Одеський державний
аграрний університет

Первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» зі спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза»

Первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» зі спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза»

Висновок експертної комісії

У період з 25 по 27 червня 2019 року в Одеському державному аграрному університеті відповідно до чинних законодавчих документів і на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 18 червня 2019 р. № 908-л, була проведена первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня галузі знань 21 «Ветеринарна медицина» спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза».

Експертна комісія у складі Лясоти Василя Петровича, доктора ветеринарних наук, професора, завідувача кафедри ветеринарно-санітарної експертизи, гігієни продуктів тваринництва та патологічної анатомії імені Й.С. Загаєвського Білоцерківського національного аграрного університету; Салати Володимира Зеновійовича, доктора ветеринарних наук, доцента, доцента кафедри ветеринарно-санітарного інспектування Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.3. Ґжицького, розглянула подані матеріали та провела акредитаційну експертизу провадження освітньої діяльності в Одеському державному аграрному університеті за ОПП «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза».

Експертна комісія зустрілась з т.в.в.о. ректора Ковчук В.М., проректором з навчально-методичної роботи доц. Кучеренко Ю.Л., деканом факультету ветеринарної медицини та біотехнологій доц. Ушаковим О.С., заступником декана доц.  Коренєвою Ж.Б., гарантом програми, завідувачем кафедри ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи проф. Тарасенко Л.О., викладачами випускової кафедри і групою забезпечення.

В ході роботи експертна комісія перевірила та проаналізувала подані матеріали стосовно фактичного стану кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного, інформаційного забезпечення, якісних характеристик підготовки фахівців, внутрішньої системи забезпечення освітньої діяльності закладу вищої освіти та його відповідність установленим законодавством вимогам.

За результатами експертизи комісія дійшла висновку, що зміст і завдання підготовки, організація освітнього процесу, кадрове, навчально-методичне, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення з підготовки фахівців за ОПП «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» другого (магістерського) рівня відповідає встановленим державним вимогам щодо акредитації та забезпечує державну гарантію якості освіти і Одеський державний аграрний університет може бути акредитований за освітньо-професійною програмою «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» за другим (магістерським) рівнем з ліцензійним обсягом 100 осіб.

Експертна комісія проводить комплексні контрольні роботи

В рамках перевірки матеріально-технічного забезпечення освітньо-професійної програми проф. Тарасенко Л.О. ознайомлює експертів з Багатопрофільною лабораторією ветеринарної медицини.

Інші новини

Подати документи