Кафедра геодезії та природокористування

 

 

 

Завідуючий кафедри,
кандидат військових наук, доцент,
Александровський Іван Романович

 

 

 

Кадровий склад кафедри

Посада

П.І.Б.

К.економ.н., доцент

Малащук Оксана Степанівна

Д.т.н., професор

Войтенко Степан Петрович

К.економ.н., доцент

Фоменко В’ячеслав Анатолійович

К. с/г. н., доцент

Власова Олена Юріївна

К.економ.н., асистент

Булишева Дар’я Володимирівна

Ст.викладач

Варфоломеєва Оксана Анатоліївна

Ст.викладач

Панасюк Ольга Пантеліївна

К.г.н. асистент

Леонідова Ірина Вікторівна

Ст. лаборант

Павлова Катерина Андріївна

Перелік дисциплін, які викладаються на кафедрі:

• Еколого – ландшафтне проектування багаторічних насаджень
• Державний контроль за використанням земель
• Економіка природокористування
• Виробнича практика
• Педагогічна практика
• Магістерська робота
• Комп’ютерні технології при геодезичних роботах
• Геодезичний моніторинг будівництва та реконструкції будівель і споруд
• Цифрові плани і карти
• Планування та організація топографо –геодезичного виробництва
• Інституційне забезпечення топографо –геодезичних робіт
• Інженерна геодезія
• Геодезичні роботи при будівництві доріг
• Високоточні інженерно-геодезичні вимірювання
• Проектування і побудова опорних геодезичних мереж
• Математична обробка геодезичних вимірів
• Топографія
• Геодезія
• Вища геодезія
• Фотограмметрія та дистанційне зондування
• ГІС і бази даних
• Картографія
• Ландшафтознавство
• Землеустрій
• Супутникова геодезія та сферична астрономія
• Електронні геодезичні прилади
• Комп’ютерна графіка в землевпорядкуванні
• Топографічне креслення
• Землевпорядне проектування
• Геодезичні роботи при землевпорядкуванні
• Планування території земель населених пунктів

Історія кафедри

На кафедрі геодезії та природокористування Одеського державного аграрного університету студенти серед інших вивчають одну із найстаріших наук – геодезію. Зважаючи на різноманітність задач, які розв’язує геодезія, її поділяють на декілька навчальних дисциплін:

  • Топографія;
  • Геодезія;
  • Вища геодезія;
  • Супутникова геодезія;
  • Фотограмметрія та дистанційне зондування місцевості;
  • Інженерна геодезія;
  • Картографія;
  • Математична обробка геодезичних вимірювань та інші.

Архівні матеріали свідчать, що у 1930 році була кафедра геодезії, яка входила до складу факультету землевпорядкування. ЇЇ очільником був професор І.Д.Андросов. До складу кафедри входили: професор А.М.Котомін, доценти М.М. Іванов, М.О.Хренніков, Б.І.Козаков, О.К.Загурченко та інші. Навчальний процес формувався таким чином, щоб дати студентам ґрунтовні знання з тих предметів, що забезпечували вирішення питань, які вимагало виробництво. Оскільки всі викладачі мали великий досвід роботи – працювали у наркоматі землеробства, губернських землеуправліннях і дослідних станціях, то студентам сповна передавався їхній великий практичний досвід. Свідчення цьому: колектив кафедри проводив велику науково-дослідну роботу з дослідження зсувів в Одесі, вивчення векторних врівноважень тріангуляції. Результати досліджень, наукові праці друкувалися в журналі «Геодезист» та інших освітніх та галузевих виданнях. Після Другої світової війни факультет землевпорядкування відновив свою роботу під керівництвом доцента Козакова Б.І., а потім професора М.А.Гендельмана. Кафедра геодезії входила в склад факультету. У період освоєння цілинних земель Казахстану, а саме у 1961 році землевпорядний факультет Одеського сільськогосподарського інституту разом з викладачами і матеріально-технічною базою був переведений до міста Акмолінська Казахської РСР. Набуття Україною Незалежності та проведення земельної реформи дали поштовх розвитку землевпорядної справи. Тому в 1993 році в ОСГІ була поновлена підготовка фахівців із спеціальності «Землевпорядкування» на агрономічному факультеті. В процесі становлення спеціальності і збільшення кількості студентів уже в 1996-1997 роках були відкриті кафедри: геодезії, яку очолив доцент В.М.Третенков і землевпорядного проектування, яку очолила Е.А.Шойхет. В 1998 році ці кафедри об’єднуються в одну з назвою – кафедра геодезії і землевпорядкування та завідуючим кафедри стала О.Ю.Власова. У 1999 році відділення землевпорядкування на агрономічному факультеті переросло в самостійну структуру – факультет землевпорядкування, який очолила доцент О.Ю.Власова. В склад факультету увійшли три кафедри: земельного кадастру, землевпорядного проектування та кафедра геодезії під керівництвом доцента І.Р.Александровського. В період з 2002 по 2005 роки кафедру очолював доцент Ю.О.Доброжанський. Кафедра геодезії була однією з провідних кафедр інституту, а з 30.11.2001 – університету. До її складу в різні періоди входили досвідчені фахівці і педагоги: В.О.Сульдін, М.М.Костючек, О.О.Літвиненко, О.О.Паскаль, В.М.Третенков, Г.М.Вовкодав, В.Ф.Кукуєв, І.О.Кисилева, С.І.Моісеєва, І.О.Літвиненко, О.С.Світенко, Ю.Є.Шпаковський, Т.В.Деркач, М.І.Шуляк, В.П.Кірса, О.Б.Мельник, П.В.Белінський. За сумісництвом на кафедрі працювали в різні роки викладачі: М.М.Сакун, А.М.Сіваков, О.О.Дишлевой, І.Ф.Грозов, О.С.Чернієнко, С.В.Конєв, О.І.Коваленко. Інженером на кафедрі працював В.Ф.Сістряк. Завідувачем лабораторії на кафедрі були А.К.Решетнікова, В.П.Кірса, Захарчук В.В. Лаборантами на кафедрі працювали О.М.Темна, В.Л.Бобкова, Н.М.Чернега, М.О.Бібік. У 2016 році ухвалою вченої ради Одеського державного аграрного університету відбулася реорганізація кафедр, в результаті якої до складу кафедри геодезії долучили напрям землевпорядкування з колективом викладачів О.Ю.Власова, О.П.Панасюк, О.А.Череватий, Ю.Ю.Булаєва і старшими лаборантами Я.Б.Капуш і Т.Є.Косминою, перейменувавши на кафедру геодезії та природокористування. З 2005 року кафедру очолює доцент, кандидат військових наук І.Р.Александровський. Сьогодні на кафедрі геодезії та природокористування працюють дев’ять кандидатів наук: І.Р.Александровський, О.Ю.Власова, Р.Г.Юрковський, І.Л.Учитель, В.А.Фоменко, І.В.Леонідова, Д.В.Булишева, В.О.Артемов, О.С.Малащук; та старші викладачі: О.П.Панасюк, О.А.Варфоломеєва, В.І.Животін; три асистенти: О.А.Череватий, Д.В.Булишева, І.В.Леонідова і обслуговуючий персонал: інженер з технічних засобів навчання Г.Ф.Решетніков, старші лаборанти: К.А.Павлова, Я.Б.Капуш, О.В.Різник. Кафедра геодезії та природокористування готує фахівців на інженерному та агробіотехнологічному факультетах. Сьогодні викладачі кафедри читають курси із 18 дисциплін. З 2005 року на кафедрі запроваджено організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою. Заняття проводяться в аудиторіях і комп’ютерних класах, обладнаних сучасними приладами, приладдям для опрацювання матеріалів польових топографічних вимірювань, створення планів і карт. Навчальний процес забезпечений необхідною електронною технікою та комп’ютерними програмами. Студенти вивчають сучасні технології опрацювання топографо-геодезичних вимірювань, створення цифрових планів, ведення землевпорядної документації. Особливим видом і специфікою навчального процесу кафедри геодезії та природокористування є навчальна практика. Практика відбувається влітку на спеціально підготовлених місцях. Основні завдання практики – оволодіння практичними навичками застосування сучасних новітніх геодезичних технологій і приладів. Кафедра геодезії та природокористування забезпечена сучасними геодезичними приладами: комплектом двочастотних приладів GPS фірми Leica, електронними тахеометрами, лазерними рулетками, підземними трасошукачами, оптичними теодолітами та нівелірами, фотограмметричною станцією Delta (Україна) та фотограмметричною станцією фірми Leica (Швейцарія). Кафедра керує факультетським комп’ютерним класом. За останні десять років викладачі кафедри підготували понад 50 методичних рекомендацій, три навчальних посібники, опубліковано біля 100 наукових статей. На кафедрі розроблено методичні рекомендації для написання дипломних проектів. Екзаменаційною комісією відмічається багато дипломних проектів виконаних на актуальні теми з обґрунтованими проектними рішеннями. Науково-дослідна робота на кафедрі у 2015-2020 р.р. виконуватиметься за темою : «Розробка технології сучасного використання супутникових і традиційних засобів і методів побудови локальних геодезичних мереж в різних умовах навколишнього середовища» (на прикладі використання інтегрованого електронного тахеометра Leica TCR 1205+). Викладачі кафедри беруть активну участь у міжвузівських і міжнародних конференціях. На кафедрі захищено чотири кандидатські дисертації.

Контактна інформація
тел. 784-57-24
kafgeododau@ukr.net

Подати документи