Головна » Приймальна комісія » Вступна компанія 2017 » Правила прийому на навчання до аспірантури в 2017 році

Одеський державний аграрний університет запрошує учнів 11-х класів, а також випускників минулих років, які бажають поглибити свої знання і підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання з загальноосвітніх предметів за допомогою типових тестів для зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року на підготовчі курси.

Правила прийому на навчання до аспірантури в 2017 році

Додаток 9 до Правил прийому на навчання до Одеського

державного аграрного університету

(пункт 5 розділу V)

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

НА НАВЧАННЯ ДО АСПІРАНТУРИ В

ОДЕСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ АГРАРНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

В 2017 році

 

Правила прийому до аспірантури в Одеському державному аграрному університеті в 2017 році розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року № 156-VII (зі змінами), Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13.10.2016 р. № 1236 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 23 листопада 2016 року№ 1515/29645, Правил прийому до Одеського державного аграрного університету у 2017 році, Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)».

Правила прийому до аспірантури є додатком до Правил прийому до Одеського Державного аграрного університету у 2017 році (далі – Правила).

Правила прийому до аспірантури визначають процедуру, перелік і строки подання документів для вступу до аспірантури ОДАУ, а також встановлюють зміст, форму і строки вступних випробувань для конкурсного відбору вступників.

Правила прийому діють з 01 березня 2017 року до 31 серпня 2018 року.

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Підставою для оголошення прийому на здобуття вищої освіти за ступенем доктора філософії є ліцензія Міністерства освіти і науки України щодо надання відповідних освітніх послуг та затверджені Вченою радою Одеського державного аграрного університету (далі ОДАУ) правила прийому до аспірантури.

1.1 Прийом на навчання до аспірантури Одеського державного аграрного університету на здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії здійснюється на конкурсній основі, незалежно від джерел фінансування.

1.2 До аспірантури ОДАУ приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній рівень та виявили бажання здобути науковий ступінь доктора філософії. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття наукового ступеня на рівні з громадянами України, крім права на здобуття наукового ступеня за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами або загальнодержавними програмами.

1.3 Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється:

в аспірантурі ОДАУ за очною (денною) або заочною формою навчання;

поза аспірантурою для працівників ОДАУ, які професійно провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи.

1.4 Кількість аспірантів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням, визначається ректором Одеського державного аграрного університету з урахуванням можливостей забезпечення кваліфікованого наукового керівництва.

1.5 Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки, поза аспірантурою – п’ять років. До терміну навчання в аспірантурі не враховують період хвороби (тривалістю понад один місяць), перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами та доглядом за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також через інші поважні причини, передбачені законодавством України. Вчена рада університету оцінює обставини, через які аспірант не мав змоги працювати над дисертацією, і продовжує термін навчання в аспірантурі (щонайбільше на один рік).

1.6Прийом до аспірантури за ступенем доктора філософії здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування навчання. Не допускається одночасне навчання за кількома спеціальностями. Переведення та поновлення здійснюються в межах вакантних місць державного замовлення та ліцензованого обсягу згідно з чинним законодавством.

 

ІІ. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВІТИ ВСТУПНИКІВ

2.1 На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до аспірантури ОДАУ на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста). Для вступу для здобуття ступеня доктора філософії за спеціальностями ветеринарного спрямування вступник подає диплом магістра (спеціаліста) із зазначенням відповідної спеціальності ветеринарного спрямування.

2.2 Перелік спеціальностей, за якими здійснюється прийом на навчання для здобуття ступеня доктора філософії в ОДАУ розміщується на офіційному веб-сайті університету.

 

ІІІ. ФІНАНСУВАННЯ ПІДГОТОВКИ АСПІРАНТІВ ТА ДОКТОРАНТІВ

3.1 Підготовка громадян України в аспірантурі ОДАУ здійснюється за рахунок:

–  коштів державного бюджету України (за державним замовленням);

-коштів фізичних чи юридичних осіб (на умовах контракту);

– за кошти грантів, які отримав вищий навчальний заклад на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів ступеня доктора філософії.

3.2 Підготовка іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, осіб, яким надано статус закордонного українця, здійснюється:

– на підставі міжнародних договорів України та/або міжнародних програм обміну чи мобільності;

– за кошти державного бюджету в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України;

– на підставі договорів, укладених між університетами, щодо обміну вченими, академічної мобільності, та/або проведення спільних наукових досліджень, зокрема, за якими передбачається підготовка здобувачів ступеня доктора філософії;

– за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

3.3 Підготовка докторів філософії за державним замовленням здійснюється в аспірантурі виключно за денною формою навчання.

3.4 Особи, які раніше пройшли повний курс підготовки в аспірантурі за державним замовленням, а також відраховані з неї достроково за вчинення протиправних дій або невиконання індивідуального плану, не мають права повторного вступу до аспірантури і докторантури за державним замовленням.

 

ІV. СТРОКИ ПРИЙОМУ ДОКУМЕНТІВ, ВСТУПНИХ ІСПИТІВ ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

4.1Терміни прийому документів для вступу до аспірантури ОДАУ (дні тижня та години):

понеділок-четвер – з 9.00 до 16.00; п’ятниця – 9.00 до 14.00; субота-неділя – вихідні дні. Обідня перерва – з 12.00 до 13.00.

4.2 Прийом документів, вступні іспити та зарахування вступників для здобуття ступеня доктора філософії проводяться в строки наведені у табл. 4.1

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів 29 червня
Закінчення прийому заяв та документів 24 липня
Строки проведення вступних випробувань 25-31 липня
Термін оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування 01 серпня
Терміни зарахування випускників 05 серпня

 

  1. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ ДО АСПІРАНТУРИ ОДАУ

5.1 Прийом документів для зарахування на здобуття ступеня доктора філософії здійснюється приймальною комісією університету.

5.2 Особи, які бажають вступити на навчання до аспірантури на здобуття ступеня доктора філософії, подають до відділу аспірантури такі документи:

1)  заяву на ім’я ректора університету із зазначенням кафедри, спеціальності, форми навчання та джерел фінансування. У заяві особистим підписом підтверджують факт ознайомлення з правилами прийому на навчання в аспірантурі ОДАУ;

2)особовий листок з обліку кадрів (форма № П-2ДС з фотографією 3х4, паспортними даними), завірений печаткою та підписом начальника відділу кадрів підприємства, установи чи організації, де працює вступник, та завірену копію трудової книжки (за наявності);

3)список і оригінали або завірені (нотаріально чи Приймальною комісією) копії опублікованих наукових праць і винаходів (за наявності); особи, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові реферати з обраної ними наукової спеціальності з рецензією передбачуваного наукового керівника і оцінкою;

4)медичну довідку за формою 086-У (оригінал);

5)копії диплома про закінчення ВНЗ із зазначенням одержаної кваліфікації (спеціалізації) спеціаліста або магістра і додатка до нього (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома), паспорта;

6)згоду на збір та обробку персональних даних;

7)дві кольорові фотокартки розміром 3×4 см;

8)витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету для осіб, які мають рекомендацію до аспірантури після закінчення навчання;

9)оригінали або завірені (нотаріально чи Приймальною комісією) копії нагород, отриманих за підсумками міжнародних, всеукраїнських студентських конкурсів НДР, олімпіад та наукових конференцій (за наявності);

10)подання в аспірантуру від вищого навчального закладу, наукової установи, організації (для зовнішніх вступників за цільовим призначенням);

11)висновок передбачуваного наукового керівника за результатами співбесіди;

12)посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності).

5.3 Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

– документ, що підтверджує особу та громадянство;

– військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

– документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній рівень та додаток до нього.

Документи подаються у паперовій папці.

5.4 Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому до аспірантури фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

 

VІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ

6.1 Для проведення прийому до аспірантури створюється Приймальна комісія під головуванням ректора (проректора з наукової роботи і міжнародних зв’язків) ОДАУ. Члени Приймальної комісії призначаються ректором ОДАУ з числа деканів факультетів, завідувачів кафедр, а також передбачуваних наукових керівників аспірантів.

6.2 Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.

6.3 Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу на підставі даних, внесених до Єдиної бази.

6.4 Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься Приймальною комісією університету за результатами співбесіди вступника з передбачуваним науковим керівником, розгляду реферату або поданих наукових праць. Якщо поданий реферат та результати співбесіди не дають підстав рекомендувати претендента до вступу в аспірантуру, він (претендент) не допускається до вступних іспитів.

6.5 Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання вступниками на ступінь доктора філософії вимог для зарахування на навчання відповідно до Умов.

6.6  Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу, а також відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі, є підставою для видання відповідного наказу ректором ОДАУ.

6.7  Усі питання, пов’язані з прийомом до аспірантури Одеського державного аграрного університету за ступенем доктора філософії, вирішуються Приймальною комісією по прийому до аспірантури на її засіданнях.

6.8 Рішення Приймальної комісії по прийому до аспірантури оприлюднюються на офіційному веб-сайті університету, як правило, в день його прийняття, але не пізніше 1500 години наступного дня.

 

VІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ

7.1 Вступники до аспірантури університету складають вступні іспити:

– зі спеціальності (в обсязі навчальної програми для спеціаліста або магістра, яка відповідає обраній ними науковій спеціальності);

-з філософії (в обсязі відповідної програми освітнього рівня магістра);

– з іноземної мови (за рішенням  вченої ради ОДАУ) в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти.

– додаткового вступного випробування для вступників, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена у дипломі магістра (спеціаліста).

7.2 Вступні іспити зі спеціальності, філософії та іноземної мови, додаткове випробування для окремих категорій вступників (визначених Правилами прийому) проводяться в усній формі.

7.3 Відповідно до Правил прийому вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), за рішенням приймальної комісії призначають додаткове вступне випробування.

7.4 Додаткове вступне випробування для вступників для здобуття вищої освіти за ступенем доктора філософії на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю, проводиться для з’ясування рівня знань, вмінь та навичок для здобуття відповідного освітнього рівня за іншою спеціальністю.

7.5 Додаткове вступне випробування передує вступним іспитам зі спеціальності, філософії та іноземної мови. Оцінювання додаткового вступного випробування відбувається за 100-бальною шкалою.

7.6 У разі успішного складання додаткового вступного випробування кандидат на навчання допускається до складання вступних іспитів та участі в конкурсі для здобуття вищої освіти за ступенем доктора філософії. Особи, які набрали за результатом додаткового вступного випробування кількість балів нижче мінімальної (60 балів), до складання вступних іспитів та участі в конкурсі для здобуття вищої освіти за ступенем доктора філософії на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю, не допускаються.

7.7 Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

7.8 Вступники, які на час вступу до аспірантури склали всі або кілька кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів до аспірантури, і їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів.

7.9 Вступний іспит оцінюється за 100-бальною шкалою. Вступники, які на іспиті отримали менше 60 балів, не допускаються до наступного вступного іспиту і позбавляються права брати участь у конкурсі.

7.10 Вступники, які без поважних причин не з’явилися на вступний іспит у зазначений розкладом час, не допускаються до наступного вступного іспиту і позбавляються права брати участь у конкурсі.

7.11 Повторне складання вступних іспитів не дозволяється.

7.12 Прийом вступних іспитів до аспірантури проводиться предметними комісіями у кількості 3 – 5 осіб, які призначаються наказом ректора ОДАУ та до складу яких включаються доктори наук та доктори філософії, які здійснюють наукові дослідження за відповідною спеціальністю.

До складу предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також особи, які не мають наукового ступеня і вченого звання, проте вільно володіють відповідною іноземною мовою і за рішенням Вченої ради можуть кваліфіковано оцінити рівень знання відповідної мови вступником.

7.13 Результати вступних іспитів оголошуються вступникам у день складання іспиту.

7.14  Відомості щодо результатів вступних випробувань вносяться до Єдиної бази.

7.15 Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні для вступу до Одеського державного аграрного університету протягом 12 місяців.

 

VIII. ЗАРАХУВАННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ

8.1 За результатами проведення вступних іспитів до аспірантури Приймальна комісія по набору до аспірантури приймає окреме рішення щодо кожного вступника.

8.2  Для конкурсного відбору осіб, які вступають до аспірантури для здобуття доктора філософії, зараховується сума балів за три вступних іспити.

8.3 Зарахування до аспірантури проводиться наказом ректора ОДАУ на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і офіційному веб-сайті ОДАУ у вигляді списку зарахованих у строки не пізніше 15 вересня.

8.4  Аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом ректора ОДАУ призначається науковий керівник з числа наукових або науково-педагогічних працівників з науковим ступенем.

8.5  Про зарахування до аспірантури або про відмову в зарахуванні до аспірантури вступнику повідомляється в п’ятиденний термін з дня прийняття Приймальною комісією відповідного рішення.

8.6  Порядок зарахування до аспірантури Одеського державного аграрного університету регламентований наказом ректора і полягає в наступному:

Конкурсний бал (КБ) особи, яка претендує на зарахування до аспірантури, формується за формулою:

КБ = 0,4*РВІС +0,3*РВІФ+0,3*РВІМ+ДБ,

де: КБ – конкурсний бал;

РВІС – результат вступного іспиту зі спеціальності;

РВІФ – результат вступного іспиту з філософії;

РВІМ – результат вступного іспиту з іноземної мови;

ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення (табл. 8.1).

Таблиця 8. 1

Порядок нарахування додаткових балів за академічні досягнення

Академічні досягнення Код Кількість балів
Переможці та призери міжнародної студентської олімпіади з фаху*, міжнародних конкурсів з фаху*, всеукраїнської студентської олімпіади МОН України з фаху*, конкурсу наукових студентських робіт МОН України з фаху* ДБ1

переможець

40

призер

20
Наукова стаття у:

вітчизняному фаховому виданні **

ДБ2 10

виданні, яке входить до міжнародних наукометричних баз (Scopus, Web of Science)**

ДБ3 15 (кожна стаття)

іноземному виданні

10
Участь у науковій всеукраїнській та міжнародній  конференції (за умови публікування тез доповіді)** ДБ4 5
Патент** ДБ5 15
Авторське свідоцтво** ДБ6 10

*диплом, отриманий під час навчання в магістратурі; **за період не більше трьох років до моменту вступу.

***Примітка: якщо статтю або тези надруковано у співавторстві, то кількість балів ділиться на кількість співавторів.

8.7 У разі одержання однакових конкурсних балів в переліченій послідовності зараховуються до аспірантури вступники, які:

– навчалися у ОДАУ за індивідуальними планами з поглибленою науковою складовою та склали один або два кандидатських іспити;

– мають диплом магістра з відзнакою;

– мають рекомендації Вченої ради вищого навчального закладу щодо вступу до аспірантури;

– інші наукові здобутки за обраною науковою спеціальністю, участь у олімпіадах та конкурсах, отримання премій і відзнак за наукову роботу;

8.8  Вступники до аспірантури, які не пройшли за конкурсом, мають право на зарахування за контрактом понад план державного замовлення.

 

 

 

 

Завідувач аспірантури                                                        Т.М. Знамеровська

 

Контакти ОДАУ

Будні університету

Погода в Одесі

Корисні посилання