Кафедра менеджменту

Завідувач кафедри, Запша Галина Миколаївна

завідувач кафедрид.е.н., професор

Менеджмент організацій і адміністрування, як вид професійної діяльності, передбачає визначення та досягнення соціально-економічних цілей підприємства шляхом використання системи управлінських інструментів в умовах ринкової економіки.

Дипломований фахівець з менеджменту організацій і адміністрування підготовлений до рішення таких професійних завдань:

 • системний аналіз діяльності організації;
 • розробка стратегічних напрямів розвитку організації, забезпечення конкурентоспроможності;
 • раціональне використання ресурсного потенціалу підприємства;
 • розробка ефективних систем мотивації та оплати праці;
 • забезпечення прийняття та реалізації управлінських рішень;
 • організація управлінської діяльності, уміння розподіляти і делегувати повноваження в структурі апарата управління організацією;
 • застосування сучасних інформаційних систем і технологій в управлінській діяльності.
  Фахівці у сфері менеджменту користуються попитом на ринку праці і мають широкі можливості для трудової діяльності в різних секторах економіки на посадах:
 • керівників  підприємств,установ, відділень, філій;
 • заступників керівників;
 • керівників структурних виробничих підрозділів (цехів, майстерень,бригад, ферм);
 • головних та провідних спеціалістів функціональних відділів (економічного, маркетингового, фінансового, адміністративного, кадрового, транспортно-експедиційного, матеріально-технічного постачання, збуту, комерційного);
 • менеджера зі збуту, з постачання, з персоналу, з логістики, з реклами, з комерційних питань;
 • головних та провідних спеціалістів різних категорій у відповідних підрозділах органів державної влади та місцевого самоврядування;
 • наукового співробітника в науково-дослідних установах;
 • методиста, асистента, викладача вищого навчального закладу;
 • економіста;
 • адміністратора;
 • експерта,консультанта з питань менеджменту і адміністрування.

 

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра менеджменту створена 1 вересня 1969 року. Предметом особливої гордості для колективу є те, що це була перша кафедра управління серед 101 сільськогосподарських вузів колишнього СРСР. Крім навчально-виховної роботи, кафедра за часів СРСР виконувала функцію науково-методичної секції управління сільськогосподарським виробництвом Головного управління вищої та середньої освіти Міністерства сільського господарства СРСР. Пізніше на базі кафедри було створено проблемну наукову лабораторію Державного комітету науки та техніки СРСР з проектування автоматизованих систем управління (АСУ) і диспетчерських служб. Крім основної, навчально-виховної роботи, кафедра виконувала функцію науково-методичного центру в системі Мінсільгоспу СРСР. Так, І.Г. Ушачов очолював науково-методичну секцію управління сільськогосподарським виробництвом Головного управління вищої і середньої освіти Мінсільгоспу СРСР, а при кафедрі була створена проблемна лабораторія Державного комітету з науки і техніки СРСР з проектування автоматизованих систем управління (АСУ) і диспетчерських служб.

Засновником кафедри і її першим завідувачем є Іван  Григорович Ушачов – доктор економічних наук, професор, високоавторитетний вчений, який сьогодні очолює Всеросійський  науково-дослідний інститут економіки сільського господарства, є віце-президентом та академіком Російської академії сільськогосподарських наук (РАСГН), академіком Національної академії аграрних наук України, Французької академії аграрних наук, Академії сільськогосподарських наук Казахстану.

На час заснування кафедри до її складу входили доценти Ушачов І.Г., Вахновський О.П., Несвященко Є.В., асистенти Ульченко Р.Г. і Чиняєв В.М. Через рік до цього складу приєдналися кандидат технічних наук Сизоненко М.З. і аспірант Курносенко В.Г. Майже з моменту заснування кафедри – на ній працював доцент Харкавенко О.М. В різний час на кафедрі працювали доценти Магарін М.С., Коваленко Є.Л., Несвященко А.Т., старші викладачі Сизова О.М., Долгіх Н.П., Пономаренко В.І.,Шведова С.П.,Сапіга Т.А.

З першого дня заснування, поряд з навчально-виховною роботою, колектив кафедри проводив наукові дослідження, які носили, переважно, пошуково-прикладний характер. Ця робота здійснювалася в сільськогосподарських підприємствах на госпдоговірній основі. На базі госпдоговірної тематики при кафедрі було створено відносно самостійний підрозділ: науково-дослідне проектно-конструкторське бюро (НДПКБ). Науковці НДПКБ (Лінецька І.М. (керівник), Прихода В.І., Шведова С.П., Бенімович Е.І., Пономаренко В.І., Ізмайлова Р.А., Андріанова Е.М., Золотарьов Ю.І.) займалися розробкою проектів диспетчерських систем управління та їх впровадженням на різних рівнях управління сільськогосподарським виробництвом.

Крім власне кафедри і НДПКБ при кафедрі функціонував науковий підрозділ з бюджетним фінансуванням. Він був виділений із складу проблемної лабораторії “Застосування економіко-математичних методів в сільському господарстві”. Науковці даного підрозділу (Плахов А, Плінський В., Корольов А., Ставніцер О., Беляк А. та ін.) займалися проблемами розробки автоматизованих систем управління сільськогосподарським виробництвом. Дещо пізніше, в 1976 році, було створено самостійну лабораторію кафедри, до складу якої входило три сектори: автоматизовані системи управління сільськогосподарським виробництвом; організація управління в міжгосподарських об’єднаннях; організація соціалістичного змагання.

На той час кафедра з усіма її структурними одиницями була самим крупним навчально-науковим підрозділом економічного факультету, яка в єдиному комплексі проводила наукові дослідження з проблем управління сільськогосподарським виробництвом, впроваджувала результати своїх досліджень в практику виробництва і забезпечувала на необхідному навчально-методичному рівні навчальний процес.

Завідувачами кафедри управління (менеджменту) були: д.е.н., професор Ушачов І.Г.; к.е.н., доцент Харкавенко О.М., к.е.н., доцент Курносенко В.Г.; д.е.н., професор Сахацький М.П.; д.е.н., професор Нейкова Л.І.; д.е.н., професор Крушкін Є.Д.

 

СКЛАД КАФЕДРИ

Професорсько-викладацький склад кафедри менеджменту сформований з висококваліфікованих фахівців, які мають наукові ступені доктора і кандидата економічних наук, значний практичний та науково-педагогічний досвід, що дозволяє ефективно керувати науковою роботою аспірантів і студентів, забезпечувати високий рівень навчальної, методичної та виховної роботи.

Співробітники кафедри менеджменту

У даний період склад викладачів та співробітників кафедри менеджменту представляють:

доктори економічних наук, професори: Запша Г.М., Попович В.В.

кандидати економічних наук, доценти: 

Дідур Г.І. (заступник завідувача кафедри, координатор з навчальної роботи), Козуб Н.М. (координатор з виховної роботи); Колмогорова І.В.(куратор);; Мельничук О.І. (координатор з профорієнтаційної роботи); Смирнова Н.В.(координатор з методичної роботи, голова профспілки кафедри);

кандидати економічних наук, асистенти: Найда І.С. (координатор з наукової роботи, куратор), Левіна-Костюк  М.О. (координатор з наукової роботи студентів, координатор сайту);

старші лаборанти: Перович Л.В., Казанджі А.В.

Запша Галина Миколаївна

завідувач кафедри менеджменту,  доктор економічних наук, професор

Освіта: Закінчила факультет економічної кібернетики Одеського сільськогосподарського інституту (1982 р.), аспірантуру в Московському економіко-статистичному інституті (1987 р.), докторантуру у Миколаївському національному аграрному університеті (2013 р).

Професійна діяльність: Захистила докторську дисертацію за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством на тему: «Розвиток відносин власності в сучасних аграрних перетвореннях: теорія і практика»  (2014 р.). Автор та співавтор понад 130 наукових та навчально-методичних праць. Здійснює керівництво підготовкою аспірантів, експертизи дисертаційних робіт, рецензування монографій, підручників та наукових статей.

З 1982 року працює в Одеському державному аграрному університеті на посадах асистента, доцента, професора та завідувача кафедри.

Викладає дисципліни: “Маркетинг”, “Зовнішньоекономічна діяльність підприємства”, “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, “Управління маркетингом”, «Методика і організація дисертаційного дослідження».

Контактна інформація:  e-mail: galina.zapsha@gmail.com

Попович Василь Вікторович

доктор економічних наук, професор 

Освіта: Закінчив факультет економічної кібернетики Одеського сільськогосподарського інституту (1977 р.), аспірантуру в Кишинівському аграрному університеті (1986 р.).

Професійна діяльність: Захистив докторську дисертацію за спеціальністю 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка на тему: «Механізм розвитку трудового потенціалу села в системі регіонального менеджменту: теорія, методологія, практика» (2014 р.). Автор та співавтор понад 80 наукових та навчально-методичних праць.

З 1977 року працює в Одеському державному аграрному університеті на посадах асистента, доцента, заступника декана, декана економічного факультету (2000 – 2016 рр.), професора кафедри.

Викладає дисципліни: “Оптимізаційні методи та моделі”, “Моделі і методи прийняття рішень”, “Економічне прогнозування”, “Теорія систем”, «Економіко-математичні методи».

Контактна інформація: e-mail: popovichlora1955@ukr.net

Дідур  Ганна Іванівна

кандидат економічних наук, доцент

Освіта: Закінчила економічний факультет Одеського сільськогосподарського інституту (1993 р.), аспірантуру в Одеському сільськогосподарському інституті (1998 р.).

Професійна діяльність: Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил та регіональна економіка на тему: «Економічні механізми розвитку інтегрованих  виробничо-збутових структур в аграрній сфері регіону». Автор та співавтор понад 50 наукових та науково-методичних праць.

З 1998 року працює в Одеському державному аграрному університеті на посадах асистента, старшого викладача та доцента  кафедри.

Викладає дисципліни: «Операційний менеджмент», «Управління персоналом», «Комунікації в менеджменті», «Аграрний менеджмент», «Державне та регіональне управління».

Контактна інформація: e-mail: adidur2007@ukr.net

Козуб Наталія Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент

Освіта: Закінчила з відзнакою економічний факультет Одеського сільськогосподарського інституту (1996 р.). Отримала кваліфікацію економіста з бухгалтерського обліку і фінансів.

Професійна діяльність: Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами на тему: «Маркетингова діяльність сільськогосподарських підприємств Причорноморського регіону» (2004 р.). Автор понад 45 наукових та науково-методичних праць.

З 2001 року працює в Одеському державному аграрному університеті на посадах асистента, доцента.

Викладає дисципліни: “Менеджмент”, “Менеджмент та маркетинг”, “Аграрний менеджмент”, “Управління проектами”, “Інноваційний розвиток підприємства ”.

Контактна інформація: e-mail: geranataliya86@gmail.com

Колмогорова Ірина Володимирівна

кандидат економічних наук,  доцент

Освіта: Закінчила економічний факультет Одеського державного аграрного університету (2006 р.), аспірантуру в Одеському державному аграрному університеті (2010 р.).

Професійна діяльність: Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами на тему: «Розвиток механізмів управління кадровим забезпеченням аграрних підприємств» (2013 р.). Автор та співавтор понад 61 наукових та навчально-методичних праць.

З 2006 року працює в Одеському державному аграрному університеті на посадах асистента, доцента.

Викладає дисципліни: “Управлінський консалтинг”, “Лідерство”, “Корпоративне управління”, «Менеджмент», “Управління персоналом”.

Контактна інформація: e-mail: kolmogorova@ukr.net

Мельничук Оксана Іванівна

кандидат економічних наук, доцент

Освіта: Закінчила з відзнакою Вінницький національний технічний університет. Отримала кваліфікацію магістра менеджменту з корпоративного управління (2003 р); аспірантуру в Одеському державному аграрному університеті (2008 р.).

Професійна діяльність: Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему: «Формування та розвиток ринку продукції підприємств спиртової галузі АПК». Сферою наукових інтересів є проблеми розвитку стратегічного управління у вітчизняних сільськогосподарських підприємствах. Автор понад 50 наукових та науково-методичних праць. З 2004 року працює в Одеському державному аграрному університеті на посадах асистента, доцента кафедри менеджменту.

Викладає дисципліни: “Стратегічне управління”, “Самоменеджмент”, “Логістика”, “Управління якістю”, “Логістика і комунікації ”.

Контактна інформація: e-mail: kselenzia@ukr.net

Смирнова Наталія Василівна

кандидат економічних наук, доцент

Освіта: Закінчила з відзнакою економічний факультет Уманського сільсько-господарського інституту (1995 р.) за спеціальністю «Аграрний менеджмент».

Професійна діяльність: Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами на тему: «Ефективність інвестування виноробних підприємств (за матеріалами Одеської області)»  (2003 р.).. Автор та співавтор понад 80 наукових та навчально-методичних праць. Здійснює рецензування авторефератів, керівництво , методичною роботою факультету, підготовкою студентських наукових робіт.

З 2000 року працює в Одеському державному аграрному університеті на посаді викладача кафедри фінансів,  з 2003 року – на посаді доцента кафедри фінансів, а з 2010 року – на посаді доцента кафедри менеджменту.

Викладає дисципліни: «Теорія  організації», «Менеджмент організації», «Фінансовий менеджмент», «Публічне адміністрування», «Управління інноваційними проектами».

Контактна інформація:  e-mail: petuniya3@gmail.com

Найда Ірина Станіславівна

кандидат економічних наук, асистент

Освіта: Закінчила Вінницький національний технічний університет з відзнакою за спеціальністю “Менеджмент організацій” та отримала кваліфікацію магістра менеджменту з корпоративного управління. (2010 р.), аспірантуру в Одеському державному аграрному університеті (2014 р.).

Професійна діяльність: Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему: «Розвиток аграрних підприємств на засадах соціоекономіки» (2015 р.). Автор та співавтор понад 35 наукових та навчально-методичних праць.

З 2012 року працює в Одеському державному аграрному університеті на посаді асистента кафедри.

Викладає дисципліни: “Управління інноваціями”, “Адміністративний менеджмент”, “Вступ до фаху ”, “Менеджмент ”, «Маркетинг».

Контактна інформація: e-mail: irochka.lobankina@gmail.com

Левіна-Костюк Марія Олександрівна

асистент

Освіта: Закінчила з відзнакою економічний факультет Одеського державного аграрного університету за спеціальністю “Менеджмент організацій” (2008р.), аспірантуру в Одеському державному аграрному університеті (2011р.).

Професійна діяльність: Захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему: «Стратегічне управління маркетинговою діяльністю суб’єктів агробізнесу». (2017р.). Автор та співавтор 35 наукових та науково-методичних праць. З 2008р. працює в Одеському державному аграрному університеті на посаді асистента кафедри.

Викладає дисципліни: “Маркетинг”, “Управління змінами”, “Рекламний менеджмент”, “Математичне моделювання економічних процесів”, “Методи і моделі прийняття рішень в аналізі і аудиті”.

Контактна інформація:

e-mail: odau.management@gmail.com

Перович Людмила Володимирівна

старший лаборант

Освіта: Закінчила економічний факультет Одеського інституту народного господарства та отримала кваліфікацію економіста (1976 р.).

Професійна діяльність: З 2000 по 2002 року працювала начальником договірного відділу на підприємстві «Стальканат», з 2002 по 2014 роки – на посаді головного спеціаліста в органах державного управління. З 2014 року працює в Одеському державному аграрному університеті на посаді старшого лаборанта кафедри

Контактна інформація: e-mail: kafedra_men@rambler.ru

Казанджі Альона Вікторівна

старший лаборант

Освіта: Закінчила з відзнакою економічний факультет Одеського державного аграрного університету та отримала кваліфікацію магістра з обліку і аудиту (2013 р.). З 2014 року є аспірантом Одеського державного аграрного університету.

Професійна діяльність: Автор понад 18 наукових праць. Здійснює наукові дослідження за темою: «Управління виробничою та зовнішньоекономічною діяльністю господарюючих суб’єктів олійно-жирового підкомплексу України».

З 2013 року працює в Одеському державному аграрному університеті на посаді старшого лаборанта кафедри.

Контактна інформація:  e-mail: Kazandzhi.alyona@gmail.com

 

НАУКОВА РОБОТА

 

Значні зусилля кафедри зосереджуються на активізації теоретико-прикладних пошукових досліджень з пріоритетних напрямів менеджменту і маркетингу у сфері агропромислового виробництва.  Колектив науково-педагогічних працівників кафедри проводить науково-дослідну роботу  відповідно до плану досліджень за темою  «Розвиток менеджменту і маркетингу в аграрному секторі економіки України в умовах економічної глобалізації», реєстраційний номер 0115U007157.

В рамках кафедральної теми опрацьовуються наступні аспекти:

 • Управління розвитком та підвищення соціально-економічної результативності виробничо-господарської діяльності аграрних суб’єктів України в умовах економічної глобалізації;
 • Стратегічні засади розвитку маркетингової діяльності підприємств на агро продовольчому ринку в умовах економічної глобалізації;
 • Організаційно-економічні засади формування та розвитку кадрового потенціалу підприємств аграрного сектору економіки України;
 • Управління інноваційно-інвестиційним розвитком сільськогосподарських підприємств.

Кафедра здійснює підготовку здобувачів наукових ступенів. З 2016 року кафедрою реалізується освітньо-наукова програма з підготовки докторів філософії.

Основними напрями дисертаційних досліджень є:

 1. Управління виробничою та зовнішньоекономічною діяльністю підприємств
 2. Управління соціально-економічним розвитком сільських територій
 3. Організаційно-економічний механізм управління власністю
 4. Управління інноваційно-інвестиційним розвитком підприємств аграрного сектора економіки
 5. Організаційно-економічні механізми зовнішньоекономічної діяльності підприємств в умовах євроінтеграції

6.Організаційно-економічні засади управління виробничим капіталом аграрних підприємств

7.Організаційно – економічні фактори підвищення ефективності розвитку аграрних підприємств

8.Формування конкурентоспроможності малих підприємств агробізнесу

 1. Організаційно-економічне забезпечення інноваційного розвитку рослинництва (тваринництва)

10.Організаційно-економічні засади підвищення конкурентоспроможності виробництва сільськогосподарської продукції

11.Формування механізмів соціальної відповідальності суб’єктів аграрного бізнесу

12.Управління економічним потенціалом агропромислових підприємств

13.Організаційно-економічний механізм адаптації підприємств агропромислового виробництва до інноваційної моделі розвитку в умовах євроінтеграційних трансформацій

14.Управління трудовим потенціалом аграрних підприємств

15.Інформаційне забезпечення інноваційного розвитку аграрних підприємств

16.Інформаційне забезпечення розвитку матеріально-технічної бази аграрних підприємств

17.Формування механізму державної підтримки аграрних підприємств

18.Маркетингові стратегії розвитку підприємств аграрного сектора в умовах економічної глобалізації

 1. Соціоекономічна модель управління розвитком аграрних підприємств

20.Організаційно-економічний механізм відродження  галузей сільського господарства

 1. Розвиток маркетингової діяльності приміських аграрних підприємств

22.Диверсифікація виробничо-господарської діяльності крупно товарних аграрних підприємств.

Професор Сахацький М.П. та  доцент Курносенко В.Г. зробили значний внесок в підготовку для кафедри фахівців вищої кваліфікації. Під керівництвом Сахацького М.П. захищено 14 кандидатських дисертацій, в тому числі 6 викладачами кафедри.

За результатами досліджень з 2000 року захищено:

докторські дисертації

 1. Сахацький  М.П. Відродження сільського господарства регіону: теорія, методологія, проблеми (2001 р.).
 2. Запша Г.М. Розвиток відносин власності в сучасних аграрних перетвореннях в Україні: теорія і практика (2014 р.).
 1. Попович В.В. Механізми розвитку трудового потенціалу села в системі регіонального менеджменту: теорія, методологія, практика (2014 р.).

кандидатські дисертації

 1. Смирнова Н. В. Ефективність інвестування виноробних підприємств (за матеріалами Одеської області)  (2003 р.)
 2. Козуб Н.М. Маркетингова діяльність сільськогосподарських підприємств Причорноморського регіону (2004 р.).
 3. Прижбило В.О. Організаційно-економічний механізм розвитку системи аграрно-технічного-сервісу регіону (2005 р.).
 4. Ажаман І.А. Організаційно-економічні основи формування і функціонування ринку насіння зернових культур (2005 р.).
 5. Грабко Н.М. Удосконалення маркетингової діяльності підприємств з виробництва та переробки молока (2009 р.).
 6. Мельничук О.І. Формування та розвиток ринку продукції підприємств спиртової галузі АПК (2010 р.).
 7. Соловйова О.М. Інфраструктурне забезпечення розвитку збутової діяльності сільськогосподарських підприємств (2012 р.).
 8. Дідур  Г.І. Економічні механізми розвитку інтегрованих виробничо-збутових структур в аграрній сфері регіону (2013 р.).
 9. Колмогорова І.В. Розвиток механізмів управління кадровим забезпеченням аграрних підприємств (2013 р.).
 10. Найда І.С. Розвиток аграрних підприємств на засадах соціоекономіки (2015 р.).
 1. Левіна-Костюк М.О. Стратегічне управління маркетинговою діяльністю суб’єктів агробізнесу (2017 р.)

Результати наукових досліджень опубліковані в численних монографій та статтях у фахових виданнях.

монографії

 

 1. Удосконалення організаційно – економічних відносин в підприємствах м’ясопродуктового підкомплексу АПК регіону: монографія. / М.Я. Мойса, В.В. Попович, Н.А. Добрянська. – Одеса: ТОВ фірма «Імідж – Прес», 2009. – 209 с.
 2. Інвестиційна привабливість та оптимізація контейнерних перевезень: монографія. / В.В. Попович, Я.В. Сухій, А.Я. Рябенко, В.С. Ніценко, ОМ. Галицький. – Одеса: Пальміра, 2009. – 158 с.
 3. Формування та ефективний розвиток машино – технологічних станцій у сільському господарстві: монографія. / В.В. Попович, І.Д. Бурковський, І.І. Червен, Я.В. Сухій, О.В. Шебаніна, В.С. Ніценко – Миколаїв: МДАУ,  2009. – 243 с.
 4. Система організаційно–управлінських та економічних заходів забезпечення рентабельного виробництва в аграрних підприємствах: монографія. / М.Я. Мойса, Л.А. Бахчиванжи, В.В. Попович, Н.А. Добрянська, Л.І. Адаменко. – Одеса: ТОВ фірма «Імідж – Прес», 2010. – 165 с.
 5. Захарченко О.В.,Сахацький М.П. Структурні зрушення виробничо-господарської діяльності аграрних підприємств в умовах формування і розвитку ринкової економіки[Монографія] Одеса: вид-во КП ОМД, 2011.- 250 с.
 6. Формування та розвиток ринку продукції підприємств спиртової галузі [Монографія] / [О.І. Мельничук, М.П. Сахацький, І.А. Ажаман, Г.М. Запша, В.С. Ніценко, В.Г. Курносенко, В.В. Попович]; за ред. Сахацького М.П. – Одеса: друкарня ОДАБА, 2012. – 247с.
 7. Організаційно-економічний механізм управління ринковою діяльністю роздрібних торговельних підприємств [ монографія] / [О.О. Селезньова, М.П. Сахацький,  Г.М. Запша] ; за ред. Сахацького М.П.. – Одеса: КП ОМД, 2012. – 181 с.
 8. Соловйова О.М. Інфраструктурне забезпечення розвитку збутової діяльності сільськогосподарських підприємств: [Монографія] / [О.М. Соловйова, В.Г. Курносенко]. – Одеса: ВА «Аспект», 2013. –189 с.
 9. Управління інноваційним розвитком цукробурякового виробництва: [Монографія] / [Найда А.В., Сахацький М.П., Найда І.С., Запша Г.М., Ніценко В.С.]; за ред. проф. Сахацького М.П. – Одеса: ТОВ «Лерадрук», 2013. – 220 с.
 10. Формування та функціонування матеріально-технічної бази аграрних підприємств в умовах сучасного розвитку відносин власності [ Монографія] / О.П. Дяченко, М.П. Сахацький, Г.М. Запша; за ред. проф. Сахацького М.П. – Одеса: ВА«Аспект», 2013. –  196 с.
 11. Запша Г.М. Теоретико-методологічні основи розвитку відносин власності в системі сучасних аграрних перетворень / Г.М.Запша. – Миколаїв: Дизайн та поліграфія, 2014. – 27 с
 12. Запша Г.М. Підвищення соціально-економічної результативності розвитку відносин власності в аграрному секторі / Г.М. Запша. – Миколаїв: Дизайн та поліграфія, 2014. – 34 с.
 13. Запша Г.М. Загальнонаукові та світоглядні аспекти розвитку відносин власності / Г.М. Запша. – Миколаїв: Дизайн та поліграфія, 2014. – 22 с.
 14. Запша Г.М. Розвиток відносин власності в аграрному секторі України: [монографія] / Г.М. Запша. – Одеса, 2014. – 350 с.
 1. Попович В.В. Теорія і практика розвитку трудового потенціалу села: регіональний аспект [монографія] / В.В. Попович – Херсон: Грінь Д.С., 2014. – 472 с.
 2. Найда І.С.Теоретико-методичні основи розвитку аграрних підприємств на засадах соціоекономіки / І.С. Найда // Препринт. – Одеса: ОДАУ, 2015. – 20 с.
 3. Економічний факультет: Історія становлення і розвитку (1960-2015рр.)/За. ред. Курносенко В.Г.     – Одеса: ОДАУ, 2015. – 136 с.
 4. Селянський син: дух і справа академіка Володимира Юрчишина / [Андрійчук В.Г., Бородіна О.М., Сахацький М.П., Запша Г.М., Малиновський А.С.] за ред. О.М. Бородіної; НАН України, ДУ «Інститут екон. та прогнозув. НАГН України». – К.: 2015. – 352 с

КОНТАКТИ

Завідувач кафедри: тел. (048)734-88-29

Кафедра: тел. (048)734-88-29

Електронна адреса: kafedra_men@rambler.ru

Контакти ОДАУ

Будні університету

Погода в Одесі

Корисні посилання