Кафедра польових і овочевих культур

 

 

 

Завідувач кафедри,
професор, доктор сільськогосподарських наук,
Юркевич Євген Олександрович

 

 

 

 

Кадровий склад кафедри

Посада П.І.Б.
Професор Щербаков В.Я.
Доцент Соколов К. К.
Доцент Шишков І. Д.
Доцент Попова Л. М.
Доцент Латюк Г. І.
Доцент Когут І.М.
Асистент Валентюк Н. О.
Асистент Щетінікова Л. А.
Ст. лаборант Суховей Л. П.
Агроном Чернова О.М.

Перелік дисциплін, які викладаються на кафедрі

•Землеробство
•Основи наукових досліджень
•Зрошуване землеробство
•Загальне землеробство з основами наукових досліджень
•Адаптивні системи землеробства
•Зональні системи землеробства
•Системи застосування добрив
•Агрохімія
•Агрохімія і стандартизація і управління якістю продукції рослинництва
•Стандартизація та управління якістю продукції рослинництва
•Гербологія
•Теоретична і прикладна гербологія
•Методи і організація досліджень в землеробстві
•Методи і організація досліджень в рослинництві
•Методи і організація досліджень в агрономії
•Рослинництво
•Рослинництво з основами кормовиробництва
•Рослинництво з основами програмування врожаю
•Технологія зберігання і управління якістю продукції рослинництва
•Інноваційні технології в рослинництві
•Кормовиробництво і луговодство
•Шляхи стабілізації виробництва продукції в адаптивно-ландшафтному рослинництві.
•Технічні
•Технологія зберігання і переробки продукції рослинництва
•Технологія виробництва продукції рослинництва
•Програмування врожаїв сільськогосподарських культур
•Системи сучасних інтенсивних технологій
•Тенденції розвитку адаптивно-ландшафтного землеробства в Україні
•Біологічні основи рослинництва
•Світові агротехнології
•Біотехнологія в рослинництві
•Овочівництво
•Технологія збору, зберігання і доробки овочевої продукції
•Овочівництво відкритого грунту
•Овочівництво закритого грунту
•Сучасні технології овочівництва відкритого і закритого грунту
•Управління чисельністю бур’янів в агрофітоценозів
•Органічне овочівництво
•Баштанництво
•Грибівництво
•Світові концепції розвитку землеробства
•Глобальні проблеми досліджень в агрономії
•Методика і організація дисертаційного дослідження
•Інформаційні (digital) технології в рільництві

Історія кафедри

Кафедра польових і овочевих культур бере свої витоки з чотирьох кафедр: загального землеробства, агрохімії, рослинництва, овочівництва. До об’єднання в 2009 р. кожна з них мала свою багаторічну історію та надбання. Кафедру агрохімії було створено у 1935 р. Першим її завідувачем став доц. Б. М. Магін. У 1946–1948 р. кафедрою керував проф. С. М. Москвичов, а в 1948–1953 рр. – доц. Л. С. Гороховський. Упродовж 1953–1975 рр. завідувачем кафедри був д-р с.-г. наук, проф. В. Г. Александров – відомий учений, розробник методів використання силікатних бактерій у сіль­ському господарстві. У період його керування при кафедрі було відкрито галузеву лабораторію силікатних бактерій. У 1975–1997 рр. очільником кафедри був проф. В. Ф. Цибульський. Під його керівництвом колектив кафедри займався розробленням науково-обґрунтованої системи живлення польових культур у сівозмінах півдня України. Значна частина досліджень присвячена проблемам екології. У співпраці з фахівцями Одеського гідрометеорологічного інституту, вчені кафедри агрохімії досліджували міграцію добрив із поверхневим стоком у процесі зрошування залежно від доз і способів їх внесення. Було вивчено ефективність нових форм добрив, створених на основі поліфосфатів амонію, калію, випробувано прогресивний аерозольний спосіб внесення базисного РКД у ґрунт, можливість використання промислових від-ходів сталеплавильного виробництва як добрива для сільськогосподарських культур. За цей період кафедра підготувала10 кандидатів сільськогосподарських наук, опублікувала понад 30 наукових праць і рекомендацій виробництву. Кафедру загального землеробства було засновано 1918 р. Першим її завідувачем став проф. О. О. Бичихін. Його наукова спадщина щодо боротьби з посухою на Півдні України, впливу попередників і обробітку ґрунту на урожайність сільськогосподарських культур, вивчення фізичних властивостей чорноземів і заходів підвищення їх родючості актуальна і сьогодні. У 1931–1942 рр. кафедрою керував проф. Г. О. Танішев. Під керівництвом професора виконано значну науково-дослідну роботу, основними напрямами якої були: стимулювання пророщування насіння бур’янів як захід боротьби з ними; агротехніка вирощування післяжнивних культур (кукурудзи, сорго, проса, соняшника); вивчення ефективності добрив; підживлення озимих культур; розроблення найбільш адаптованих і ефективних сівозмін для посушливих степових районів України. У повоєнні роки (1945–1950) кафедру очолював д-р с.-г. наук, проф. А. А. Вербін. У цей період на кафедрі було розроблено технології вирощування високих врожаїв пшениці, кукурудзи, цукрового сорго, незатоплюваного рису та ін. З 1962 до 1981 р. завідувачем кафедри був д-р с.-г. наук, проф. В. Ю. Казаков. Під його керівництвом колек­тив кафедри успішно працював над проблемою пошуку найбільш ефективної системи обробітку ґрунту та догляду за сільськогосподарськими культурами на Півдні України. Результати дослідів широко впроваджувалися у виробництво, а деякі з них, зокрема «Вплив глибокого обробітку на фізико-хімічні властивості ґрунту й урожай», «Науково обґрунтована система землеробства Одеської області», «Заходи з ґрунтозахисного землеробства», стали науковими відкриттями у галузі обробітку ґрунту в умовах посушливого півдня України та залишаються актуальними і нині. Під керівництвом проф. В. Ю. Казакова захищено 21 кандидатську та 1 докторську дисертації, надруковано понад 100 наукових праць. З 1981 р. кафедрою керував д-р с.-г. наук, проф. А. В. Тихонов. Пріоритетні напрями наукової роботи кафедри в той час: відтворення родючості південних чорноземів, розроблення вологозберігаючого обробітку ґрунту, удосконалення існуючих систем основного обробітку ґрунту, захист рослин від бур’янів та ін. За результатами дослідів співробітники кафедри надрукували приблизно 90 наукових праць. Під керівництвом проф. А. В. Тихонова було підготовлено 9 кандидатів сільськогосподарських наук. У 1999 р. до кафедри загального землеробства було приєднано кафедру агрохімії. Завідувачем об’єднаної кафедри став доц. Є. О. Юркевич. З переходом сільського господарства України до ринкових відносин у роботі кафедри змінилися акценти щодо сучасних проблем землеробства. Основним напрямом наукових досліджень стало вдосконалення існуючих і розроблення нових ефективних засобів і систем обробітку ґрунту в сівозмінах південного Степу України. Так, значна розораність сільськогосподарських угідь, що в деяких районах Одещини сягала 90–96 відсотків, викликала катастрофічний розвиток ерозії, від якої щороку втрачалося понад 20 т ґрунту з кожного гектара. У зв’язку з цим, науковці кафедри розробили рекомендації щодо суттєвої зміни агроландшафтних систем, які передбачають виведення з ріллі схилів крутизною понад п’ять градусів та організацію пасовищ і сіножатей. Найбільш болючою проблемою сучасного землеробства є відновлення родючості ґрунтів. Було переглянуто гумусну теорію розширеного відтворення родючості ґрунту, згідно з якою бездефіцитний баланс гумусу в ґрунті забезпечувався лише шляхом внесення великих доз органічних добрив, переважно гною. На базі творчого розвитку ідей проф. А. В. Тихонова, кафедрою запропоновано використання, поряд із гноєм, інших джерел надходження органічної речовини до ґрунту, а саме: соломи, посівів однорічних і багаторічних трав, особливо бобово-злакових сумішок, стебел кукурудзи, соняшника, сидератів тощо. Ще однією гострою проблемою, над якою працювали співробітники кафедри, є удосконалення структури посівних площ. У 2000–2010 рр.  доц. Є. О. Юркевич проводив стаціонарний дослід із вивчення різноротаційних сівозмін, адаптованих до екстремальних умов посушливого південного Степу України. На підставі проведених досліджень були розроблені оптимальні форми організації землекористування, структури посівних площ для вузько спеціалізованих сівозмін із короткою ротацією (4–5 років) для селянських фермерських господарств; захищена докторська дисертація. Не менш важливою проблемою є розроблення зональної системи обробітку ґрунту, яка має бути максимально вологонакопичувальною та здатною забезпечувати високу ефективність використання рослинами вологи, сприяти зберіганню та поліпшенню структури ґрунту, знищенню бур’янів, захисту ґрунтів від ерозії, створенню сприятливих умов для відновлення гумусу. Кафедрою запропоновано диференційований, комбінований та мінімальний обробіток ґрунтів, який впроваджується в Одеській області на значних площах. На замовлення господарств південного Степу України, співробітники кафедри розробили науково обґрунтовану систему застосування добрив у сівозмінах, удосконалили методи визначення критичних концентрацій азоту та інших елементів живлення рослин. Під керівництвом проф. Є. О. Юркевича було підго­товлено чотири кандидати сільськогосподарських наук. Кафедрою опубліковано понад 100 наукових праць, зо­крема навчальні посібники «Агротехнологія та техноло­гічні карти вирощування сільськогосподарських культур» (2009), «Обробіток ґрунту в адаптивно-ландшафтних сис­темах землеробства» (2011). Кафедру рослинництва створено в 1925 р. Першим її завідувачем став проф. С. Й. Воробйов. Викладачами на кафедрі працювали: Б. М. Кречун, О. О. Бичихін, С. Н. Киркопуло, А. А. Кипен. У перший період роботи кафедри було організовано кабінет рослинництва, агрономічну лабораторію, навчально-дослідне поле, бібліотеку та колекційний розсадник. Науково-дослідна робота поєднувалася з навчальною і проводилася як у лабораторних, так і польових умовах. Упродовж 1927–1959 рр. кафедру рослинництва очолював М. П. Кудінов. Під його керівництвом на кафедрі вивчалися питання агротехніки багаторічних і однорічних трав, агротехніка травосумішок. У той час на кафедрі працювали: З. В. Скалевська, Н. Г. Злокович, О. І. Володіна, А. І. Чаругін. З 1959 до 1975 р. обов’язки завідувача кафедри виконував д-р с-г наук, проф. С. Я. Розін. Спеціалізуючись на вирощуванні рису, С. Я. Розін організував і керу-вав Луганським, Миколаївським, Вознесенським рисовими дослідними пунктами. У 1960-ті рр. при кафедрі було організовано лабораторію рисосіяння, яка займалася виведенням нових сортів рису та розробленням пи-тань агротехніки цієї культури в Дунайській заплаві. Колективом було створено та районовано сорт озимої вики «Одеська СГІ» (С. Я. Розін, Є. С. Доброва) та озимої пшениці «Ерітроспермум 127» (Г. П. Максимчук). У 1975–1993 рр. кафедрою керував К. О. Федосєєв. За цей період кафедра зросла в кількісному складі, булоорганізовано лабораторію пшениці, активно проводилася науково-дослідна робота з викою (Є. С. Доброва), нутом (Р Г. Ведишева), соняшником (В. П. Безрукова, Н. А. Спєшилова), люцерною (І. Г. Сулімовський, В. С. Кравець). У 1977 р. був районований сорт озимої пшениці «Ерітроспермум 127», а в 1980 р. – озимої вики «Чорноморська». У 1993 р. кафедру рослинництва очолив д-р с-г наук, проф. В. Я. Щербаков. Автор монографії «Особливості агрозаходів посівного комплексу посівних культур», збірника агрономічних задач із рослинництва, член двохспеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій. Під його керівництвом захищено 14 кандидатських дисертацій. Кафедра рослинництва була однією з найбільших в інституті за кількісним складом. Працівники кафедри мали наукові ступені докторів, кандидатів сільськогосподарських наук та значний досвід викладацької роботи. Кафедра овочівництва була створена в 1968 р. шляхом реорганізації кафедри плодоовочівництва. Першим її завідувачем став доц. Д. П. Білик, потім кафедрою керував доц. Б. С. Ангел, канд. с.-г. наук Л. В. Орел. У 2000–2009 рр.  кафедру овочівництва очолював доц. Г. І. Латюк. До викладацького складу кафедри входили: доценти Н. І. Петрухіна, С. П. Максимов, М.І. Бондаренко, Л. М. Сапожнікова, П. С. Тихонов; ст. викл. О. П. Цаудер; кандидати с.-г. наук Л. О. Хитрова, В. В. Дубровін; канд. біол. наук С. В. Ніязова; асистенти К. Г. Герасименко, О. П. Бугро. За роки функціонування кафедри підготовлено понад 1200 спеціалістів-овочівників, видано більше ніж 20 методичних посібників, три навчальні посібники: «Довідник овочівника Степу України», «Практикум з інтенсивних технологій виробництва овочів на півдні України», «Сучасні технології механізованих робіт при вирощуванні овочів на зрошенні». У 2009 р. кафедри загального землеробства й агрохімії, рослинництва, овочівництва було об’єднано та створено кафедру польових і овочевих культур. Завідувачем нової кафедри став проф. В. Я. Щербаков. До кафедри польових і овочевих культур натой час увійшли такі секції: загального землеробства (проф. Є. О. Юркевич, доц. К. К. Соколов, асистенти О. К. Потужний, О. П. Бугро), рослинництва (проф. В. Я. Щербаков, доценти І. В. Фесенко, Т. М. Яковенко, С. М. Мішин, М. В. Боднар, С. Г. Когут, асистенти Ю. М. Гобеляк, І. М. Когут), овочівництва (доценти Л. М. Попова, Г. І. Латюк, В. В. Дубровін) і агрохімії (доценти І. Д. Шишков, асист. С. М. Патик). Наразі основну діяльність вчених секції землеробства скеровано на розробленні різноротаційних сівозмін, адаптованих до сучасних ринкових вимог виробництва сільськогосподарської продукції для господарств різної виробничої спеціалізації із максимальним збереженням та відновленням родючості ґрунту; систем основного обробітку ґрунту і контролювання забур’яненості різноротаційних сівозмін із різним насиченням сільськогосподарськими культурами; заходів подальшої біологізації землеробства і отримання екологічно чистої продукції сільськогосподарського виробництва. Співробітники секції землеробства надрукували понад 100 наукових праць і рекомендацій виробництву, серед яких: монографії «Агроекологічна оптимізація посівних площ і розміщення соняшника  в сівозмінах України», «Агробіологічні основи сівозмін Степу України», навчальний посібник «Обробіток ґрунту в адаптивно-ландшафтних системах землеробства» та ін. Викладачі секції землеробства співпрацюють із Національним університетом     біоресурсів природокористування України, Національним науковим центром «Інститут землеробства» НААН, Інститутом сільського господарства Причорномор’я НААН та інтернаціональною фірмою «Syngenta». Колектив постійно удосконалює якість підготовки фахівців технологів з агрономії і магістрів та надає консультативну допомогу щодо впровадження останніх досягнень аграрної науки в Одеській області акціонерним товариствам, орендаторам та фермерам. Секція агрохімії, активно співпрацюючи з Одеською філією ДУ «Інститут охорони ґрунтів України» та Інститутом сільського господарства Причорномор’я НААН, розробляє сучасні системи удобрення сільськогосподарських культур у короткоротаційних сівозмінах в умовах біологізації землеробства, проводить пошук альтернативних гною джерел надходження органічної речовини у ґрунт, оптимізації технології вирощування сочевиці та нуту в умовах південного Степу України. Великий внесок у підготовку фахівців агрономічної служби і розвиток аграрної науки України здійснюють фахівці секції рослинництва. Під керівництвом проф. В. Я. Щербакова колектив секції активно працює над удосконаленням і розробленням найсучасніших технологій вирощування сільськогосподарських культур, а саме пшениці озимої та особливо ріпаку озимого, високо олеїнових гібридів соняшнику. Викладачі секції рослинництва співпрацюють з відомими фірмами «Lembkе», «Syngenta». Співробітники секції овочівництва, зокрема доц. Г. І. Латюк, Л. М. Попова, В. В. Дубровін, виконували науково-дослідну роботу на тему «Вплив агротехнічних заходів на урожайність і строки надходження продукції овочевих культур в умовах південного Степу України». У результаті проведення досліджень науковцями вдосконалені технології вирощування часнику, цибулі, кукурудзи цукрової та салату листкового. Опубліковано 18 наукових статей, успішно захищено більше ніж 80 дипломних робіт. У 2010 р. викладачі сектору овочівництва підготували та видали навчальні посібники «Довідник овочівника Степу України», «Часник в Україні», а також 20 методичних вказівок. Співробітники секції беруть активну участь у конференціях, семінарах насінницьких фірм «Seminis», «Nunhems», «Веjo Zaden», в обласних науково-практич­них конференціях із питань розвитку овочівництва, а також у щорічній міській виставці квітів. Колектив постійно надає консультативну допомогу щодо впровадження інтенсивних технологій вирощування овочевих культур в Одеській області акціонерним товариствам, орендаторам і фермерам. Викладачі секції овочівництва співпрацюють з Інститутом сільського господарства Причорномор’я НААН та інтернаціональною фірмою «Seminis». Про пріоритетність та якість вітчизняної аграрної освіти і науки свідчить підготовка фахівців ОС «Магістр» для іноземних країн, зокрема Туреччини, Китаю, Сирії, Гани, Лівії, а також докторів філософії для Іраку та Сирії. На кафедрі виконали та захистили кандидатські дисертації іноземці, зокрема громадянка Румунії – Флоріка Кирстою, Сирії – Міщель Нікула, Іраку – Аль-Джанабі Касім, Єгипту – Мансур Абдель. З 2015 р. співробітники кафедри виконують наукову роботу на комплексну тему «Удосконалення технології вирощування польових і овочевих культур в умовах Степу України», дослідження з якої проводитимуться до 2020 р. Тема наукової роботи має наступні підрозділи: «Розроблення інноваційних технологій вирощування органічної продукції рослинництва в умовах південного Степу України» (проф. В. Я. Щербаков, доценти І. М. Когут і С. М. Мішин, асист. О. С. Войцеховська); «Вплив біологізації технологічних заходів на продуктивність пшениці озимої та родючість ґрунту в південному Степу України» (проф. Є. О. Юркевич, доценти К. К. Соколов та І. Д. Шишков); «Особливості формування врожаю високоолеїнових гібридів соняшнику залежно від елементів агротехніки вирощування у Степу України» (проф. В. Я. Щербаков, доценти І. М. Когут і С. М. Мішин, асист. О. С. Войцеховська); «Агробіологічне обґрунтування мінімізації обробітку ґрунту в органічному землеробстві південного Степу України» (проф. Є. О. Юркевич, доценти К. К. Соколов та І. Д. Шишков, асист. Л. А. Щетінікова); «Удосконалення існуючих і розроблення сучасних інноваційних технологій вирощування органічної продукції коренеплідних та цибулинних овочевих культур в умовах південного Степу України» (доценти Л. М. Попова та Г. І. Латюк). Наукова робота кафедри польових і овочевих культур зосереджена навколо таких питань, як визначення ефективності посівів високоолеїнових гібридів соняшнику зарубіжної селекції, удосконалення технології вирощування сільськогосподарських культур, ефективності різних систем обробітку ґрунту на фоні біологізації у короткоротаційних сівозмінах та удосконалення технології вирощування коренеплідних і цибулинних овочевих культур в умовах південного Степу України. Основна мета досліджень – експериментально встановити оптимальну систему основного обробітку ґрунту в короткоротаційних сівозмінах під сільськогосподарські культури на фоні біологізації технологічних заходів на їх продуктивність та родючість ґрунту в умовах півден­ного Степу України, розробити ефективну технологію ви­рощування посівів високоолеїнових гібридів соняшнику у Степу України, визначити вплив агротехнічних заходів на врожайність коренеплідних і цибулинних.

Контакнта інформація
Адреса: 6012, м. Одеса, вул. Канатна 99, 1-ий поверх кабінет 123
тел.: 734-79-52, 734-78-20, 734-88-47
e-mail: abt.cek.zemledelie@ukr.net

Подати документи