Головна » Приймальна комісія » Вступна компанія 2017 » Правила прийому в 2017 році

Одеський державний аграрний університет запрошує учнів 11-х класів, а також випускників минулих років, які бажають поглибити свої знання і підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання з загальноосвітніх предметів за допомогою типових тестів для зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року на підготовчі курси.

Правила прийому в 2017 році

Додаток 1 до листа МОН від 22.06.2017 № 1/9-347

 

Правила прийому до Одеського державного аграрного університету

в 2017 році

 

Провадження освітньої діяльності у Одеському державному аграрному університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 270812 від 12.08.2013 р. (копія додається) та акту узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями бакалавра, магістра  та ліцензованого обсягу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06 листопада 2015 року №1151.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Одеського державного аграрного університету (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2017 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13.10.2016  № 1236 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016р.
за № 1515/29645.

Правила прийому до Одеського державного аграрного університету діють протягом календарного року.

І. Загальні положення

1.1 Одеський державний аграрний університет оголошує прийом на підго-товку фахівців з вищою освітою за ступенями бакалавра та магістра, доктора філософії за спеціальностями, формами навчання в межах ліцензованого обсягу.  (таблиця 1).

1.2 До Одеського державного аграрного університету приймаються грома-дяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

Прийом на навчання на перший курс з нормативним та скороченим строком навчання проводиться в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.Прийом на навчання на другий та наступні курси з нормативним строком навчання здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу за спеціальностями (напрямами підготовки) відповідно до переліку спеціальностей, напрямів підготовки, за якими здійснювався набір на перший курсвідповідного року набору.

Ліцензований обсяг на навчання за ступенем магістра на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза наведено в таблиці 1 до цих Правил прийому.

Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття вищої освіти для кожного ступеня та спеціальності обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.

Прийом до Одеського державного аграрного університету на всі освітні рівні здійснюється  за конкурсом не залежно від джерел фінансування.

1.3 Організацію прийому вступників до Одеського державного аграрного університету здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію Одеського державного аграрного університету, затвердженим  вченою радою Одеського державного аграрного університету, відповідно  до Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085,зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798.Положення про приймальну комісію Одеського державного аграрного університету оприлюднюється на веб-сайті університету.

Ректор Одеського державного аграрного університету забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі Умов прийому до вищих навчальних закладів України, цих Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

1.4 Максимальні та мінімальні обсяги державного замовлення оголошуються та вносяться приймальною комісією до Єдиної бази в тижневий строк після погодження з державним замовником.

Обсяг прийому за кошти фізичних та юридичних осіб на відкриті конкурсні пропозиції визначається Одеським державним аграрним університетом у межах різниці між ліцензованим обсягом з урахуванням його поділу за формами навчання та максимальним (загальним) обсягом державного або регіонального замовлення. Цей обсяг може корегуватись з урахуванням фактичного виконання державного замовлення.

1.5 Відкриті конкурсні пропозиції для здобуття вищої освіти, які оголошуються на сайті Одеського державного аграрного університету, не пізніше 15 червня 2017 року вносяться до Єдиної бази, а відповідні загальні обсяги державного замовлення – впродовж двох днів після їх отримання. Максимальні та мінімальні обсяги державного замовлення оголошуються в тижневий строк після їх погодження з державним замовником  та вносяться до Єдиної бази до 20 червня 2017 року.

Небюджетні конкурсні пропозиції можуть вноситись до Єдиної бази до 01 червня 2017 року.

1.6 Усі питання, пов’язані з прийомом до Одеського державного аграрного університету вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректором Одеського державного аграрного університету та або виконання процедур вступної кампанії.

Рішення приймальної комісії оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті Одеського державного аграрного університету не пізніше наступного дня після прийняття.

1.7 Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток  під час вступу, надаються місця. Умови проживання у гуртожитку відповідають санітарним нормам. Поселення вступників до гуртожитку проводиться відповідно до затвердженого в Одеському державному аграрному університеті порядку (Положення про поселення та проживання вступників в гуртожитку Одеського державного аграрного університету).

1.8 У Правилах прийому до ОДАУ терміни вживаються в таких значеннях:

– адресне розміщення державного замовлення – надання вступнику на денну та заочну форми навчання на основі повної загальної середньої освіти рекомендації до зарахування за найвищою із зазначених ним пріоритетностей заяв, за якою він потрапляє в число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця навчання за державним та регіональним замовленням, відповідно до його конкурсного бала;

– відбіркова комісія – структурний підрозділ приймальної комісії, який виконує її окремі функції в структурному підрозділі ОДАУ;

– відкрита конкурсна пропозиція (відкритий конкурс) – конкурсна пропозиція, для якої кількість місць для навчання за державним замовленням визначається в межах між мінімальним та максимальним обсягами державного замовлення;

– вступне випробування – оцінювання підготовленості вступника до здобуття вищої освіти, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмета (предметів),  фахового випробування тощо;

– вступний іспит – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета;

– вступник – особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсі на навчання до ОДАУ;

– Єдина державна електронна база з питань освіти (далі – Єдина база) – автоматизована система збирання, верифікації, оброблення, зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо надавачів та отримувачів освітніх послуг з метою забезпечення потреб фізичних та юридичних осіб;

– закрита конкурсна пропозиція (закритий конкурс) – конкурсна пропозиція із заздалегідь визначеною кількістю місць для навчання за державним або регіональним замовленням (загальний обсяг державного або регіонального замовлення);

– квота-1 – визначена частина максимального (для відкритих конкурсних пропозицій) абозагального обсягу місць державного або регіонального замовлення (для закритих конкурсних пропозицій), яка може бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів, крім осіб, які мають право на квоту-2;

– квота-2 – визначена частина максимального (для відкритих конкурсних пропозицій) абозагального обсягу місць державного або регіонального замовлення (для закритих конкурсних пропозицій) в уповноважених вищих навчальних закладах, яка може бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів, відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року                  №560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925;

– квота-3 – визначена частина регіонального замовлення, яка може бути використана комунальним вищим навчальним закладом, або державного замовлення, наданого за кошти місцевого бюджету, яка може бути використана державним вищим навчальним закладом для прийому на навчання на основі повної загальної середньої освіти осіб, які її здобули в навчальних закладах на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

– конкурсна пропозиція (конкурс) – пропозиція ОДАУ для прийому вступників на певний рівень вищої освіти, спеціальність (напрям підготовки, одну або декілька спеціалізацій, освітніх програм), форму навчання, курс, строк навчання, на основі здобутого освітнього рівня або ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня). Розрізняють відкриті, закриті та небюджетні конкурсні пропозиції;

– конкурсний бал – комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інші показники, що обраховуються відповідно до Умов прийому та Правил прийому до ОДАУ (далі – Правила прийому); конкурсний бал для конкурсного відбору на перший курс бакалавра на основі повної загальної середньої освіти обчислюється з урахуванням регіонального, галузевого, територіального та першочергового коефіцієнтів. Конкурсний бал при розрахунках округлюється з точністю до 0,001;

– конкурсний відбір – процедура відбору вступників для здобуття вищої освіти незалежно від форми власності вищого навчального закладу та джерел фінансування навчання на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів та (в разі їх використання) пріоритетностей заяв вступників відповідно до Умов прийому та Правил прийому (на конкурсній основі);

– конкурсний предмет – навчальний предмет, рівень навчальних досягнень з якого враховується при проведенні конкурсного відбору на навчання до ОДАУ;

– максимальний обсяг державного замовлення – максимальна кількість вступників на відкриту конкурсну пропозицію, яким може бути надано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення;

– мінімальний обсяг державного замовлення – мінімальна кількість вступників, які можуть бути рекомендовані на відкриту конкурсну пропозицію;

– небюджетна конкурсна пропозиція – конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за державним або регіональним замовленням;

– право на зарахування за квотами – право вступника, передбачене законом, щодо зарахування на навчання до ОДАУ на основі повної загальної середньої освіти за квотою-1, квотою-2 та квотою-3, квотою для іноземців,що реалізується відповідно до Умов та Правил прийому;

– пріоритетність – визначена вступником під час подачі заяв черговість заяв (від 1 до 9, де 1 є показником найбільш пріоритетної заяви), за якою визначається вибір відкритих та закритих конкурсних пропозицій для зарахування на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за державним або регіональним замовленням;

– рейтинговий список вступників – список вступників за черговістю зарахування на навчання за конкурсною пропозицією, що формується відповідно до Умов прийому та Правил прийому;

– співбесіда – форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування;

– технічна помилка – помилка, яка допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення даних вступника або заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку;

– широка конкурсна пропозиція (широкий конкурс) – сукупність відкритих конкурсних пропозицій, яка складає спільну пропозицію державними вищими навчальними закладами широкого обсягу державного замовлення для прийому вступників на місця навчання за державним замовленням на певну спеціальність (спеціалізацію) та форму навчання. Відкрита конкурсна пропозиція може входити лише до однієї широкої конкурсної пропозиції;

– широкий обсяг (суперобсяг) державного замовлення – кількість місць на відкриті конкурсні пропозиції, які складають широку конкурсну пропозицію, на які може бути надано рекомендацію для зарахування на місця державного замовлення;

– фахове випробування – форма вступного випробування для вступу на основі здобутого ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня (або такого, що здобувається), яка передбачає перевірку здатності до опанування навчальної програми певного ступеня вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей.

Термін «ваучер» вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про зайнятість населення».

1.9 До 20 червня 2017 року Правила прийому подаються вищим навчальним закладом, що претендує на отримання місць за державним замовленням на підготовку фахівців ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань), до Єдиної бази для верифікації переліку спеціальностей.

 

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

 

2.1 Для здобуття ступенів вищої освіти приймаються:

– особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста – для здобуття ступеня бакалавра;

– особи, які здобули повну загальну середню освіту для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 212 ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза;

– особи, які здобули повну загальну середню освіту для здобуття ступеня магістра, за спеціальністю 211 ветеринарна медицина;

– особи, які здобули ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), – для здобуття ступеня магістра;

– особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), – для здобуття ступеня доктора філософії (додаток 9).

2.2 Для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

2.3  Одеський державний аграрний університетприймає на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на перший курс (у тому числі зі скороченим терміном навчання)на другий (третій)курс (з нормативним строком навчання) (зі скороченим терміном навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. Для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю особи можуть прийматись на другий або старші курси (таблиця 3).

2.4 Особа може вступити до Одеського державного аграрного університету для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста.

Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами фахових вступних випробувань.

2.5 На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються особи, які здобули освітній ступінь бакалавра (освітньокваліфікаційний рівень спеціаліста) за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) в межах відповідної галузі знань, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань у формі співбесіди з урахуванням середнього бала документа про вищу освіту бакалавра.

2.6 Особливості прийому до ОДАУ осіб, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, визначаються Порядком прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925.

2.7 Особливості прийому до ОДАУ осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення) або які переселилися з неї після 01 січня 2017 року, визначаються Порядком прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 року за № 907/29037.

2.8 Особи, які навчаються у ОДАУ або  у інших вищих навчальних закладах, мають право на навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох вищих навчальних закладах за умови отримання тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем закошти державного (місцевого) бюджету (навчання для здобуття ступеня магістра ветеринарного спрямування на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вважається одночасним здобуттям ступенів бакалавра та магістра).

2.9 Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) за кошти державного або місцевого бюджетів.

2.10 Одеський державний аграрний університетздійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом  Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які  повертаються після академічної відпустки.

 

ІІІ. Конкурсний відбір

 

3.1 Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до Одеського державного аграрного університету, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання 2016 та 2017 років (результати вступних іспитів): з трьох предметів для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) – не нижче 100 балів з кожного конкурсного предмету.

3.2 Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування), конкурсний бал обчислюється як сума балів зовнішнього незалежного оцінювання (балів вступних екзаменів) з трьох конкурсних предметів та середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту, помножені на вагові коефіцієнти, сума яких дорівнює одиниці (таблиця 5).

3.3 При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання вступниками сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є обов’язковим, крім випадків, передбачених у пунктах 3.15 – 3.17 цих Правил прийому.

3.4 Особи, які не атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки якої виставлені в документі про освітній рівень (складають вступний екзамен з урахуванням наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів, які є членами предметних комісій).

3.5 Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. До участі в конкурсі за всіма спеціальностями освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти допускаються вступники, які на вступних екзаменах з конкурсних предметів отримали не нижче 100 балів з кожного предмету.

3.6Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття бакалавра(магістра ветеринарного спрямування) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться фахове вступне випробування.

3.7 Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра  конкурсний бал обчислюється як сума результату

середнього балу додатку до документа про освітньо-кваліфікаційний рівень та фахового випробування.

3.8Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю проводяться додаткові вступні випробування (додаток 10).

3.9 Для конкурсного відбору осіб, які здобули базову або повну вищу освіту, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю у межах вакантних місць ліцензованого обсягу проводиться вступне випробування у вигляді співбесіди з професійно-орієнтованих дисциплін.Курс зарахування для зазначеної категорії осіб визначається з урахуванням попередньої спеціальності та обраної спеціальності на основі порівняння навчальних планів.

Прийом зазначеної категорії вступників здійснюється за кількістю балів, отриманих на вступному випробуванні. Оцінювання знань вступників здійснюється за шкалою від 100 до 200 балів.

3.10 Для конкурсного відбору осіб, які не менше одного року здобувають ступіньбакалавра (магістра ветеринарного спрямування) у Одеському державному аграрному університеті (або іншому вищому навчальному закладі) та виконують у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) на другий курс в Одеському державному аграрному університеті в межах вакантних місць ліцензованого обсягу проводиться вступне випробування у формі письмового тестування з профільного предмету.

Прийом зазначеної категорії вступників здійснюється за кількістю балів, отриманих на вступному випробуванні. Оцінювання знань вступників здійснюється за шкалою від 100 до 200 балів.

3.11 При прийомі на навчання на основі здобутого ступеня бакалавр для здобуття ступеня магістра (таблиця 4), а також при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра, перелік показників конкурсного відбору, строки та порядок проведення фахових випробуваньвизначаються п.п. 5.2 – 5.4 розділу V цих Правил прийому до Одеського державного аграрного університету в 2017 році.

3.12 Для вступників при прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавр та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціалістконкурсний бал обчислюється як сума результату фахового випробування, вступного іспиту з іноземної мови, середнього балу додатку до документа про освітній рівень.

3.13Фахове вступне випробування проводиться у письмовій формі як комплексний тестовий іспит зі спеціальності за програмами підготовки молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів з фахових (професійно-орієнтованих) дисциплін.

3.14 Вступний іспит з іноземної мови проводиться за програмою з іноземної мови для підготовки бакалаврів у Одеському державному аграрному університеті.

3.15 Спеціальні умови щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти мають особи:

– визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

– яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами співбесіди;

– особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення);

– визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального  захисту» , у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

– діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

– які в 2017 році не брали участь у основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного (них) навчального (них) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року  №1027/900, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 27 грудня 2016 року за №1707/29837  (за умови подання до приймальної комісії Одеського державного аграрного університету одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року  №1027/900 «Деякі питання участі у зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 27 грудня 2016 року за №1707/29837, або копії такого документа;

– яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі у 2017 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії Одеського державного аграрного університету копії медичного висновку за формою первинної облікової документації №086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року №1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за №1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти);

– звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року;

– громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення,територія населених пунктів на лінії зіткнення) або які переселилися з неї після 01 січня 2017 року;

– громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2017 року;

– громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном;

3.16 Особи, зазначені в абзацах другому – четвертому пункту 3.15  мають право на зарахування за співбесідою.

3.17 Особи, зазначені в абзацах п’ятому, шостому, дев’ятому, дванадцятому  пункту 3.15,  мають право на участь у конкурсному відборі тільки за результатами вступних іспитів або тільки зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року.

3.18 Особи, зазначені в абзаці сьомому пункту 3.15, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2016 або 2017 року, або вступних іспитів з певного(их) навчального(их) предмета(ів), з яких не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року.

3.19 Особи, зазначені в абзаці восьмому пункту 3.15, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року або вступних іспитів.

3.20 Особи, зазначені в абзаці десятому пункту 3.15, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання до вищих навчальних закладів на території Луганської і Донецької областей та переміщених вищих навчальних закладів, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України №

697 від 21 червня 2016 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 липня 2016 р. за № 907/29037.

3.21 Особи, зазначені в абзаці одинадцятому пункту 3.15, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання під час вступу до уповноважених вищих навчальних закладів, визначених відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 560 від 24 травня 2016 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925.

 

ІV. Право здобувачів вищої освіти на різні джерела її фінансування

 

4.1 Фінансування підготовки фахівців у Одеському державному аграрному університеті здійснюється:

– за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів (державне або регіональнезамовлення );

– за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти здійснюється відповідно до Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 року № 916;

– за ваучерами;

– за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав (отримала) вищий навчальний заклад (наукова установа) на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук).

4.2  Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в Одеському державному аграрному університеті на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.

4.3 Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за державним або регіональним замовленням, можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних та юридичних осіб.

4.4 Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за державним замовленням лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності, зазначені в переліку спеціальностей (таблиця 3).

4.5 Особа може вступити до ОДАУ для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробуваньу формі співбесіди з професійно-орієнтованих дисциплін з урахуванням середнього бала відповідного диплома. Одеський державний аграрний університет може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб щодо строків навчання та виконання додаткового навчального плану впродовж першого року навчання.

Фінансування навчання за кошти державного та регіонального замовлення здійснюється в межах нормативного строку навчання за основним навчальним планом.

4.6 Громадяни України, які не завершили навчання за державним або регіональним замовленням за певним ступенем вищої освіти, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття вищої освіти в ОДАУ за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.

4.7 Вступ на навчання для здобуття ступеня магістра ветеринарного спрямування на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вважається вступом одночасно на ступінь бакалавра та магістра в значенні  Порядку, зазначеного в п.4.6.

4.8 Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у Одеському державному аграрному університеті, якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом.

4.9 Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у Одеському державному аграрному університеті, якщо вони мають направлення на навчання, видане державним (регіональним) замовником відповідно до законодавства.

4.10 Спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів мають:

– особи, зазначені в абзацах другому – четвертому пункту 3.15 розділу ІІІ цих Правил прийому;

– особи, зазначені в абзацах п’ятому – восьмому пункту 3.15 розділу ІІІ цих Правил прийому;

– особи, зазначені в абзаці одинадцятому пункту 3.15 розділу ІІІ цих Правил прийому;

– діти із сімей: осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України; осіб, які добровільно забезпечували (або добровільн6о залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції ( у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або само організувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів; осіб, які перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, те6риторіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були  включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими  утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС,  ДПтС, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах  антитерористичної операції у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а також дітям із сімей працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення; осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

– діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;

– діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

– особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні ним обов’язків військової служби;

– особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

– інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, – категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, – категорія 2;

– діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

– шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;

– особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;

– особи, зазначені в абзаці 12 розділу 3.15 цих Правил прийому;

– особи, що здобули повну загальну середню освіту незалежно від форми вступних випробувань у навчальних закладах певної адміністративно-територіальної одиниці при вступі на конкурсні пропозиції, для яких встановлено квоту-3.

4.11 Особи, зазначені  в абзацах другому – четвертому пункту 3.15 розділу ІІІ цих Правил прийому, мають право на зарахування за державним або регіональним замовленням, якщо вони рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди на відкриту або закриту конкурсну пропозицію, за умови вступу на основі повної загальної середньої освіти.

4.12 Особи, зазначені в абзацах п’ятому – сьомому пункту 3.15 розділу ІІІ Правил прийому, мають право на зарахування за державним або регіональним замовленням в межах квоти-1, яка визначена в пункті 4.20 цього розділу, за умови вступу на основі повної загальної середньої освіти.

4.13 Особи, зазначені в абзаці четвертому пункту 4.10, мають право на зарахування за державним або регіональним замовленням в межах квоти-2, яка визначена в пункті 4.21 цього розділу, за умови вступу на основі повної загальної середньої освіти.

4.14 Особи, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, зазначені в абзацах п’ятому – дванадцятому пункту 4.10 цього розділу, мають право на переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому в розділі ХІ Правил прийому, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту конкурсну пропозицію.

4.15 Особи, зазначені в абзаці тринадцятому пункту 4.10 цього розділу, мають право на переведення на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів в порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб.

4.16 Особи, зазначені в абзаці чотирнадцятому  пункту 4.10, допускаються до участі в конкурсному відборі на місця державного або регіонального замовлення на основі повної загальної середньої освіти в разі вступу за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року.

4.17 Особи, зазначені в абзаці п’ятнадцятому пункту 4.10 цього розділу, мають право на зарахування за державним або регіональним замовленням в межах квоти-3, яка визначена в пункті 4.22цього розділу, за умови вступу на основі повної загальної середньої освіти.

4.18 Особи, зазначені в абзацах другому, третьому пункту 4.10 цього розділу, не зараховані на навчання за результатами співбесіди чи в межах квоти-1 або квоти-3, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

4.19 Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України, за винятками. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.

4.20 Прийом на навчання за державним замовленням за рахунок місцевих бюджетів (відповідно до підпункту «в» пункту 2 частини першої статті 90 Бюджетного кодексу України) та за регіональним замовленням здійснюється на спеціальності (спеціалізації) та форми навчання, за якими воно надано державним або регіональним замовником у розрізі вищих навчальних закладів та форм навчання.

4.21 Квоти-1 встановлюються ОДАУ у межах десяти відсотків (але не менше одного місця) максимального (загального) обсягу державного або регіонального замовлення за відкритими та закритими конкурсними пропозиціями і оголошуються одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу державного замовлення.

4.22 Квоти-2 встановлюються Міністерством освіти і науки України в уповноважених вищих навчальних закладах у межах двадцяти відсотків (але не менше одного місця) максимального (загального) обсягу державного замовлення за відкритими та закритими конкурсними пропозиціями і оголошуються одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу державного замовлення.

4.23 Квота-3 встановлюється вищим навчальним закладом за погодженням з державним або регіональним замовником для закритих конкурсних пропозицій у межах п’ятдесяти відсотків загального обсягу державного або регіонального замовлення, доведеного цьому вищому навчальному закладу.

 

 

  1. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 

5.І  Порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години):

 

Робочі дні Години роботи Перерва на обід
Понеділок 8.30-17.00 12.30-13.00
Вівторок 8.30-17.00 12.30-13.00
Середа 8.30-17.00 12.30-13.00
Четвер 8.30-17.00 12.30-13.00
П’ятниця 8.30-17.00 12.30-13.00
Субота 8.30-14.00 Без перерви
Неділя Вихідний
24.07; 25.07; 26.07; 31.07, 07.08; 10.08; 12.08  –  до 18.00

 

 

5.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводитьсяв такі строки:

 

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва*
вступники на основі повної загальної середньої освіти
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту 29 червня 2017 року 29 червня 2017 року
Закінчення реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження додатків до документів про повну загальну середню освіту 18 год. 00 хв. 25 липня 2017 року 18 год. 00 хв. 25 липня 2017 року
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2017 року 12 липня 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування 18 год. 00 хв. 20 липня 2017 року 18 год. 00 хв. 20 липня 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 18 год. 00 хв. 26 липня 2017 року 18 год. 00 хв. 26 липня 2017 року
Строки проведення вступних іспитів 3 21 до 26 липня 2017 року включно 3 21 до 26 липня 2017 року включно
Строки проведення співбесід З 21 до 23 липня 2017 року включно З 21 до 23 липня 2017 року включно
Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2 з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням не пізніше 12.00 години 24 липня 2017 року не пізніше 12.00 години 24 липня 2017 року
Термін виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації до зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2, на місця державного замовлення до 18.00 години 25 липня 2017 року до 18.00 години 25 липня 2017 року
Термін зарахування вступників, які отримали рекомендації до зарахування за результатами співбесіди та за квотами-2, на місця державного замовлення не пізніше 12.00 години 26 липня 2017 року не пізніше 12.00 години 26 липня 2017 року
Формування рейтингових списків осіб, рекомендованих до зарахування, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів (у тому числі за квотами-1 та квотами-3)за кожною конкурсною пропозицією згідно з виставленими вступниками пріоритетностями з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту  за державним або регіональним замовленням не пізніше 12.00 години 01 серпня 2017 року не пізніше 12.00 години 01 серпня 2017 року
Термін виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації, на місця державного замовлення до 12.00 години 05 серпня 2017 року до 12.00 години 05 серпня 2017 року
Термін зарахування вступників за державним або регіональним замовленням не пізніше 12.00 години 07 серпня 2017 року не пізніше 12.00 години 07 серпня 2017 року
Термін виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 10 серпня

2017 року

не пізніше 15 серпня

2017 року

Термін зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб 12 серпня 2017 року 17 серпня 2017 року
Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб не пізніше 18 серпня 2017 року не пізніше 18 серпня 2017 року

* Крім напряму «Ветеринарна медицина»

5.3. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить Одеський державний аграрний університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва*
вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Початок прийому заяв та документів 03 липня 2017 року 03 липня 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування 18 год. 00 хв. 24 липня 2017 року 18 год. 00 хв. 31 липня 2017 року
Строки проведення вступних випробувань З 25 до 31 липня 2017 року З 1  до 5 серпня 2017 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників Не пізніше 12.00 години 03 серпня 2017 року Не пізніше 12.00 години 07 серпня 2017 року
Термін виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації, на місця державного замовлення 07 серпня 2017 року до 18.00 години 10 серпня 2017 року до 18.00 години
Термін виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації, на місця за кошти фізичних та юридичних осіб 10 серпня 2017 року до 18.00 години 12 серпня 2017 року до 18.00 години
Терміни зарахування вступників за державним або регіональним замовленням – не пізніше 12.00 години 11 серпня 2017 року;

за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 12.00 години 14 серпня 2017 року

за державним або регіональним замовленням – не пізніше 12.00 години 14 серпня 2017 року;

за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 12.00 години 17 серпня 2017 року

* Крім напряму «Ветеринарна медицина»

 

5.4. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Одеський державний аграрний університет, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на здобуття ступеня магістра проводиться в такі строки:

 

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва*
вступники на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста
Початок прийому заяв та документів 03 липня 2017 року 03 липня 2017 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування 18 год. 00 хв. 24 липня 2017 року 18 год. 00 хв. 31 липня 2017 року
Строки проведення вступних випробувань з 25 до 31 липня 2017 року з 1  до 5 серпня 2017 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників Не пізніше 12.00 години 02 серпня 2017 року Не пізніше 12.00 години 07 серпня 2017 року
Термін виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації, на місця державного замовлення 07 серпня 2017 року до 18.00 години 10 серпня 2017 року до 18.00 години
Термін виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації, на місця за кошти фізичних та юридичних осіб 10 серпня 2017 року до 18.00 години 12 серпня 2017 року до 18.00 години
Терміни зарахування вступників за державним або регіональним замовленням – не пізніше 12.00 години 11 серпня 2017 року;

за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 12.00 години 14 серпня 2017 року

за державним або регіональним замовленням – не пізніше 12.00 години 14 серпня 2017 року;

за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 12.00 години 17 серпня 2017 року

* Крім напряму «Ветеринарна медицина»

 

  1. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів

 

6.1 Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання з 12 до 26 липня включно подають заяви тільки в електронній формі.

6.2 Вступники на основі повної загальної середньої освіти, що мають спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, передбачені пунктом 3.15 розділу ІІІ цих Правил прийому, або право на зарахування за квотами-1, квотами-2, передбачене пунктами 4.20, 4.21  розділу ІV цих Правил прийому і бажають скористатися цими правами або мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання подають заяви в паперовій формі.

6.3 Вступники можуть подати до дев’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб не обмежується.

6.4 Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією ОДАУ  згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України  23 листопада 2016 року за №1516/29646.

В Одеському державному аграрному університеті створено консультаційні центри при приймальній комісії для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі.

Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого вищого навчального закладу з метою створення електронного кабінету, внесення заяви в електронній формі, атестату.

6.5Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі.

6.6Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії Одеського державного аграрного університету. Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.

У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (напряму підготовки, спеціалізації, освітньої програми) та форми навчання.

Під час подання заяв на відкриті та закриті конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

–  «претендую на участь в конкурсі на місця державного та регіонального замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням»;

–  «претендую на участь в конкурсі виключно на місця державного та регіонального замовлення»;

– «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб».

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних осіб.

6.7 Вступник під час подання заяви про участь у конкурсному відборі на основі повної загальної середньої освіти,  що претендує на місця державного або регіонального замовлення за денною або заочною формою навчання, для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування – денної форми навчання), зазначає у кожній заяві пріоритетність цієї заяви відносно інших поданих ним заяв; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.

Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.

Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання вступники подають окремі заяви.

6.8 Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

– документа, що посвідчує особу;

–  військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних, крім випадків, передбачених законодавством;

–  документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

– сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

– документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1, квотами-2 або квотами-3 (за наявності).

6.9 Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених відповідно до вимог пунктів 3.18, 3.19 розділу ІІІ цих Правил прийому.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

6.10 До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

– копію документа, що посвідчує особу;

– копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

– копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

– чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

6.11 Копії документів, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, передбачені пунктом 3.15 розділу ІІІ цих Правил прийому, або право на зарахування за квотами-1, квотами-2, передбачене пунктами  4.20, 4.21 розділу ІV цих Правил прийому, подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені цими Правилами  прийому або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують спеціальні умови особи на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти унеможливлюють реалізацію таких спеціальних прав.

6.12 Копії документів, що засвідчують спеціальні умови особи на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, передбачені абзацами п’ятим-десятим пункту 3.15 та розділами 3.16 і 3.17 розділу ІІІ цих Правил прийому, подаються вступником особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених у пункті 9.1 розділу ІХ цих Правил прийому  або при укладанні договору про надання освітніх послуг між Одеським державним аграрним університетом та фізичною (юридичною) особою. Не подані своєчасно документи, що засвідчують спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, унеможливлюють реалізацію таких спеціальних прав.

6.13 Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією Одеського державного аграрного університету, до якого вони подаються. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

6.14 Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних прав щодо участі в конкурсному відборі при вступі на здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти та спеціальних прав на здобуття вищої освіти за державним замовленням і за рахунок цільових пільгових державних кредитів.

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

6.15 Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Одеського державного аграрного університету протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному веб-сайті Одеського державного аграрного університету на підставі даних, внесених до Єдиної бази.

6.16 Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (напряму підготовки, спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1, квотою-2 або квотою-3 фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

6.17 Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована Одеським державним аграрним університетом на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву зтакою самою пріоритетністю.

Виправлення технічних помилок відбувається до дати включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у вищих навчальних закладах,без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю.

6.18 При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповіднодо наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2015 року за № 614/27059.

 

 

VII. Організація та проведення конкурсного відбору

 

7.1 Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до Одеського державного аграрного університету першим і обов’язковим конкурсним предметом є українська мова та література. Другий конкурсний предмет визначається як профільний, а третій може бути вибраний вступником із двох запропонованих Одеським державним аграрним університетом. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої правилами прийому до Одеського державного аграрного університету мінімальної кількості балів, до участі у конкурсі не допускаються та на навчання не зараховуються.

7.2 Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття бакалавра(магістра ветеринарного спрямування) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться фахове вступне випробування. Оцінювання знань вступників здійснюється за шкалою від 100 до 200 балів. До участі в конкурсі за всіма спеціальностями освітнього ступеня бакалавра допускаються вступники, які на фаховому вступному випробуванні отримали не нижче 124 балів.

7.3Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття ступенябакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого заіншою спеціальністю проводяться додаткові вступні випробування (співбесіда). Оцінювання знань вступників здійснюється за шкалою від 100 до 200 балів.До участі в конкурсі за всіма спеціальностями освітнього ступеня бакалавра допускаються вступники які на фаховому вступному випробуванні отримали не нижче 124 балів.

7.4 Фахове вступне випробування проводиться у письмовій формі як комплексний тестовий іспит зі спеціальності за програмами підготовки молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів з фахових дисциплін. Результати фахового вступного випробування оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. До участі в конкурсі за всіма спеціальностями освітнього ступеня бакалавра допускаються вступники які на фаховому вступному випробуванні отримали не нижче 124 балів.

7.5 Для вступників при прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавр або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст вступний іспит з іноземної мови проводиться за програмою з іноземної мови для підготовки бакалаврів у Одеському державному аграрному університеті. Іспит з іноземної мови складається з двох питань:

– читання та переклад тексту;

– завдання з граматики.

Результати вступного екзамену оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. До участі в конкурсі допускаються вступники які на вступному екзамені з

іноземної мови отримали не нижче 124 балів.

Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

7.6  Для проведення вступних іспитів до Одеського державного аграрного університету на основі повної загальної середньої освіти створюються екзаменаційні комісії. Для проведення фахових випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого освітнього ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) створюються фахові атестаційні комісії, склад яких затверджується ректором Одеського державного аграрного університету.

Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на іншу спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) у Одеському державному аграрному університеті.

7.7 Результати вступних іспитів длявступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Відомості щодо результатів вступних екзаменів (фахових випробувань) формуються в Єдиній базі.

Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі  на іншу конкурсну пропозицію в Одеському  державному аграрному університеті.

7.8 Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття ступеню бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, ступеня магістра, конкурсний бал вноситься до Єдиної бази.

7.9 Програми співбесід, вступних іспитів, фахових випробувань для вступу на основі раніше здобутого ступеня, освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються головами відповідних комісій і затверджуються ректором Одеського державного аграрного університету не пізніше ніжза три місяці до початку прийому документів. Вступні іспити для вступників на основі повної загальної освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання. Програми співбесід, вступних іспитів, фахових випробувань оприлюднюються на веб-сайті Одеського державного аграрного університету. У програмі повинні міститись критерії оцінювання підготовленості вступників.

7.10 Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних екзаменах та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

7.11  Апеляції на результати вступних іспитів, що проведені Одеським державним аграрним університетом, розглядає апеляційна комісія Одеського державного аграрного університету. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки має бути подана не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки. Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання, в присутності вступника.

Положення, склад та порядок роботи апеляційної комісії затверджуються наказом ректора університету.

У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за результатами апеляцій приймальні комісії, після відповідного повідомлення Єдиної бази, вносять відповідні зміни в документацію, перераховують конкурсний бал.

7.12 Для конкурсного відбору осіб, які вступають на навчання для здобуття ступеня доктора філософії, зараховуються бали вступних іспитів з спеціальності та іноземної мови, а також результати інших форм вступних випробувань (іспитів, співбесід, презентацій дослідницьких пропозицій чи досягнень), якщо вони передбачені Правилами прийому (додаток 9).

Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System або сертифікатом Сambridge English Language Assessment (не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного іспиту з іноземної мови з найвищим балом.

Відповідно до Правил прийому Одеського державного аграрного університету особам, які вступають до аспірантури (ад’юнктури) з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування.

7.13 Конкурсний бал розраховується:

– для вступу на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти за формулою

– Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ,

де П1, П2 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого та другого предметів; П3 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту або творчого конкурсу з третього предмета; А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (додаток7), ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів вищого навчального закладу для вступу до нього за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності (спеціалізації), зазначені в переліку спеціальностей (таблиця 4).

– Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3, К4, К5 встановлюються Одеським державним аграрним університетом з точністю до 0,01: К1, К2, К3 встановлюються на рівні не менше 0,2 кожний; у разі проведення творчого конкурсу К3 не повинен перевищувати 0,25; К4 не може перевищувати 0,1; К5 не може перевищувати 0,05. Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4, К5 для кожної конкурсної пропозиції має дорівнювати 1(таблиця 5).

– Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал в 12-бальній шкалі вважається таким, що дорівнює 2.

– Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений Міністерством освіти і науки України, чемпіонам і призерам Олімпійських, Параолімпійських і Дефлімпійських ігор зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.

–  Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2017 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 2017 року останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

–  Учасникам Всеукраїнської олімпіади Одеського державного аграрного університету для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти з спеціальностей, визначених Перелікомспеціальностей (таблиця 5),можуть нараховуватись додаткові бали до сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного предмета при розрахунку конкурсного бала в цьому навчальному закладі в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище 200 балів за предмет.

– Остаточно конкурсний бал балансується на регіональний (РК), галузевий (ГК), сільський (СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток, причому:

– РК дорівнює 1,00 для конкурсних пропозицій вищих навчальних закладів (відокремлених структурних підрозділів вищих навчальних закладів, структурних підрозділів вищих навчальних закладів, які знаходяться в іншому населеному пункті, ніж місцезнаходження вищого навчального закладу) у місті Києві, 1,01 – у містах Дніпро, Львів, Одеса та Харків, 1,03 – Донецької та Луганської областей, переміщених вищих навчальних закладів, 1,02 – в інших випадках;

– ГК дорівнює 1,03 для поданих заяв з пріоритетностями 1 на спеціальності (спеціалізації), які передбачені в додатку 11цих Правил прийому, та 1,00 в інших випадках;

– СК дорівнює 1,02 для осіб, зареєстрованих у сільських населених пунктах, які здобули повну загальну середню освіту у навчальних закладах, що знаходяться на території населених пунктів сільської місцевості, у рік вступу, та 1,00 в інших випадках;

– ПЧК дорівнює 1,10 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до вищих медичних і педагогічних навчальних закладів, та 1,00 в інших випадках.

Якщо після балансування конкурсний бал перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200.

У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) його середній бал в 200-бальній шкалі вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

При різній кількості складових в конкурсному балі повинен дотримуватись принцип рівності прав вступників.

Інформацію про призерів (осіб, нагороджених дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України приймальні комісії отримують з Єдиної бази.

 

 

VIII. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

 

8.1 Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

– вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди (тільки на основі повної загальної середньої освіти);

– вступники, які мають право на зарахування за квотами (тільки на основі повної загальної середньої освіти);

– вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

У межах інших зазначених в пункті 1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

– за конкурсним балом від більшого до меншого;

– за пріоритетністю заяви від 1 до 9;

– за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.

Якщо встановлені в сьомому – дев’ятому абзацах цього пункту додаткові правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

8.2 У рейтинговому списку вступників зазначаються:

– прізвище, ім’я та по батькові вступника;

– конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);

– пріоритетність заяви, зазначена вступником (тільки на основі повної загальної середньої освіти);

– ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, вступних іспитів, квоти-1, квоти-2 або квоти-3 (тільки на основі повної загальної середньої освіти).

Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті Одеського державного аграрного університету.

8.3 Списки вступників, рекомендованих до зарахування за державним або регіональним замовленням за кожною конкурсною пропозицією, отримуються приймальною комісією за даними Єдиної бази, перевіряються відповідно до матеріалів для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2017 році (додаток 12) та затверджуються рішенням приймальної комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та офіційному веб-сайті вищого навчального закладу відповідно до строків, визначених у розділі V цих Правил прийому.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 8.2 цього розділу.

8.4 Адресне розміщення державного замовлення для прийому вступників на здобуття вищої освіти ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти (денної та заочної форм) формується в Єдиній базі на основі конкурсних балів та пріоритетності з урахуванням загальних, максимальних та мінімальних обсягів державного замовлення. Вступник може бути рекомендований до зарахування за найвищою пріоритетністю з числа зазначених ним під час подання заяв, за якою вступник потрапляє у число тих, хто може бути рекомендований до зарахування на місця, що фінансуються за державним замовленням, відповідно до його конкурсного бала. Технічне завдання для реалізації адресного розміщення державного замовлення формується відповідно до матеріалів для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2017 році (таблиця 5).

У разі якщо внаслідок адресного розміщення державного замовлення мінімальний обсяг державного замовлення не досягається за відкритою конкурсною пропозицією, то вона анулюється.

8.5 Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання вступниками на ступінь бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, на ступінь магістра на основі здобутого ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), на ступінь доктора філософії вимог для зарахування на навчання відповідно до розділу ІX цих Правил прийому.

Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальних комісій вищих навчальних закладів.

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу, а також відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі.

Рекомендованим до зарахування вступникам надсилаються повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.

 

 

  1. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

 

9.1 Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця державного та регіонального замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі V цих Правил прийому або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного та регіонального замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених Правилами прийому, до приймальної  комісії Одеського державного аграрного університету. Подані оригінали документів зберігаються у Одеському державному аграрному університеті протягом усього періоду навчання. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.

9.2 Особи, які в установлені строки, визначені у розділі V цих Правил прийому, не виконали вимог для зарахування на місця державного або регіонального замовлення, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання за державним та регіональним замовленням, крім випадків, визначених у розділах Х та ХІ цих Правил прийому.

9.3 Вступники при зарахуванні на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб після закінчення строку прийому документів можуть змінювати спеціальність на іншу в межах Одеського державного аграрного університету (за умови збігу конкурсних предметів та при наявності вакантних місць ліцензованого обсягу шляхом перенесення заяви).

 

  1. Коригування списку рекомендованих до зарахування

 

10.1 Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених у пункті 9.1 розділу ІХ цих Правил прийому.

10.2 Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням або яким було не надано рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням і які при подачі заяви зазначали «претендую на участь в конкурсі виключно на місця державного та регіонального замовлення», приймається за заявою вступника у довільній формі, що подається до приймальної комісії Одеського державного аграрного університету та долучається до його особової справи.

10.3 Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 9.1 розділу ІХ цих Правил прийому.

Договір про надання освітніх послуг між Одеським державним аграрним університетом  та фізичною (юридичною) особоюукладається після видання наказу про зарахування. У разі якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

10.4 При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.

10.5 При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному з вищих навчальних закладів на вибір студента протягом усього терміну навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони зберігаються.

 

  1. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти

 

11.1  Одеський державний аграрний університет самостійно надає рекомендації для адресного розміщення державного замовлення вступникам на основі повної загальної середньої освіти в межах місць, на які були надані рекомендації до зарахування до цього навчального закладу за відповідною конкурсною пропозицією в порядку, передбаченому пунктом 8.4 розділу VIIІ цих Правил прийому, і надалі анульовані згідно з пунктом 10.1 розділу Х цих Правил прийому.

11.2 Правом переведення на вакантні місця державного замовлення користуються особи, які не отримували рекомендації до зарахування на місця державного замовлення в порядку, передбаченому пунктом 7.13 розділу VII цих Правил прийому.

11.3 Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти, здійснюється в такій послідовності:

–  особи, які мають спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, передбачені абзацами п’ятим-восьмимпункту 4.10 розділу IV цих Правил прийому, незалежно від конкурсного бала;

– особи, які мають спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, передбачені абзацами другим, третім,дев’ятим – дванадцятим пункту 3.15 розділу ІІІ цих Правил прийому, в разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від мінімального, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктом 7.13 розділу VII цих Правил прийому, не більше ніж на 10 балів (на 20 балів для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей (додаток 11));

– особи, які мають спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, передбачені абзацами четвертим татринадцятим пункту 3.15 розділу ІІІ цих Правил прийому, у разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від мінімального, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктом 7.13 розділу VIIцих Правил прийому, не більше ніж на 10 балів (тільки для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей (додаток 11));

– особи, які не отримали право на місця за державним замовленням в порядку, передбаченому пунктом 7.13 розділу VII цих Правил прийому (тільки для спеціальностей, зазначених у додатку 11).

11.4 Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в пункті 11.3 цього розділу, проводиться при відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.

11.5 У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в пункті 11.3 цього розділу, Одеський державний аграрний університет використовує для цього вакантні місця державного замовлення з інших спеціальностей цієї галузі, а при їх відсутності – інших галузей знань, цієї або іншої форми навчання (після переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах другому-п’ятому пункту 11.3 цього розділу за відповідною спеціальністю та формою навчання), про що негайно ставить до відома відповідного державного замовника.

11.6 Невикористані після цього місця державного замовлення вважаються такими, що не розмішені в Одеському державному аграрному університеті. Одеський державний аграрний університет повідомляє державного замовника про їх кількість у розрізі спеціальностей (спеціалізацій) та форм навчання. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзаці третьому пункту 11.3 цього розділу, Одеський державний аграрний університет надсилає державному замовнику запит на виділення додаткових місць державного замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо використання цих місць приймає конкурсна комісія державного замовника.

 

 

XII. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за рахунок цільового пільгового державного кредиту

 

12.1 Накази про зарахування на навчання видаються ректором Одеського державного аграрного університету на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і офіційному веб-сайті Одеського державного аграрного університету у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені в розділі V цих Правил прийому.

12.2  Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, передбачених пунктом 12.5цього розділу.

Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до Одеського державного аграрного університету за власним бажанням, відраховані з Одеського державного аграрного університету за власним бажанням, а таким особам повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

12.3 Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 календарних днів від дня їх початку, відраховуються з Одеського державного аграрного університету, про що видається відповідний наказ.

12.4  На звільнене(і) в порядку, передбаченому в пунктах 12.2, 12.3 цього розділу, місце(я), може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій Одеського державного аграрного університету  за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до 18.00 години 19 вересня.

12.5 Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок цільового пільгового державного кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до вимог цих Правил прийому.

Переважним правом на зарахування (переведення) на місця, що фінансуються за рахунок цільового пільгового державного кредиту, мають особи, яким надано спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням, та за рахунок цільових пільгових державних кредитів відповідно до абзацу тринадцятого пункту 4.10 розділу ІV цих Правил прийому. Іншим категоріям вступників право на зарахування (переведення) на місця, що фінансуються за рахунок цільового пільгового державного кредиту, надається в разі відсутності осіб названої вище категорії або їх письмової відмови від таких місць.

 

 

ХІІI. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства до вищих навчальних закладів України

 

13.1 Прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства до Одеського державного аграрного університету здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272).

13.2 Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність.

Прийом іноземців до Одеського державного аграрного університету на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців.

Квота для іноземців – визначена частина обсягу місць державного замовлення, яка використовується для прийому вступників з числа:

іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних договорів України;

закордонних українців, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця.

13.3 Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до Одеського державного аграрного університету за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями).

До заяви на ім’я ректора іноземці та особи без громадянства подають наступні документи:

а) анкету встановленого зразка;

б) документ про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додаток до нього з нотаріально засвідченим перекладом українською мовою;

в) документ про відсутність ВІЛ-інфекції, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;

г) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибуває іноземець і виданий не пізніше ніж за 2 місяці до в’їзду в Україну;

д) страховий поліс з надання екстреної медичної  допомоги (крім іноземців, які прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);

е) копію документа про народження з нотаріально засвідченим перекладом українською мовою;

є) 6 фотокарток розміром 6х4 см;

ж) оригінал  та копію паспорта з нотаріально засвідченим перекладом українською мовою;

Зазначені в підпунктах «б, г, е» повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Прийом документів від іноземців для здобуття ступенів бакалавра, магістра здійснюється у терміни з 03 липня 2017 року до 13 жовтня 2017 року.

Співбесіда відбувається у термін з 10 липня 2017 року до 23 жовтня 2017 року.

Зарахування на навчання вступників з числа іноземців за кошти фізичних (юридичних) осіб може здійснюватися Одеським державним аграрним університетом:

1)

за результатами співбесіди та на підставі укладеного договору до 01 листопада 2017 року для здобуття ступенів бакалавра, магістра;

2) упродовж року для навчання в аспірантурі.

Одеський державний аграрний університет обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування.

Зарахування іноземців на навчання на відповідному рівні вищої освіти здійснюється за результатами співбесіди з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти.

13.4 Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до Одеського державного аграрного університету на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі.

13.5 Вимоги Одеського державного аграрного університету щодо відповідності вступників із числа іноземців, які прибули в Україну з метою навчання, умовам прийому на відповідні рівні вищої освіти, а також строки прийому заяв і документів, проведення вступних випробувань та зарахування зазначаються у Правилах прийому та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Одеського державного аграрного університету.

13.6 Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

13.7 Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та іноземним вищими навчальними закладами освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань вищого навчального закладу.

13.8 Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до Одеського державного аграрного університету користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому Одеського державного аграрного університету.

 

 

XІV. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів

 

14.1  На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).

14.2 Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальна комісія Одеського державного аграрного університету зобов’язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення до засідання з документами, що надаються членам приймальної комісії.

14.3 Одеський державний аграрний університет зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою, напрямом підготовки) та ступенем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на офіційному веб-сайті Одеського державного аграрного університету не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

14.4  Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії, як правило, не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті Одеського державного аграрного університету.

14.5 Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за квотами, права на зарахування за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про його зарахування.

14.6 Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансуються за державним замовленням, вартість навчання за спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до Одеського державного аграрного університету здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою «Конкурс», на підставі даних Єдиної бази.

 

Ухвалено на засіданні приймальної комісії Одеського державного аграрного університету   грудня 2016 року, протокол №

 

Відповідальний секретар приймальної комісії Одеського державного аграрного університету Панасюк О.П.

 

Контакти ОДАУ

Будні університету

Погода в Одесі

Корисні посилання