Головна » Вступнику » Нормативні документи приймальної комісії » Положення про апеляційну комісію Одеського державного аграрного університету з конкурсних предметів

Одеський державний аграрний університет запрошує учнів 11-х класів, а також випускників минулих років, які бажають поглибити свої знання і підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання з загальноосвітніх предметів за допомогою типових тестів для зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року на підготовчі курси.

Положення про апеляційну комісію Одеського державного аграрного університету з конкурсних предметів

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії

Ректор, професор

С.С.Корлюк

«03» лютого 2017 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про апеляційну комісію Одеського державного аграрного університету з конкурсних предметів

 

І. Загальні положення.

1.1.

Апеляційна комісія з конкурсних фахових предметів (далі – апеляційна комісія) створюється для вирішення спірних питань, які виникли під час проведення вступних випробувань, і розгляду апеляцій абітурієнтів. Термін повноважень апеляційної комісії становить 1 рік.

1.2.

Апеляційна комісія працює в умовах гласності відповідно до чинного законодавства України, Положення про приймальну комісію Одеського державного аграрного університету та затверджених Правил прийому до ОДАУ.

1.3. Розгляд апеляцій проводиться виключно з метою виявлення об’єктивності виставленої оцінки.

1.4. Рішення апеляційної комісії оформлюється протоколом, який підписується Головою, членами апеляційної комісії, особою, яка подала апеляцію.

1.5 Порядок подання і розгляду апеляцій доводиться до відома абітурієнтів до початку вступних випробувань.

 

 

Склад апеляційної комісії

2.1. Головою апеляційної комісії призначається проректор з науково-педагогічної, виховної та навчально-методичної роботи університету. Голова апеляційної комісії університету несе персональну відповідальність за виконання покладених на комісію завдань і здійснення нею своїх функцій.

2.2. Склад апеляційної комісії затверджується наказом ректора не пізніше, як за два місяці до початку прийому заяв та документів на навчання до університету.

2.3. Кількісний склад апеляційної комісії з базових дисциплін для конкурсного відбору на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра формується з числа провідних науково-педагогічних та педагогічних працівників університету та вчителів системи загальної середньої освіти Одеського

регіону, які не є членами предметних екзаменаційних комісій університету, з

 

урахуванням загальної кількості та переліку вступних випробувань відповідно до затверджених Правил прийому до Одеського державного аграрного університету в поточному році.

2.4. Секретарем апеляційної комісії призначається особа з числа працівників університету.

2.5. Секретар апеляційної комісії університету:

подає на затвердження ректору університету розклад засідань апеляційної комісії;

приймає апеляційні заяви від абітурієнтів, які не згодні з отриманою на вступному випробуванні оцінкою;

подає в приймальну комісію на затвердження результати роботи апеляційної комісії.

2.6. Оплата праці членів апеляційної комісії здійснюється за нормами погодинної оплати праці за фактично відпрацьований час відповідно до затверджених нормативно-правових актів.

III.

Порядок подання заяв на апеляцію

3.1.

Кожний вступник має право подати апеляційну заяву на ім’я Голови приймальної комісії про незгоду з оцінкою, отриманою ним на вступному випробуванні.

3.2.

Апеляційна заява подається не пізніше наступного робочого дня приймальної комісії після оголошення результатів вступного випробування. Вона має бути обґрунтованою і подається вступником особисто. При подачі апеляційної заяви вступник повинен мати паспорт, або інший документ, який засвідчує його особу.

3.3.

Відповідальний секретар приймальної комісії або його заступник реєструє апеляційну заяву в спеціальному журналі із зазначенням дати і часу подання заяви.

3.4.

Апеляційні заяви від інших осіб, в тому числі родичів абітурієнтів, не приймаються й не розглядаються.

3.5. Заяви на апеляцію, подані не в установлені терміни, до розгляду не приймаються.

3.6.

Апеляції з питань відсторонення від вступного випробування не розглядаються.

  1. Порядок розгляду апеляцій

4.1.

Апеляції на результати вступних випробувань розглядає апеляційна комісія університету у складі голови комісії, секретаря та членів комісії з числа затверджених відповідним наказом.

4.2

Апеляція розглядається не пізніше наступного дня після її подання у

присутності вступника.

4.3.

На засіданні апеляційної комісії можуть бути присутні голова відповідної предметної комісії та (або) члени предметної комісії в якості експертів.                    Вони мають право давати обґрунтовані пояснення вступнику та членам         апеляційної комісії щодо відповідності виставлених балів затвердженим критеріям оцінювання.

Під час розгляду апеляції сторонні особи, за винятком вступника, апеляція якого розглядається, на засідання апеляційної комісії не допускаються.

4.4. Вступники запрошуються на засідання апеляційної комісії по одній особі. Вони ознайомлюються зі своєю перевіреною роботою та отримують пояснення щодо помилок і зауважень.

4.5. Додаткове опитування вступників членами апеляційної комісії під час проведення апеляції не допускається.

4.6.

За результатами розгляду апеляції виноситься рішення апеляційної комісії щодо оцінки за вступне випробування, про що складається протокол апеляційної комісії.

У разі необхідності зміни оцінки (як у разі її збільшення, так і в разі зменшення), відповідне рішення вноситься до протоколу, а зміна оцінки відображається у роботі та екзаменаційному листі.

4.7. Вступник, апеляція якого розглядається, повинен підписати протокол апеляційної комісії та вказати в ньому про свою згоду (“з роботою ознайомлений (на), з оцінкою згоден(на)”) або незгоду з рішенням апеляційної комісії (“з роботою ознайомлений (на), з оцінкою не згоден(на»).

Якщо після наданих пояснень абітурієнт не погоджується з отриманою оцінкою, члени апеляційної комісії складають обґрунтоване пояснення щодо відповідності виставлених балів затвердженим критеріям оцінювання, яке разом з роботою розглядається та затверджується на найближчому засіданні Приймальної комісії.

4.8. Протокол підписують члени апеляційної комісії та голова апеляційної комісії.

Протоколи апеляційної комісії зберігаються в справах Приймальної комісії поточного року.

4.9. Розгляд кожної апеляції повинен продовжуватися не більше 1 академічної години.

4.10. Рішення апеляційної комісії, яке затверджено на засіданні приймальної комісії, є остаточним.

4.11. Щорічна робота апеляційної комісії закінчується звітом, який затверджується на підсумковому засіданні Приймальної комісії університету.

 

 

 

 

Заступник голови приймальної

Малащук О.С.

 

комісії, перший проректор

 

 

Підготувала  відповідальний секретар приймальної комісії Панасюк О.П.

 

Контакти ОДАУ

Будні університету

Погода в Одесі

Корисні посилання