Головна » Факультети » Факультет ветеринарної медицини та біотехнологій » Кафедра технології виробництва і переробки продукції тваринництва

Кафедра технології виробництва і переробки продукції тваринництва

Завідувач кафедри Сусол Руслан Леонідович докт. с.-г. н., доцент

КОНТАКТИ

Завідувач кафедри: тел. (048)734-79-70

Кафедра: тел. (048)734-88-29

Електронна адреса:kafedratvppt@mail.ru

Технологія виробництва у тваринництві – комплекс наукових та інженерних знань, втілених в способах і засобах праці, наборах матеріально-речових факторів виробництва, видах їх поєднання з урахуванням біологічних потреб сільськогосподарських тварин для створення конкретного  кінцевого продукту або послуги.

Кафедра технології виробництва і переробки продукції тваринництва  є випусковою – базовим структурним підрозділом вищого навчального закладу ІІІ-ІV рівня акредитації, що здійснює навчальну, наукову, організаційну та методичну роботу і забезпечує виконання та захист дипломних робіт зі спеціальності 204 «технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».

Кафедра готує фахівців у сфері технології виробництва і переробки продукції тваринництва за трьома кваліфікаційними рівнями за національною рамкою кваліфікацій (НРК):

Шостий рівень “бакалавр” (спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»),

Сьомий “магістр” (спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»),

Восьмий “доктор філософії” (спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»).

 

Кафедра підтримує тісний зв’язок з виробництвом. Дорадча робота кафедри полягає у наступному:

 

оцінка умов господарства та розробка стратегічних планів розвитку рентабельного ведення будь-якої тваринницької галузі, що базується на врахуванні біологічних особливостей тварин в розрізі прогресивних сучасних технологій виробництва при врахуванні взаємодії в системі «генотип × середовище»;

розробка інтенсивних технологій виробництва тваринницької продукції;

вивчення селекційно-інтер’єрних особливостей сільськогосподарських  тварин в процесі удосконалення порід та їх структурних одиниць у системі «генотип ×генофонд»;

прогнозування генетичної структури популяцій суміжних поколінь, складання планів відбору та добору плідників, батьківських пар з підвищеною комбінаційною здатністю за репродуктивними ознаками,  за скоростиглістю та м’ясними якостями потомства з урахуванням ДНК-технологій;

розробка перспективних планів селекційно-племінної роботи зі стадами племінних (заводів) репродукторів у різних галузях тваринництва;

розробка бізнес-планів з науковим підходом до виробництва тваринницької продукції на промисловій основі;

розробка рекомендацій щодо концентрації основних поживних та біологічно-активних речовин в 1 кг сухої речовини раціону сільськогосподарських тварин різних статево-вікових груп, порід (виробничих напрямків) з урахуванням особливостей генотипу тварин та кормової бази регіону (господарства);

розробка методів (прийомів, способів) підвищення продуктивності  тварин різних генотипів.

Випускники факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

 

Технолог з виробництва і переробки продукції тваринництва, як вид професійної діяльності, передбачає вміння організовувати прибуткове виробництво та переробку тваринницької продукції шляхом впровадження прогресивних технологій в умовах сучасної ринкової економіки.

Дипломований фахівець технолог з виробництва і переробки продукції тваринництва підготовлений до рішення таких професійних завдань, які базуються на знаннях:

біологічних особливостийс.- г. тварин та птиці різних видів;

характеристики порід (кросів)с.-г. тварин та птиці різних видів;

основних принципів організації племінної справи, відтворення стада, ведення племінного і зоотехнічного обліку;

характеристики основних кормів, які використовуються у сучасному тваринництві, особливостей годівлі тваринрізних статево-вікових груп;

–  правил здачі продукції тваринництва  на переробні підприємства;

технологіЇ переробки продукції тваринництва;

принципів маркетингу реалізації тваринницької продукції.

та на уміннях:

–  організовувати технологію виробництва продукції тваринництва у господарствах різних форм власності, розробляючи бізнес-плани для підприємств;

–  проводити оцінку тварин за екстер’ єром,конституцією, генотипом і фенотипом;

–  вести племінний і зоотехнічний облік

–  організовувати  бонітування тварин;

–  проводити розрахунки потокової технологіі виробництва продукції, потреби в кормах,  засобах механізації та автоматизації;

–  переробляти продукцію тваринництва з використанням сучасних  провідних технологій;

–  організовувати реалізацію готової продукції із застосуванням сучасних елементів маркетингу.

Технологи з виробництва та переробки продукції тваринництвакористуються попитом на ринку праці і мають широкі можливості для трудової діяльності в різних секторах виробництва на посадах:

головних технологів відділів (виробництва або переробки);

селекціонерів на племінних підприємствах;

наукових співробітників в науково-дослідних установах;

методистів, асистентів, викладачів вищих навчальних закладів;

технологів з виробництва продукції тваринництва;

технологів з переробки продукції тваринництва;

керівників  підприємств,установ, відділень, філій з виробництва або переробки продукції тваринництва;

керівників структурних виробничих підрозділів (цехів,бригад, ферм тощо);

кінологів у кінологічних клубах, кінологічних  центрах при УМВС та митній службі України.

Контакти ОДАУ

Будні університету

Погода в Одесі

Корисні посилання