанню за освітньо-кваліфікаційним рівнем  «бакалавр» та «магістр».       Крім того, важливими завданнями профорієнтації є інформування про особливості та переваги професії  в цілому і викладача вищого навчального закладу зокрема, про нові професійні можливості у кар’єрному зростанні.

Головним завданням профінформації є виховання любові до будь-якого виду трудової діяльності, знайомство з потребами народного господарства країни в цілому і конкретного регіону зокрема у фахівцях на сучасному етапі і на найближчу перспективу. Вона також в першу чергу повинна піднімати престиж затребуваних на ринку праці професій.

Її завдання повністю збігаються із завданнями загальноосвітньої школи, визначеними Законом про освіту   від 05.09.2017 № 2145-VIII. Це підготовка учня до обґрунтованого вибору професії, що задовольняє як особисті інтереси, так і суспільні потреби. Вона містить такі види профорієнтаційної діяльності:

  • професійну інформацію – вона передбачає повне і всебічне знайомство учнів зі світом професій, з правилами вибору професії, з соціально-економічними, психологічними і медико-фізіологічними аспектами вибору професії, що є найважливішою передумовою для вироблення готовності до професійного вибору.
  • професійне виховання – містить низку заходів із формування схильностей і професійних інтересів школярів. Цей напрямок профорієнтаційної роботи передбачає в якості основного підвищення ефективності навчальної роботи, залучення школярів до різноманітних видів позашкільної суспільно-корисної діяльності, стимулювання їх пізнавальних можливостей, самопізнання і самовиховання. Адже поза сумнівами, що тільки в конкретній роботі можливе виховання професійних інтересів, виховання поваги до професії, в основі якої повинна лежати любов до праці, психологічна готовність до будь-якої роботи;
  • професійна консультація – науково обґрунтована рекомендація конкретній особі (або групі) в період вибору професії. Потребують її найчастіше випускники 9-11-х класів. Вона ґрунтується на знанні схильностей та інтересів тих, кого консультують , його особистісних якостей. Професійна консультація проводиться з метою допомогти старшокласнику ніби “приміряти” цікавлять його, на себе, задоволення інтересу школяра до конкретної спеціальності (до її змісту, вимог до якостей особистості і врахуванню протипоказань для виконання тієї чи іншої роботи). Впродовж  консультації визначаються шляхи отримання освіти за обраною спеціальністю, терміни навчання, перспективи професійного зростання, затребуваність фахівців на ринку праці.
  • професійна діагностика – мабуть, головний елемент профорієнтації. Без неї не можуть функціонувати ні професійна консультація, ні професійне виховання, а тим більше у професійному доборі. Професійна діагностика займається вивченням особистості школяра, процесу зростання, формування якостей, здібностей та інтересів Це фундамент, на якому формується професійне самовизначення особистості.

Ці чотири складові системи профорієнтаційної роботи є головними для роботи зі школярами та студентами коледжів, технікумів. Але і про професійний відбір, і про професійну адаптацію, і про ринок праці випускники шкіл повинні мати уявлення, оскільки: професійний відбір – виявляє придатність людини до конкретного виду праці. Робота з професійного відбору є досить трудомісткою і складною, вимагає спеціальної підготовки в області фізіології, психології, медицини, педагогіки. Цей елемент професійної орієнтації використовується при прийомі на роботу і виявляє придатність людини до конкретного виду праці. Але школярам важливо знати про це, щоб цілеспрямовано формувати в собі якості, необхідні для роботи за обраною спеціальністю.

Професійна адаптація – активний процес пристосування молодої людини до виробництва, нового соціального оточення, умов праці і особливостей конкретної ситуації. Успішність професійної адаптації є одним з головних критеріїв правильного вибору професії, оцінкою ефективності всієї профорієнтаційної роботи.Отже, вміле поєднання всіх компонентів профорієнтації служить основою для подальшого  вибору професії.

Submit documents