Студентське самоврядування

Діяльність студентського самоврядування

Студентська рада Одеського державного аграрного унівеситету – це орган студентського самоврядування, який є консультативно-дорадчим органом, що забезпечує захист прав та інтересів студентів та їх участь в управлінні університетом.

У своїй діяльності органи студентського самоврядування університету керуються чинним законодавством, рішеннями та наказами Міністерства освіти і науки України, Статутом університету та положенням «Про Студентську раду в ОДАУ».

Метою органів студентського самоврядування є забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав, сприяння гармонійному розвитку особистості студента.

Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчально–виховного процесу, якості навчання, виховання духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності та відповідальності за доручену справу.

Основними завданнями студентської ради університету є:
− брати участь в управлінні університетом у порядку, встановленому згідно чинного законодавства України та статуту університету;
− брати участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідницької роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;
− проводити організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;
− брати участь у заходах щодо забезпечення якості вищої освіти;
− захист прав та інтересів студентів, що навчаються в університеті;
− делегування своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів;
− брати участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів в гуртожитках та організації харчування студентів;
− розпоряджання коштами та іншим майном, що перебувають на балансі студентської ради;
− вносити пропозицій щодо змісту навчальних планів і програм;
− вносити пропозицій щодо розвитку матеріальної бази університету, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;
− організовувати співробітництво із представниками інших навчальних закладів та молодіжними організаціями;

– залучати студентів до художньої самодіяльності;
− забезпечувати виконання студентами своїх обов’язків;

– сприяти діяльності різноманітних студентських гуртків;


Профком студентів

Профспілкова організація ОДАУ — неполітична структура, її завданням є вирішення комплексу соціально-правових і побутових проблем членів Профспілки, пред­ставлення їх інтересів у різних інстанціях. У першу чергу це стосується створення на­лежних умов для навчання, відпочинку, занять спортом, харчування, житлово-побутового й медичного обслуговування студентів, захисту їх економічних і соціальних інтересів та прав. Активісти Профспілки, які є членами студентських рад факуль­тетів і університету, беруть безпосередню участь в обговоренні питань, що стосуються студентських проблем, і належним чином впливають на їх вирішення.

Вступаючи до Профспілки, кожен студент отримує гарантію захисту своїх прав та інтересів як в університеті, так і за його межами, набуває права на одержання мате­ріальної допомоги, пільгових путівок у літній табір відпочинку «Лукомор’я», дисконтних карт на відвідування басейну, квитків зі знижкою на туристичні подорожі, до теат­рів і кінотеатрів тощо.

Профком підтримує і розвиває студентське самоврядування в університеті. Завдяки діяльності профкому відроджено культурно-масову роботу серед студентів. Сьогодні культурне життя Одеського державного аграрного університету яскраве й насичене. «Посвячення в студенти», «День першокурсника», «День студента», гра КВК на «Кубок ректора», «Міс ОДАУ» — це лише частковий перелік заходів, що відбува­ються за підтримки і участі профкому. Профком здійснює постійний моніторинг якості роботи літнього табору відпочинку і гуртожитків ОДАУ, в ході якого виявляються й усуваються недоліки. Спорт і здоровий спосіб життя — також один із важливих напрямків роботи профкому.

Профком дбає про те, щоб студентські роки були веселими і цікавими, щоб вони запам’яталися на все життя! Дорогі друзі, пам’ятайте: той, хто працює сам — додає, ті, хто працюють разом — примножують! Об’єднуючись, ми примножуємо наші можливості і успішно досягаємо мети!

Права та обов’язки студентів

ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ВИЩУ ОСВІТУ”

№2984-III, із змінами від 19 січня 2010 р.

Стаття 54.

Права осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах

1. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, мають право на:

 • вибір форми навчання;
 • безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
 • трудову діяльність у позанавчальний час;
 • додаткову оплачувану відпустку у зв’язку з навчанням за основним місцем роботи, скорочений робочий час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;
 • користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою вищого навчального закладу;
 • участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;
 • участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
 • надання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання;
 • участь у об’єднаннях громадян;
 • участь у діяльності органів громадського самоврядування вищого навчального закладу та факультетів, Вченої ради вищого навчального закладу та факультетів, органів студентського самоврядування;
 • обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом;
 • участь у формуванні індивідуального навчального плану;
 • моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну участь у науково-дослідній роботі;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;
 • безкоштовне користування у вищих навчальних закладах бібліотеками, інформаційними фондами, послугами навчальних, наукових, медичних та інших підрозділів вищого навчального закладу;
 • канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів.

2. Студенти вищих навчальних закладів, які навчаються за денною (очною) формою навчання, мають право на пільговий проїзд у транспорті, а також на забезпечення гуртожитком у порядках, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Студенти вищих навчальних закладів мають право на отримання стипендій, призначених юридичними та фізичними особами, які направили їх на навчання, а також інших стипендій відповідно до законодавства.

Стаття 55.

Обов’язки осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах

Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, зобов’язані:

 • додержуватися законів, статуту та правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу;
 • виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану.
Подати документи