Кафедра обліку і оподаткування

 

 

Завідувач кафедри,
доктор економічних наук, професор,
Крюкова Ірина Олександрівна

 

 

 

 

 

Кадровий склад кафедри

Посада

П.І.Б.

к.економ.н. доцент

Стоянова-Коваль Світлана Савівна

к.економ.н. доцент

Кононенко В.А.

к.економ.н. доцент

Найда Андрій Васильович

к.економ.н. доцент

Гнатьєва Тетяна Миколаївна

к.економ.н. доцент

Дяченко Олексій Петрович

к.економ.н. доцент

Тінтулов Ю.В.

к.економ.н. доцент

Аксенова О.М.

к.економ.н. доцент

Касьянова В.А.

к.економ.н.

Кравчук Алла Олексіївна

асистент

Гончарова О.М.

асистент

Знамеровська Т.М.

асистент

Кожем`якіна В.Г.

ст. викладач

Рудик А.М.

Перелік дисциплін, які викладаються на кафедрі 

• Бухгалтерський облік
• Фінансовий облік
• Облік у бюджетних установах
• Облік за ВЕД
• Управлінський облік
• Звітність підприємств
• Облік у банках
• Облік і звітність в оподаткуванні
• Аудит
• Облік на підприємствах малого бізнесу
• Контроль і ревізія
• Облік в зарубіжних країнах
• Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
• Організація бухгалтерського обліку
• Організація і методика аудиту
• Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
• Управлінський контроль
• Консолідація фінансової звітності
• Облік та аналіз ЗЕД
• Маркетинговий аудит
• Облік і аудит
• Податковий облік
• Економетрика
• Прикладна економетрика
• Інформаційні системи і технології
• Інформаційні системи і технології в обліку
• Аналізі і аудиті
• АРМ бухгалтера
• Електронна комерція

Історія кафедри

Cвою історію кафедра обліку і оподаткування ОДАУ розпочала з  вересня 1960 року. Першим її завідуючим був доцент Рахлін Д.М. Маючи великий досвід практичної роботи доцент Рахлін Д.М. з перших днів організації кафедри зумів підібрати викладацький колектив і забезпечити на належному рівні навчальний процес на стаціонарному і заочному відділеннях економічного факультету. Колектив кафедри, під керівництвом доцента Рахліна Д.М., надавав постійну допомогу радгоспам і колгоспам Одеської області з питань організації бухгалтерського обліку та звітності на сільськогосподарських підприємствах. В колгоспах Білгород-Дністровського району Одеської області експериментально було перевірено ефективність застосування нової системи обліку, основні принципи якої були розроблені доцентом Рахліним Д.М. В результаті запровадження цієї системи обліку досягнуто його спрощення, підвищилася аналітичність, апробована можливість обчислення собівартості продукції тваринництва і послуг протягом року, а також складання місячних і квартальних бухгалтерських балансів. Одночасно в 1964 році викладачами кафедри була проведена робота з впровадження журнально-ордерної форми обліку, механізації обліку заробітної плати і виробничих запасів в радгоспі «Перемога», Одеського радгоспвинтресту і навчально-дослідному господарстві ім. Трофімова Одеського сільськогосподарського інституту. За участі викладачів кафедри були підготовлені і опубліковані роботи, виконані на замовлення управління виноробної промисловості раднаргоспу Чорноморського економічного району. З того часу кафедра пройшла тривалий шлях свого розвитку щодо кадрового складу та наукових здобутків. Назва кафедри за час її функціонування змінювалася двічі, але курс її залишався незмінним — якісна підготовка спеціалістів  з обліку та аудиту для галузей  АПК. Кафедра обліку і оподаткування входить до складу економічного факультету Одеського державного аграрного університету і готує фахівців за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» освітніх ступенів вищої освіти бакалавр і магістр (денної та заочної форми навчання) спеціальності 071 «Облік і оподаткування». В різні періоди функціонування кафедри її очолювали: професор Постнікова Г.В., к.е.н., доцент Скалозубова Н.О.,к.е.н., доцент Тімінський А.Г., доцент Несененко П.Г.,д.е.н., професор Немченко В.В., к.е.н., доцент Цуканов О.Ю., д.е.н., професор Деречин В.В.,к.е.н., доцент Кононенко В.А.та д.е.н., професор Дога В.С. У 2016р. до складу кафедра обліку і оподаткування увійшла кафедра інформаційних систем і технологій ім. Браславця економічного факультету ОДАУ. Таким чином, навчальні дисципліни кафедри обліку і оподаткування отримали інформаційно-технічну підтримку у вигляді технологічного забезпечення сучасними продуктами спеціалізованих бухгалтерських програм. В теперішній час кафедру обліку і оподаткування очолює Крюкова Ірина Олександрівна, доктор економічних наук, професор. Кафедра приймає активну участь у впровадженні Європейської системи освіти із застосуванням кредитно-модульної системи організації навчання. Творчий колектив кафедри, який сформувався в основному з випускників університету, – це висококваліфіковані та компетентні фахівці, які постійно оновлюють змістовне наповнення дисциплін, а також плідно працюють над запровадженням нових технологій навчання. На кафедрі працює 13 викладачів на постійній основі, в тому числі 3 доктора економічних наук, 6 кандидатів економічних наук (з них 5 доцентів), 1 старший викладач та 2 асистенти. Більшість викладачів кафедри є випускниками ОДАУ. Серед них завідувач кафедри д.е.н.,професор Крюкова І.О., д.е.н., доцент Стоянова-Коваль С.С., к.е.н., д.е.н., доц.. Тінтулов Ю.В., к.е.н., доц. Кононенко В.А., к.е.н., доц. Гнатьєва Т.М., к.е.н., доц. Кравчук А.О., к.е.н., доц. Дяченко О.П., к.е.н., доц.. Касьянова В.А., к.е.н. Сайтарли Н.І., асистенти Яковенко О.М., Знамеровська Т.М., Кожем’якіна В.Г., Організаційне забезпечення кафедри обліку і оподаткування здійснюють: зав. навчальної лабораторії Вігор Л.І., ст. лаборант Козяр А.В. Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін, як: «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Податковий облік», «Організація бухгалтерського обліку», «Аудит», «Облік і звітність в оподаткуванні», «Податковий менеджмент», «Податковий контроль», «Податкове планування та мінімізація податкових ризиків», «Звітність підприємств», «Облік і аналіз ЗЕД», «Облік у зарубіжних країнах», «Облік у банках», «Облік у бюджетних установах, «Облік і звітність в оподаткуванні»,«Консолідація фінансової звітності», «Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізу і аудиті», «Прикладна економетрика», «Інформаційні системи», «Економетричне моделювання» та ін. для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» всіх освітніх ступенів вищої освіти. Всі дисципліни відповідають робочим навчальним планам. Програми навчальних дисциплін узгоджені та виконані з дотриманням співвідношення навчального часу між циклами підготовки, у відповідності до стандартів вищої освіти України. Під керівництвом д.е.н., доцента Стояновой-Коваль С.С.здійснюють дисертаційне дослідження аспіранти денної та заочної форми навчання. Кафедра тісно співпрацює з ТОВ «Редакція газети «Все про бухгалтерський облік», кафедрою бухгалтерського обліку і аудиту Одеського національного економічного університету, кафедрою бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту Одеського національного політехнічного університету, кафедрою обліку і аудиту Одеської  НУХТ, іншими навчальними і науковими закладами. Для проведення наукової, науково-дослідної, науково-технічної діяльності та з метою оволодіння студентами сучасними методами, формами організації ітехнологіями праці в галузі їх майбутньої професії створені філії кафедри на виробництві: ПАТ «Долинка» Саратського району Одеської  області, ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» НААН України Овідіопольського району Одеської області.Викладачі кафедри приймають активну участь у роботі Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференцій, присвячених проблемам реформування економічних відносин і системи бухгалтерського обліку в Україні. За останні три роки, викладачами кафедри було  випущено 15монографій, 4 підручники, надруковано понад 75 статей у фахових та наукових виданнях, опубліковано більше 35 тез доповідей на наукових та науково-практичних конференцій та видано більше 50 методичних розробок кафедри. Щорічно викладачі кафедри підвищують свою професійну кваліфікацію шляхом стажування у провідних навчально-наукових центрах України, у країнах Європейського Союзу, на підприємствах АПК і інших галузей економіки, надають консультаційну та практичну допомогу у веденні бухгалтерського обліку і складанні звітності. Викладачі кафедри щорічно беруть участь в підготовці та проведенні науково-практичних семінарів для головних бухгалтерів з питань ведення фінансового, управлінського та податкового обліку,  складання і подання річної фінансової звітності. Одним з напрямків роботи кафедри є наукова робота із студентами. Зокрема, на кафедрі діють студентські наукові гуртки, члени якого займаються науковими дослідженнями в галузі бухгалтерського обліку, приймають активну участь в наукових конференціях, симпозіумах, конкурсах студентських наукових робіт, олімпіадах з профільних дисциплін, результатом яких є призові місця, грамоти та подяки. Викладачі кафедри є кураторами студентських академічних груп. Виховна робота на кафедрі проводиться з метою підготовки всесторонньо розвинутих, висококваліфікованих спеціалістів сільсько­господарського виробництва економічного профілю. Разом з цим, вона спрямована на формування у студентів відповідального відношення до навчання, працелюбності і високої моральності, патріотизму, як важливих рис ментальності української нації.  Ця робота проводиться згідно з розробленими кураторами-наставниками академічних груп планами виховних і культурно-масових заходів як в ході навчального процесу, так і в позаурочний час. Увідповідності до нього проводяться виховні години в  академічних групах, екскурсії, зустрічі з відомими людьми, відвідуються музеї, театри. Нинішній склад кафедри «Бухгалтерського обліку і аудиту», наслідуючи її багатолітні традиції, продовжує активно працювати над удосконаленням навчального процесу з дисциплін, що викладаються на кафедрі, виконуючи значну навчально-методичну роботу.

Адреса провулок Матросова,6 Корпус №4
Телефон 734-88-42
e-mail odau-byx_oblik@ukr.net

Подати документи