Одеський державний
аграрний університет

Кафедра землеустрою та кадастру

Кафедра землеустрою та кадастру

Кафедра землеустрою та кадастру

Завідувач кафедри,
доктор географічних наук, професор,
Михайлюк Віктор Іванович

Кадровий склад кафедри

Кафедра землеустрою та кадастру

Д. тех. н., професор Вікуліна Лідія Федорівна

Кафедра землеустрою та кадастру

К. екон. н., доцент Мовчан Тетяна Вікторівна

Кафедра землеустрою та кадастру

К. тех. н., доцент Артемов Владислав Олександрович

Кафедра землеустрою та кадастру

Ст. викладач кафедри Даніленко Олена Вікторівна

Кафедра землеустрою та кадастру

Ст. викладач кафедри Смоленська Лідія Іванівна

Кафедра землеустрою та кадастру

Завідувач лабораторії природних ресурсів і аналізу ґрунтів Кондратенкова Марина Миколаївна

Кафедра землеустрою та кадастру

Ст. лаборант Бобкова Валентина Леонідівна

Перелік дисциплін, які викладаються на кафедрі:• Організація і управління землевпорядним виробництвом
• Кадастр населених пунктів
• Державний земельний кадастр
• Оцінка та ринок землі і нерухомості
• Моніторинг та охорона земель
• ГІС в кадастрових системах
• Інституційне забезпечення кадастру нерухомості
• Управління земельними ресурсами
• Організація використання земель
• Галузеві кадастри
• Інвестиційний аналіз
• Ґрунтознавство
• Меліорація земель
• Ґрунтознавство з основами геології
• Фінансово-економічна діяльність в землевпорядкуванні
• Метрологія, стандартизація і сертифікація
• Економіко-математичні методи і моделі в землеустрої
• Методологія та методика наукових досліджень
• Моделювання технологічних процесів і систем
• Вища математика
• Вища математика та прикладна математика
• Вища математика та статистика
• Фізика
• Фізика з основами біофізики
• Теорія ймовірностей та математична статистикаІсторія кафедриІсторія кафедри землеустрою та кадастру сягає першої половини XX ст. Вона формувалася на структурних підрозділах і навчально-наукових напрямах, які були започатковані в різний час. Найдавнішим науково-начальним напрямом є ґрунтознавчий. В ОДАУ його започаткував проф. Набоких О.Г. (1874-1920) – відомий ґрунтознавець і організатор перших широкомасштабних ґрунтових вишукувань в  Україні. Сьогодні у складі кафедри існує заснований проф. О. Г. Набоких у 1908–1912 рр. ґрунтовий музей, в експозиції якого 48 чотириметрових монолітів ґрунтів, відібраних на початку ХХ ст.; музей також має колекції мінералів і гірських порід. У 1921-1928 рр. завідувачем кафедри ґрунтознавства та ґрунтового музею був проф. Г. І. Танфільєв – відомий географ, ботанік і ґрунтознавець. З травня 1944 р. по серпень 1971 р. кафедру ґрунтознавства очолював В. З. Петрушенко (канд. с.-г. наук з 1957 р.), який у 1949-1965 рр. також завідував створеною в структурі науково-дослідного сектору ґрунтознавчо-агрохімічною лабораторією. Лабораторія і ґрунтова партія ОСГІ в 1957-1960 рр. провела ґрунтові обстеження із складанням ґрунтових карт, нарисів і картограм в 60 колгоспах і 17 радгоспах на площі біля 600 тис. га. Меліоративний навчально-науковий напрям університету тісно пов’язаний із землевпорядним факультетом ОСГІ, який був організований в 1934 р. у складі кафедр меліорації і геодезії. Першим завідувачем кафедри меліорації був д-р техн. наук, проф. В. М. Попов – декан землевпорядного факультету, видатний вчений у галузі гідрології півдня України. У період з 1935 по 1940 р. на кафедрі читав розділ зрошення канд. с.-г. наук С. М. Алпатьєв, видатний вчений у галузі зрошуваного землеробства, з 1944 р. директор УкрНДІ гідротехніки і меліорації. На кафедрі працювали проф. А. М. Ярошевський – відомий меліоратор і гідротехнік, доц. С. В. Соколовський – автор ряду робіт із вдосконалення зрошувальних систем і споруд. У 1975 р. в складі агрономічного факультету на основі кафедри меліорації і геодезії та частини дисциплін кафедри ґрунтознавства і землеробства було створено кафедру меліорації та ґрунтознавства, яку очолювали з 1976 р. д-р географ. наук, проф. М. О. Крейда, з 1993 р. – доц. Голубченко В. Ф., а з 1999 р. – доц. Михайлюк В. І. Дослідження кафедри меліорації і ґрунтознавства стосувалися: – еколого-меліоративних проблем зрошуваного і постзрошуваного землеробства півдня  України (Дунай-Дністровська, Татарбунарська, Нижньо-Дністровська зрошувані системи); – ґрунтів заплав малих та середніх річок північно-західного Причорномор’я; – агроекологічного обґрунтування технології вирощування сільськогосподарських культур на півдні  України; – трансформації еколого-меліоративного стану чорноземів південних зрошуваних при використанні осадів стічних вод; – рекультивації берегових відвалів ґрунтів днопоглиблення морських лиманів. Саме на базі кафедри меліорації та ґрунтознавства в 1993р. було відкрито відділення землевпорядкування, яке започаткувало створення (поновлення) в 1999 р. землевпорядного факультету. У 1999 р. в складі утвореного факультету землевпорядкування було організовано кафедру земельного кадастру, першим завідувачем якої став доц. Капуш Д. А. У 2009 р. було об’єднано кафедри земельного кадастру, меліорації та ґрунтознавства і вищої математики. Завідувачем новоствореної кафедри земельного кадастру став проф. В. І. Михайлюк.  У 2016 р. кафедра отримала сучасну назву – кафедра землеустрою та кадастру в складі інженерно-економічного факультету. Нині колектив кафедри землеустрою та кадастру налічує 10 штатних працівників, у тому числі зав. кафедри, д-р геогр. наук, проф. В. І. Михайлюк, д-р техн. наук, проф. Л. Ф. Вікуліна, канд. екон. наук, доц. Т. В. Мовчан, канд. техн. наук, доц. В. О. Артемов, канд. біолог. наук, асист. О. О. Ожован; старші викладачі Л. І. Смоленська, О. В. Даніленко, зав. лабораторії  М. М. Кондратенкова; старший лаборант Бобкова В.Л. Кафедра забезпечує всі спеціальності університету, але основним напрямом є підготовка фахівців (бакалавр та магістр) за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій».Пантелеймонівська 13. каб. 204
тел. 048 7845728
kaf.zemkadastr@gmail.com

Подати документи