Кафедра менеджменту

заснована 1 вересня 1969 року д.е.н., професором Ушачовим І.Г.

Кафедра менеджменту

Завідувач кафедри,
доктор економічних наук, професор,
Запша Галина Миколаївна

 

Кадровий склад кафедри

 

Кафедра менеджменту

Дідур  Ганна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент

Кафедра менеджменту

Найда Ірина Станіславівна

кандидат економічних наук, доцент

Кафедра менеджменту

Смирнова Наталія Василівна

кандидат економічних наук, доцент

Кафедра менеджменту

Казанджі Альона Вікторівна

кандидат економічних наук, асистент

Кафедра менеджменту

Перович Людмила Володимирівна

старший лаборант

 

 

Перелік дисциплін, які викладаються на кафедрі

 

 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Оптимізаційні методи і моделі
 • Математичне моделювання економічних процесів
 • Менеджмент і маркетинг
 • Вступ до фаху
 • Теорія організації
 • Державне та регіональне управління
 • Адміністративний менеджмент
 • Операційний менеджмент
 • Управління персоналом
 • ЗЕД підприємства
 • Управлінський консалтинг
 • Управління витратами і контролінг
 • Аграрний менеджмент
 • Організація праці менеджера
 • Управління інноваціями
 • Логістика
 • Рекламний менеджмент
 • Інвестиційний менеджмент
 • Закупівлі і торги
 • Діловий протокол та ведення переговорів
 • Організаційна поведінка
 • Соціальна відповідальність бізнесу
 • Менеджмент організацій
 • Управління проектами та змінами
 • Фінансовий менеджмент
 • Стратегічне управління
 • Менеджмент ЗЕД
 • Корпоративне управління
 • Публічне адміністрування
 • Управління маркетингом
 • Лідерство в управлінні
 • Управління якістю
 • Інженерний менеджмент
 • Маркетинг та логістика
 • Методика і організація дисертаційних досліджень
 • Управління інноваційними проектами
 • Сучасні концепції менеджменту

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра менеджменту створена 1 вересня 1969 року. Предметом особливої гордості для колективу є те, що це була перша кафедра управління серед 101 сільськогосподарських вузів колишнього СРСР.

Засновником кафедри і її першим завідувачем є Іван  Григорович Ушачов – доктор економічних наук, професор, високоавторитетний вчений, який сьогодні є науковим керівником Федерального наукового центру аграрної економіки і соціального розвитку сільських територій – Всеросійського науково-дослідного інституту економіки сільського господарства, академіком Російської академії наук, дійсним членом (академіком) Французької академії сільськогосподарських наук, іноземним членом Національної академії аграрних наук України та Академії сільськогосподарських наук Казахстану.

Кафедра менеджменту

Академік Ушачов І.Г. та колектив кафедри менеджменту під час проведення VІ – ї  міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток агропромислового виробництва та сільських територій України: проблеми та рішення»  (м. Одеса, ОДАУ, 18-19 червня 2015 р.).

На час заснування кафедри до її складу входили доценти Ушачов І.Г., Вахновський О.П., Несвященко Є.В., асистенти Ульченко Р.Г. і Чиняєв В.М. Через рік до цього складу приєдналися кандидат технічних наук Сизоненко М.З. і аспірант Курносенко В.Г. Майже з моменту заснування кафедри – на ній працював доцент Харкавенко О.М. В різний час співробітниками кафедри були доценти Магарін М.С., Коваленко Є.Л., Несвященко А.Т., старші викладачі Сизова О.М., Долгіх Н.П., Пономаренко В.І., Шведова С.П., Сапіга Т.А.

Про вагомий внесок науково-педагогічних працівників кафедри в розвиток теорії та практики управління сільськогосподарським виробництвом свідчить те, що за часів СРСР кафедра виконувала функцію науково-методичної центру управління сільськогосподарським виробництвом Головного управління вищої та середньої освіти Міністерства сільського господарства СРСР. Так, І.Г. Ушачов очолював науково-методичну секцію управління сільськогосподарським виробництвом Головного управління вищої і середньої освіти Мінсільгоспу СРСР, а при кафедрі була створена проблемна лабораторія Державного комітету з науки і техніки СРСР з проектування автоматизованих систем управління (АСУ) і диспетчерських служб.

З першого дня заснування, поряд з навчально-виховною роботою, колектив кафедри проводив наукові дослідження, які носили, переважно, пошуково-прикладний характер. Ця робота здійснювалася в сільськогосподарських підприємствах на госпдоговірній основі. На базі госпдоговірної тематики при кафедрі було створено відносно самостійний підрозділ: науково-дослідне проектно-конструкторське бюро (НДПКБ). Науковці НДПКБ (Лінецька І.М. (керівник), Прихода В.І., Шведова С.П., Бенімович Е.І., Пономаренко В.І., Ізмайлова Р.А., Андріанова Е.М., Золотарьов Ю.І.) займалися розробкою проектів диспетчерських систем управління та їх впровадженням на різних рівнях управління сільськогосподарським виробництвом.

Крім власне кафедри і НДПКБ, при кафедрі функціонував науковий підрозділ з бюджетним фінансуванням. Він був виділений із складу проблемної лабораторії “Застосування економіко-математичних методів в сільському господарстві”. Науковці даного підрозділу (Плахов А, Плінський В., Корольов А., Ставніцер О., Беляк А. та ін.) займалися проблемами розробки автоматизованих систем управління сільськогосподарським виробництвом. Дещо пізніше, в 1976 році, було створено самостійну лабораторію кафедри, до складу якої входило три сектори: автоматизовані системи управління сільськогосподарським виробництвом; організація управління в міжгосподарських об’єднаннях; організація соціалістичного змагання.

На той час кафедра з усіма її структурними одиницями була найбільшим навчально-науковим підрозділом економічного факультету, яка в єдиному комплексі проводила наукові дослідження з проблем управління сільськогосподарським виробництвом, впроваджувала результати своїх досліджень в практику виробництва і забезпечувала на необхідному методичному рівні освітній процес.

Завідувачами кафедри управління (менеджменту) в різні часи були: д.е.н., професор Ушачов І.Г.; к.е.н., доцент Харкавенко О.М., к.е.н., доцент Курносенко В.Г.; д.е.н., професор Сахацький М.П.; д.е.н., професор Нейкова Л.І.; д.е.н., професор Крушкін Є.Д. З 2014 року кафедру очолює д.е.н., професор Запша Г.М.

Значні зусилля кафедри менеджменту зосереджуються на активізації теоретико-прикладних пошукових досліджень з пріоритетних напрямів менеджменту і маркетингу у сфері агропромислового виробництва. З 2000 року науково-педагогічними працівниками кафедри захищено 14 дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата економічних наук. Професор Сахацький М.П., професор Попович В.В. та  доцент Курносенко В.Г. зробили значний внесок в підготовку для кафедри фахівців вищої кваліфікації. Під керівництвом Сахацького М.П. захищено 3 докторських та 15 кандидатських дисертацій, в тому числі 6 викладачами кафедри.

В теперішній час науково-педагогічний склад кафедри менеджменту сформований з висококваліфікованих фахівців, які мають наукові ступені доктора і кандидата економічних наук, значний практичний та науково-педагогічний досвід, що дозволяє ефективно керувати науковою роботою аспірантів і студентів, забезпечувати високий рівень навчальної, наукової, методичної та виховної роботи. Кафедра менеджменту здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за ОС  «бакалавр», «магістр», «доктор філософії (PhD)»: Здобувачам вищої освіти пропонуються новітні науково-теоретичні та прикладні  розробки у сфері менеджменту та маркетингу; актуальна інформацію щодо механізмів державного регулювання бізнесу; передовий вітчизняний та світовий досвід; кваліфіковані консультації та творча співпраця в науково-дослідній роботі.

КОНТАКТИ
Україна, 65044, м. Одеса,
провулок Олександра Матросова, 6
каб. №817 
E-mail: kafedra_men@rambler.ru

Подати документи