Вступ до Аспірантури

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  ПРОВОДИТЬ ПРИЙОМ

на підготовку здобувачів вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні ступеня доктора філософії (денна та заочна форма навчання) через аспірантуру на 2020-2021 навчальний рік за такими спеціальностями:

 

Код та найменування галузі знань Шифр та найменування спеціальності Ліцензійний обсяг (особи)
07 Управління та адміністрування 073 «Менеджмент» 10
20 Аграрні науки та продовольство 201 «Агрономія» 15
20 Аграрні науки та продовольство 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 10
21 Ветеринарна медицина 211 «Ветеринарна медицина» 16
21 Ветеринарна медицина 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» 10

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра або спеціаліста. До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до вищого навчального закладу. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.

 Документи для вступу до аспірантури:

1) заяву на ім’я ректора університету із зазначенням кафедри, спеціальності, форми навчання та джерел фінансування. У заяві особистим підписом підтверджують факт ознайомлення з правилами прийому на навчання в аспірантурі ОДАУ;

2) особовий листок з обліку кадрів (форма № П-2ДС з фотографією 3х4, паспортними даними), завірений печаткою та підписом начальника відділу кадрів підприємства, установи чи організації, де працює вступник, та завірену копію трудової книжки (за наявності);

3) список і оригінали або завірені (нотаріально чи Приймальною комісією) копії опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності); особи, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові реферати з обраної ними наукової спеціальності з рецензією передбачуваного наукового керівника і оцінкою;

4) медичну довідку за формою 086-У (оригінал);

5) копії диплома про закінчення ВНЗ із зазначенням одержаної кваліфікації (спеціалізації) спеціаліста або магістра і додатка до нього (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома), паспорта;

6) згоду на збір та обробку персональних даних;

7) дві кольорові фотокартки розміром 3×4 см;

8) витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету для осіб, які мають рекомендацію до аспірантури після закінчення навчання;

9) оригінали або завірені (нотаріально чи Приймальною комісією) копії нагород, отриманих за підсумками міжнародних, всеукраїнських студентських конкурсів НДР, олімпіад та наукових конференцій (за наявності);

10) подання в аспірантуру від вищого навчального закладу, наукової установи, організації (для зовнішніх вступників за цільовим призначенням);

11) висновок передбачуваного наукового керівника за результатами співбесіди;

12) посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності).

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

– документ, що підтверджує особу та громадянство;

– військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

– документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній рівень та додаток до нього.

Документи подаються у паперовій папці.

Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому до аспірантури фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

Строки прийому документів

Етапи вступної компанії Денна та заочна форми навчання
Початок прийому заяв та документів 01 квітня 2021 р. 12 липня 2021 р.
Закінчення прийому заяв та документів 16 квітня 2021 р. 13 серпня 2021 р.
Строки проведення вступних випробувань 21-27 квітня 2021 р. 18-25 серпня 2021 р.
Термін оприлюднення 29 квітня 2021 р. 30 серпня 2021 р.
Списків осіб, рекомендованих до зарахування 30 квітня 2021 р. 31 серпня 2021 р.

Вступники до аспірантури університету складають вступні іспити:

– зі спеціальності (в обсязі навчальної програми для спеціаліста або магістра, яка відповідає обраній ними науковій спеціальності);

– з іноземної мови (за рішенням вченої ради ОДАУ) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти.

– додаткового вступного випробування для вступників, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена у дипломі магістра (спеціаліста).

Приймальна комісія

Одеського державного аграрного університету

65012, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 13

кабінет № 101

тел.: (048) 785-10-43, (048) 722-27-28

Подати документи