Головна » Факультети » Інженерно – економічний факультет » Кафедра обліку і оподаткування

Одеський державний аграрний університет запрошує учнів 11-х класів, а також випускників минулих років, які бажають поглибити свої знання і підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання з загальноосвітніх предметів за допомогою типових тестів для зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року на підготовчі курси.

Кафедра обліку і оподаткування

завідувач кафедри, д.е.н., професор

Крюкова Ірина Олександрівна

  

Адреса провулок Матросова,6 Корпус №4

Телефон 734-88-42

e-mail odau-byx_oblik@ukr.net

 Склад кафедри обліку і оподаткування:

 1. Стоянова-Коваль С.С. – к.е.н. доцент
 2. Кононенко В.А. – к.е.н. доцент
 3. Найда А.В. – к.е.н. доцент
 4. Гнатьєва Т.М. – к.е.н. доцент
 5. Дяченко О.П. – к.е.н. доцент
 6. Тінтулов Ю.В. – д.е.н. доцент
 7. Аксенова О.М. – к.е.н. доцент
 8. Касьянова В.А. – к.е.н. доцент
 9. Кравчук А.О. – к.е.н.       
 10. Гончарова О.М. – асистент
 11. Знамеровська Т.М. – асистент
 12. Кожем`якіна В.Г. – асистент
 13. Рудик А.М. – ст. викладач 

 

 

Кафедрі бухгалтерського обліку і аудиту належить провідна роль у підготовці фахівців обліково-фінансового напрямку. Вона має великий досвід роботи та багату історію розвитку. На часі кафедра бухгалтерського обліку і аудиту забезпечує навчальний процес на двох спеціальностях денної і заочної форм навчання інженерно – економічного факультету та на відділенні післядипломної освіти.

За останні два роки викладачами кафедри самостійно і в співавторстві видано посібники та монографії:

–  Управлінський облік: практикум: навчальний посібник / А.В. Найда, В.С. Коміренко, Н.М. Селіванова. – Одеса: ТОВ «ВМВ», 2014. –250 с.;

–  Гоголь М.М., В.Ф. Максимова, В.В. Попович Обіково-інформаційна складова стратегії розвитку вертикально-інтегрованих підприємств: [Монографія] / М.М. Гоголь., В.Ф. Максімова, В.В. Попович. – Одеса: «Атлант», 2014. – 196 с.;

–  Стоянова-Коваль С.С., Попович В.В. Організація обліку і контролю інвестицій виноградарських підприємств [Монографія] / С.С. Стоянова-Коваль, В.В. Попович. – Одеса: Издат. «Атлант», 2014. – 216 с.;

–  Сучасні парадигми розвитку конкурентоспроможного агропромислового виробництва: [Mонографія] / [І.М. Зеліско, О.А. Материнська, С.С. Стоянова-Коваль, Н.І. Шиян та ін.]/За ред. проф. Нестерчука Ю.О. – Умань: ВПЦ “Візаві”, 2013. –364 с.;

–  Найда А.В. Управління інноваційним розвитком цукробурякового виробництва: [Монографія] / [Найда А.В., Сахацький М.П., Найда І.С., Запша Г.М., Ніценко В.С.]; за ред. проф. Сахацького М.П. – Одеса: ТОВ «Лерадрук», 2013. – 220 с.

Велику увагу викладачі кафедри приділяють практичній підготовці студентів. Для виробничої практики обираються кращі сільськогосподарські підприємства, де студенти проходять практику за фахом.

Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі з реформування сільськогосподарських підприємств Одещини і забезпечення їх з питань організації та методології ведення бухгалтерського обліку відповідно до прийнятих в Україні Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Деякі викладачі поєднують роботу на кафедрі з аудиторською, консультаційною, бухгалтерською та фінансовою діяльністю. Професорсько-викладацький склад кафедри періодично проходить стажування та підвищення кваліфікації без відриву від основного місця роботи на сільськогосподарських  підприємства та у вищих навчальних закладах.

Перспективою розвитку кафедри є постійне підвищення наукового і педагогічного рівня викладачів, зміцнення її матеріально – технічної бази та удосконалення організації навчального процесу на основі освоєння нових технологій навчання і контролю знань студентів.

ІСТОРІЯ
КАФЕДРИ  ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ

 Cвою історію кафедра бухгалтерського обліку і аудиту ОДАУ розпочала з  вересня 1960 року. Першим її завідувачим був доцент Д. М. Рахлін. Маючи великий досвід практичної роботи доцент Д. М. Рахлін з перших днів організації кафедри зумів підібрати викладацький колектив і забезпечити на належному рівні навчальний процес на стаціонарному і заочному відділеннях інженерно – економічного факультету.

Колектив кафедри, під керівництвом доцента Д. М. Рахліна, надавав постійну допомогу радгоспам і колгоспам Одеської області з питань організації бухгалтерського обліку та звітності на сільськогосподарських підприємствах. В колгоспах Білгород-Дністровського району Одеської області експериментально було перевірено ефективність застосування нової системи обліку, основні принципи якої були розроблені доцентом Д. М. Рахліним. У результаті запровадження цієї системи обліку досягнуто його спрощення, підвищилася аналітичність, апробована можливість обчислення собівартості продукції тваринництва і послуг протягом року, а також складання місячних і квартальних бухгалтерських балансів. Одночасно в 1964 році викладачами кафедри була проведена робота з впровадження журнально-ордерної форми обліку, механізації обліку заробітної плати і виробничих запасів у радгоспі «Перемога», Одеського радгоспвинтресту і навчально-дослідному господарстві ім. А. В. Трофімова Одеського сільськогосподарського інституту.

За участі викладачів кафедри були підготовлені й опубліковані роботи, виконані на замовлення управління виноробної промисловості раднаргоспу Чорноморського економічного району.

З того часу кафедра пройшла проблемний та тривалий шлях свого розвитку щодо кадрового складу та наукових здобутків. Назва кафедри за час її функціонування змінювалася двічі, але курс її залишався незмінним — якісна підготовка спеціалістів  з обліку та аудиту для галузей  АПК.

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту входить до складу інженерно – економічного факультету Одеського державного аграрного університету і готує фахівців за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» освітньо-кваліфікаційних рівнів підготовки: бакалавр, спеціаліст, магістр.

У різні періоди функціонування кафедри її очолювали: д. е. н. професор Г. В. Постнікова; к.е.н., доцент Н. О. Скалозубова; к.е.н., доцент А. Г. Тімінський; доцент П. Г. Несененко; д.е.н., професор В. В. Немченко; к.е.н., доцент О. Ю. Цуканов; д.е.н., професор В. В. Деречин; к.е.н., доцент В. А. Кононенко та д.е.н., професор В. С. Дога.

Нині кафедру бухгалтерського обліку і аудиту очолює Ірина Олександрівна Крюкова, доктор економічних наук, професор.
Кафедра бере активну участь у впровадженні європейської системи освіти із застосуванням кредитно-модульної системи організації навчання. Творчий колектив кафедри, який сформувався в основному з випускників університету, – це висококваліфіковані та компетентні фахівці, які постійно оновлюють змістовне наповнення дисциплін, а також плідно працюють над запровадженням нових технологій навчання.

На кафедрі працює 14 викладачів на постійній основі, в тому числі 1 доктор економічних наук, професор, 6 кандидатів економічних наук (з них 5 доцентів), 1 старший викладач та 6 асистентів.

Більшість викладачів кафедри є випускниками нашого університету. Серед них завідувач кафедри д.е.н., І.О. професор Крюкова; к.е.н., доцент В. А. Кононенко; к.е.н., доц. О. М. Галицький; к.е.н., доц. С. С. Стоянова–Коваль; к.е.н., доц. Н. С. Морозюк; к.е.н., доц. Т. М. Гнатьєва; к.е.н. Н. М. Селіванова; ст. викладач Н. Г. Максименко; асистенти: Т. М. Знамеровська, В. Г. Кожем’якіна, А. О. Кравчук, Н. І. Суворова, Т. Г. Халевицька.
Організаційне забезпечення кафедри бухгалтерського обліку здійснюють: зав. навчальної лабораторії А. О. Домусчи, ст. лаборанти: Л. І. Вігор, О. С. Березовська.

Колектив кафедри бухгалтерського обліку і аудиту

 

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін, як: бухгалтерський облік (теорія), фінансовий облік, управлінський облік, організація обліку, аудит, звітність підприємства, облік зовнішньоекономічної діяльності, облік у зарубіжних країнах, облік у банках, облік у бюджетних установах, облік і звітність в оподаткуванні для студентів галузі знань 0305 «Економіка та підприємство» всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів (бакалавр, спеціаліст, магістр). Всі дисципліни відповідають робочим навчальним планам. Програми навчальних дисциплін узгоджені та виконані з дотриманням співвідношення навчального часу між циклами підготовки, відповідно до галузевих стандартів вищої освіти України.

Під керівництвом д.е.н., професора І. О. Крюкової здійснюють дисертаційне дослідження аспіранти денної та заочної форми навчання.
Кафедра тісно співпрацює з ТОВ «Редакція газети «Все про бухгалтерський облік», кафедрою бухгалтерського обліку і аудиту Одеського національного економічного університету, кафедрою бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту Одеського національного політехнічного університету, кафедрою обліку і аудиту Одеської  НАХТ, іншими навчальними і науковими закладами.

  Заняття з бухгалтерського обліку проводить асистент Т. М. Знамеровська

       Для проведення наукової, науково-дослідної, науково-технічної діяльності та з метою оволодіння студентами сучасними методами, формами організації і технологіями праці в галузі майбутньої професії створені філії кафедри на виробництві: ПАТ «Долинка» Саратського району Одеської  області, ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова» НААН України Овідіопольського району Одеської області. Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференцій, присвячених проблемам реформування економічних відносин і системи бухгалтерського обліку в Україні.

За останні три роки, викладачами кафедри було  випущено 15 монографій, 4 підручники, надруковано понад 75 статей у фахових та наукових виданнях, опубліковано більше 35 тез доповідей на наукових та науково-практичних конференцій та видано більше 50 методичних розробок.

Щорічно викладачі кафедри підвищують свою професійну кваліфікацію шляхом стажування у провідних навчально-наукових центрах України, на підприємствах АПК і інших галузей економіки, надають консультаційну та практичну допомогу у веденні бухгалтерського обліку і складанні звітності.

Заняття з обліку в банках проводить к.е.н. доцент Т. М. Гнатьєва

         Викладачі кафедри щорічно беруть участь у підготовці та проведенні науково-практичних семінарів для головних бухгалтерів з питань ведення фінансового та управлінського обліку,  складання і подання річної фінансової звітності.

Заняття з управлінського обліку проводить к.е.н. доцент А. В. Найда

        Одним із напрямів роботи кафедри є наукова робота зі студентами. Зокрема, на кафедрі діють студентські наукові гуртки, члени яких займаються науковими дослідженнями в галузі бухгалтерського обліку, є активними учасниками наукових конференцій, симпозіумів, конкурсів студентських наукових робіт, олімпіад із профільних дисциплін, результатом яких є призові місця, грамоти та подяки.

Викладачі кафедри є кураторами студентських академічних груп. Виховна робота на кафедрі проводиться з метою підготовки всебічно розвинутих, висококваліфікованих спеціалістів сільськогосподарського виробництва економічного профілю. Разом із цим, вона спрямована на формування у студентів відповідального ставлення до навчання, працелюбності і високої моральності, патріотизму, як важливих рис ментальності української нації.  Ця робота проводиться згідно з розробленими кураторами-наставниками академічних груп планами виховних і культурно-масових заходів як під час навчального процесу, так і після. Відповідно до цього проводяться виховні години в  академічних групах, екскурсії, зустрічі з відомими людьми, відвідини музеїв, театрів.

Учасники студентської конференції, присвяченої пам’яті професора Г. Г. Кірейцева та доцента П. Г. Несененка

 

Контакти ОДАУ

Будні університету

Погода в Одесі

Корисні посилання