Головна » Факультети » Інженерно – економічний факультет » Кафедра обліку і оподаткування

Кафедра обліку і оподаткування

завідувач кафедри, д.е.н., професор

Крюкова Ірина Олександрівна

  

Адреса провулок Матросова,6 Корпус №4

Телефон 734-88-42

e-mail odau-byx_oblik@ukr.net

 Склад кафедри обліку і оподаткування:

 1. Стоянова-Коваль С.С. – к.е.н. доцент
 2. Кононенко В.А. – к.е.н. доцент
 3. Найда А.В. – к.е.н. доцент
 4. Гнатьєва Т.М. – к.е.н. доцент
 5. Дяченко О.П. – к.е.н. доцент
 6. Тінтулов Ю.В. – д.е.н. доцент
 7. Аксенова О.М. – к.е.н. доцент
 8. Касьянова В.А. – к.е.н. доцент
 9. Кравчук А.О. – к.е.н.       
 10. Гончарова О.М. – асистент
 11. Знамеровська Т.М. – асистент
 12. Кожем`якіна В.Г. – асистент
 13. Рудик А.М. – ст. викладач 

 

 

Кафедрі обліку і оподаткування належить провідна роль у підготовці фахівців обліково-фінансового напрямку. Вона має великий досвід роботи та багату історію розвитку. На часі кафедра обліку і оподаткування забезпечує навчальний процес на двох спеціальностях денної і заочної форм навчання інженерно – економічного факультету та на відділенні післядипломної освіти.

За останні два роки викладачами кафедри самостійно і в співавторстві видано посібники та монографії:

–  Управлінський облік: практикум: навчальний посібник / А.В. Найда, В.С. Коміренко, Н.М. Селіванова. – Одеса: ТОВ «ВМВ», 2014. –250 с.;

–  Гоголь М.М., В.Ф. Максимова, В.В. Попович Обіково-інформаційна складова стратегії розвитку вертикально-інтегрованих підприємств: [Монографія] / М.М. Гоголь., В.Ф. Максімова, В.В. Попович. – Одеса: «Атлант», 2014. – 196 с.;

–  Стоянова-Коваль С.С., Попович В.В. Організація обліку і контролю інвестицій виноградарських підприємств [Монографія] / С.С. Стоянова-Коваль, В.В. Попович. – Одеса: Издат. «Атлант», 2014. – 216 с.;

–  Сучасні парадигми розвитку конкурентоспроможного агропромислового виробництва: [Mонографія] / [І.М. Зеліско, О.А. Материнська, С.С. Стоянова-Коваль, Н.І. Шиян та ін.]/За ред. проф. Нестерчука Ю.О. – Умань: ВПЦ “Візаві”, 2013. –364 с.;

–  Найда А.В. Управління інноваційним розвитком цукробурякового виробництва: [Монографія] / [Найда А.В., Сахацький М.П., Найда І.С., Запша Г.М., Ніценко В.С.]; за ред. проф. Сахацького М.П. – Одеса: ТОВ «Лерадрук», 2013. – 220 с.

Велику увагу викладачі кафедри приділяють практичній підготовці студентів. Для виробничої практики обираються кращі сільськогосподарські підприємства, де студенти проходять практику за фахом.

Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі з реформування сільськогосподарських підприємств Одещини і забезпечення їх з питань організації та методології ведення бухгалтерського обліку відповідно до прийнятих в Україні Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Деякі викладачі поєднують роботу на кафедрі з аудиторською, консультаційною, бухгалтерською та фінансовою діяльністю. Професорсько-викладацький склад кафедри періодично проходить стажування та підвищення кваліфікації без відриву від основного місця роботи на сільськогосподарських  підприємства та у вищих навчальних закладах.

Перспективою розвитку кафедри є постійне підвищення наукового і педагогічного рівня викладачів, зміцнення її матеріально – технічної бази та удосконалення організації навчального процесу на основі освоєння нових технологій навчання і контролю знань студентів.

ІСТОРІЯ

КАФЕДРИ  ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ ОДАУ

 

Cвою історію кафедра обліку і оподаткування ОДАУ розпочала з  вересня 1960 року. Першим її завідуючим був доцент Рахлін Д.М. Маючи великий досвід практичної роботи доцент Рахлін Д.М. з перших днів організації кафедри зумів підібрати викладацький колектив і забезпечити на належному рівні навчальний процес на стаціонарному і заочному відділеннях економічного факультету.

Колектив кафедри, під керівництвом доцента Рахліна Д.М., надавав постійну допомогу радгоспам і колгоспам Одеської області з питань організації бухгалтерського обліку та звітності на сільськогосподарських підприємствах. В колгоспах Білгород-Дністровського району Одеської області експериментально було перевірено ефективність застосування нової системи обліку, основні принципи якої були розроблені доцентом Рахліним Д.М. В результаті запровадження цієї системи обліку досягнуто його спрощення, підвищилася аналітичність, апробована можливість обчислення собівартості продукції тваринництва і послуг протягом року, а також складання місячних і квартальних бухгалтерських балансів. Одночасно в 1964 році викладачами кафедри була проведена робота з впровадження журнально-ордерної форми обліку, механізації обліку заробітної плати і виробничих запасів в радгоспі «Перемога», Одеського радгоспвинтресту і навчально-дослідному господарстві ім. Трофімова Одеського сільськогосподарського інституту.

За участі викладачів кафедри були підготовлені і опубліковані роботи, виконані на замовлення управління виноробної промисловості раднаргоспу Чорноморського економічного району.

З того часу кафедра пройшла тривалий шлях свого розвитку щодо кадрового складу та наукових здобутків. Назва кафедри за час її функціонування змінювалася двічі, але курс її залишався незмінним — якісна підготовка спеціалістів  з обліку та аудиту для галузей  АПК.

Кафедра обліку і оподаткування входить до складу економічного факультету Одеського державного аграрного університету і готує фахівців за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» освітніх ступенів вищої освіти бакалавр і магістр (денної та заочної форми навчання) спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

В різні періоди функціонування кафедри її очолювали: професор Постнікова Г.В., к.е.н., доцент Скалозубова Н.О.,к.е.н., доцент Тімінський А.Г., доцент Несененко П.Г.,д.е.н., професор Немченко В.В., к.е.н., доцент Цуканов О.Ю., д.е.н., професор Деречин В.В.,к.е.н., доцент Кононенко В.А.та д.е.н., професор Дога В.С.

У 2016р. до складу кафедра обліку і оподаткування увійшла кафедра інформаційних систем і технологій ім. Браславця економічного факультету ОДАУ. Таким чином, навчальні дисципліни кафедри обліку і оподаткування отримали інформаційно-технічну підтримку у вигляді технологічного забезпечення сучасними продуктами спеціалізованих бухгалтерських програм.

В теперішній час кафедру обліку і оподаткування очолює Крюкова Ірина Олександрівна, доктор економічних наук, професор.
Кафедра приймає активну участь у впровадженні Європейської системи освіти із застосуванням кредитно-модульної системи організації навчання. Творчий колектив кафедри, який сформувався в основному з випускників університету, – це висококваліфіковані та компетентні фахівці, які постійно оновлюють змістовне наповнення дисциплін, а також плідно працюють над запровадженням нових технологій навчання.
На кафедрі працює 13 викладачів на постійній основі, в тому числі 3 доктора економічних наук, 6 кандидатів економічних наук (з них 5 доцентів), 1 старший викладач та 2 асистенти.
Більшість викладачів кафедри є випускниками ОДАУ. Серед них завідувач кафедри д.е.н.,професор Крюкова І.О., д.е.н., доцент Стоянова-Коваль С.С., к.е.н., д.е.н., доц.. Тінтулов Ю.В., к.е.н., доц. Кононенко В.А., к.е.н., доц. Гнатьєва Т.М., к.е.н., доц. Кравчук А.О., к.е.н., доц. Дяченко О.П., к.е.н., доц.. Касьянова В.А., к.е.н. Сайтарли Н.І., асистенти Яковенко О.М., Знамеровська Т.М., Кожем’якіна В.Г.,

Організаційне забезпечення кафедри обліку і оподаткування здійснюють: зав. навчальної лабораторії Вігор Л.І., ст. лаборант Козяр А.В.

Колектив кафедри обліку і оподаткування

 

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін, як: «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Податковий облік», «Організація бухгалтерського обліку», «Аудит», «Облік і звітність в оподаткуванні», «Податковий менеджмент», «Податковий контроль», «Податкове планування та мінімізація податкових ризиків», «Звітність підприємств», «Облік і аналіз ЗЕД», «Облік у зарубіжних країнах», «Облік у банках», «Облік у бюджетних установах, «Облік і звітність в оподаткуванні»,«Консолідація фінансової звітності», «Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізу і аудиті», «Прикладна економетрика», «Інформаційні системи», «Економетричне моделювання» та ін. для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» всіх освітніх ступенів вищої освіти. Всі дисципліни відповідають робочим навчальним планам. Програми навчальних дисциплін узгоджені та виконані з дотриманням співвідношення навчального часу між циклами підготовки, у відповідності до стандартів вищої освіти України.

Під керівництвом д.е.н., доцента Стояновой-Коваль С.С.здійснюють дисертаційне дослідження аспіранти денної та заочної форми навчання.
Кафедра тісно співпрацює з ТОВ «Редакція газети «Все про бухгалтерський облік», кафедрою бухгалтерського обліку і аудиту Одеського національного економічного університету, кафедрою бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту Одеського національного політехнічного університету, кафедрою обліку і аудиту Одеської  НУХТ, іншими навчальними і науковими закладами.

 

Для проведення наукової, науково-дослідної, науково-технічної діяльності та з метою оволодіння студентами сучасними методами, формами організації ітехнологіями праці в галузі їх майбутньої професії створені філії кафедри на виробництві: ПАТ «Долинка» Саратського району Одеської  області, ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова» НААН України Овідіопольського району Одеської області.Викладачі кафедри приймають активну участь у роботі Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференцій, присвячених проблемам реформування економічних відносин і системи бухгалтерського обліку в Україні.

За останні три роки, викладачами кафедри було  випущено 15монографій, 4 підручники, надруковано понад 75 статей у фахових та наукових виданнях, опубліковано більше 35 тез доповідей на наукових та науково-практичних конференцій та видано більше 50 методичних розробок кафедри.

Щорічно викладачі кафедри підвищують свою професійну кваліфікацію шляхом стажування у провідних навчально-наукових центрах України, у країнах Європейського Союзу, на підприємствах АПК і інших галузей економіки, надають консультаційну та практичну допомогу у веденні бухгалтерського обліку і складанні звітності.

Заняття з обліку в банках проводить к.е.н. доцент Гнатьєва Т. М.

 

Викладачі кафедри щорічно беруть участь в підготовці та проведенні науково-практичних семінарів для головних бухгалтерів з питань ведення фінансового, управлінського та податкового обліку,  складання і подання річної фінансової звітності.

Заняття з управлінського обліку проводить к.е.н. доцент Найда А.В.

Одним з напрямків роботи кафедри є наукова робота із студентами. Зокрема, на кафедрі діють студентські наукові гуртки, члени якого займаються науковими дослідженнями в галузі бухгалтерського обліку, приймають активну участь в наукових конференціях, симпозіумах, конкурсах студентських наукових робіт, олімпіадах з профільних дисциплін, результатом яких є призові місця, грамоти та подяки.
Викладачі кафедри є кураторами студентських академічних груп. Виховна робота на кафедрі проводиться з метою підготовки всесторонньо розвинутих, висококваліфікованих спеціалістів сільсько­господарського виробництва економічного профілю. Разом з цим, вона спрямована на формування у студентів відповідального відношення до навчання, працелюбності і високої моральності, патріотизму, як важливих рис ментальності української нації.  Ця робота проводиться згідно з розробленими кураторами-наставниками академічних груп планами виховних і культурно-масових заходів як в ході навчального процесу, так і в позаурочний час. Увідповідності до нього проводяться виховні години в  академічних групах, екскурсії, зустрічі з відомими людьми, відвідуються музеї, театри.

Учасники студентської конференції, присвяченої пам’яті професора Кірейцева Г.Г. та доцента Несененка П.Г.

 

Нинішній склад кафедри «Бухгалтерського обліку і аудиту», наслідуючи її багатолітні традиції, продовжує активно працювати над удосконаленням навчального процесу з дисциплін, що викладаються на кафедрі, виконуючи значну навчально-методичну роботу.

 

 

 

Крюкова Ірина Олександрівна, доктор економічних наук, доцент. В 2002 році закінчила Одеський державний аграрний університет, економічний факультет за спеціальністю «Менеджмент організацій», здобувши кваліфікацію менеджера-економіста.

З 2002 по 2005 рр.  навчалась в аспірантурі ОДАУ за спеціальністю 08.07.02 – Економіка сільського господарства і АПК

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Організаційно-економічний механізм розвитку агроформувань в пореформений період» (науковий керівник – професор Мойса М.Я.).

У 2014р. захистила докторську дисертацію на тему «Економічна адаптація молокопереробних підприємств до інноваційної моделі розвитку: теорія, методологія, практика» за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

З 2007 р. працювала доцентом кафедри економічної теорії та економіки підприємства. З 2014р. – завідувач кафедри обліку і оподаткування.

Є автором понад 80 наукових праць, серед яких монографії, наукові статті, матеріали зарубіжних конференцій, понад 45 праць навчально-методичного характеру. Керує науковою роботою студентів та аспірантів, приймає активну участь у міжнародних науково-практичних конференціях, є членом спеціалізованих вчених рад.

Викладає дисципліни: «Маркетинговий аудит», «Управлінський контроль», «Податковий менеджмент», «Діагностика економічної безпеки організації».

Спектром наукових інтересів є обліково-аналітичне та фінансове забезпечення інноваційного розвитку підприємств агропродовольчої сфери в контексті активізації евроінтеграційних процесів в національній економіці.

Кононенко Володимир Антонович, к.е.н., доцент. Після закінчення школи у 1973 році поступив вчитись до однорічної бухгалтерської школи Чернігівської області, Бахмацького району, яку і закінчив з відзнакою у 1974 році отримавши кваліфікацію бухгалтера колгоспу. Після її закінчення працював бухгалтером в колгоспі “Червоний прапор” Золотоніського району. У 1975 році поступив до Одеського сільськогосподарського інституту на економічний факультет, який і закінчив у 1980 році з відзнакою і присвоєнням кваліфікації «економіст з бухгалтерського обліку».

Після закінчення інституту працював головним економістом у колгоспі ім. Леніна Балтського району Одеської області.

В 1981 році поступив на навчання в аспірантуру при кафедрі статистики і аналізу господарської діяльності Одеського сільськогосподарського інституту. З 1982 року, суміщаючи навчання в аспірантурі, працював викладачем на кафедрі статистики і аналізу.

Після закінчення аспірантури захистив кандидатську дисертацію, а в 1991 році отримав диплом доцента і залишився працювати на протязі 12 років на кафедрі статистики і аналізу Одеського сільськогосподарського інституту. З 1994 року за переводом перейшов працювати на кафедру бухгалтерського обліку і фінансів.

У період з 1997 по 1999 рік працював головним бухгалтером Одеського державного сільськогосподарського інституту і за сумісництвом доцентом кафедри бухгалтерського обліку і аудиту.

Автор чотирьох посібників, понад 40 наукових праць та 30 методичних вказівок з вивчення дисциплін статистики та бухгалтерського обліку.

Викладає дисципліни: «Фінансовий облік 1», «Фінансовий облік 2», «Управлінський облік», «Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами», «Консолідація фінансової звітності»

Сферою наукових інтересів є удосконалення та вивчення проблем теорії та практики стану фінансового обліку та звітності сільськогосподарських підприємств.

Стоянова-Коваль Світлана Савівна, д.е.н., доцент. В 2004 році закінчила з відзнакою економічний факультет Одеського державного аграрного університету за  спеціальністю «Облік та аудит» здобувши кваліфікацію «магістр з обліку і аудиту в управлінні аграрними формуваннями».

З 2004 року працювала на посаді асистента, з 2013 року – доцент кафедри обліку і оподаткування ОДАУ.

Під керівництвом професора Кірейцева Г.Г. у 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Обліково-аналітичне забезпечення управління інвестиціями в галузі виноградарства» у спеціалізованій вченій раді Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки». В 2015 р. одержала вчене звання доцента кафедри бухгалтерського обліку і аудиту.

У 2017р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 «Інституційне регулювання інвестиційних процесів у харчовій промисловості: теорія, методологія, практика».

Є автором понад 65 наукових праць.Основні напрями наукової діяльності: організація обліку аграрних підприємств обліково-аналітичне забезпечення управління інвестиціями в галузі виноградарства облік трансакційних витрат у вертикально інтегрованих підприємствах

Викладає дисципліни: «Організація бухгалтерського обліку», «Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності», «Бухгалтерський облік і аудит».

Найда Андрій Васильович, к.е.н., доцент.

В 2007 році закінчив Тернопільський національний економічний університет за спеціальністю «Облік та аудит» та здобув кваліфікацію магістра з обліку і аудиту.

З 2007 року працював на посаді асистента, з 2013 року – доцент кафедри обліку і оподаткування ОДАУ.

У 2012 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Управління інноваційним розвитком цукробурякового виробництва» (науковий керівник – д.е.н., професор М.П. Сахацький).

Є автором понад 35 наукових праць та 20 методичних рекомендацій. Керує науковою роботою студентів. Викладає дисципліни: «Управлінський облік», «Облік і звітність в оподаткуванні», «Державний фінансовий контроль», «Податковий облік». Є постійним замісником декана економічного факультету з наукової роботи.

Сферою наукових інтересів за роки праці є: управління інноваційним розвитком підприємства, організація і методика проведення державного фінансового контролю, проблеми теорії та практики організації управлінського обліку у сільськогосподарських підприємствах.

Гнатьєва Тетяна Миколаївна, к.е.н., доцент.

В 2009 році закінчила з відзнакою економічний факультет Одеського державного аграрного університету з присвоєнням кваліфікації магістра з обліку і аудиту.

В 2013 році на засіданні спеціалізованої вченої ради у Міжнародному університеті бізнесу і права захистила дисертацію на тему: «Механізми формування і реалізації інноваційного потенціалу підприємств харчової промисловості» та отримала науковий ступінь кандидата економічних наук.

З 2014 року працює на посаді доцента кафедри обліку і оподаткування. Куратор академічної групи.

Автор 35 наукових праць, серед яких статті у наукових фахових виданнях, публікації у збірниках матеріалів міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, співавтор колективних монографій та 20 навчально-методичних видань.

Викладає дисципліни: «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством», «Облік у банках», «Контроль і ревізія», «Облік за ВЕД».

Наукові інтереси: проблеми обліку та контролю соціально-орієнтованих витрат підприємств аграрної сфери; теоретичні основи обліку в банківських установах.

Тінтулов Юрій Валерійовичд.е.н., доцент. В 1998 році закінчив економічний факультет Одеського сільськогосподарського інституту за  спеціальністю «Облік і аудит» здобувши кваліфікацію «економіст-бухгалтер».

З 2009 року працював на кафедрі інформаційних систем і технологій, з 2016 року – доцент кафедри обліку і оподаткування  ОДАУ.

У 2014 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Стратегія управління інвестиційною діяльністю корпоративних структур агропродовольчої сфери: теорія, методологія, практика».

Є автором понад 40 наукових праць.Основні напрями наукової діяльності: обліково-аналітичне і організаційне забезпечення механізмів інвестиційного розвитку бізнес-суб’єктів сфери агропромислового виробництва  за умов активізації євроінтеграційних процесів.

Викладає дисципліни: «Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі і аудиті», «Інформаційні системи і технології».

Дяченко Олексій Петрович – к.е.н., доцент.

В 2010 році закінчив Одеський державний агарний університет за спеціальністю «Облік і аудит» та здобув кваліфікацію магістра з обліку і аудиту.

З 2013р. – завідувач кафедри інформаційних систем і технологій ім. М.О. Браславця ОДАУ, з 2016 року – доцент кафедри обліку і оподаткування.

У 2012 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Формування та розвиток матеріально-технічної бази аграрних підприємств».

Є автором понад 30 наукових праць та 20 методичних рекомендацій. Керує науковою роботою студентів. Викладає дисципліни: «АРМ бухгалтера», «Інформаційні системи в менеджменті», «Інформаційні технології в обліку і аудиті». Є замісником декана економічного факультету за заочною формою навчання.

Спектром наукових інтересів є удосконалення обліково-аналітичної та інвестиційної підтримки розвитку матеріально-технічної бази бізнес-суб’єктів аграрного сектору економіки».

Касьянова Валерія Анатоліївна – к.фіз-мат.н., доцент.

В 2001 році закінчилаОдеський національний університет ім. І.І. Мечникова за спеціальністю «Математика» та здобув кваліфікацію магістра з математики.

З 2013р. – доцент кафедри інформаційних систем і технологій ім. М.О. Браславця ОДАУ, з 2016 року – доцент кафедри обліку і оподаткування. Куратор академічної групи.

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Асимптотичне поводження розв’язків неавтономних звичайних диференціальних рівнянь другого порядку  знелінійностями, асимптотично близькими до степеневих».

Є автором понад 25 наукових праць та 15 методичних рекомендацій. Керує науковою роботою студентів. Є куратором академічної групи. Викладає дисципліни: «Економетрика», «Прикладна економетрика», «Інформаційні системи і технології», «Економетричне моделювання».

Кравчук Алла Олексіївна, к.е.н., доцент. В 2010 році закінчила з відзнакою Одеський державний аграрний університет, економічний факультет, здобувши кваліфікацію «Магістр з обліку та аудиту».

В 2015захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами» на тему: «Управління розвитком суб’єктів сільського зеленого туризму».

Є автором понад 25 наукових праць та 10 методичних рекомендацій. Є замісником декана економічного факультету по роботі з іноземними студентами.

Викладає дисципліни: «Аудит», «Організація і методика аудиту», «Облік на підприємствах малого бізнесу», «Звітність підприємств». Куратор академічної групи.

Сферою наукових інтересів є: аудиторська діяльність, організація внутрішнього контролю на підприємствах, фінансовий облік підприємств за національними та міжнародними стандартами, управлінський та податковий облік підприємств різних форм власності.

Сайтарли Надія Іванівна,к.е.н.,асистент. Протягом 2001-2006 рр. навчалась на економічному факультеті Одеського державного аграрного університету за спеціальністю «Облік і аудит». По закінченню навчання в університеті отримала диплом магістра з обліку і аудиту в управлінні аграрними формуваннями.

З вересня 2006 року – асистент кафедри економічної кібернетики.

В 2015 року захистила кандидатську дисертаційну роботу на тему «Облік витрат і калькулювання собівартості продукції тваринництва» на розгляд до спеціалізованої вченої ради ННЦ «Інститут аграрної економіки» (м. Київ) за спеціальністю 08.00.09 – «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економічної діяльності)».

З 2015 року – асистент кафедри обліку і оподатквання.

Викладає дисципліни: «Фінансовий облік», «Облік в зарубіжних країнах», «Облік в бюджетних установах», «Бухгалтерський облік», «Аудит».

Є автором 15 наукових публікацій, навчально-методичних розробок.

Сфера наукових інтересів:управлінський облік в аграрних підприємствах, автоматизація бухгалтерського обліку в сільському господарстві, страхування виробництва продукції тваринництва.

Знамеровська Тетяна Миколаївна, асистент.

У 1995 році закінчила економічний факультет за спеціальністю «Облік і аудит».

З серпня 1995 року спочатку асистент, а з серпня 2005 року – старший викладач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Одеського державного аграрного університету

У 1999 році закінчила аспірантуру при Одеському сільськогосподарському інституті.

Автор понад 35 наукових праць та 48 методичних розробок з викладаємих дисциплін.

Викладає дисципліни: «Бухгалтерський облік», «Облік і аудит», «Облік зовнішньоекономічної діяльності», «Управлінський облік».

Основний напрям наукових досліджень- «Облік витрат та калькулювання собівартості продукції консервних виробництв сільськогосподарських підприємств».

Кожем’якіна Валентина Григорівна, асистент кафедри. В 1992 році закінчила Одеський сільськогосподарський інститут, економічний факультет спеціальність «Економіка та організація сільського господарства» здобувши кваліфікацію   економіста-організатора сільськогосподарського виробництва.

З 1994 року по теперішній час працює викладачем кафедри обліку і оподаткування ОДАУ.

Є автором понад 25 наукових праць та 15 методичних рекомендацій є співавтором двох навчальних посібників.

Викладає дисципліни: «Фінансовий облік 1»,«Фінансовий облік 2» «Звітність підприємств», «Облік в бюджетних установах» «Консолідація фінансової звітності.

Сферою наукових інтересів за роки праці є:обліково–аналітичне забезпечення формування фінансових результатів підприємств у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та  проблемні питання  обліку  і звітності в аграрних підприємствах.

Вігор Людмила Іванівна – завідувач навчальної лабораторії кафедри обліку і оподаткування. В 2013 році закінчила Одеський державний агарний університет, економічний факультет спеціальність
«Облік і аудит» здобувши кваліфікацію спеціаліста з обліку і аудиту.

Козяр Анжела Іванівна – старший лаборант кафедри обліку і оподаткування. В 2015 році закінчила Одеський державний агарний університет, економічний факультет спеціальність
«Менеджмент організацій і адміністрування» здобувши кваліфікацію «Магістр з менеджменту організацій і адміністрування».

Барабаш Світлана Василівна – провідний інженер. В 1978 році, після закінчення Одеського політехнічного інституту, факультет автоматизації та обчислювальної техніки (ФАОТ), працює на посаді інженера-електронщика обчислювального центру ОСГІ.

За історію діяльності кафедри обліку і оподаткування в різний час на кафедрі працювали:

Тімінський Анатолій Григорович, к.е.н., доцент.

В1964 році закінчив кредитно – економічний інститут м. Одеси, обліково – економічний факультет.

В 1969 році після закінчення аспірантури успішно захистив дисертацію з присвоєнням наукового ступеня кандидата економічних наук.

З 1969 року працював в Одеському сільськогосподарському інституті асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри бухгалтерського обліку і фінансів.

З 1987 і до 1994 року завідував кафедрою бухгалтерського обліку і фінансів ОСГІ

З 1995 року замісник генерального директора АО «Одеса турист».

З 2004 року доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Одеського державного аграрного університету.

Опубліковано понад 130 наукових праць, методичних розробок, рекомендацій виробництву, три навчальних посібника з грифом Міністерства освіти України для вищих навчальних закладів. За період роботи в університеті нагороджувався грамотами та отримував подяки.

Несененко Петро Григорович, к.е.н., доцент.

У 1953р., після закінчення середньої школи, поступив у рахівничо-бухгалтерську школу УПКЦСУ СРСР, яку закінчив у 1954р.

У 1968р. закінчив Одеський сільськогосподарський інститут, здобувши кваліфікацію «Учений агроном-економіст».

У 1974р. закінчив аспірантуру при Московському економіко –статистичному інституті за спеціальністю «Статистика». Звання доцента було присвоєно у 1977році.

З 1975р. працював на посаді доцента. Згодом був переведений на кафедру бухгалтерського обліку, де працював до останніх днів.

Завідував кафедрою бухгалтерського обліку близько 12 років. Ряд років працював зам. декана економічного факультету по роботі з іноземними студентами.

Основний напрям наукових досліджень «Удосконалення бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах».

Був керівником дипломних робіт студентів та дисертаційних робіт аспірантів. Проводив велику наставницьку роботу з молодими викладачами кафедри бухгалтерського обліку та аудиту.Опублікував понад 70 наукових праць.За сумлінну працю неодноразово нагороджувався грамотами і подяками.

Помер 9 жовтня 2005 року в Одесі.

Немченко Валерій Вікторович, д.е.н., професор

У1977 році закінчив Одеський інститут народного господарства отримавши диплом з відзнакою за спеціальністю статистика. У 1978 році поступив до заочної аспірантури за спеціальністю політекономія у Одеському інституті народного господарства.

У березні 1983 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Госпрозрахункові методи охорони природного середовища при соціалізмі».

У 1994 році на засіданні вченої ради Інституту аграрної економіки УААН захистив докторську дисертацію на тему: «Формування економічного механізму раціонального використання природніх ресурсів в агропромисловому комплексі: теорія, методологія, практика».

З травня 2000 року і по грудень 2004 року працював завідувачем кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Одеського державного сільськогосподарського інституту (Одеський державний аграрний університет).

У 2001 році отримав атестат професора. З 1995 році член-кореспондент Української Екологічної Академії наук, а у 2002 році отримав диплом академіка Української академії економічної кібернетики.

Автор понад 120 наукових праць, та є співавтором 6 навчальних посібників.

Деречин Віктор Васильович, д.е.н., професор У 1970 році вступив до Одеського інституту народного господарства, який закінчив у 1974 році.

У 1976 році поступив до аспірантури Одеського інституту народного господарства , та у 1982 році захистив кандидатську дисертацію, а у 1983 році отримав звання доцента.

З 1989 по 2002 рік вчився в докторантурі при Київському інституті народного господарства ім. Д.С.Коротченко захистивши дисертацію на здобуття вченого ступеню доктора економічних наук. Повернувся на роботу в Одеський інститут народного господарства, де і отримав звання професора.

Обраний дійсним членом Міжнародної інженерної академії, Міжнародної академії духовної єдності народів світу, Інженерної академії України і Української екологічної академії наук.

За науково – педагогічну діяльність нагороджений орденами, медалями і почесними грамотами різних установ і відомств.

Помер у 2008 році.

Колузанова Неллі Олександрівна, к.е.н., доцент

В 1957 році вступила до Одеського сільськогосподарського інституту на економічний факультет, який закінчила у 1963 році за фахом «бухгалтер – економіст у сільському господарстві».

У квітні 1968 року поступила до аспірантури Московського Всесоюзного науково – дослідного інституту економіки сільського господарства.

З жовтня 1970 року зарахована на посаду асистента кафедри бухгалтерського обліку Одеського сільськогосподарського інституту.

У березні 1971 року захистила кандидатську дисертацію, а в вересні 1975 року переведена доцентом кафедри бухгалтерського обліку.

Автор 56 наукових робіт, рекомендацій виробництву, в тому числі співавтор трьох навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України для вищих навчальних закладів.

Дога Валерій Семенович, д.е.н., професор

В 1972р. закінчив Кишинівський сільскогосподарський інститут ім. М.В.Фрунзе (кваліфікація вчений агроном), а в 1975р – Дніпропетровський сільскогосподарьский інститут (кваліфікація організатор – економіст). В 1979р закінчив аспірантуру,а в 1980р. захистив кандидацьку дисертацію в Науково- дослідному інститутіім. Шліхтера м.Київ. З 1980 р.працював старшим науковим співробитником вНДІ сільского господарства м.Кишинів. З 1986 працював на посаді доцента кафедри економіки при Кишинівському с.г. інститутіім.М.В.Фрунзе.  В 1991р. закінчив досроково докторантуру і захистив дисертацію доктора экономічних наук в Науково –  дослідному інституті с.г. ВАСГНІЛ м.Москви, з 1992р. працював на посаді завідувача кафедри маркетингу та фінансів  в КДАУ. В 1994р. отримав звання прфесора вище зазначеної  кафедри . З 2001р. працював на посаді депутата парламенту республіки Молдова, за період виконання обов’язків депутата   є авторомта співавтором 28 законів і постанов парламенту республіки Молдова.В 2006р.постановою уряда країни був призначний на посаду директораІнституту менеджменту,розвитку села і підвищення кваліфікацїї. З 2008р. Працював на посаді наукового консультанта та директора наукового проекту Національного інституту економічних досліджень Академії Наук Молдови. В 2011р. професор кафедри економічно ї теорії  і аграрної економіки ОДАУ, потім  завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту. За період науково-педагогічної роботи під його керівництвом захистилось 15 кандидатів наук в т.ч.  з Іордании і Сірії, і опубліковано 137 робиіт в т.ч. 5 підручників та посібників,  є членом Всеукраїнського конгресу  вчених економістів -аграріїв, членом редколегії 5 наукових журналів в Україні та Молдові .

 

*****************************

На першій станції Великого Фонтану,

Де торохтять трамвайні колії,

Розміщено четвертий корпус ОДАУ.

Де вчать бухгалтерів.

Бухгалтер – праця ця почесна,

Що любить точність і уважність,

Порядок строгий і контроль

Та почува відповідальність,

За обліковий форс-мажор.

Але,я враз здивую Вас тим фактом,

Що без бухгалтера – не буде справ:

І як не прогадати із контрактом-

Він кращий план вже сформував.

Щоб бізнес з ним на «ти» заговорив,

Повинен він постійно володіти інтелектом,

Створити звіт,проводки рахувань

Знайомим бути з мовним етикетом.

Професія бухгалтера – це клас,

Життя без нього  не можливе

І завжди будемо пам’ятать,

Що облік – це велика сила!

Ас. кафедри обліку і оподаткування

Кожем’якіна В.Г.

  Перелік дисциплін кафедри:

Бухгалтерський облік, Фінансовий облік 1, Фінансовий облік 2, Облік у бюджетних установах, Облік за ВЕД, Управлінський облік, Звітність підприємств, Облік у банках, Облік і звітність в оподаткуванні, Аудит, Облік на підприємствах малого бізнесу, Контроль і ревізія, Облік в зарубіжних країнах, Бухгалтерський облік в управлінні підприємством, Організація бухгалтерського обліку, Організація і методика аудиту, Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами, Управлінський контроль, Консолідація фінансової звітності, Облік та аналіз ЗЕД, Маркетинговий аудит, Облік і аудит, Податковий облік, Економетрика , Прикладна економетрика, Інформаційні системи і технології, Інформаційні системи і технології в обліку, аналізі і аудиті, АРМ бухгалтера, Електронна комерція.

 

 

Перелік практик кафедри (табл. 1)

Таблиця 1. Перелік практик кафедри обліку і оподаткування

Назва практики Курс Спеціальність
Навчальна практика з дисципліни «Інформатика» 1 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент» (бакалаври)
Навчальна практика «Організація первинного обліку» 2 071 «Облік і оподаткування» (бакалаври)
Виробнича практика «Бухгалтерський (фінансовий) облік» 3 071 «Облік і оподаткування» (бакалаври)
Виробнича практика з фаху 4 071 «Облік і оподаткування» (бакалаври)
Виробнича практика з фаху 5 071 «Облік і оподаткування» (магістри)
Переддипломна практика 5 071 «Облік і оподаткування» (магістри)

 

 

 

 

 

ОРІЄНТОВАНА ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ 3І

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 071″ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ”

 

 1. Облік і аудит виробничих запасів підприємства.
 2. Облік виробничих запасів та аналіз ефективності їх використання на підприємстві.
 3. Облік і аналіз оборотних активів та шляхи підвищення ефективності їх  використання.
 4. Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів та організація контролю за їх використанням.
 5. Облік і аудит витрат машинно-тракторного парку.
 6. Облік витрат на виробництво та аналіз собівартості продукції рослинництва (на прикладі конкретного виду продукції).
 7. Облік витрат на виробництво та аналіз собівартості продукції тваринництва (на прикладі конкретного виду продукції).
 8. Облік і аудит витрат на виробництво продукції рослинництва (на прикладі конкретної виду продукції).
 9. Облік і аудит витрат на виробництво продукції тваринництва (на прикладі конкретного виду продукції).
 10. Облік і аналіз виробничих витрат в основних (допоміжних) цехах підприємства.
 11. Облік і аудит довгострокових біологічних активів рослинництва.
 12. Облік і аудит довгострокових біологічних активів тваринництва.
 13. Облік витрат і аналіз ефективності виробництва продукції рослинництва (на прикладі конкретного виду продукції).
 14. Облік витрат і аналіз ефективності виробництва продукції тваринництва (на прикладі конкретного виду продукції).
 15. Облік і аналіз капітальних витрат на інноваційний розвиток сільськогосподарського підприємства.
 16. Облік і контроль невиробничих витрат.
 17. Облік поточних біологічних активів та аналіз ефективності їх використання.
 18. Облік та аналіз витрат на виробництво в основних (допоміжних) цехах.
 19. Організація обліку та аналіз витрат на виробництво продукції промислового підприємства.
 20. Організація обліку в селянських (фермерських) господарствах.
 21. Облік і аналіз виробничо-господарської діяльності селянського (фермерського) селянського господарства.
 22. Організація обліку і аудиту в публічних акціонерних товариствах, спільних підприємствах.
 23. Організація обліку і аудиту на підприємствах малого бізнесу.
 24. Облік і аналіз доходів та грошових коштів бюджету (міста, району, області).
 25. Облік і аналіз асигнувань та видатків бюджету (міста, району, області).
 26. Облік і аналіз основних засобів в бюджетних установах.
 27. Облік і аналіз виконання кошторисів доходів і видатків в бюджетних установах .
 28. Облік і аналіз використання запасів в бюджетних установах.
 29. Облік і аналіз доходів і грошових коштів державного бюджету (для казначейства).
 30. Облік і аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ.
 31. Облік і аналіз валютно-розрахункових операцій комерційного банку.
 32. Облік, аналіз та контроль за збереженням і рухом грошових коштів в банку.
 33. Облік і аналіз витрат та доходів підприємств роздрібної торгівлі.
 34. Бухгалтерський баланс підприємства, методика та техніка його складання і аналізу на підприємстві.
 35. Баланс комерційного банку, методика і техніка його складання та аналізу.
 36. Облік і аудит власного капіталу та джерел його формування на підприємстві.
 37. Облік і аналіз додаткового капіталу та можливості формування фінансових потоків на підприємстві.
 38. Облік і аналіз капіталу та напрями підвищення ефективності його використання в господарстві.
 39. Облік, аналіз і аудит резервного, вилученого капіталу та нерозподіленого прибутку на підприємстві.
 40. Облік грошових коштів та управління грошовими потоками сільськогосподарського підприємства.
 41. Облік, аналіз і аудит грошових коштів.
 42. Облік, аналіз і аудит операцій на рахунках в банках.
 43. Облік, аналіз і аудит фінансових інвестицій.
 44. Облік і аналіз використання валютних коштів.
 45. Облік, аналіз і аудит капітальних інвестицій.
 46. Облік і аналіз короткострокового кредитування та шляхи поліпшення кредитоспроможності підприємства.
 47. Облік і аналіз фінансових ресурсів та напрями підвищення ефективності їх використання в господарстві.
 48. Облік і аналіз амортизації, ремонту і модернізації основних засобів.
 49. Облік необоротних активів та аналіз ефективності їх використання.
 50. Облік і аналіз нематеріальних активів підприємства.
 51. Облік і аналіз основного капіталу та напрями підвищення ефективності його використання.
 52. Облік наявності, стану і руху основних засобів та аналіз їх використання.
 53. Облік нематеріальних активів підприємства і аналіз їх використання.
 54. Облік, аналіз і аудит дебіторської заборгованості.
 55. Облік і аудит розрахунків з постачальниками та підрядниками.
 56. Облік і аналіз кредиторської заборгованості підприємства.
 57. Облік і аудит позикового капіталу та шляхи удосконалення його структури в господарстві.
 58. Облік і аналіз поточних зобов’язань підприємства.
 59. Облік, аналіз і аудит розрахунків з покупцями та замовниками.
 60. Організація обліку та аналізу безготівкових розрахунків на підприємстві.
 61. Облік, аналіз і аудит розрахунків з підзвітними особами.
 62. Облік, аналіз і аудит виконання договірних зобов’язань та витрат на збут.
 63. Облік і аналіз джерел формування фінансових ресурсів сільськогосподарського підприємства.
 64. Облік і аналіз довгострокового кредитування та шляхи поліпшення кредитоспроможності підприємства.
 65. Облік, аналіз і аудит за довгостроковими позиками і векселями.
 66. Облік, аналіз і аудит зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
 67. Облік і аналіз експортно-імпортних операцій підприємства (банку).
 68. Облік і аналіз випуску готової продукції та її реалізації.
 69. Облік і аудит реалізації сільськогосподарської продукції.
 70. Облік та контроль виробництва кормів.
 71. Облік і аудит розрахунків за виплатами працівникам.
 72. Облік витрат на соціальне забезпечення.
 73. Облік розрахунків з оплати праці та аналіз використання трудових ресурсів.
 74. Облік, аналіз та аудит податку на доходи фізичних осіб на підприємстві.
 75. Облік і аудит фінансових результатів.
 76. Облік і аналіз формування та використання прибутку на підприємстві.
 77. Облік і аналіз доходів підприємства від операційної діяльності.
 78. Облік і аналіз доходів фінансової та інвестиційної діяльності підприємства.
 79. Облік та аналіз формування доходів сільськогосподарських підприємств від основної діяльності.
 80. Облік і аудит розрахунків за податком на додану вартість на підприємстві.
 81. Облік і аналіз ефективності страхування майна в господарстві.
 82. Облік і аналіз розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами.
 83. Облік і аналіз розрахунків за податками і платежами.
 84. Облік розрахунків із страхування господарської діяльності сільськогосподарського підприємства.
 85. Облік і аналіз асигнувань і видатків державного бюджету (для казначейства).
 86. Облік та аналіз розрахунків за єдиним податком на підприємстві.
 87. Облік і аудит розрахунків за податком на додану вартість на підприємстві.
 88. Організація обліку і аналізу розрахунків підприємства з бюджетом.
 89. Формування та аналіз податкової звітності підприємства.
 90. Обліково-аналітичне забезпечення розрахунків підприємства за податками і платежами.

 

 

Таблиця 2. Колектив кафедри обліку і оподаткування

ПІП співробітника Вчена ступінь, вчене звання, посада Дата народження Ел. пошта Освіта
Викладачі
Крюкова І.О. Д.е.н., доцент, завідувач кафедри 04.02.1980 р. Kryukovaia1@rambler.ru Одеський державний аграрний університет, 2002р., спеціальність – «менеджент організацій,  кваліфікація – «менеджер-економіст»
Стоянова-Коваль С.С. Д.е.н., доцент, доцент кафедри 03.07.1982 р. le_zisel@bigmir.net Одеський державний аграрний університет, 2004, спеціальність – «облік і аудит», кваліфікація – «магістр з обліку і аудиту в управлінні аграрними формуваннями»
Тінтулов Ю.В. Д.е.н., доцент, доцент кафедри 12.12.1977 р. Одеський державний сільськогосподарський інститут,1999 «Облік і аудит», кваліфікація «економіст-бухгалтер»
Найда А.В. К.е.н., доцент, доцент кафедри 08.12.1984 р. andrew.od2017@gmail.com Тернопільський національний економічний університет, 2007р. спеціальність – «облік і аудит», кваліфікація -«магістр з обліку і аудиту»
Гнатьєва Т.М. К.е.н., доцент, доцент кафедри 07.09.1987 р. hnatieva_tn@ukr.net Одеський державний аграрний університет, 2009р. спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація «магістр з обліку і аудиту»

 

Кононенко В.А. К.е.н., доцент, доцент кафедри 24.06.1956 р. vakodessa@rambler.ru Одеський сільськогосподарський інститут 1980р., спеціальність -«Бухгалтерський облік в сільському господарстві», кваліфікація – «Економіст з бухгалтерського обліку в сільському господарстві»
Кравчук А.О. К.е.н.,доцент кафедри 15.07.1988 р. alla_capital@ukr.net Одеський державний аграрний універистет, 2010 спеціальність -«Облік і аудит», кваліфікація –«магістр з обліку і аудиту»
Дяченко О.П. К.е.н., доцент, доцент кафедри 30.03.1983 р. oleksa1983.03@gmail.com ОДАУ, 2005 спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація «магістр з обліку і аудиту в управлінні аграрними формуваннями»
Касьянова В.А. К.фіз-мат.н., доцент, доцент кафедри 25.08.1979 р. kabak_a@mail.ru ОНУ ім. І.І.Мечнікова, 2001 «Математика»,  кваліфікація «математик»
Рудик А.М. Ст. викладач 27.03.1972 р. a-rudyk@i.ua ОДАУ, 2003 спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація «економіст-бухгалтер»
Науково-технічний персонал
Паламарчук О.М. Ст. лаборант 23.04. 1990 р. neonofarm@gmail.com ОДАУ, 2012 спеціальність «Землеустрій та кадастр», кваліфікація «інженер-землевпорядник»
Єрьомін В.О. Зав. навчальної лабораторії 18.05.1964 р. volodod@gmail.com ОНПУ, 1994 «Електропривод і автоматизація промислових установок і технологічних комплексів», кваліфікація «інженер-електрик»
Вігор Л.І. Зав. навчальної лабораторії 19.04.1991 lyudmila.vigor@gmail.com ОДАУ, 2013 «Облік і аудит», кваліфікація «спеціаліст з обліку і аудиту»
Козяр А.В. Ст. лаборант 30.04.1992 kozjar_anzhela@rambler.ru ОДАУ,2015 спеціальність

« Менеджмент організацій і адміністрування», кваліфікація

« магістр з менеджменту організацій і адміністрування»

НАУКОВА РОБОТА

кафедри обліку і оподаткування

 

Співробітниками кафедри ведеться робота за науковим напрямом «Науково-методологічні засади обліково-аудиторського забезпечення конкурентоспроможного підприємництва» (реєстраційний №0115 U 001369, строк проведення 2015-2020 роки).

В рамках даного наукового напряму на кафедрі досліджуються такі тематики:

1) Удосконалення організаційно-методичних засад аудиту та контролю діяльності суб’єктів АПВ;

2) Удосконалення управлінського обліку та звітності в підприємствах АПВ;

3) Удосконалення науково-методологічних засад фінансового обліку в аграрних формуваннях;

4) Проблемні аспекти організації обліку в системі управління підприємницьких структур.

 

За результатами досліджень викладачами кафедри захищено:

докторські дисертації

 • Крюкова І.О. Економічна адаптація молокопереробних підприємств до інноваційної моделі розвитку: теорія, методологія, практика (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2014 р.).
 • Тінтулов Ю.В. Економічна адаптація молокопереробних підприємств до інноваційної моделі розвитку: теорія, методологія, практика (спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2015 р.).
 • Стоянова-Коваль С.С. Інституційне регулювання інвестиційних процесів у харчовій промисловості: теорія, методологія, практика (спеціальність  08.00.03 – економіка та управління національним господарством, 2017 р.)

кандидатські дисертації

 • Кононенко В.А. Обліково-аналітичне забезпечення управління інвестиціями в галузі виноградарства (спеціальність 08.00.22 –«Економіка, планування і організація управління», 1987 р.)
 • Стоянова-Коваль С.С. Обліково-аналітичне забезпечення управління інвестиціями в галузі виноградарства (спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), 2012 р.)
 • Гоголь М.М. Формування системи управлінського обліку на вертикально-інтегрованих підприємствах (спеціальність 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), 2012 р.)
 • Найда А.В. Управління інноваційним розвитком цукробурякового виробництва (спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, 2012 р.)
 • Дяченко О.П. Формування та розвиток матеріально-технічної бази аграрних підприємств (спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2012 р.)
 • Морозюк Н.С. Оцінювання продовольчої безпеки регіону (спеціальність 21.04.01 – Економічна безпека держави, 2013 р.)
 • Гнатьєва Т.М. Механізми формування і реалізації інноваційного потенціалу підприємств харчової промисловості (спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2013 р.)
 • Селіванова Н.М. Управління розвитком інноваційно-активного промислового підприємства на засадах контролінгу (спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2015 р.)
 • Кравчук А.О. Управління розвитком діяльності суб’єктів сільського зеленого туризму (спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), 2015 р.)

 

Здійснюється публікація численних навчально-методичних розробок, монографій та статей у фахових виданнях.

 

Монографії, видані за участю викладачів кафедри обліку і оподаткування

 

За участю викладачів кафедри видані монографії:

 • Дяченко О.П. Агробізнес: проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку:  [колективна монографія] / О.П. Дяченко, В.В. Попович, С.В. Котенко: – Одеса: ТОВ «Лерадрук». – 2012, 656 с.
 • Управління інноваційним розвитком цукробурякового виробництва: [Монографія] / [Найда А.В., Сахацький М.П., Найда І.С., Запша Г.М., Ніценко В.С.]; за ред. проф. Сахацького М.П. – Одеса: ТОВ «Лерадрук», 2013. – 220 с.
 • Формування та функціонування матеріально-технічної бази аграрних підприємств в умовах сучасного розвитку відносин власності [ Монографія] / О.П. Дяченко, М.П. Сахацький, Г.М. Запша; за ред. проф. Сахацького М.П. – Одеса: ВА«Аспект», 2013. –  196 с.
 • Крюкова І.О. Стратегія та механізми інноваційного розвитку молокопереробних підприємств:науково-практичний аспект:[монографія] / І.О. Крюкова. – Херсон: Грінь Д.С., 2013. – 520 с.
 • Стоянова-Коваль С.С. Організація обліку і контролю інвестицій виноградарських підприємств: [монографія] / С.С. Стоянова-Коваль, В.В. Попович; – Одеса: Издат. «Атлант», 2014. – 216 с.
 • Тінтулов Ю.В. Теорія і практика управління інвестиційною діяльністю корпоративних структур харчової промисловості: [монографія] / Ю.В. Тінтулов. – Херсон: Грінь Д.С., 2014. –  336с.
 • Проблеми та напрями удосконалення бухгалтерського обліку, аудиту і аналізу аграрних підприємств України: [монографія] / за ред. д.е.н. О.Б. Звягінцевої. – Одеса: Букаєв В.В., 2014. – 289 с.
 • Обліково-аналітичне забезпечення дебіторської заборгованості на сільськогосподарських підприємствах України/В.А. Кононенко, І.В. Кононенко // Стратегічні детермінанти формування стійкого розвитку АПК України: [колективна монографія] /Під ред.. д.е.н. професора Ю.О. Нестерчук. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2015. –296 с
 • Регулювання інвестиційних процесів у харчовій промисловості: інституційний вимір: [монографія] / С.С. Стоянова-Коваль . – Херсон: Айлант, 2016. – 324с.

 

Професор кафедри Крюкова І.О., доцент Стоянова-Коваль С.С. здійснюють наукове консультування аспірантів та здобувачів.

Викладачі кафедри приймають участь у міжнародних науково-практичних конференціях, семінарах, симпозіумах.

Викладачі кафедри активно публікують результати своєї науково-дослідницької роботи в збірнику наукових праць економічного факультету «Аграрний вісник Причорномор’я», який є фаховим виданням, а також в виданнях, включених до наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science, Copernicus).

 

Наукова діяльність кафедри спрямована на укладання нових та зміцнення існуючих зв’язків та контактів з колегами як в Україні, так і за її межами. Кафедра веде співробітництво у сфері науки, науково-педагогічної та практичної діяльності з науково-дослідними установами, вищими навчальними закладами, аграрними суб’єктами господарювання, органами державної влади та місцевого самоврядування.

 

До наукової діяльності кафедри активно залучаються студенти, які готують наукові доповіді з актуальних проблем обліку, аналізу, оподаткування та аудиту на всеукраїнські та міжнародні конференції, приймають участь в семінарах, конкурсах наукових робіт, здійснюють публікації в науково-практичних виданнях України. На кафедрі функціонують студентські наукові гуртки: «Бухгалтерський облік», «Аудит». Студенти приймають активну участь в конкурсах наукових робіт, олімпіадах. Зокрема, за результатами:

– Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Облік і аудит» (11-13 травня 2016 р.) на базі Тернопільського національного економічного університету Д`якова Анастасія зайняла 5 місце;

– Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів зі спеціальності “Облік і оподаткування” (9 листопада 2016 р.) на базі Житомирського державного технологічного університету, магістерська робота студентки Варгатюк Ю.О. (наук. керівник доц. Найда А.В.) на тему «Облік, аналіз і аудит розрахунків з постачальниками та підрядниками сільськогосподарських підприємств Шаргородського району Вінницької області» отримала диплом II ступеня.

– Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт з напряму «Облік і аудит» (КНТЕУ) студентами 5 курсу зайняті призові місця: Вдовиченко О.В. – І місце (тема роботи «Зміни соціального середовища як фактори розвитку бухгалтерського обліку соціальних витрат»; науковий керівник доц. Гнатьєва Т.М.); Міхова Д.Д. – ІІІ місце (тема роботи «Обліково-аналітичне забезпечення управління поточними біологічними активами тваринництва»; науковий керівник Бахчиванжи Л.А.).

 

Контакти ОДАУ

Будні університету

Погода в Одесі

Корисні посилання