(сайт знаходиться в режимі бета тестування)
Одеський державний
аграрний університет

Кафедра генетики, розведення та годівлі сільско-господарських тварин

Кафедра генетики, розведення та годівлі сільско-господарських тварин

 

 

 

Завідувач кафедри,
Кандидат сільськогосподарських наук,
Котець Геннадій Іванович

 

 

 

 

Кадровий склад кафедри

Посада П.І.Б.
Д. с\г. н., професор Карунський Олексій Йосипович
К. с\г. н., доцент Котець Геннадій Іванович
К. с\г. н., доцент Чігірьов Валерій Олександрович
К. с\г. н., доцент Лівніський Анатолій Іванович
К. с\г. н., доцент Богдан Микола Кирилович
К. с\г. н. Ніколенко Ігор Володимирович
Асистент Кишлали Олена Костянтинівна
Асистент МажиловськаКрістина Робертівна
Асистент Гурко Євгенія Юріївна
Ст. лаборант Ярова Олена Борисівна
Лаборант Максимюк Галина Олексіївна

Дисципліни, які викладаються на кафедрі
•Технологія виробництва продукції аквакультури
•Органічна годівля
•Годівля риб
•Основи наукових досліджень та патентування
•Організація та методика науково-дослідницької діяльності
•Технологія виробництва та зберігання кормів
•Технологія виробництва кормів та кормових добавок
•Нутріціологія
•Годівля с.-г. тварині технологія кормів
•Технохімічний контроль кормів і кормових добавок
•Годівля високопродуктивних тварин
•Ефективна годівля с.-г. тварин і хутрових звірів
•Генетика з біометрією
•Організація племінної справи
•Породи і селекція собак
•Спеціальна генетика
•Основи розведення тварин
•Генетика у ветеринарній медицині
•Генетичні основи селекції тварин
•Генетика популяцій
•Ідентифікація та сертифікація племінних ресурсів
•Розведення та селекція риб
•Розведення с.-г. тварин
•Селекція с.-г. тварин
•Еволюційні основи селекції
•Селекція і розведення бджіл

Історія кафедри
Секція генетики та розведення сільськогосподарських тварин. Кафедра генетики та розведення сільськогосподарських тварин була створена в 1934 р. на базі курсу «Загальне тваринництво», що викладався з 1918 р. для студентів зоотехнічного факультету. Першим завідувачем кафедри був проф. О. О. Браунер – видатний вчений-зоолог, географ, палеонтолог, член багатьох наукових товариств,тзасновник Одеського сільськогосподарського інституту. Професор читав лекції з зоології, загального і спеціального тваринництва при підготовці спеціалістів-зоотехніків вищої кваліфікації, агрономів-тваринників. О. О. Браунер ретельно вивчив особливості породоутворювального процесу, стан практичного тваринництва та розробив конкретні, науково-обґрунтовані заходи щодо поліпшення якості худоби та підвищення її продуктивності. З-поміж зоотехніків першого випуску, який відбувся в 1921 р., проф. О. О. Браунеррекомендувавсвогоучня Г. С. Луцкера для роботи у відділенніОдеського товариства сільського господарства. Цетоваристворозробилоосновніположення для створенняДержавноїплемінної книги червоноїстепової породи великоїрогатоїхудоби. Методичне керівництво селекційно-племінною роботою з червоною степовою худобою в Україні здійснювали вчені: проф. О. О. Браунер, доц. Г. С. Луцкер,, доц. О. М. Пембек. У післявоєнні роки кафедру очолювали доц. О. М. Пембек (1945-1949), доц. М. К. Дідковська (1949-1954). Вчені кафедри та зоотехніки на виробництві забезпечували наукову організацію робіт із поліпшення племінних якостей червоної степової худоби безпосередньо в умовах виробництва. Цю роботу здійснювали під керівництвом Г. С. Луцкера, О. М. Пембека, М. К. Дідковської, Ф. М. Фесека та ін. Було опубліковано першу монографію «Червонанімецька худоба в Одеській області» і перші два томи Державної племінної книги червоної німецької (степової) худоби. Упродовж 1954-1958 рр. кафедрою завідував доц. Г. С. Луцкер. Він розробив та здійснив організаційно-технічний проект першої у країні Державної племінної книги червоної степової породи, проводив значну науково-дослідну роботу в господарствах Одеської області, створив племінні ферми зі свинарства. У 1958-1977 рр. кафедру очолював д-р с.-г. наук, проф. І. С. Журавок. Професор, як продовжувач наукової школи академіка М. Ф. Іванова, зробив великий внесок у розробку теорії та практики удосконалення продуктивних і племінних якостей великої рогатої худоби червоної степової породи. Під його керівництвом була проведена значна робота зі створення високопродуктивних стад молочної худоби на основі схрещування червоної степової породи з англерською. Результати цієї роботи було використано при створенні жирномолочного типу нової української червоної молочної породи. Проф. І. С. Журавок створив наукову школу, підготував 12 кандидатів наук. З 1977 до 19В0 р. обов’язки завідувача кафедри виконувала доц. В. К. Чепур, а в 1980-1985 рр., д-р с.-г. наук, проф. М. А. Жабалієв. Під їх керівництвом кафедра розширила наукові дослідження з вівчарства. У роки завідування кафедрою М. А. Жабалієв здійснював керівництво науково-дослідною роботою лабораторії імуногенетики, проводив дослідження щодо прогнозування рівня продуктивності овець та великої рогатої худоби за генетичними маркерами. Результати цих досліджень впроваджувались у племінних господарствах Одеської, Миколаївської областей та Республіки Молдова. Під керівництвом М. А. Жабалієва було виконано та захищено 11 кандидатських дисертацій. У 1985 р. завідувачем кафедри знову було обрано доц. В. К. Чепур. За роки її керування кафедра значно зміцнила матеріально-технічну базу, поглибила навчальну-методичну роботу, наукові дослідження щодо удосконалення овець цигайської породи при чистопородному розведенні та схрещуванні та великої рогатої худоби української червоної молочної породи. В. К. Чепур на базі племзаводів проводила республіканські та обласні семінари фахівців сільського господарства. Щорічно брала участь у семінарах-навчаннях серед керівників та фахівців галузі тваринництва Одеської області. У результаті багаторічної наукової роботи в господарствах Одещини В. К. Чепур разом із В. О. Чігірьовим, іншими вченими та виробничниками-фахівцями з вівчарства створили асканійську м’ясо-вовнову породу з кросбредною вовною, одеський тип, яку затверджено Наказом Міністерства аграрної політики України та Української академії аграрних наук. Генетичніресурси породи зосереджені в трьох новостворених племінних заводах та двох племінних репродукторах, у яких методичне керівництво селекційною роботою здійснює проф. В. К. Чепур. Досягненняцихгосподарствщо-річнодемонструютьна міжнароднихвиставках «АГРО»в м. Києві та отримуютьвисокуоцінкуекспертів. В. К. Чепур – автор 65 наукових статей і монографій, 32 методичних розробок. За багаторічну наукову та педагогічну працю нагороджена орденом Леніна та чотирма медалями, званням «Заслужений працівник сільського господарства України». Під її керівництвом захистилося 5 кандидатів с.-г. наук, серед них М. К. Богдан, В. О. Чігірьовта А. 1. Лівійський, які залишилися працювати на кафедрі. Секція годівлі сільськогосподарських тварин. Курс годівлі сільськогосподарських тварин в Одеському сільськогосподарському інституті викладають з 1918 р., а кафедру з такою назвою було відкрито в 1939 р. Першим завідувачем кафедри став доц. В. Л. Пойденко, який очолював її до 1971 р. Під його керівництвом на кафедрі проводили дослідження пов’язані з перетравністю кормів у передшлунках жуйних тварин. Упродовж 1973-1981 рр. кафедрою завідувавпроф. О. М. Нікітін. У цей період кафедра вивчала можливості використання замінників молока при вирощуванні телят. За цією тематикою під керівництвом професора було захищено п’ять дисертацій. З 1982 до 1991 р. кафедру очолювавпроф. А. І. Свеженцов. З його приходом помітно покращилось матеріальне оснащення кафедри, почалось упровадження прогресивних прийомів і методів у навчальний процес. У ці роки на кафедрі вивчали проблеми мінеральної годівлі жуйних тварин, удосконалення і оптимізацію раціонів годівлі продуктивних тварин шляхом використання інноваційних кормових засобів та біологічно активних речовин. Створена наукова школа проф. О. І. Свеженцова«Оптимізація нормованої годівлі продуктивних тварин». Під його керівництвом захищеносім дисертацій. У 1992 р. обов’язки завідувача кафедри почав виконувати д-р с.-г. наук, проф. О.Й. Карунський. Автор понад 300 наукових статей, ЗО методичних рекомендацій, семи монографій, підручників та посібників; має десять авторських свідоцтв. Під його керівництвом було захищено десять кандидатських і дві докторські дисертації. Член спеціалізованих рад Харківської зооветеринарної академії та Одеської національної академії харчових технологій. За активно участі професора розроблені та впроваджуютьу виробництво плани щодо розвитку тваринництва в Одеській області Також його залучено до розробки регіональних програм із деталізованої нормованої годівлі сільськогосподарських тварин і птиці. О.Й. Карунський нагороджений двома почесними грамотами Міністерства аграрної політики України, званням «Заслужений діяч науки і техніки України». Основне завдання кафедри – підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі тваринництва, майбутніх дбайливих господарів своєї держави. Поряд із забезпеченням навчальної роботи колектив кафедри бере активну участь у науковій роботі. За останні десять років співробітники кафедри захистили вісім кандидатських дисертацій; сьогодні готуються до захисту чотири докторські та чотири кандидатські роботи. Видано понад 300 наукових робіт, чотири навчальні посібники, три монографії, чотири рекомендації, взято участь у розробці п’яти регіональних програм. Отримано дві почесні грамоти, одна з яких від Міністерства аграрної політики України, авторське свідоцтво, три деклараційні патенти. Викладачі кафедри постійно надають практичну допомогу господарствам області, беруть активну участь у проведенні конференцій і семінарів з питань селекції сільськогосподарських тварин, заготівлі кормів, підготовки їх до згодовування та організації збалансованої годівлі. Щороку професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує підвищення кваліфікації фахівців АПК Одеської області. Тісний взаємозв’язок кафедри з господарствами районів уможливлює проведення студентських практик на виробництві. На кафедрі постійно функціонують чотири науково- дослідні гуртки, де студенти досліджують різноманітні питання селекції та годівлі сільськогосподарських тварин і птиці, звірів, риби. Наукові студії проводять за двома темами: «Удосконалення сучасних та розробка нових рецептів комбікормів, преміксів, кормових добавок та препаратів на основі біологічно активних речовин корму та продуктивність сільськогосподарських тварин» та «Розробка та впровадження сучасних методів розведення та селекції для поліпшення жуйних тварин і хутрових звірів південних регіонів України».

Контакнта інформація
м. Одеса, вул. Канатна, 99. Корп. №1.
Ел. пошта кафедри: godivlya@gmail.com
Тел. 0(48) 725-01-19

Подати документи