Головна » Факультети » Агробіотехнологічний факультет » Кафедра польових і овочевих культур

Кафедра польових і овочевих культур

Завідуючий кафедрою, д.с/г.н., професор Юркевич Євген Олександрович

Адреса: 6012, м. Одеса, вул. Канатна 99, 1-ий поверх кабінет 123

тел.: 734-79-52, 734-78-20, 734-88-47

e-mail: abt.cek.zemledelie@ukr.net

Дисципліни кафедри: Агрохімія, адаптивне землеробство, адаптивні системи землеробства, баштанництво, біологічні основи рослинництва, біотехнологія в рослинництві, гербологія, грибівництво, екологічно-біологічне рослинництво, загальне землеробство, загальне землеробство з основами наукових досліджень, землеробство, зональні системи землеробства, кормовиробництво, малопоширені овочеві культури, методи і організація досліджень в агрономії з елементами прогнозування і програмування врожаю сільськогосподарських культур, методи і організація досліджень в землеробстві, методи і організація досліджень в рослинництві, овочівництво, овочівництво відкритого ґрунту, овочівництво закритого ґрунту, органічне овочівництво, основи наукових досліджень в агрономії, прогнозування і програмування врожаїв овочевих культур, програмування врожаїв сільськогосподарських культур, радіобіологія, рослинництво, рослинництво з основами кормовиробництва, рослинництво з основами програмування врожаю, світові агротехнології, системи застосування добрив, системи сучасних інтенсивних технологій, стандартизація і управління якістю продукції рослинництва, сучасні технології овочівництва відкритого і закритого ґрунту, теоретична та прикладна гербологія, технічні культури, технологія виробництва продукції рослинництва, технологія зберігання та переробки продукції рослинництва, технологія збирання і доробки овочів, управління чисельністю бур’янів в агрофітоценозах.

 

Історія кафедри

Кафедра польових і овочевих культур була створена шляхом об’єднання 2009 року трьох кафедр: рослинництва, овочівництва, фізіології і біохімії рослин та кафедри загального землеробства і агрохімії.

Рослинництво як навчальна і наукова дисципліна в Одеському сільськогосподарському інституті зародилася у складі кафедри землеробства. В той час рослинництво складалося з таких розділів: методика польового досліду, заходи з вирощування польових культур у степових районах, культура винограду, плодівництво, овочівництво, селекція сільськогосподарських рослин, степове лісівництво. Таке широке коло питань з рослинництва існувало до 1925 року. В 1925 році з цього курсу виділено головний розділ – землеробство, який почав розвиватися і поглиблюватися, а з часом з’явилась і назва кафедри – рослинництво (1925).

Першим викладачем кафедри був агроном Б.М. Кречун. Потім курс лекцій і навчальну практику з рослинництва вів професор О.О. Бичихін, а окремі курси читали Є.Н. Кіркопуло (кормові трави), А.А. Кіпен (коренеплоди). На посаду її першого завідувача було запрошено професора С.Й. Воробйова, який тоді був проректором ОСГІ з навчальної роботи. При ньому було переглянуто програми та навчальні плани, організовано аспірантуру. 1927 року на завідування кафедрою було запрошено завідуючого відділом рільництва Одеської сільськогосподарської дослідної станції М.П. Кудінова, який пропрацював на кафедрі 32 роки. Добрий практик і дослідник, знавець степового землеробства, М.П. Кудінов поглибив і ширше розгорнув науково-дослідну роботу на кафедрі, особливо з питань агротехніки вирощування польових культур.

З 1959 року завідувачем став доктор сільськогосподарських наук, професор С.Я. Розін. Спеціалізуючись на вирощуванні рису, С.Я. Розін організував і керував Луганським, Миколаївським, Вознесенським дослідними пунктами. У 60-х роках при кафедрі було організовано лабораторію рисосіяння, на рахунку якої виведення нових сортів рису і розробка питань агротехніки цієї культури в Дунайській заплаві. На кафедрі вперше було виведено 2 сорти зимуючого гороху. С.Я. Розін, Є.С. Доброва у той самий час на кафедрі розробили агробіологічні основи озимої вики на насіння для південних районів України, активно вели селекцію цієї культури, в результаті її створили сорти «Одеська СГІ», «Чорноморська». Тоді ж на кафедрі почав свою діяльність доцент Г.П. Максимчук, у майбутньому автор широковідомого сорту озимої м’якої пшениці «Еритроспермум 127».

1975 року завідувачем кафедри став К.О. Федосєєв. За цей час кафедра виросла в кількісному складі, було організовано лабораторію пшениці, активно проводили науково-дослідну роботу з викою (Є.С. Доброва), нутом (Р.Г. Ведишева), соняшником (В.П. Безрукова, Н.А. Спєшилова), люцерною (І.Г. Сулімовський, В.С. Кравець). 1977 року було районовано сорт озимої пшениці Еритроспермум 127, а у 1980-му – сорт озимої вики Чорноморської. 1993 року кафедру рослинництва очолив доктор сільськогосподарських  наук, професор В.Я. Щербаков.

Кафедру овочівництва ОДАУ створено 1968 року шляхом реорганізації кафедри плодоовочівництва з утворенням самостійних кафедр – овочівництва та плодівництва.

З початку утворення кафедру очолював доцент Д.П. Білик, потім доцент Б.С. Ангел, кандидат сільськогосподарських наук Л.В. Орел, а з 2000 до 2009 року – доцент Г.І. Латюк.

За 41 рік існування співробітники кафедри підготували понад 1200 спеціалістів-овочівників. Співробітники кафедри овочівництва першими серед аграрних ВНЗ України розробили і впровадили у навчальний процес кредитно-модульну систему навчання і рейтингову оцінку знань студентів.

Вагомий внесок в удосконалення способів вирощування овочевих культур на Півдні України внесли доценти Д.П. Білик, Н.І. Петрухіна, Б.С.Ангел.

Співробітники кафедри С.П. Максимов, Г.І. Латюк, Л.М. Сапожнікова, Л.М. Попова, В.В. Дубровін проводили і продовжують вести дослідження з удосконалення технологій вирощування часнику, цибулі ріпчастої, салату листкового та кукурудзи цукрової з метою їх конвеєрного надходження.

Створення кафедри загального землеробства в Одеському сільськогосподарському інституті датується 1918 роком, а першим її завідувачем був професор О.О. Бичихін (1918–1931). Він спрямував  науково-дослідну роботу на вивчення ґрунтів південного Степу,  полезахисного лісорозведення та використання зрошуваних полів і боротьбу з суховіями.

Під керівництвом професора Г.О. Танішева (1931–1942) виконувалась значна науково-дослідна робота, основними напрямами якої були: боротьба з бур’янами, використанням післяжнивних посівів (кукурудзи, проса, сорго, соняшнику), розробка найбільш ефективних схем польових сівозмін, адаптованих до посушливих районів південного Степу України.

Найбільшу цілеспрямованість у боротьбі з посухою набули наукові дослідження кафедри загального землеробства, коли її очолював професор Я.Я. Вербін (1944–1959).

З 1968 року на кафедрі під керівництвом професора В.Ю. Казакова розгортаються наукові дослідження з вивчення впливу удобрення соломою на урожай і якість сільськогосподарських культур залежно від систем основного обробітку ґрунту в зернопаропросапній сівозміні. Провідна роль у виконанні цих досліджень беззаперечно належала видатному вченому-землеробу, професору  А.В. Тихонову. Основні досягнення цієї наукової роботи відображено у наукових працях П.М. Катречка (1975), А.В. Тихонова (1982) та ін.

З 1981 року кафедру очолював учень В.Ю. Казакова, професор А.В. Тихонов. Пріоритетними напрямами науково-дослідної роботи кафедри у той час залишаються: відтворення родючості південних чорноземів, розробка способів вологозаощаджуючого обробітку ґрунту, удосконалення існуючих систем основного обробітку ґрунту, захист рослин від бур’янів та ін.

З 1999 року кафедру очолював доцент Є.О. Юркевич.

До 1926 року не лише кафедри, а й самої дисципліни «Агрохімії» не було, викладали лише окремі фрагменти цієї науки. Вперше агрохімію, як таку, у 1935 році в рамках кафедри ґрунтознавства почав читати доцент Л.С. Гороховський. Цього самого року, після з’єднання нашого вузу з Єврейським сільгоспінститутом, було організовано самостійну кафедру агрохімії. Першим її завідувачем був доцент Б.М. Магін, з 1946 до 1948 року кафедрою завідував професор С.М. Московигов, з 1948 до 1953 року – доцент Л.С. Гороховський.

З 1953 року завідуючим кафедри став доктор сільськогосподарських наук, професор В.Г. Александров. Він автор препарату силікатних бактерій; а з часом при кафедрі було відкрито галузеву лабораторію силікатних бактерій. Після професора В.Г. Александрова кафедру агрохімії очолив професор В.Ф. Цибульський, який зі співробітниками велику увагу приділяв розробці науково-обґрунтованій системі живлення польових культур у сівозмінах півдня України. Наразі кафедра агрохімії включена до складу об’єднаної кафедри загального землеробства і агрохімії.

 СКЛАД КАФЕДРИ

Професорсько-викладацький склад кафедри польових і овочевих культур сформований з висококваліфікованих фахівців, які мають наукові ступені доктора і кандидата сільськогосподарських наук, значний практичний та науково-педагогічний досвід, що дозволяє ефективно керувати науковою роботою аспірантів і студентів, забезпечувати високий рівень навчальної, методичної та виховної роботи.

Викладачі кафедри польових і овочевих культур

На сьогодні склад викладачів та співробітників кафедри польових і овочевих культур  представляють: доктори сільськогосподарських наук, професори: Є.О. Юркевич, В.Я. Щербаков; кандидати сільськогосподарських наук, доценти: І.Д. Шишков,С.М. Мішин, Г.І. Латюк, Л.М. Попова, І.М. Когут, О.С. Войцеховська, А.В. Бакума;асистент: О.П. Бугро; старші лаборанти: Л.П. Суховей, Л.І. Іванюк, М.В. Сакалюк.

Контакти ОДАУ

Будні університету

Погода в Одесі

Корисні посилання